Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

14 Mayıs 19M PBOF NtMBÜS'ÖB MACERALAK1: CUMHUIUYET fendi? Bölükbası konuşmaaı sırasmda hssetti. Efendim. pasanın babası TunusBölükbaşımn nutku sahiiede) vatandaşın 1958 seçimlerinde abdest EİZ namaz kılmaması lâzım geldigi Sfiat 12.50 de il başkanı, ve Kır ludur. Fransızlar bu ipi Inküâb Müliste de iptâl edilmiştir. zesir»e koyacaklar!.. Diğer taraftan Ismaıl Rüştü Aksal, ni söyledi Bu sırada Emniyet mü şehir milletvekili Mehmed Mah İyi amma. bu ihtilâl bize aid, onkonuşmalar lara ne oluyor!.. Şemseddin Günaltay, Cemil Said dürü Salâhaddin Batıroğlunun ya mudoğlunun yaptığı Barlas, Faik Ahmed Barutçu, Ratib nına davet ettiği Çankın il başka dan sonra kürsüye gelen Genel Onlar, her şeyle alakadardırlar! Tahir Burak, Emin Dazıroğlu, Celâl nırıın kulağına bir şeyler ösıldadl Başkan Osman Bölükbası: «DevriKendı kendime düşündüm. öyle Dora. Halll Sezai Erkut, Turgud Gö ğı, bundan sonra da il baskanının mizin hâkimi Türk milletidir Artık ya, ihtilâllerın en büyüğunü onlar le, Şahab Gürler, Ferid Melen, Or kürsüde konuşan Bölükbaşına bir bir k«c kişinir. hükümdar olmasına yapmışlardı. Kuleli Askerî Liseslnde han Öztrak, llhami Sancar, Fuad pusula volladığı Rörüldü. tahammülü kalmanuştır» diye söze tarih hocamız, merhum miralay Cin Sirmen, Nizameddın Nazıf Tepedelen Ali Bey. Fransız ihtilâlini ballandı başladı. Pusulayı eline alan Bölükbası bir lioğlu ve Cahid Zamangil parti mecra, ballandıra bize anlatırdı. Kendisi lisi seçiminde hayli fazla oy almış den konusmasmın seyrini değiştiD.P. nin seçim beyannamesindeki ı hürriyete taraftardı. O zaman blı de bulunmaktadırlar. Tasnif bu saate rerek; dinı siyasete alet etmemesi vaidlerinden, hâkim teminatmdan. Fransızlara hayran kalır, göcümütün (Baatarafı 1 inci inci «ahifedej kadar (1,30) neticelenmemiştir. nia ihtar edildiğini ve eğer böy'.e çift meclisten, Anayasa mahkeme önünden kahraman bir milleti geciDaha 23 saat sonra, yani sabaha b r şey yapmış ise meşhud suçlarrirdik. Bir de Mütareke yılları olup ral Altıncan ve diğer revatla birlikte mu^tur karsı kesin neticelerin almacağı bil dan dolayı milletvekillerinin dahi sirden ve bir kaç gün evvel görü da, onların Türk erlerine ellerindeki Yasaıadaya çıkan Şehinsah ve CurnKomisyon raporun» dercolunan dirilmektedir, len lüzum uzerîıe tekaude sevke k l r b a c ı a V urduklarmı, kadınlara ialhvtr Baskanı burada Deniz Eğitim Otevkif edilebileceğini bildirerek sav diien hâkimlerin durumlarından dırdıklarını, hele Maras ve Urfada bu husus yarın kurultayd» görüçü Ayrıca, tasnifin halihazır durumukul Komutanı Tuğamiral Taceddln cımn kendisini tevkif etmes'ni bekMemleketimize gelen tanınmış bir Amerikalı petna göre C.HP. meclisine girmesi muh behsetti Bu arada Çankın savcilığı babalarma, ağabeylerine cephane yelecektir. Talayman ve Güverte Sınıf Okullalediğini söyledi. tarafından hemen kürsüve kurulan ti'tiren, küçük çocukları kurşuna dlz n Kumandanı albay Altuğ tarafından Dığer taraftan C.H:P kurultayı temel olan adaylar sunlardır: rol mütehaaaiBi, Türkiyede çıkacak petrollann ihtiSırrı Atalay, Şerafeddin Ayhan, Bölükbaşınm bu arrusu özerine diktafon cihazma işaret ederek şun dirdıklerini duyunca. ben de Darülkarsüanmıs, bando, Iran ve Türk milana dâvalar komlsyonu raporu da fünunun konferana salonundan hayKemali Beyazıd, Fazıl Şerafeddin yacımızı karşılıyacağını söylüyor I! marçlarını çalmıs ve ihtiram kıt'ahaıirlanmıçtır. Bu raporda, r«jlm Bürge, Vedad Dicleli, Cevad Duısoın toplantıda bulunan savcılardan A lan söyledi: kıran merhum Süleyman Nazlf gibi: •ı selâm resmini ifa etmiştlr. Majesrif Atay ile Süheyl Deliorman ken f Bu makine benim konuşmam Büyük ihtilâü yapan, beşer humeselelen, seçim mevzuatı, iki Mec oğlu, Mehmed Hazer, Necatı llter, te Şehinşaha albay Altuğ tarafından Evvelki gün uçakla Amerikadan kuvvetle muhtemeldir.» lis sisteml, anayasa tâdilatl, bauo Kâmil Kırıkoğlu, Sahir Kurutluoğlu, dilerinin böyle bir ihtarda bulun İçin kurulmuştur Savcılar, Adnan kuku beyannamesini dünyamıza heteaisler hakkında izahat verilmiş ve madıklannı, buna lüzum olmadığını Menderesin suç işlemesi endişesı diye eden mıllet bu nra'.. diye bamüteakıben deniz topçu ve tatbikat şehrımize gelen dünyanın en büAjnertkalı pretrol mütehassısı) hürriyeti ve hâkim teminatl konu Ibrahim Saffet Omay, Adıl Sağır söylediler. Bmıun üzerine dinleyi içinde değillerdir. O gökten zenbille ğirmaktBn kendimi alamamıstım. yük petrol çirketlerinden Socony bundan sonra sözlerine devamla lan lncelenmektedir. oğlu, Kemal Satır ve Atıf Ödül. okulları gezdirilmiştir. Kaçaklardsn biri. Ali Kftmil Bey Ankara, 23 (Cumhuriyet Te ciler arasında bulunan Çankın C ml indi? O suç lslemez mi? Halbuki Yamadaya ziyaretleri hâtırası ola nin petrol arajtırma kısmı umum ilk sondajların Urfada yapılacağıBaaın htirrlyeti mevzTiunda kokurultayı, M.P. il başkanı ihtarm Emniyet sayın Menderesin hemen her yer oğlu Nazmi. bidavette Rumanvarak Şehinşaha bir meç, lmparatoriçe müdür muavini tanınmıs. petrol mü nı, bu iş için gerekli dünyanın en misyon görüfünü söyle lfadt etmek leks) C.HP. onikinci üçüncü gün çahşmalarına bu sabah müdürü Urafından yapıldığmı bil de söyled kleri suçtur. Fakat bunlar ya kaçmıs. fakat sonra giziice Uye de altından yapılmış bir deniz tehassısı Harold E. Parsons dün modern sondaj makinelerınin Tur tedir: tanbula ^eldiı»i, Cibalideki hatan itibaren Faik Ahmet Barutcu'nun dlrdi. •ubay kckartı hedıye edilmlstir. akşam Ankaraya hareketinden ön kiyeye getirilmiş olduğunu, bunhiç bir zaman tele alınmıyor, Hak nesinde saklpndığı haber alınmca, « Anayaaanın 77 nci maddestn ba;kanhğında devam olundu. Şehinşah ve Cumhur Başkanı, Yas ce verdiği beyanatta: Bu söz C.MJ». lileri daha çok si kında takibat yapılmıyor. Yapılmı bizzat Polis Müdiri Umumigi Armi ların 200 metre derinliğe kadar de basının kanun dalresinde serGenel Başkanlık, Parti Meclisi, Ge nadadan merasimle uğurlanmiflar ve nırlendirdi. yor ama, Allahın nazannda, mille Bey tarafından evi sarılarak, tealim t Türkiyede petrol olduğu bir inebileceğini söylemiştir. Ancak best olduğu ve neşirden önc* tef nel Sekreterlık ve Haysiyet Divanı râkip bulundukları Savarona okul Hâdiseye venlden müdahaie eden tin nazannda suçludur. tktidarda olması taleb edilmisti. Onun pencegemisi, Gölcüğe gitmek üzere Heybe vakıadır. 2 bolgede petrol istihsâl e Mr. Harold E. Parsons bir memle tiş ve muayeneye tâbl bulunmadı seçimlerlnin öne alınması ve öğleden verıien Salâhaddin Batıroğlu sözlerinin i vaidlerini yerine getirmediği için reyi açıp polise verdiği cevab «u olliada önlerinden geçerken, rıhtım bo dilmesi de bunun delilidir. Memle kette petrol çıkmasının, o mem'e ğı yazılıdır. Bu hüküm basınımızı sonra yapılması hususunda muştu. yunda çirnariva nizamında sıralanmıs ketünizde çıkacak petrol, en fena ketin bir an içinde servete gark sansürden kurtarmıs olmakla bera bir önergenin kabulunden sonra gün başkanı tarafından yanln aksettiri) manen suçludur. Sizin gibilere teslim olmaktansa, O bulunan Deniz Harb Okulu ve Lise ıhtimalle dahl yıllık demin dilek ve temenniler fasbnuı d i Osman Bölükbfisınnn sözleihtiyacınızı olması mânasına gelmediğini, ge ber serbesti «ınırlannın çizilme«i Iktidara gelmezden eyvel, çürük intihar etmek daha iyidir!.. Ve biraz ti öğrencileri tarafından <Sağol» nigörüşülmesine devam edildi. rin n hplk tarafından yanliş anlaşıkarşıhyacak miktarda olacaktır.» rekli lesısatın kurulması ve ışletme ışinin ayrı kanuna bırakılmı;, basın konağı yıkıp yerine mermer konak sonra patlıvan bir tihanca. Kazmiyi dasıle selâmlanmışlardır. Kurultayın mâna ve ehemmiyetıne demiş, ve sözlerıne devamla şu dik nin randıman verir bir hâle gelme serbestisine haberleçme ve yayma lsaretle soze başlıyan Bekâta, müte labileceğine işaret etmek istediğini yapacağız dediler. Yerine bir gece kanlar içinde vere düşürmüştö. Tf Donanma birliklerinin tatbikatı anlattı. rarilerden bir diSeri Kavaklı Musfafa Savarona okul gemisi, 23 (a a.) kate değer açıklamada bulunmuş si İçın 2 seheye ihtiyaç olduğunu hürriyetine mütealllk hükümlere akiben memleketin içinde bulunduğu kondu bıle yapamadılar.» Büyümeden önlenen bu hâdlse idi. Yunanistnna kaçmıştı Fakat Rıts Savarona okul gemisi ile Golcüğe tur: Anayasada ver verilmemiş olması maddi ve manevi şartlara temas etti. sözlerine ilâve etmiştir Müteakıben ıktidarın 6 vıl içinde bandırah bir vapurla Manbuldsn doğru yollarına devam ettiklerı sıraeercek bir b?sın hürrivetinin sağ on yıllık rejım mücadelesı sonunda sonunda m ting de nihayete erdi bi»Anayasayı değıştirmediğini, bu« Mensub olduğum Socony ya Karadenize transit gececegi haber ada, tran Şehinsahı Majeste Moham ni Mobilgas şirketi Türkiyede pet Mr Harold Parsons Türkiyenin lanmasma imkân vermemiştir.» bugün daha ileriye değıl. geriye ei Halk dağıhrken Bölükbaşınm yanı med Rıza Pehlev! ile tmparatoriçe dilmiş olduğunu ifade eden Bekata na gelen Emniyet müdürü meseleyi nun yanında altı dakikada millet | lınınea, nhtıma yRnasmış olan va50 milyon dolar bulan petrol borç Bundan sonra basının tkanun vekillerinin maaşlsnm yükselten nurdan onu zorla sirip alan da jrene Süreyya ve Cumhur Baikanı Celâl rol damarlarmın zenginlik derece ları hakkmdaki suale de fu cevabı rejimin selâmete eriştırilmesı içın 'u dairesınde» serbest olduğuna dair tulması icabeden yolun ne olacagı Bayar şereflerine donanma birlikle sine gore, önümüzdeki 510 sene kanunu MeclUtec geçiriverdıklerini Armi Bev olmustu. O gece idam /ermiştir: ifadenin suiistimale çok müsald meselesi üzerinde durdu ve şoyle de rimiz tarafından bir deniz tatbikatı içinde memleketinizde 50100 milsöyllyen BBlükbaşı, sözlerine şun hükmü yerine eetirilmlş ve buna son derece hiddetlenen Carhk Rusya « Araştırrr.a kısmı ş,efi olduğu bulunduğu belirtilmektc ve tnisal di: yapılmıstır. jon dolar arasında yatının yapaları ilâve etti: elçi=inin ü'limatomıı Ü7erine. Irtıhad Bu tatbikata tam saat 1S.30 da tki bilecektir. Hükumetinizl* evvelce ma göre, satışlarla doğrudan doğru olarak da bugünkü iktidann gaze< Kanaatimce memleketimizds « lnönü gittl, Bayar geldi. Şem ve T°rakki TTmumi Merkezi. bu gaymuhrib filotillâsrnın Savarona okul yaptığımız anlaşma neticesinde Gü ya alâkara yoktur. Maamafih Tür telenn kâsr.d, mürekkeb vesair ih hakiki demokrasinin kurulabilmeei seddin Gürıaltay gitti, Menr'».es retli Po'is ^'üdürünü ister i'rtemeı gemisinin her iki bordasmdan torpiyüzünden petrol tiyaclan karşııında takib ettiği po için, bütün partiler jimdilık iktidar ney Anadoluda 5, 6 ve 7 nci petrol kiyeye borçlar (Bastarafı 1 inci sahifede) geldi. Adı gitti, tadı kaldı. Bu ki Beyrut ValiiiSine tayin efcnlçti. Meto hücumları ile başlanmı»tır. Tam sevkıyatının kesilmesi litika jçösterilmektedir. Basın suç İçin birlesme gibi bir tezl bir yana Beybağı ve Sarıgüllük mahallele parti arasında hiç bir fark yoktur.» •!Pİe de bu suretle kapanmı» oluyor Isabetli olarak yapılan bu torpito hü bölselerinde 24 arama lisan«ı elde bırakmalıdırlar. Çünkü bence partıdu. cumlarmı takiben denizaltüara karşı ettık. Hâlen Türkiyede 12 ecnebî mevzuubahis değildir. Türkiye muh lan komusunda ise, raporda sövle lerin iktidar için birlesmeleri fikri rinde b a a «vleri yıkmıa, devle» Daha sonra hâkimler teminatına •u bombası atışları gösterilmıstir. şirket petrol arama müsaadesi al telif petrol şlrketlerine borçlu ol denilmektedir VARrv temas eden BölükbRşı yanlıştır. C.H P. nin yaptığı gibi, re hastanesinin alt katma teressubat yeniden Savarona, Gölcüğe yaklaştığı sıra miş vaziyettedir. Hiçbir şirket boş makla beraber, « Partimiz aym zamanda, ba imin normaüestirilmesi davası üze yığmisUr. Sellerin şiddetinden bele «Devri istibdadda, CJî P. zamabizim «irketimia da, bir denizaltımız, okul gemisine hayaller uğrunca milyonlar har borçların zamanla ödeneceğıne ka sın suçlarının umuml ceza kanunu rinde birleşmelidirler. İ?te davanın diye elektrik »antrahna aid umumî TEŞKtLÂTI MAHSUSA nır.da hâkimler nakledilirdi, fakat doğru dalmı? vaziyette ilerlemiş ve camıyacağma göre, araştırmalarhükümieri dısınHa ayrı basm mev bu büyük şuur ve idrakıne varıldsk kanal ile diğer sulama kanalları ve tard ed'lmezdiı dedikten sonra bu nıdir.» torpido hücumu yaptıktan sonra su zuatı ile müevvidelend'rilmesine ih tan sonra, partilerin müştereken mü bu kısımdaki kanalizasyonlar tama gün hükumetin elinde ve hâkimleMetin ERGİN •athına çıkmıştır. Tatbikatın sonunda dan ır.üsbet bir netice alınması tivac KÖrmedigini ve âmme hizmet savi jartlar ve haklarla katılacakları men harab olmuştur. Ayrıca jehir rin daima basında tuttuğu bir toItatjanca kurslan mayln tarama gemlleri. manyetlk ve lerinin ifasındaki yolsuzluklann bir kurucu meclis seçilmesi, rejimin elektrik aebekesl de ehemmiyeth puzu olduğunu, bu sebeble memle Italyan kultür hsvetı, İt»lyan<» k n » demirli mayinlerin taranmasmı çok tesisi bu kurucu meclise ve memleke larının tâtll avlannda da devammâ ka canh blr sekilde göstermişlerdlr. neşir volu lle yavmlanması halinrie kette adalet cihazmın hurur için rar vermlştlr tin idaresi de bir koallsyon hükume zararlara uğramıstır. Tatbikat, önceden hazırlanan protrbasma ispat hakkmm tanınmasma tine verıbnelidir.» Kurelnr. hiç ttalranca bllralven'er Vilâyet ve Belediyece alınan ted de olmadığını, Adalet Vekilinin ise rıma uygun olarak düzgün ve Ilslptaraftar bulunduğunu dabelirtmesi birlerle sellerin getirdiği teressu Avrupada tahsil ettiğinı, fakat maa ı> bu di]p vak:f olanlar İçin lkl lbıll bir şekilde ve muvaffakıyetle ceParti meclis grupu adına Malatya ni komisvonumuz lürumlu telâkki batın kaldmlmaaına çalıaılmakU esef ilmi ile amel etmediğini söy de tertlplenraîçtir. reyan etmiş, Şehinşah, gördüklerln İzahat lcln Teoebaçındakl ttaİT (Baftaraiı 1 ınct sahıjede) Ankara 23 (Cumhuriyet Te etmiştir. Devlet radyosu tarafsıtlı Milletvekili Nüvit Yetkin söz aldı ve dlr. liyerek: «Milletleri yükselten ada Külfür hevetln» mümcaat «lllniMİ U den dolayı takdirlerini lzhar etnrdj Yaralıların 5 i lngilizdlr. leks) Elâag milletvekili Salâ ğının da bir Anayasa hükmü olarik etraflı bir konuşma yaptı. ür. lettir Fakat bu biıde böyle değil tenmetrtedlr Edtnburg Dukünün de muhafazlan haddin Toker (Hür. P.) bugün *Mec 1950 yüından bugüne kadar cerenazara alınmaaı gerektiği VanaatinGölcükU arttınldı ın etmis bulunan hâdiselerin ink'şaf dir» dedı. üs başkanlığtna bes sözlü soru deylz * tzmit, 23 (Telefonla) tran Şahı •yrine temasla, bunları tahlil ede | Londra, 23 (AJ»J Kıbrıslı t e d Bu sebeble 1958 seçimlerinde va Şahsi teşebbüiün bir hârikası önergesi vermlştir. Salâhaddin TokRıza Pehlevî ile Kraliçe Süreyya, hiççilerin, Kraliçe Elızabeth'in ev~vel:efini bildiren Yetkin, iktidar tara j tandaşın abdestsiz namaz kılmaTnfından rejımi zedeleyici ve selbedcci Sizi bütün dertlerinizden Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve ma c e Yunanistan Prensi Philip ünvanı er bu öncrgelerinden birineis nde, sını tavsiye etmesi üzerine de Emlyetlerindeki zevat, Savarona mekteb tajıyan kocasını oldürmeğe çalısmak Yargıtay mahkemeslndekı baskan mahiyette alınmış ne kadar tedbir var kurtarır niyet müdürünün müdahalesine ma Geliniz gorünüı gemisile bugün saat 15.50 de Gölcüğe u z e r e g u H c e Ingiltereye girdiklüne ve üye adedirıl, ceza ve hukuk dahepsinı teker teker ızah etti ve ruz kaldı ve malum hâdise husule geldiler. Yavuz harb gemİBİ 41 pâre daır ıgrarlı söylentiler üzerine, Em irelerinde vazife gören başkan ve niçin Demokrasiyi gelıştirmek yeTel. 22 03 36 geldi. topla kendilerini selâmladı. Karaya niyet makamları bugün Edinburg rine sakın bir yol tutulduğunun üyelerin kaç tanesinin 25 yıllık çıkan misafirlerimizi halk coşkun te Dukünün muhafızlarının sayısını üç anlattı. Iktidarın bu Hür P Ikinc! Baskanı Fethi Çelik sebeblerini hizrr.et müudetıni doldurduklanv.ı, zahüratla karşıladı. Gölcük tesisleri • • arttırrmşlardır. • •baş Ege Bölgesindeki seyahatini mü siddet hareketı karsısında C.H.S. nin gezıldikten sonra Hereke fabrikası Bazı mufrit Kıbrıshlar, Edinburg son defa tekaüde sevkedilen başkan teakip dün şehrımize gelmiştir. takıp ettiği hareket tarzına da temas na gidıldi. Burada Kraliçe Süreyyaya Düktınu, «ımıli bir *hain» saymakta ve üyelerin hangi dairelerde çalışFethi Çelikbaş. bütçe ve Millî Ko eden Yetkin: mavi ipekten islenilmiş bir kumaı ve dırlar. tıklannı, kaç tanes'nin 60 yaşmı runma Kanunu tâdill müzakeresinde istihdam edilmek üzere bir VAPUR KUMPANYASININ « 1954 den sonra varlığına kasîran Şehlnsahına da Hereke mamuladoldurduğunu ve «görülen lü partinin meclis içi çalışmalannm Ege ledilen C.H.P. her türlü siddet terALSTERTAL ATHEN CAİRO DAMASKUS DÜStı müteaddid kostümlük hediye edllzumv un ne oîduğunu, bunlarm halkı tarafından tasvib edilmiş oldu iplerine rağmen büyük bir fazilet ve dl. Müteakıben Yalovaya hareket o SELDORF E. RUSS FLENSAU GALATA İLSERUSS hükumetin davacı. muhalefet men ğunu söyleyerek demiştir ki: cÖnü atanperverliğin eşsiz bir misalini lundu. JUPİTER KRUSAU LİBANON LUCY ESSBERGER (Baştarati 1 ınei »ahifcdc) tublannm davalı olduklan dava müzdeki çalışma aylannda. progra 'ermiştir. Yeni bir milli mücadeleyi Burada da, gerek mahalll gazeteciMARTHA RUSS PERGAMON SCHWENNAU T LLY lerden bazılan arasmda sessiz bir larda n e çekilde hiikümler verdik mımızın bilhassa demokratik reiim aferle sonuclandırmıjtu1^ dedı. ler, gerekse îstanbuldan gelen basın INGÎLİZCE HUSS JUTTA SCHRÖDER JUIİANE SCHRÖDER VALile alâkah prensiplerin ne olduğıınu Nüvit Yetkin iktidann siddet tedmensubları, liyaretlere ve torenlere mücadele hüküm sürdü. Bazılan lenni, bu tekaüd muameleleri içın bllen bir DA AHRENKİEL HENDRİK FİSSER WİLHELM NÜBEL tekliflerl hazırlaya irleri hakkında da sunları söyledi: kabul edilmemişlerdir. diyoruz, ?ira genoler, meselâ Gü Yargıtay başkanı ve Başsavcının WİLHELM BORNHOFEN BABITONGA BELMONTE , RAmeclise takdim edeceğiz. Ta ki Şahın maiyeti bugün Ankara « Rejimi boğmağa yeltenenltre naltay, Barutçu, Zamangil ve daha mutaleannm ahnıp almmadıgın, v a t a n d a ? g ö r Ü ! u m u , ü ö ğ r e n m i ş o l . vapnrile İzmire gidiyor ıaber vereyım ki, rejım kurtarılmışV'ENSBERG *. bir iki tecrübeli elemanin C.HP gormakta ve Yargıtay üyelerinin «Ankara» vapuru busün saat 12 de ır. Rejim, onlara rağmen yürüyeeek sun.» Vapurlan ayda bir Kontinan limanlaruıdan Türkiye limanlarma lran Şahı Rıza Pehlevinin maiyetini Mecîi'ine eirmesine şiddetle taraf yaptıklan toplantı, başkanın AdaBugünkü hareketlerini izah, bu [ aranmaktadır. Hür. P. ikinci başkanı D.P. nin munt^zam seftrler vapm!!İ'rodırlar. tar idiler, fakat b'lhassa 1946 ve let Bakanı ile teması, Yargıtay baş hâmilcn İzmire hareket edecektir. rejim buhranını bertaraf edecek ka şekilde mumkundür. Ancak, Turk KONTUAR MARİTİM JANNİ BESİ Geminin daha önce Yalova ve Mu daha evvelki model tecıübeliler is kanına beyanatı hü'<umetın verdı nunlar kabul etmesinden memnun milletı bütün tedbırlere rağmen ida I Müracaat: Harbiye Pegasus danysva ugTaması da muhtemeldir. tenmiyordu. resıni izhar etmek imkânını bulahıle evi Verdi Ltd. Ortakhğı Telefon 44 75 30 Galata Hovaeımvan han rip verdirmedığı hakkında Adalet luk duyacaklarını, bu takdirde muha tzmirde karsuama haıırlıği ' Buna rağmen namzedliğini koyan Bakamndan molumat ıstemektedır. lefet partılerinın iktisadî malj ınev cektir» îzmir, 23 tTelefort'al Dost ve Şemşettin Günaltay'ın Başkanlığın ', 116 delege arasında kimler yoktu.. Toker ikmci önergesinde, Ata zularla uğraşacağını, bunun da mem kardes lran hükümdarı Rıza Şah fv. . 1RU1C1 bur kurulmamasi türk Üniversıtesi Erzumma nak'.e leket için daha lyi olacağını belirt da açılan, oğleden sonraki toplantıda, ' Pehlevî Ue Kraliçe Süreyyayı karsı ' lamak için yapılan çahşmalara devam ıcin Ir.dnü üzerinde tesir yapmsğa düince. Eiâzığda istmılâk ed len miş: Basın ve muhalefete karşı alı umumi meseleler üzerindeki konuş \ edilmektedir. Hazırlanan programa cRİıçanlar. bufrünkü dunımun ka yerler, ödenen istimlâk bedelleri ve nan tedbirler mevzuunda görüşünü malara devam olımdu. Ancak, verilen 70 H.P. 600 devır az müstamel Alman Modag marka I bir önergenin kabulü dolayısiyle par Eski Halı satın alır; jıkama ve göre Şehinşah, Kraliçe ve Cumhur bahatini Ger.e! Baskana açıkça yük tetkik hevetine ödenen tabsisatı ÎU sekilde bildirmiştir€ Beyanatlar. beyannamelerle ti ilen gelenlerinin bırer konu^ma tâmirat. Karaköy Gumrük cadde satılıktır. Mür: Havdar Gorener Çatalca Başkanı Celâl Bayar cuma günü saat leyenler, hattâ Sökmensü«rler Basbakandan sormaktadır. memlekete demokrasi ve hürriyot re yapmaları kabul edildıği için, ilk soz sı Tur Han Tel 44 76 24 16 da Savarona ile İzmire gelmiş o Seçim sathı mailine girdiğimizi Uçüncü ör.erge tioari meselelere jımini getırmek tahayyülünde b'iiu Faik Ahmet Barutçu'ya verildi. lacaklar ve Atatürk heykeli karşısındaki nhtıma çıkacaklardir Bura kestiren bu eski tecrübeliler, kuüs dairdir. Salâhaddin Toker bu öner nanlar, bu taahhütler dolayısıyle ken, Uzun ve etraflı bir konuşma yapan j üzerinde , da törenle Istikbal edileeek o!an mi te âdeta ssmpati tevzıatlna giriş gesinde 14 mayıs 1950 den bugüne dilerine rey veren vatandaşların ha Barutçu rejım meseleleri kemuk safirler, şehirde kısa bir dolasmayı mijlerdi. kadar kâr haddı tay n edilen mad I l e r ı n e muracaat etmeksizin durdu. Bir siyasi partınm programın ' müteakıb Efese gıderek harabeleri Elden ele dolaşan yedi sekiz lis deleri, komisvon, »ıakhye gibi üc taahhütlerine sarih olarak aykın ka da yer alan ve halledileceği bildirilcn I gezeeekler. akşam Vali Kemal Ha tenin bir kısrcmda ekserisinin isim retlerin azami haddinin hükumetçe nunu teklif etmek selâhiyetine sahip davalarla meselenin bitmiyeceğini ifa dımh tarafındsn Fuar Göl Gazmode5ildirler. Bu. bir suçtur Bu zihni de eden Barutçu: sunda verilccek ziyafotte hazu bu !eri vardl ve kazanmak için gay tavin edilip edilmedis"iı. T caret yetin ne'ıcesi cumhuriyet kalkabilir, « Progıamında yazılı olaniara ret îarfediyorlardı. Bakanrndan sonrmaktadır. lunacaklardır. Geceyi Savaronada gebaşka bir rejim konulabilir, hat göre, D.P. kadar hürııyetci az bulu*** çirecek olan Kral ve Kraliçe. cumarSalâhaddin Toker. dördüncü ö tâ halıfelik bilo getirilebilir. Bu nur, dedi. Ama iklimı bu mudur?» tesi sabahı Bayarla beraber Hava O Doğrusunu isterseniz kurultay de nergesinde Başbakandan. ar.tide noktalar, 1946 50arasında D.P. Hâtip daha sonra, programda yer kuüannı gezecekler, öğleyin gene legeleri bugün; milletvekili seçimle mokratik kanunlan tesbit ve Ana liderleri tarafından, sarahaten be alan hususlarm nasıl bir tutum ve fi Savarona île îstanbuîa hareket ede rinde oy veren seçmen vatandaşa yasayı yeniden tedvir için bir il leirtilmiş ve gözönüne yayılmışhr. kir plâm içinde işleneceğınin ve ele ceklerdir. Şehir, muhterem misafirlerinl karsılamak Gzere îimdiden do dönduler. Aklina esen bir liste ha mi heyet kurulup kumlmadığını, Kanunlar. irade'i milllyeye uygun ahnacağının, tesbit edilmeıi gerekti ğini belirtti. arlamıs dağltlyordu. devlet teşkiîâtı icin bir ıslahat ko olmak iktiza eder.» nanmaktadır. tktidann bilhassa 2 mayıstan sonListeler dağıtılırken aym za misvonu kurulmasınm düşünülüp H.ir. P. li milletvekilleri Antslyada Misafirler dün Yalovaya gittiler Antalya, 23 (Telefonla) Hür P. raki icraatını ve tutumunu şiddetle manda kulaklara da fıslaruyor «bu düşünülmediğmi ve vergi adaletmi t e n k i d Yalova: 23 (a.a.) İran Şshinşa li liderler. yapmakta olduklan propo J ^ e n Barutçu, Halk partisinin hı ve İmparatoriceîile Cumhur BES falanın lıstesi. dığeri feşmekânın» tesis için ne gibi hazırlıklar yapıl gandalann siklet merkezini Antalva ehemmiyetine de işaret ederek, inki 28 Mayıs Pazartesi Hizmetinize girecektir. d:ğını sormaktadır. kanı Celâl Bayar beraberlerindeki deniyordu. ya nakletmiş bulunmaktadırlar. Bu lâpçıhk ve halkçılık umdelerine teHalk.Partisinde filânla fesTnekân Son önerge ise Elâz'ğ Vilâyetinin maksatla Feridun Ergin, Turan Gü mBî etti. Hakikî demokrasılerde, Mil zevatla bu akşam Savarona okul 300 LİRA VADEÜ seçmekle, vatandojın gemisile Yalovaya gelmişler ve bü o kadar mebzulki, iki ismi alt alta köylerıni ilgilendirrpektedir. neş, Yusuf Azizoğlu, Selâhartin To lervekillerini vazifelerinin bftmediğini söyliyen Ba yazan bir hizip lideri oluveriyordu, ker. İbrahim Öktem ve Ekrem Ali yük bir halk topluluğunun muhab 100 LİRA VADESİZ candan müteşekkil Hür. P.'li millet rutçu: bet tezahürleri arasında merasimInönünun dunku güzel konuşma « Vatand&ş Milletvekillerini seç vekili ekibi yarın şehrimize gelecek le karsılanmıslardlr. smdan sonra bugün de Faik Ahve Serik, Manavgat kazalarımız ile tikten sonra serbestçe toplanamazsa, iki dost memleket Devlet Reis med Barutcu. İ maıl Rüştü Aksal şehrimizde açık hava toplantılan ya serbestçe konuşamazsa, serbestçe ya lerinin rakib bulundukları Sava Kakikaten kaliteh, olgun ve dolzamazsa buna demokrasi denir mi?» (Bafftaraii 1 »nn sahiferle) pacaklardır. rona okul gemisi Yalova açıkların gun konuştular. Diğer taraftan Hür. P. Antalya tl dedi. kağında 23 numarah evde oturan da bugünkü deniz tatbikatma kaMücadelenin adalet müzaffer olun Bu ajansunızda hesab acanlar icin kurulu bugün vaymladığı bir beyan Barutcunun ezeli ve ebedî ikinci tllmış bulunan 30 dan fazla hprb Cumiıurıyet fıkrı, İnönünün, rejim Fevzi Bozmak isminde bir deniz namede. Hür. P.'nin kurulus gaye ve caya kadar, halkın hakimiyetini tesis eden bu Anayasa ile ikinci cuınhu gemimiz tarafından karşllanmıştır. mevzuundaki işbırligi fikrile tev'em D,kduranııı partilerine kaydedilmeîerini ve yapı riyetin prensipleri tedvm edılınceye Harb gemileri prova nizamında ç.ft dir. Ve her halde asıl mesele bu Ualatada Lülecihendek caddesinde | lacak secimlere rlâka göstermelerini kadar devam edeceğıni belirtti. kolona h l i kl demirlemişler ve ha me\'zuda >?pılacak isbirliğidir. •2 numarah evine » gitmi^tir.. Geç I rİK » etrnistir Geç İlk olaıak Turk parasının kıymeti rict tenvıratla donatılnışlardır. Ay 2. Curr.l.uriyet. ancak jeni AnaHür. P. milletvekiüeri Antelyada uzennde duracağını beyan eden Akvakte kadar evde kalan Fevzi, bir nca projektörler denizi ve semayı yasanın tedvin ve sal, toptan eşya fiatları endeksleri mecli ara kıskançlık yüzünden Leylâ ile dört gün kadar kalacaklardır. aydınlatıvordu. Savarona iki k o lo s ; n i n kurulması ile fiilî safhaya hakkında rakamlar vererek, para demünakaşaya bEşlamıştır. Münakaşa gerinin 1950 ye nazaran >uzde 45 düş na arasma geldiği zaman hütün ge rebilir. Yalnız bunu vatandaşa yatugunü ifade etti. Aksal dedi ki: milerden ren^ârenk havaî fişeiler hud vatandaştan evvel parti teşki jsırasında Fevzi, masanın üzerinde Llralık mııhteliî para ikramlyeleri duran ekmek bıçağmı kapıp Leylâ« 1950 yüz itıbar edildiği takdir atılmağa baslaTimıstır. lâtma anlatmak, benimsetmek lâ» nm sırtma sap'.amıştır. de, toptan eşya fiatları 1953 te yüzde 1956 Plânımıza dahil 12 BAHÇELİ EV. 6 ŞİRİN VILLÂ ve Bütün Yalova haîkı majesteleri zımdır ki, C.H.P henüz bu yola gir Leylânm kanlar içinde \ere yığıl112, 1954 te yüzde 126 ve 1955 (ekim ve Celâl Bayarı istikbâl etmek üze miş değildir. ayına kadar) da yüzde 145 artmısdığını gören Fevzi, onu derhal bir Dün gece saat 23 sıralannda sehri tır.> re isfrele meydanı ve civarını dol Yeni parti meclisi iş. başına gelir taksiye koyarak tlkyardım hastadurmuş bulunuyordu. İskelede Ya geîmez herhalde bu m^sele üzerin nesine götürmüştür. Tedavi altm= mizde bir elektrik ârızası olmu?, ÇaBüâhare dıs ticareümize de tema» talağzı elektrik santralmın cereyan eden Aksal, dıs ticaret açığınm 1950 lova kaymakamı tarafından karşı de kafa yoracak, ve böylece fikir alınan kadın, Fevziye kaçmasırı verdiği bölgeler 2025 dakika karan de 62 milyon, 1951 de 246 milyon. lanan misafirîerimiz v e Celâl Bayar bir süs metaı olmaktan çıkacaktır. söylemişse de katil karakola giderek lıkta kalmıştır. Bu bölgelerin başın 1952 de 540 milyon, 1953 te 382 milgeceyi Atatürk köşkünde geçireLmıaıl Rüştü Aksal'ın konuşması teslim olmuştur. Leylâ, dün sabaha da Kadıköy, Su'tanahmed, Cağaloğ yon, 1954 te 401 milyon ve 1955 te de cek olan misafirler aksam yemeğiiu ile BoSaziçinde Arnavudköy ve 512 milyon liraya yükseldığini dış Lirakk Para îkramiyeleri na gelince; eski Maliye Bakanı bu karşı, fldığı yaranın tesirile ölmüş civarı gelmektedir. ni hususî surette Cumhur Baskaborçlarımızın ise 3 müyarın üstünde tür. Ârızanın sehebi honüz anlaşılama olduğunu anlattı. nı Celâl Bavarla birlikte yemişler gün mühim acıklamalarda bulunKatil ıfadesinde. metresinin bı mıştu. dir. Majestekr ve Celâl Bayar de du. Aksal'dan soco Abdurrahman Rakkamlan konuşturdu, hayat çakla kendisine hücum ettiğinı, biniz j'olu ile Mudanyaya gidecekler Konuk ve Halil Sezai Erkut da bi leğini kıvırcığı zaman bıçağm sırKaradeniz bö(gesinde tütttn ve oradan da Bursaya geçecekler pahahlığının izahmı yaptı. ve serer kısa konuşma yaptılar ve buh söytemiştir. Nöçim heyecanı içinde kaynaşan kurekoltesinin mühim bir dir. ranlara, rejime müteallik meseleı betçi sulh ceza mshkemesine ve C.H.P. Kurulta ((C.M.P.)) nin Çankırıda yında diinkii dün yaptısfi miting seçimler (Ba$*arah 7 inci Mahmud Şevkel Paşaya yapılan suikasdin içyiiıS (1 nci tahifeden ituam) Bu neye yarıyacak tercüman e f8o#fora^ I inci tahıfede) etraflıca tavzih etmok lüzumunu Misafirler dün Gölcük tesislerini gezdiler Türkiyede 12 yabancı şirket petrol aravacak Basın hürriyeti İçin C.H.P. ne düşünüyor? Tokadda sellerin fahribafı Kıbrısta alınan şiddeili tedbirler Meclise 5 sözlü soru veren milletvekili Park Hastanesi TUZLA JEEP Fabrikasında Fethi Çelikbaş Egeden döndii Park Hastanasi «• Deutsche Levante Linie Kurullay nolları HASTABAXIGI DAKTİLO TALAS HALI EYI ı DİESEL TOPHANE Ajansımız ZÂRİF Bir deniz erj metresini öldürdü HESAB AÇANLÂRÂ HATIRALAR HUSUSÎ KEŞ1DE 10.000 Dün geceki elektrik ârızası 300.000 nıltaya kendisini dinlettl. Bir partinin en büyük organının Son 24 saat zarfında Umanımiîdaiî toplantisında, meydan tipi nutuk yapılan lhracatın kıymetl 192 b!n 11 lar yanmda insan, Barutçu gibl, Ak radır. Bu arada Çekoslovakyaya bar sal gibi söz sahiblerini dinleyince, •ak T» balmurou. tsveçe kuzu derlsl. ttalyaya t>M balık. Macaristana iç lın hakikaten ferahlık duyuyor ve 4de dık <re Yunanlrtana taz* bahk ıcvke ta dinleniyor. dflmlstlr. Ecved GÜRESİN Limanımıztlan yapılan Oıracat rılen Fevzi, sorgusunu tevkif edilmiştır. müteakıb Selâmi kaymakçıya aid 2377 plâkalı kamyon dün oğle üzerl Cagaloğlunda belediye binasının «rkasındaki »okakta ealınmıstır. Poll», kamyon hırsızlarını aramaktadır. Bir kamyon çalındı Tutüncuier Derneğınden aldığımız malumata göre, Karadeniz bölgesinde 15700 ton tahmln edllen tütün rekoltesinin 10281 tonu ortalama kllosu 307 kurustan latılmijtır. Bu nüktarın 4.5 tnilyon kllosu tnhlsarlar İdaresi tarafından alınmıştır. Amerlkalılar nribayaalıra Ijtlrak etmerrişlerdir kısmı satıldı lere temas ettiler. Bu arada konuşan bir İzmir delegesi 67 eylul hâdisesinden sonra Yunan bavraŞımn Kordon boyun da, bir Bakan tarafından dlreğe Ç« kılmesmın, Izmirli gençlerın kalblerinde birer sızı bıraktığuu ve bun dan çok müzdarip bulunulduğunu ifade etti. DOĞUBANK Temmuı kegldemlzde 4 BahçeU EV v« 50.000 Lirahk muhtelif para ikramiyeleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog