Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

AL.TI CÜMHURfi Birinci Dünya Kupası güreş şampiyonası yarın başlıyor İstanbulspor Sao Cnstovaoyu 10 yendi tkinci devre takımda, de Brezilyalı antrenör oynadı GALATASARAYIN SKANDİNAVYA SEYAHATİ Dün de Italyan* Mısır> lran> Bıılgar? Alman» İsviçre» Saar* Polonya takımları şehrimize geldiler Dün şehrimize gelen sekiz misafir bir kafile halinde gelerek Divan ote takımla güreş kafileleri (12) ye yük line indiler. 4 serbest güreşciden te seldi. şekkül eden takım çalışmalara başİstanbul artık melbourne olimpiyat ladı. larmdan evvel yapüacak en çetin gü Idareciler: cŞampiyonada sportmen reş karşılaşmasına sahne olacak. ce karşılaşacağız. Belki ferdî dereceGelen bütün takımlar bavullanm ler alırız. Favori Turkiye ve Rusya otele bırakır bırakmaz antrenman dır» dediler. minderlerine koşuyor, oradan kanta Mısırlılar ra çıkıyorlar.... Bizimkiler Imam Mahmudun idaresinde yslMilli güreş takımımız dün Dolma nrz greko romen stilinde gıireşmek bahçeye geldi, ılk defa minderlerın üzere gelen Mısırhların gdz dolduden yalnız Tahti var onunda güreşlp güreşmiyeceği belli değiL Bu tanınmamış takımla tranlılar bakalun nasıl bir derece alacaklar? Idareciler takımlannın çalıjtağını beyan ettiler o kadar... Bulgarlar Içlerinde Deliorman Türklerlnden bir kaç güreşçi bulunan Bulgar ekibinin ilk işi antrenman yapmak oldu. Sonra şehirde gezmeye çıktüar. Idareciler «Rusyanın favori olduğu söyleyip; Bız greko romende ilk üç dereceden birisini almaya çalışa cağız» dediler. Almanlar Almanlar tertemiz giyinişleriyle efendi tavurlarıyla sempati topladıIar. Ekseriyeti genç güreşçilerden mflteşekkil olan 4 kişilik Alman takımı müsabakaya iyi hazırlanarak gelmiş fakat ne idarecileri, nede kendileri netice hakkmda fazla bir §ey £Öylemiyorlar. İsviçre, Saar, Polonya Federasyonumuzun davetlisi olarak dun gezintide gelen 4 güreşcili İsviçre takımı, iki güreşci bir idareci ile gelen Saar kafi rur bir takımlan var. Konuştuğum sporcular cSamplyona lesi ve nihayet kalabalık grubun da iddiamız var. Serbest güreş biz ilk kısmı olarak gelen PolonyaU gü de yeni başladı. Greko romende ilk reşciler de otellerine yerleştiler. altı milletin arasına gireceğiz. Bir kaç Bugünkü hakem toplantıst yıl sonra da serbest de varız» dediŞampiyonaya katılacak olan takım ler. larla birlikte gelen hakemler bu^ün İrardılar şehrimiz G. saray klübünde bir top îranlılar sekreter Lâtifi Yakup ida lantı yapacaklardır. resinde 8 kişilik bir gürsşçi gnıbu Şampiyona yann başlıyorile geldiler. Fakat takımda şöhretll güreşçiler Erdoğan ARTPINAR Güreşçilerimiz dün Dolma bahçe stadında antrenmanda tsveç re Danlmarkadan yapılan İK1şer maç teklifini esas ltlbarlle kabul eden Galatasaravlılar, mukabU tekllf olarak maç tarlhlnin 15 hazırandan 25 hazlrana alınmasım bıldlrmlşlertîır San kırmızılılar e\velâ îsveçte ve müteakıben de Danimarkada oynayacaMardır. DSrt günden beri şehrimizde mlsa lar 8 ına dakikada tstanbulspor ka flr bulunan Brezıljanın Sao Cr'stıvao lesme ıDc tehhkelı akmı yaptılar Yük futbol takunı nıhayet dun Şeref sta ' sehn çektığı korner kafalarda dolaşdında istanbulspor profesyonel takj tıktan sonra Kâmile geldi ve bu oyun nu ile karşılaştı ve zevkli geçen bu cunun çok guzel çektığı şut 17 nci 27 29 temmuz tannlerınd» Yueoa maçı 1 0 kaybettı. Brezilj alılar tat dakikada Brezılya kalesıne gırdi Bu minkâr değıldıler, Waldir ve Ivan ,n golden sonra açılan Istanbulsporlular lavyada Zadar şehrinde ' apılacak olan Avrupa . Yelken güzel paslarmı ötekı oyuncular iyı Brezılya kalesini sıkıştırmaya baş lacak Türk mlllî Şamplvonasına katıvelken eslpı finâl kullansaydılar takım da bır ahenk ladılar. Beçme tnüsabakaları 26 27 mavıs cu temın edılebılır ve güzel goller de çı martesl ve pazar günleri FenerbahçeI Brezılyalılar ilk kornerlerini 25inci de yapılaesk'ır Müsabakalar saat 8 de kabıhrdi. 'dakikada kazandılar Waldır'm şutu başlıyacak ve cumarte=i 3. pazar gün Sahaya yirmi kişi çıkan Brezilyah avuta çıktı. Oyunun mutebaki kısmı leri 4 müsabaka vapılacaktır lar boyuna oyuncu değıştırdıler, ıkm karşıhklı akınlarla cerejan ederken Scm seçrreve katılacak ekinler geçen ci devre takım çok bozuldu oyunıın Brezılyalılar da güzel bir paslaşma ya hafta vapılan seçmelerde kazananlar yarısmda antrenör tndio da takıın parak istanbulspor kalesine indileı İle geçen senenln Turkiye şamptvonla da yer aldı, fakat netıce gene değii ndır 41. dakikada Ivanın vuruşu ile bır gol Aynca Taylan Nüshet ekiplnin fl medi. kazandılarsa da hakem bu golu say nâl seçmesıne karar İstanbulspor ise canını dişine taka madı ve ofsayd verdi. Bundan sonra Iaştınldığından lştlrak ettlrllmesladedl 7 seçrae yarıs rak oynadı. Galıbıyeti haketti Ayde Brezılyalılar istanbulspor kalesini sı ye yükseltllmlştlr. mir oynasa idi, vazıjet belki de değı kıştırdılar, fakat neticeyi değışti^ame Mısırh güreşçıler febilırdi. Bütün takım iyi idi. Aksarayın maçı den ılk maçlarında sahadan 10 nıağ kurulmasına yardım etti. Biraı top Hakem Rıfat Atakanı maçı 85 dalüb ayrıldılar. Çalışan amator takımlardan semtlynadı. Mınderde çalıştı. kika gıizel idare etti, fakat 40 ıncı da nln sevgisiie vukselen Aksarav futbol kika da Brezılyalıların attığı golü Misafir takım bugün Seref sta takımı Mekıkspor B takımmı 82 yen Sonra da başta 2,5 kilo fazlası olan saysaydı, hepımızm üzerinde iyı bır dında 17.15 de Beyoğlusporla oynaya mlş, A takımı üe 11 berabere kalmış | Akbaş ile 3 kılo fazlası olan Dağistanlı; önde olmak üzere tuttular Fin Intıba bırakırdı. cak yarın uçakla Izmire gidecek Al tır. Aksaray spor pazar günü Sümerspor hamammın yolunu. sancak stadında cumartesi gunu KulGoller ve oyun spor A ve Yaşar Doğuda oradaydı onlan ziya tursporla ve pazar gunu de Izmirspor sahasında Kumkapı Elmasmaçı yapaTakımlar şu tertipteydi. B takımlartle bir dostluk ret etti. Hepsinin haürını sordu, Sao Cristivao: Geralda Jorge, îvan la karşılaşacaktır. caktır. Bekirin sozü T. BENOKAN Waldır, Benedito, Osmindo Juho, Adil Atan ile bir seçme karşılaşSanto Cristo, Paulinho, Rodrıgo ması yapacak olan Bekir Büke «Ta(Gılberto), Olıvar. kıma kim fazla puvan kazandıracak îstanbulspor: Sabih Alâaddin, Me sa o seçilsin» dedi. röı Kenan, Kadri, Ünal Kâmü, İtalyanlar (Fahrettin), Salih, Ibrahim, Erdoğan, Italyanlann ilk kısmı sekiz kLjilik Yüksel. Çok az bir seyirci kitlesi önünde •aat 17,15 oyuna başlıjan Brazi'yalı Yelken ekipi seçmeleri Fenerbahçenin Rusya seyahati katileşti Sarı Lâciverdli idareciler dün Spor Nazır Vekili ile görüştiiler Lig maçları hafta arasında oynanacak Profesyonel tertlp komitesl 2 3 ha Hranda Dolmabahçe stadında yapüaeaS Fenerbahçe atletlzm bayrammda oynanması hususunu düşünmuştür Bu hususta alâkalılar arasında yapılan temaslar neicesinde Profesvonel llg maçlarının kombine biletler yüründen atletizm bavramile beraber oy nanmasma lmkân gorü'ememlştlr Bu iebeble lls oaaçları hafta arasında yapılacaktır. •llllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllHIIIUUIIUUIM»» Harlem ve Texas GowBoys geliyorlar! Dünkü nuçta Kadri bir akuiı keserken ııııauonmnmıııııiMiıııııııııııııııiiiiiiıııııııınııııııııııuııııııımımııııııııııııııııııııımmmnnnınınııııııımıı Harlem Globe Trotters ile Texas CowBoys adlarmdaki iki Amerikan basketbol takımı Avrupa mem leketlerinde maçlar yapmak üzere uçakla İngıltereye gelmişlerdir. İn giltereden sonra Avrupanın bir çok şehirlerinde maçlar yapacak olan ikı Amerikan basketbol takımı 1718 temmuzda şehrimizde de karşılaşmalar yapacaktır. Bulgar gureşçileri arrtrenmandan dönerken ııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıınıııııııııııııınıııııııııııııııııınııııııııııı 812 haziranda iki karşılaşma yap Ivardık. Bu vaziyette 8 Haziran da mak üzere Rusyaya davet edilen f e Moskova'da Spartak veyahut başk» nerbahçe futbol takımınm bu seyaha j bir takımla 12 haziranda ise Lening tinin geri kalacağına dair, bir kaç gıin rat da (Zenith) takımı ile karşılaşa den beri spor çevrelerinde bazı söy cağız lentiler dolaşmaktaydı. Ruslar da Ağustos başmda tstanBunun üzerıne Fenerbahçeli ıdare bul da bir karşılaşma teklıf ettiler,, cilerden Başkan Zeki Rıza. Sporel, fakat futbol için olü sezon olan 28 umumî kâtip Ertuğrul Akça ve aza ağustos'tan ekım sonuna kadar gele Muhittin Bulgurlu bu seyahat hak bileceklerdir. kında konuşmak üzere dun güreşçiFenerbahçe tstanbuldan Viyana | lerle birlikte şehrimize gelmış bulu tarikiyle Moskovaya gidecektir. , nan Rus spor Nazın Vekili D. PostF.Bahçenin Ankara maçlan I nikof ile görüşmuşlerdir. \ Diğer tarafdan Fenerbahçe futbol Bu gorüşmelerden sonra kendisi ile takımı, ikı karşılaşma yapmak üzere konuştuğumuz F. Bahçe Umumî Kâ dnümüzdeki hafta Ankaraya gidecek tibi Ertuğrul Akça şunları söyledi. tir. Ankara'da, cumartesi gunü GüBu seyahat hakkmda Rus spor nazı neşspor, pazar gunü de Karagücu il« n ile görüştük ve maçlar için karara karşılaşa caktır. •!i!»«iiıımmııımmııııııınıııiffll Adapazarı Şeker Fabrikası T. A. Şirketinden: 1 Adapazan şeker fabrikamızın Düzce Pancar kantarından fabrika silolarma tahminen 50 000 ilâ 75 000 ton pancer naklettirilecektir. Taliplerin asağıdaki hususlarla ve istenilen vesaikle tekliflerini en geç 7. 6. 1956 tarihi aksamına kadar Adapazarı Şeker Fabrikası Müdürlüğune vermeleri veva bu tarihe kadar Fabrikada bulunacak sekilde EÖndermeleri lâzımdır. 2 Bu işe aid çartname İstanbulda: Türkive seker fabrika ları A. Ş. İstanbul bürosundan Seker Han (Eski Baker Han). Ankarada: Türkive seker fabrikalan A S genel müdürlüsiınden: Adapazarında Fabrikamız ticaret seflieinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 Yaptırılacak nakliyatın muvakkat teminatl Tl. 35.000 olup nakit, esham ve tahvüât veva Banka mektubu olabilir ve ikinci maddedeki yerlere tevdi edilerek alınacak makbuzun te.. lif mektubu ile birlikte eönderilmesi lâzımdır. 4 Talıplerin nakhve isleri ile istieal etmekte olduklarına dair Ticaret ve Sanayi Odaları vesıkaları ile varsa bu veva bu na mümasil naklive islerini deruhte ettiklerine dair aldıkları belgeler de teklif mektubları ile birlikte gönderilecektir. 5 Muddeti içinde verümiven teklifler mektubları ile pos tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 6 Şirketımizın arttırma eksiltme kanununa tâbi olmadıSl gibi ihaleyi yapıp yaDmamakta veva dUedığıne vermekte serbesttır. 6361 YAPI TASARRUFU Stankounpartt'm İhraç Malları AZ FAİZ + UZUN VADE + YETEB KREDİ TURKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI Trifaze 4 Telli Tip HN 4 1 • Rer förTÖ» Matkap uçlan Marka vurucular Muhtelif kanal alıcılan Freze bıçak yataklan Dişli taraklar Matkap lar Raybalar Muhtelif frezeter Zımba makinalan Zımba makine başlan Şevriler Muhtelif boyda vinçler Çeşitli demir testereler SATTLIK Hakikî 18.000 mü yapmış, 4 yeni lâstik, komple dahilî techizat, yep yeni vaziyette. General Elektrik Ampul Fabrikasında (Topkapı) görülebilir. Telefon: 21 19 47 52 Dodge Goronef BEBEK'te 1 , ^. 1 <• M 1 Ctl«.l KİRALIK EV İTramvay caddesi3 oda Deniz ke Inarı nezareti mükemmel kat ki 1 rahktır. Telefon 63 61 78 | MURACAAT: SOVYETLER BİRIİ6I rORKİYE TİCARET MÜMESSlLLlfil Adre> ; Beyoğtu Islıklil cjd 443 Tel 44 35 53 • 44 35 58 Halen çalışmakta, mükemmel yeni revızyonlu. yeni lâstikli 52 model orta Siankoimpot* Adres MOSCOU G 200 Pl Smolenskaya Sennayı 32 34 Ttlgrrf. MOSCOU • STANKOIMPORJ lltMI.1 • MERCEDES KAMYON 35 000 liraya satüıkhr. Tafsilât için N. Y. P. K. 863 İstanbul adresine müracaat. " ^ Dahiliye Mütehassısı En eskl elektrik sayaçı Imalâtçısı olan G A N Z fabrikalan rrrallarının mükemmel vasıfian \ * sebebıle butün dunyada şöhret yapmıştır uç fazlı sayaçların en yenileri olan H N 4 ve H N 3 tıolerı hassasıyet bakımından fevkalâde olup tatbık tahaları daima genıjlemektedlr. bunlar nomınalın ıkı mıslı yüke de mutehammıldir. Nomınal yukun 5 3 0 0 % arasında ölçme hassasiyetl çok yöksektir. Çok lyl termik kompansa» yon mevcuttur Kumanda sıstemi çok kararlıdır • Gerilim frekans ve faz dönmeleri tesirmden mustakıldır. H N 4 tıpınden H N 3 tıpıne kumanda sistemine bır yardımeı mesnet ilâvesi turetil* geçılmektedır. H N 4 ve H N 3 sayacları duzgun karekteristıklere malik bulunup ilk ayarlarmı uzun zaman muhafaza etmektedir. Dr. Fazıl Konrapa (Elektro Kardiyografi) I Cağaloğlu, BabıâU Cad. No. 22/3 METRİMPEX «LETIER İHRACATI MACAR 01? TİCARET ŞİRKETİ «drsı: Budapeıt 62, P. 0. B. 202 Macaritten f İyi bir istikbal temin eden bir Türk şirketi eleman arıyor. Almanca, İngilizce, Fransızca lisanlarmdan birine iyice vâkıf olmak, askerlığini yapmış olmak ve yaşı 28 den yukarı olmamak garttır. Adreg: Ankara Posta Kutusu 134 Galata » » 839 Kalifiye Elektrik Teknisyeni Aranıyor % Hayvancıhk Sütçülük Gıda Sanayii nin her çeşidi icin müsaid, kuvveî muharrike temin eden akar suyu bulunan. İstanbula 50 Km. asfalt yol üzerinde, 900 M2 lik fabrika bina ve depoları kiralık veya satılıktır. Mür: Haydar Görener Çatalca Müteahhidlere 80100 HP. Traktör için Skray per ve Buldozer takımı, çift tan burah Kablokontrol tertibath buldozer takımları satılıktır. Müracaat. Tel: 44 29 45 MÜMESSİL TÜRK GANZ LİMİTED ŞlRKETl KarakSy palas kat 6 No. 6/8 fiALATA P. I . 167 Tıl. 44 10 68 Telgnf: TÜRKBAİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog