Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

H E R •A Y 20 Talihliye Ayiık Gelir YALNIZ Demirbankta'dır 32 nci yıl sayı 11.432 u m h u r i yet K U R U C U S U t Y T I N U S NAD} Telgn) Tt mektub adresi. Cumhuriyet IstanouJ Pocta Kutusu Utanhul No M> Telefonlar. ütouml SantraJ Numarasi: 224298 Vaa tsleri: 224299, Mtbaa ?M29f $OFÖRLER, DİKKAT Bedia Rezzan Yüksel'in En son şekli ile Şoför imtihanında sorulan sualler v« cevabları isimli kitabının dokuruncu baskısı çıktı Toptan satıs yeriKÜLTÜR Kitabevi, îstanbul Cuma 25 Mayıs 1956 CHP Kurultayı Inönünün bir nutku ile dün Inönü, Partîsinin iktidarı alırsa neler yapaciağınıânlattı,((bugünkübütün güçlük muvaffak olmamış pek mahdud sayıda kudret sahiblerinin şiddet tedbirlerine heves etmelerinden geliyor. Bu devir kısa sürecek» dedi rojen bombasıAtllaii bildirmiştik. patlattığını (Ecved Güresbı bikliriyor) Ankara 24 (Teleibnla) C. H. P. tneclisi seçimlerinin netlceleri kurultayda sürpriz olarak kabul edillyor. Neden sürprlr derler, malum değil... Oy verenler kendllerl, llste hazırlayanlar kendileri... sepetlerden çıkan oylar tasnif edilince herkeste bir hayret, bir ümidsizlik... Bu partl meclisi ile muhalefet yapılmaz diyenler, kuliste hlç bir faaliyet gösteremedi diye Kasrm Güleği itham edenler. Partiyi gençlestirmek, yeni cleman larla takviye etmek istediklerini söyliyenler, tasnif sonunda anlaşıldığına göre bizzat kendi isteklerine îtibar göstermemişlerdir. Yeni C.H.P. Meclisi bu halile iyi midir, değil ınidir raman gösterecek. Fakat şu muhakkak ki son Şemseddin Günaltay kabinesinin bazı Bakanları, ayrıca, Barutçu, Sirmen, Samangil, Satır, B i r •el, Barlas gibi zevat, Parti Meciisine girmişlerdir. Bu arada Erimci olarak tanınanların aldıkları oy miktarlan, hattâ Kurultaya gelmemis. olan Ni had Erime 130 delegenin oy vermesi, kuliste tecrübesi olanların secimlerdeki muvaffakıyetini göstermesi ba Şehinşah, Kraliçe kımından enteresandır. Meclls seçi Arkası Sa. 5, Sü. lde Kurultay notlan Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) C. H. P. Kurultayının çalışmalan sonunda bir kapanif nutku söyleyen tnönü bilhassa rejim buhraru fizerinde durmuf, Kırşehirin vllâyet, Abananın tekrar kaza haline ?etnile(»ğinl söyledikten sonra söyle devam etmiştir; p Muhterem arkadaslar, *Cxnn huriyet Halk Partisi olarak memleketin siyasi bünyesinde başlıca vazife sahibi tesekküllerden biri »lduğumuzu biliyoruz. Mesuliyet hissi bütfln çahşmalarımıza hâkimdir. Demokratik rejimin temel meselelerini halletmek ihtiyaanı gören mu Arfcasi Sa 5 Sü fi da Hür. P. nin Ântalya Ticaret Bakanı tacir ve sanayicilerle görüştü «Akis» aleyhine açılan dâva Bir tacir, şimdiye kadar Bakanlar tarafından yapılan temaslardan ve «not alma» lardan bir netice çıkmadığını söyledi, matbaacüar kâgıd yokluğundan fikâyet ettiler, toplantımn en fayanı dikkat konufmatını bir barsak taciri yapt rinde llk defa uçaktan bırakılan bir hidYukarıdakl resimde. denlı sevlyesinden 2 mil te patlıyan bombanm yarattığı muazzam alev ve duman bulutu görülmektedir. mitingleri Bugün Serik ve Manavgat miting^lerinde hazır bnlunacak olan Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) Hür. P. iJeri gelenleri Antalyada Akis mecmuası aleyhinde açılan yeni tezahüratla karşılandılar davanm duruşmasına bugün Ankara I Antalya 24 (Telefonla) Hür. P. toplu basın mahkemesinde başlanmısnin Antalyada, Serikte ve Manav tır. Celse açıldığmda başkan, Savcıgadda yanndan itibaren tertibleyece hğın iddianamesini okumuştur. Bu gi ü{ ayn mitingde hazır bulunmak iddianamede, Akis mecmuasmda çıfizere Ankaradan buraya gelen Hür kan, Çankayada tertiblenen bh topP. Genel Sekreteri Bursa milletveki lantıya aid yazının ve bilhassa kulli Dr. Ibrahim öktem, Urfa milletve lanılan resim altlarırun kasdi mah Arkası Sa. 5, Sü. S te T Çankayadaki bir topianti dolayısile yazılmış yanda snç unsunı görülen mecmua mes'ulünün duruşmasına dün başlandı Birkaç gündenberi şehrimlzde bulunan Iktisad ve Ticaret Bakanı Zeyyad Mandalinci, dün saat 15 te Ticaret Odasında mühim bir toplanb yapmıştır. Bakan evvelâ tüccarla, sonra sanayicilerle ve bilâhare esnaf ve küçük sanayicilerle görüşmüş, derdlerini din lemiştir. Arkası Sa. 5. Sü 2 de J Arkasr Sa. S, Sü. 2 de Dr. Sarol hakkındaki tahkikat bitti Ankara 24 (Telefonla) Meclis tahkikatııu idare eden tâli komisyon eski Devlet Bakanı Dr. Mükerrem Sarol hakkındaki tahkikatını bitirmig ve raporunu karma komisyona vermiştir. Karma komis yon Dr. Sarol hakkındaki tâli komisyon raprunu inceleyecek, vereceği kararı B.M.M, umumî heyetine •rzedecektir. Misafir hUkUmdarlar dün izmire gittiler « Bayar Gölcükto Hr harb gemimui (ezerierkea Viyana konkurları bugün başlıyor Bu müsabakalara katılacak siivarilerimiı favoriler arasmda gösteriliyor İzmirdeki Milyoner Dilenci IZt. iki İstanbulda üç aparkamyonu ve ayrıca bankalarda 150 bin lira nakit parası olan milyoner bir dilenci kadının İzmirde dilenirken zabıta memurlan tarafından yakalandığı yazılmıştı Yukarıdaki resimde, milyoner dilenci yakalandıktan sonra Rörülmektedir. Yabancı fabrikalar ham madde sıkıntısı çekiyor General Electric ampul fabrikası, ham madde yokluğundan kapanma tehlikesi geçirdi Ecnebl Sermayeyi Teşvik ve Komma Kanunundan istifade suretile tesis edılen fabnkalar, Türkiyede hüküm süren döviz buhranı dolayısılat sıkıntıh zamanlar geçirmektedirler. Arkası Sa. 5, Su. 1 de Şah ve Kraliçe ile Cumhur Başkanı dün Bursada cami ve türbeleri ziyaret ettiler Bursa, 24 (Telefonla) tran Şehinlahı Muhammed Rıza Pehlevî ile Kraliçe Süreyya, Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Dış îşleri Bakanı FJCöpriilü ve maiyetlerindeki diğer zevat ile birlikte bugün saat 12.30 da Gazianteb muhribi ile tstanbuldan Mudanyaya gelmişler ve Mudanyaya çıkışlarında askeri merasimle karşılanmışlardır. Misafirler, Mudanya iske lesinde Iran ve Türk Istiklâl marşlarını dinledikten sonra ihtiram kıt'asmı teftiş etmişler, protokola dahil zevatla tanışmışlardır. Mudanyada kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanan misafirler, coşkun tezahürat arasmda Bursaya hareket etmislerdir. Mudanyadan itibaren yol boyunca halkın coşkun tezahüratı ara «ında saat 12,30 da Bursaya muvasalat eden Şah ile Melike Süreyya ve Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Dış îşleri Bakanı Fuad Köprülü, Vali köşküne gitmişler, burada kısa bir istirahatten sonra Çelikpalasa geçKonkur ekibuniz: Bnb. Salilı Koç, Yzb. Arslan Giineç, mişlerdir. Çelikpalasta Şah ve MeliTzb. Cevdet Sümer, Yzb. Bedri Böke ke şerefine verilen 70 kişilik ziyafeti Viyana 24 (Hususî) Viyana lara kablacak olan ekipler Vlyanamüteakıb misafirler Celâl Bayar ile birlikte şehirde bir gezinti yapmışlar, beynelmilel konkurhipikleri yann da toplanmış ve bütün hazırhklanbu arada Muradiye türbelerini, Yeşil büyük merasimle b?şlıyacaktır. Bu nı ikmal etmişlerdir. cami ile Yeşil türbeyi ziyaret etmiş mühim beynelmilel atlı müsabaka Arkası Sa 5. Sü. S te lerdir. Misafirler, gerek Bursaya girişlerinde ve gerek Yeşile kadar gidişlerinde caddeleri doldurmuş olan binlerce Bursalı tarafından coşkun şe kilde alkışlanmışlardır. Türbeleri ziyareti müteakıb, saat 17,30 da Mudan Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Dünya Kupası Güreş Şampiyonası bugün başlıyor Şampiyonaya katılacak takımlar dün son hazırlıklannı gördüler, bizim takımımız da kat'î şeklini aldı ve ilân edildi Birinci dünya kupası güreş şampiyonası bugün saat 16 df Dolmabahçe str dmda yapılacak merasimle Maarif Vekilı Ah med Özel tarafından açılacak tır. Bu husust? ^erekli bütün hf arlıklar taman lanmıştır. Bı sabah yapılaca 1 tartılan müte kıb kur'alar ÇF kilecek ve measimden sonrf da serbest SÜ1deki güreşlerl» Oünva kupas' maçlarma baş lanacaktır. Hamburg Ticaret Odası, 11.5.1956 tarihli bir tebliğ çıkarmıştır. Bu tebliğde şöyle denılmektedir: ı Aryere transferin peyderpey tesviyesi hakkında 21.4.1956 tarihinde yapılmış olan anlaşmalar, 15 5.1956 tarihinde tatbik edilmeğe başlanacak tır. Maamafıh. Türkiyenın ihraç mevsimi oldukça ilerlemiş bulunması hasebile ve diğer taraftan 29.2 1956 tarihindenberi transfer aryeleri 56,4 milyon dolara baliğ olduğuna aryelerin mucidinin Hamburg Ticaret Odası Telefontelefonlarıkızı bize dair tebliğ neşretti mızdan yaka silkti tasfiyesi hakkında hissedilebilecek gibi bir emarenin görülebilmesi için Bir müddet şehrimizde birkaç ay daha beklemek icab ede Mrs. Grosvenor: «Telefonu bacek tir. bam icad etti, kuVlanmasını da Bu münasebetle Türkiyenin ödeme lutfen siz öğrenin!» dedi krizinin vehameti üzerine dikkati çek mek gerektır. Türkiye ile yapılacak yeni işler ancak, en buyuk bir ihtiyatla nazarı ıtibara dlmmahdır. Bu hususta fazla olarak Tüıkıye ile yapılacak işlerin oldukça büyük bir Arkasx Sa S. Sü 4 te Kıbnsta bir Türk polisi daha öldürüldü MAHKUM EDILEN CASUS Bir Iran u k e r l mahkemesl. yukarıda resml gdrlllen All Machlzi'yi, Sovyetler hesabına casusluk yaptığı lçin 15 sene ağır bapse mahkum etmiştlr. Machizi'nln, 10 •ene Moskovada eğitim gorduğü, Sovjretlerden aldığı para ile Tahranda •ctığı bir berber dükkanında dlğer komünist casuslara yataklık ettlği meydana çıkarılmıştır. Cerrahi Kongresi dün törenle açıldı Bir konuşma yapan Sağlık Bakanı, Türk cerrahlarının calışmalarını övdii 10. Türk Cerrahl Kongresi, dün saat 10.30 da İstanbul Üniversitesi Morfoloji Enstitüsünde çahşmalanna başlamıstır. Memleketimiz cerrahlarmdan bir kısmının ve fehrimiz cerrahlarının hazır bulundufu kongreyi Sağlık Bakanı Dr. Nafiz Körez bir konuşma ile açmıştır. Bakan, cerrahl gelişmeler ve Türk cerrahlarınm muvaffakıyetli çalısmalarından bahseden konuşma Arkası Sa. 5, Sü I de Mrs. Grosvenor Adalı Türkler, Rum te tflıişçilerin bu cinayetini protesto için mitingler yaptılar, karışıklıklar çıktı Londra 24 (R.) Rum tethişçi tethişçiler tarafından katledilen ülerin, Kıbrıslı bir Türk polisinı, ya çüncü Türk polisidir. kın mesafeden attıklan 3 kurşunla Bu cinayet haberinin duyulması Kıbrıslı katletmeleri üzerine Türk Rum üzerine galeyana gelen gerginliği birden yeniden artmış Türkler Lefkoşe meydanlannda pro tır. Bu Türk polisi, şimdiye kadar testo mitingleri yapmışlardır. Rumlara aıd mağazalariTi bulunduğu bir caddeden süratle geçen bir taksiden etraia kurşun'ir yağdınlmıştır. Kıbnsh Türklerden müteşekkil gruplar, Rumlara ve bunlara aıd dükkânlara taşlar yağdırmışlardır. İngiliz emniyet kuvvetleri, göz yaşartıcı bombalar kullanarak Türkleri dağıtmaya çahşmışlardır. Rum lar tarafından kullanılan otomobiller de bu karışıklık esnasuıda harab edilmiş, bir çok dükkân hasara uğramış, taşlarla yaralananlar hasts'neye kaldırllmışlardır. (Yazıst S tnci sahiiemitâ») Şampiyonay. katılacak güreş İngilizler, Lefkoşede Türk ve çiler dün d' Rum mahalleleri arasına telörgüler antrenmanlannf çekmtşlerdır devam etmişle Diğer taraftan Türk polisi nin tetve son hazırlık h.işçiler tarafından katledilmesi Lamakada da hâdıseler çıkmasına larını tamamlaOünkü hakemler toplanüsında Beynelmilel Fedesebeb olmuştur. Lannakamn ana m'<=lardır. Bir müddet rasyon âzâsı Mısırlı Râtip Cezuli elbiselerile minder* caddelerinde hemen hemen sağlam çıkarak hakemlere bir kaideyl izah ederken hic bir mağaza vitrini kalmamıştır. tenberı kampta Burada da yaralananlar vardır. Klb bulunan millî güreş takımımız da reş federasyonu tarafından bir koo BIR AMERIK.AN FtLOSU LİMANIMIZDA Amerıkanın Akdeniz dunan rıslı Türklerle Rumlar arasmda ger dün kat'î şeklini almış ve Federas feran» verllmlş ve gereken irahatta Blsına mensub Tumamrial Harrij komutasındaki 7 gemiden murekkeb bir filo çinlik artmaktadır. yonumuz tarafından ilân edilmiş bulunulmuştur. tün «abah lrmammıza gelmıştlr. 27 bin tonluk Ticondesoga uçak gemlsi. 17 Kıbrıs Türktür Cemyetinin baş tir. Bugün başbyacak birind dünya bta tonluk Northampton kruvazörü ve 5 destıoyerden ibaret olan bu filo 4 haMüsabakayı İdare edecek hakem kupası güreş şampiyonası h?kkınstrana kadar llmanımızın misafirl olaeaktır. Altı gemiden müteşekkil bir kanı ve ada Türklerinin sözcüsü ofilo da dün tzmir limanına gelmiştir. Yukarıdakl resimde, Dolmabahçedeki lan Dr. Fazıl Küçük bugünkü hâ lere dün Galatasaray kulübü jim daki tafsilâü son sahifemizde bulaBaniz Muaesinden misafir filo gorülmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de nastik salonunda Beynelmilel Gü GÖVDE GÖSTEKİSİ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog