Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CCHBDR&TEk H A Erivanda O E Müşteriye fatura verme mecburiyeti arihimM, hattâ dünya taFakat inkılâb demokrasisini bırihinl okuyoruz. Insanlan irleşik Amerikada fiatlar tekrar Muhtelif mesafelere muhtelif tipte rakıp da klâsik demokrasiye geçiHr Sabık Başkan, ttalyada Salern«'ya yapılan çıkarma hareişledikleri günah ve sevayükselmektedir. Halbuki son üç model evler inşa edilecek ve hangiken yürürlükteki Anayasayı mat. ba göre m«haken»e di oskovarun. Demir Perde ketleri için «fuzuli idi, kuş beyinli bir generaKn hatasıdır» Iaka değistirmek, başanlan devriın sene aynı seviye muhafaza edilebil lerinin dayandığı böylelikle teebit Kimisiini memleket hizmetJBdekl dışındaki Ermenileri Rus mişti. 19471949 devresine nazaran son edilmiş olacaktır.» dediğini tekzib, (A.P) ajansınm mııhabiri ise «söyledi, yaya celbetmek için MilK Korunma tâdil tasansının lerin ışıgı altında vatandaşa aid artış yüzde 14.3 olarak kabul ediliBu «sun'î zelzeleleri> 500 kadar ra dakatile övüyor. BunlanB n«t ettim» diye ısrar ediyor. temel hak ve hürriyetleri güvene yordu. Halbuki son aylar zarfında sadhane yakından takib edecekler olamamj, olanlanm d . «rt ^ kampanyaya giriştiği şiı bu hükmtt Mecliste dün yüzunden mazur göruyor. Şahsı hırsa, gunlerde Erivanda bir hâdise olmuşbağlamak gerekiyordu. Kanun hi anî bir yükselme olmuş, bu nisbet dir. tartışmalara sebeb oldu tur. Kremlin'in davetlisi olarak seyainada, meniaat hislerine ka^laıüarm mayesindeki hakiar çiğnenemeı yüzde 16,5 i bulmuştur. *** . Napoli 23 (A.P.R.) Avrupa not ettim, kendisine atfettiğim kıhat eden Fransız Dış Bakatu Pineau, muvaffak »lanlannı dahi y«riy«. Amerikada çocuk karaborsası Resmî makamlarm verdikleri mada seyahat etmekte olan sabık Baş sımlar gerek bu notlara ve gerek Ankara, 23 (Cumhuriyet Te mi? diyeceksiniz. Çiğnenmesine d Sovyet Ermenistaıuna gitmiş, Erivana Çünkü tarih en âdil, mümkün «Muhafızama dayanmaktadır» demek leks) Meclisin bugünkü toplantı bette çi£nenir ama, suç işlenerek lumata göre, en mühim artış maden IJilhassa Şikago'dan idare edilmekte | u kadar âdü bir hâktedlr. VerdiÜ vardığmda bir nümayişle karşılaşmış kan Truman ile Amerikalı bir gaçiğnenir. Oysa ki bugünkü Arrayasa lerde olmuştur. (yüzde 11,1) Toprak *•* olan «çocuk karaborsası» Sena hüküm ekseriya, hattâ daima alikatır. Dış Bakana refakat eden iki Fran zeteci arasında hâdise çlkmıştır. tedir. smda da Milll Korunma Kanunu mahsulleri fiatları ise yüzde 5 ilâ yüz toya aksetmiştir. Özel bir komisyon, »ız gazetecisinin verdikleri malumata AmerikaTi (Associated Press) ajan Tnıman'ın tekzib ettiği bu beya tâdil tasarLsımn müzakeresine de hükümlerine söre. Meclis çoğunln de 7 artış kaydetmiştir. Endüstri ma geniş bir şebekenin bu işle meşgul lmm bu dünyadan ellni eteğlni ç«*göre. kalabalık arasından .Fransaya sının muhabiri olan Fred Jusy'ye nat, İngilterede ve Amerikada sert vam olundu ve kanunun 31. madde ğunıın verecesi hemen bütün ka mulleri artısı yüzde 1 dir. olduğunu, iyi para vererek fakir ai mesinden sonra olur; amma biaman dönmek istiyoruz, bizi kurtarın» diye tepkilere yol açmıştır. Her iki çı sinin dört fıkrası kabul edildi. Fa rarlar meşrudur ve Anayasaya uyBir çok kollarda vukua gelen bu lelerden çocuklarını, yeni doğmuş be olur. İstinafı, temyizi obnıymn bir hnsesler yükselmiş, bağıranlar, gazete göre, sabık Başkan kendisine verpnn sayılmak gerekmektedir. artışa rağmen yiyecek maddelerinde bekleri satın aldığmı ve bunu «çocu küm olur. cilerin tâbirile •fazla sertlik gösteril diği beyanatta, İkind Cihan Harbi karmada da müttefikler ağır zayi tura mecburiyetine mütedair olan Elim» Cevdet Pasa tarihi geçti. O1956 yılında hiç bir artış görülmediği ğu olmıyan ailelere» karaborsadan egnasında İtalyada Salerno ve An atm uğramşlardı. dördüncü fıkra üzerinde uzun mu Şimdi: meden» susturulmuşlardır. kuyorum. Me«elâ Bonaparfın M»m belirtiliyor. Eksperlere göre, 1953, fahiş fiatla sattığını tesbit etmiştir. Truman'ın bir sözü nakaşalar oldu. Bazı milletvekille Ne yapaiım, bilmiyorduk. 1958 1954, 1955 yülannda aynı seviyede dutktnci Cihan Harbinden sonra Mos zio'ya yapılan çıkarma hâdiselerinKomisyonun hazırlamakta olduğu istilâsma aid tasımlan gördea geçlTruman bugün îtalyada Pompei ri bütün malların, kayıdsız şarteız, rİTorom. Devlet idaresl ne jafll inkovg, Rusya dışında yaşamakta olan den bahsederken elüzumsuz idl, ran fiatlarm şimdi tekrar yükselmeğe rapor, alâka ile beklenmektedir. denberi öğreniyoruz! sanlar elinde Imi*. Herke» blrbirtata Kendisine fatura mecburiyetine tâbi tutulma başlaması «fiat enflâsyonu» nun hâlâ Ermenileri «Sovyet Ertnenistanı» na çok kan döküldü, bunu yapan kuş harabelerinl gezmiştir. *** Denemez. Bu konular üzerinde tehdidkâr bir vaziyet arzettiğine kâfi aleyhinde, meclislerde devlet unmro, eelbetmek için geniş bir propaganda bevinli generalin kim olduğunu bil refakat eden gazeteciler arasında sını lüzumsuz ve mahzurlu buldu Almanyanın ticaret fazlan kampanyasına girişmişti. 1946 ve 1947 miyorum ama. her halde daha mü A.P. muhabiri Jusy de vardı. Bu lar. Bu mevzuda müteaddit önerge on yıldır çok duruldu. çok tartı bir işarettir. D a t ı Almanyanın dış ticaret fazla «yasî TB askeri tehEkeler müzakere edilirken onlar birbirini yermekle yülannda. Avrupadan, Balkanlardan. said çıkarma yerleri bulunabilirdi» ziyaret esmasında bir İtalyan ga ler de verilmişti. Ancak görüşme şıldı. Hâlâ da aynı şeyler yanlıp lığı yeni bir rekor seviyeye ulaş meşgiıl imişler.. *** Ortadoğudan, Sovyet broşürlerinin dediğini bildirmiştir. mıştır. thracatı, ithalâtmdan 34 b u Bonapart'm Toulon'ıl» donanma Sovyet mekteblerinde tarih dersi zetecisi, mermer bir tabure göster ler sonunda bu önergelerin bir kı« konuşuluyor. İktidara özen*n her «cennet» diye tarif ettikleri Erivana çuk milyon sterling fazladır. kaldırıldı miş ve bunun Pompeili bir politi rru sahibleri tarafından geri ahn parti. ilk is olarak «hukuk devleti» düzüp Mısrn ifgale hazırlaadığını hatakriben 85.000 Eraıeni gitmişü. O ta Bugün sabık Başkan Truman'm şartlannı yurdumuzda gerçekleştioskova radyosu, bu sene Sovyet ber aldıklan halde blr türlü tedarisekreteri «Truman böyle bir şey kacı tarafından bir seçimi müteakıb dl. Bir kısmı da reddedildi ve dör rihlerde bizden de gidenler olmuştu! Lindherg'in çocuğu bulundu muT talebelerine «tarih sualleri» tevrece?tni vadediyor. Bir gün giderkâtta bulunamamışiar. Nihaye* Franedildiğini düncü fıkra söylememiştir. tamamile tekzib e halk hamamma hediye komisyonun teklif cih edilmiyeeeğini, tarih imtihanlan J indberg'in çocuğu bulundu mu? sızlar Mısın işgal ermiş; M ı a haltaStalin'in. bir taraftan bu kampananlatmışür. Truman gülmüş ve ettiği şekille kabul olundu. Bu fik se. korkanz ki. bugünkü iktidar diyor» demiştir. yayı yürütürken, diğer taraftan da şimdi umıtmus eöründüeii şarkıyı nm muvakkaten kaldırıldığını yay *"^ Amerikan polisi henüz bu nıali na .Sultanla beraberim» diye yalan 1937 denberi gazeteri olan ajan «olamaz, seçimlerden evvel vermiş raya göre, 250 kuruştan yukan bü mıştır. Son tarih kitabları, Stalin'i cevablandırmış değildir ve tahkikat beyannameler yayınlamış. HalbnH «Sovyet Ermenistanı» nam ve hesayarjn tekrar okumaya başlamasınî •kahraman» olarak gösteriyordu. Şim da devam etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu. FTan» üe bına bizden toprak istemesi. esas sın muhabiri ise, «beyanatı Tru tir, yoksa rey toplayıp seçilemez tün allş veri^lerde müşieri istediğl Evet, «rejim fikriyatı» TürMye di ise vaziyet değişmiştir ve yeni kiGeçenlerde Kaliforniyada 26 yasm siyasi miinasebetlerini kesml?, temsilmaksadının ne olduğunu da göster man verdi, ben de kelime kelime di» demiştir. takdirde satıcl fatura vermeğe mec tablar hazırlanmcıya kadar tarih der da Campos admda bir delikanlı, res cisini Yediknleye hapsetmiş. O elvamişti. Kremlln propagandası, bütün m1..mıtMMiııi!iııııııııınııi!iınnnııııııııııııııııııııi!iıi"iMMiı1ı,,,,, bur tutulacaktır. Tüccarın fatura de hiç bir zaman şimdi olduru ka si yapılmıyacak, imtihan olnuyacakmi makamlara başvurmuş ve «Lind rın müdafaasını ktme vereeeklerİBİ dünya Ermenileri bu topraklarda topları ne kadar müddet saklıyacağı dar basit ve elemanter bir seviyeye tır. berg'in oğlu« olduğunu söylemiştir. bilememişler. Cezar Ahmed P»Wi lanıyor, sığmazlar, Türkiye toprak da hükumet tarafından tesbit olu diismemisti. Haibuki muasır medeHatırlarda olduğu gibi meşhur tay İstanbuldakiler istenrfyorlar: vermelidir» diyordu. * * * niyete ayak uydurabilmek İçin bilnacaktır. .vareci Lindberg'in oğlu 1932 senesin Haydi Mısm kurtartu diyettm. 1956 yüında Fransız Dış Bakanına hassa bu alanda bizi daha ne ka lOflfl ameliyat yapan sahte doktor de haydudlar tarafından kaçırılmış Bundan sonra üzerlerinde fazla dar büyiik meseleior bekliyor. Blz Dirleşik Amerikada Minneapolis ve bir daha bulunamamıştı. Hattâ Lâkin sonra Mınn Cezar Ptç*ian seslenenler, lşte bu hicret sırasmda nasıl kurtannz, demlşler. " şehrinde, doktorluk diploması olFraıuadan Erivana koşup gitmiş o münakaşa olunmadan kabul edilen İse. hâlâ adalet bağıimizlığindan madan 1000 ameliyat yapmış olan 69 çocuğun öldüriildüğü kanaatine vaFakat lcabıhal. nflıaret Şam ve halanlardır. Bugiin tekrar Fransaya beşinci fıkraya göre, zirai istihsal söz ediyonız. ran mahkeme, Hauptman adında bir valisine kumandan taytn etmlfler... yaşmda bir ihtiyar tevkif edilmiştir. dönmek istiyorlar. Wiesbaden (Almanyai 23 (A P.) maddelerinden fatura mecburiyeti Almanı bu suçtan dolayı elektrik Malum olduğu nzcre Bonapart, AkParis 23 ıR.) Transız Başbakan NADİR NADİ Polis, diplomasız bu doktorun şeh sandalyesine yollamıştı. Türkiyenin. «Sovyet Ermenistanı» yardımcısı Mendes France bugün isti Amerikanın Ankaraya tayin ettiği yeni ne tâbi rutulacaklan tesbit selâtöye kâyı muhasara etmlg... Cezar Ahmed rin bilhassa akıl hastalıklan müesse' fasım vermıştir. Mendes France, Baj Büyük Elçi Fletcher Warren bugün Ue geniş bir hududu bulunmaktadır. selerinde ve hapishane hastahanele Verilen malumata göre, Lmdberg. Paşa dayanrru? . Kaie lçine giren bakanın Cezayir politikasını tasvib et Türkiyeye gitmek üzere buradan geçer ti hükumete verilmekte, 6 ncı fıkBu hududu. boydan boya. telörgüler, ra ile bir malın mevcudu tükendiği rinde ameliyat yaptığını tesbit etmiş Campos'dan aldığı bir mektubu oku Fransıziarla bıçak bıcağa muharebek«i Avrupa nöbet kuleleri. birinin gecip geçme mediğini söylemiştir. Moüet, askerl ted v« kuvvetleribölgesindeki Amerikan haBaşkomutanı Gen. Wllveya istendiği miktarda bulunma tir. Fakat diplomasız bir >doktorun» duktan sonra heyecanlanmıştır. Ken ler olmuş... Civarda dolaşan Inglnz birler alarak Cezavir meselesini halletdiğini derhal belli eden iz mânilerl meğe calışmaittadır. Mendes France «a lıam H. Tumer İle görüşmüştür. bu müesseselere nasıl tayin edildiği disi için son derece mühim bazı hu donanması amiraH, kaleden ünddi dığı takdirde. satlcl, müşteri arzu susların ilk defa açıklandığını itiraf kestiği «ırada Bonapart tası •arffı kaplar. Gözle görüleıı bu perdeyi ger dece bunun bir hal çaresi olmadıgım Büyük Elçi. geçen ay Hariciye hizmeanlaşılamamıştır. etmiştir. mek lüzumunu neden duyuyorlar? söylemektedir. toplamış ve Mısua çekilmlş ve Cezar rinden çekilen Avra M. Warren'in ye ettiği zaman buna dair bir vesika Mahkemede diplomasız doktor bir Campos. şimdiye kadar neden sus Erivanda cereyan eden hâdise, bu vermeğe mecbur tutulmaktadır. Sosyalist Başbakan, Mollet'nin kabi rine gecmektedir. sene hapse mahkum edilmiş, yalnız muştur. Diyor ki: Geçenlerde annem Ahmed Paşa da kendine hağlanan sualin cevabnu veriyor. nesinde. Mçndes France gibi Radikal ümidleri böyleee tahakfeuk etthnüş. Yeni Büyük Elçi 6 haziranda An 7 nci fıkra ise, her mal üzerine eti Saehk Bak=nı Dr. Nafiz Körez. bu çezası teeil edilmiştir. Davis Stern olarak tanıdığım kadın ölmek üzere partiye mensub Tarihimizin endişeH devtrlerinl •Bugün Moskova. Kafkasyada kur maktadır. Bunlardaha 3 Bakan bulun karada olmayı ümid ettiğini söylemis ket konmasını ve etiket konamadı buETÜn saat 1030 da çahşmalanna adındaki diplomasız doktor, mahke iken bana bunları anlattı: Lindberg'in şımdıki halde çekilkudukça insanlann birbirlerine v« duğu (Sovyet Cumhuriyetleri) ni bi miyeceklerinj iöyleıııişlerdir. Çekildik tir. Mrs. Warren aŞustos içinde koca ğı takdirde liste ile fiatmın teşhir başlayacak olan Türk Cerrahî Kon me tarafından alman bir karara gö oğlu olduğumu söyledi.» sına Ilrihak edecektir. nefislerine karşı olan hisleri yüzftnze karşı bir yayılma vesilesi olarak leri takdird* tekrar siyasl buhran basedilmesini âmirdir. gresinin fçılış töreninde bulunmak re, muayenehanesindeki bütün amePolis, tahkikata devam etmektedir. den bu memlekete ne kadar fenahkkullanmaktan vazgeçtiğini söylemek gösterecektir. Mollet hükumeö ocak liyat levazımmı Minneapolis hastahaTasarmın sekizind fıkrası müza üzere. dün şehrimize gelmiştir. *** lar geidiğini ve bn arada bir ferate, Türk topraklarını istemediğini an ayında yapılan seçimleri müteakıb lcunesine verecektir. Kurbağaların atletizm ımigsbakaaı kere edilirken bermutat ekseriyet gatH adamm nasıl hizmetler ettiğinl latmaktadır. Hatırlarda olduğu gibi rulmuştu. Nafiz Körez, Amerikadan dönmi*** I^aliforniyada kurbağalarm iştiraki tarih yazanlann böyle birini bulunea kalmadığından celfe tâtil edildi. 1946 da, Rusya değil de •Gürcistan v yen doktorlar, hemşire meselesi ve İngilterede görulmemlj ile yapılan bir (beynelmilel a t nasıl takdirlere Karkettiğini görfiyac Sovyet Cumhuriyeti» ile «Ermenis10 yılbk sağlık programınm tatbibir kuraklık letizm> müsabakasında 22.000 seytrci ve memlekete hizmet edenlerin nasıl tan Sovyet Cumhuriyeti» Türk topngilterede, hemen hemen 20 yıldan bulunmuştur. Oakland'dan gelen bir hasrertni eektiğini antryomz. kattan kalkacağı yolundaki söylenWashington 23 (A.P.) Devlet raklarına talib çıkmışlardı. beri görülmedik bir kuraklık hü kurbağa, 4 metre 80 santimlik bir stc tiler ile diâer sağlık mevzulan üzeReisi Eisenhower bugün Mısırın, Son zamanlarda. yeni Rus idarecirinde^ kendisile görüşen bir arka küm sürmektedir. Bir çok köyler su rama ile birinci olmuştur. klzıl Çini tartımakla bir hataya düş Gön (relecek. tarih bugünü de yalerinin de, 19461947 kampanyasını suz kalmışrır. Buralara su yardımı daşımıza şunları söylemiştir: Bu müsabakada sonuncu olan Ja zaraktir. Talnız sahiilan değil. haQa, tÜETunü zannettiğini söylemişHr. andıran bir kampanya ile. Demir yapümaktadır. Mahsul tehlike geçir pon kurbağasının sahibi demiştir ki: umumî efkân. millerin meyillerinl de Bununla beraber Başkan bunun A« Amerikada 1000 doktorumuz diği gibi, susuzluktan mer'alar da Perde dışındaki Ermenileri Erivana Mazereti var. Japonyadan «c edecektir. Fırsatlardan ae kacelbetmeğe giriştikleri gözden kaçmayoktur. Aded mübalâğalıdır. Avru gelişmediğinden hayvancılar endişe tirdiğim saki fpirinç rakısı) bitmişti. (Baştaraft I inei sahUede) merika Mısır dostluğunu halelistifade edebildiğimizi. demokradar etmiyeceğini de kaydetmiştir. mışhr. Evvelden olduğu gibi bu de luklar yapıldığını, bu sebeble başan pa ve Amerika da dahil olmak etmektedirler. Süt istihsali süratle Onu almadan atlıyamaz.» siyi nasıl anladığmuo. hattâ ne de(a da Erivandaki Ermeni kilispsinin sağlayamadıklarını iddia eden bir Bir basm toplantısında konuşsn üzere dışarıda bulunan doktorbn düşmektedir. rereye kadar buna liyakat gosterdi*** ruhani şeti öne sürülmuş. bu zat kısım doçent adayları, imtihan ev Eifenhower bir meml»ketin giriştiği *** ğimizi tahlil. tenkid. takdir edeeektir. Bir gansterin cenaze törenl ve 'ailesi efradı ile tanıştırmak îçin rmzm yekunu asa&ı yukan 370 tir. evvelâ Ortadoğuyu gezmiş, bilhassa Zelzeleye karşı atom W e w York'un dehşet saçan gansTarihimizi okurken torunlarmnznı raklarının gerektiği gibi dikkatle tek bir hareketin ötedenberi mües îstanbula gelen Menekşeğil ile eşi Amerikaya giden dönmüyor diye Beyrutta temaslar yapmış ve daha T'elzelelerin mümkün olduğu kadar * ' terlerinden birinin geçenlerde ya hizden daha talihli nlmalannı ve za15 gün kaldıktan efkârı umumiyede bir kanaat var. ~ sonra Fransa Ue İngiltereye gitmiş incelenmediğini ileri sürerek Sena ses bir dostluâu bozmıyacağım an memleketimizde az hasar yapmasmı sağlamak için pılan cenaze mera?imi hakkında A mammiza aid hâdiselerin hikâye vc sonra dün Buenos Aires'e mütevec biz aynı kanartte deeiliz. Doktor •atom ve hidrojen tecrübeleri» yapı merikan basmı şunları anlatıvor: tt, oralarda yaşayan Ermenileri Eri toya ve D?nıştaya, bilâhara mahke latmıştır. tahlilini okurken hize l>i not vermemeye başvurmağa karar vermişlercihen ayrılmışlardır. lanmız muvakkat veya daha büyük lacaktır. Bu hususta Amerikan basıvana davet etmişti! Rusya dahilinde « Anastasios'un tabutu 20.000 Türk lerinl ne kadar temenni ediyomm. Kız kaçırma yüzunden bir Sezi yapmalarına müsaade edilen ba dh. Faruk Menekşeğil halen. ihtiyar bir müddet için Amerikaya gidiyor nı şu malümatı veriyor: lirasına mal olmuştur. 33 arabayı dol Cünkü ben. benden e^Telki zamann Avrupalı ve Amerikalı gazetecileolan kayınbabasımn Buenos Aires'te lar ve dönüp hizmete « Birleşik Amerikada, Rusyada, duran çelenklerin değeri ise 50.000 lann hâdiselerinl okurken rastladıciriyorlar. Lisan imtihanında başan sağlayacinayet işlendi rin yazılarile husule gelen havayı da mıyan doçent ad^ylarınm iddia lanna ki işlerini idare etmektedir. Arjan Amerikada tfmamen kalan doktor Avustralyada müşterek tecrübeler lira civarındadır. Cenazeyi 100 husu ğım «anet ve basiretsizliklere. ne kaAdana 23 (Telefonlal Bir müddet dagıtmağa çalışmıştı. Bunlar. gezdikdar lcerliyor. ne derece muztarib ogere, jüri, nisbeten yaşlı üç adayı evvel viıku bulan kız kaçırma hSdise tin vatandaşlığını kabul eden Fartlk arımızm adedi zannedildiğinden yapılacak, atom ve hidrojen bomba sî otomobil takib etmiştir.» leri Rug şehirleri arasında en müşları 700 metre derinliğe yerleştirile Yalnız. Anastasios'un yatağında u luyornm. tnşaallah onlar böyle btr kazandırmıştır. Bunun sebebi, çok ?inden dnlayı Ksdirljnin Yıısııf İzzed Menekşegil. Peron hakkında şu iza çok azdır. kül hayat şartlarına Erivanda rast cek ve ornda infilsk ettirilecektir. yurken öldüğü de hatırlatılıyor. hatı vermiştir: ıztıraba uğramazlar. ETenç asistanların öğretim kadrosu din köyünde bir cinayet islenmistir. Bu ladıklannı belirtiyorlardı. köyden Ahmed Sarıyıldırım. Ahmed € Arjantinlilerin büyük bir kıs 10 yıllık sağlık programı, çok B. FHJEK dahiline alınmak istenmemesidir. DoSan adındaki bir gende kır gezlsi mı, hâlâ seçimlere gitmemiş olan, ih emek verilerek hazırlanmış bir prog Bir taraftan bu neşriyat ve diğer Lisan imtihanında muvaffak ola yapmak istedigini söylemiş. fakat arala tilâl hükumetinden ümid ettiklerini ramdır. Kaldırmayı düşünmüyoruz. taraftan son Erivan hâdisesi, yeni rmda geçen eski bir kır kaçırma hâRus idarecilerinin. 1946 1947 yılla mıyanlar evraklarmın yeniden ve diseslnden dnlayı Ahmed Dnjanı taban bulamamıştır. Memlekof^nizin ihtiyaçlarma ceB«n »knllar tetofon faruralarmı rının (Stalin plânı) nı değişik bir tarafjiz bir jürice tetkikini istemek ca lcıırçımu ile arkadan vurup öldürDolaşan rivayetlere göre General vab verecek şekilde revizyondan geödememiş sekilde tatbik mevkiine koyma faali tedirler. miistür. Katil yakalanarak tevkif olun Peron, içerde ve dışarda haz|lıklar çirip tatbik edeceğiz. lise v« orta okull*rmdan yetlerini kolaylaştıracak mahiyette Bunlar muhtemelen önümüzdeki muştur. yapmaktadır. Hastanelerimizdeki hemşire ve bazılarınm telefonlan. mftküense üedeğildir. İşçiler. hâlâ General Peronun iakhafta başında Senatoya toplu halde retleri ödenmediğinden, P.T.T. IdareAdanada fecî bir kaza Ömer Sami COŞAR müracaat ecîecekler ve itirazlannı dirkârı ve sempatizanıchrlar. Ordu hastabakıcılarımız bizim temel elesince kesilmistir. Adana 23 (Teiefonlai Bujrün Ada içinde, bilhassa Deniz Kuvvetlerinde, manlarımızdır. Miktan memleket bildireceklerdir. Buna muvazi olaP.T.T. Miidürlüğü 4 temınuz tarihin» na yakınlarında Zeytinli köyü önünde General Peron, yapılan tasfiye ve ihtiyacına kâfi gelecek şekilde çokadar borçlanma devam ertlgi takrak namzedler Danıştaya da başvu feci bir trafik kazast olmııçrur. Tarsıısdirde okullarm mukav«Werii!in fesracaklardır. Her iki merci müra tan gelmekte olan soför Yaşar idaresin azillere rağmen taraftarlarının hep ğaltılmağa çalışıyoruz. Çok kıymet hedileceğini bildirmiştir. verdiğimiz bu elemanlarımızın artcaatı haklı bulduğu takdirde aleyh deki 114 pîâkah kamvon. Saha fabrikası sini kaybetmemiştir.> Thırumdan haberdar olaB o!rul idatırılan maaşlarının da yeter olmate karar veren jüri hjkkında dava bnünde yemek paydosu yapan bir areleri. Milll Efitim Müdürlüfü kanamele kafılesine dalmıs. bu amelelerden dığına kaniiz. Bu mevzuda ciddi açılacaktır. lile variyeti B^kanhğa bildirmişlerdir. ZEytınli Turan SaŞırlar adında 19 yaşekilde meşeulüz» Doçentiik imtihanlarınm netice şında bir genc beyni parçalanmak su Izmirde bunaltıcı sıcaklar Adalet Bakanının tetldkleri Çankırı. 23 (Telefonlal Şehrimirçtile ölmüştür. Diğer üç amele de Iımir 23 iTelefonla) İrmir bugün Saghk Bakanı. Şişli Çocuk Haszin Kapaklı köyünde Hasan Karakoç leri ve bir kısım adayların itirazları muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. SoŞehrlmızd» buiunan Adalet Bakıoı isminde bir şahıs. 16 mayıs günü, Teknik Universitenin diğer fakülte för Yaşar. amelelerin kendisini linç et mevsimin en sıcsk gününü yaşamış, su tanesinde büyükler için de yatak Prof. Dr Hüsen.n Avni Göktürk, düa 33 dereceye kadar çıkBast 12 de Gulhane parkmda açılan kan gütme yüzunden iki kişivi ö! ler profesör ve öğretim üyeleri ara mesinden korkarak kaçmiftır. Ölen Tu hunet gölgede jekilde bastıran sıcağın ihdas edildiğini. bu suretle bölgemıştır. Aynı cezaerlerl Iş Turdlan satış paTyonunu dürmüştü. Yedi gün sonra bugün Bi sında da tepkiler uyandırmıştır. ran dün askerlik muayenesini yaptır tesirile bayılanlar oldugu görülmüş, nin büyük bir ihtiyacınrn giderilgezerek cezaevlerl mamullerl Te sergl rinci Ağırceza mahkemesinde yapdan Imtihanı kazanamıyan adayların mış. bugün de işe jrirmişti. diğini söylemiştir. halk plâjlara akın etmiştir. durumu hskkmda Incelemelerde buyargılaması sonunda Hasan Karakoç Senatoya yapacakları mür?caatin lundukran »onra Sultanahmed ceza ve idama mahkum edilmiştir. Hâdise şöv tevkif evini ziyaret etmiş, mahkum ne şekilde karşılanacağı ve cevable olmuştur: ve merkunann kotııslannı ayrı an landırılacağı. Teknik Üniversite çev ee^erek keodi'erile göTüşmtiü. lkmil Geçen yd. meçhul şahıslar, Hasan relerinde mer=k!a beklenmektedir. Haydi... Sıra bende şimdi. edilen ceıaeH hastanesinl de gezmisKarakoçun kardeşini tabanca ile vutlr. Kâzim KİP rarak ö'ldürmüşler. fakat failler belli Bakan öfeleden sonra Sarıyer Adliye olmamıştı. Bu arada şüphe üzerire »ine ueravarak burada da tetkiklerte mahkemeye verilen ve birkaç gün buluTimuçtur. evvel katledilen Mehmed Kavar ile Sabri Kayar delil kifayetsizliği seHebile ademitakib kararı almışlardı. Bir ÖLÜM Orhan Köpriilü imzasile dün aldıfcıyıldır. kardesinin Mehmed Kayar ve Cerievre 23 (a.a.) Dört aydanRabat. Fas 23 (A.P.) Irak mız bir mekrubda ezcümle deniliyor kl: Merhum Topçu Yarbayı All Rız» Sabri Kayar tarafından öHürülHüsü Kralı Faysalın yakında Rabata yaberi devam etmekte olan gümrük «Dün Hilton otelinde bir aydır görnü iddia eden Hasan Karakoç, 16 ma pacağı ziyaret, 21 yaşmdaki hüküm ve ticaret anlaşmalan (Gatt) kon mediğim babamla ailevi hususlarda v« Elam ve Hadiye Elamın kızlan. tnşaat yüksek mühendısi Saim Haı» ve yıs günü Sabri Kayarı bir kahvede feransmda 22 memleketi alâkadar ' yalnız beş. on dakika süren bir komsaat Y. mürM'ndisi Orhan Hannn kız öldürdükten sonıa yakın kahvede o darın. Fas Sultanı Bin Yusufun eden bazı anlaşmalarm imzalaTima j nusma yaptım. Bu sırada orada bulu kardesleri ve Y. Mim. Müh. Teyyaz turan ve kayınbabası olan Mehmed büyük kızı Ayşe ile evlenecegi huj nan ve Cumhuriyet ile Tercüman ga Yarnantiirkun eşi Y. Mühendis sı işi bugün tamamlanmıştır. Bu I zeteleri muhabirleri zannettiâim iki gaKayarı da tabanca ile vurmak sure susunda şay'alara yol acmıştır. gümrük rüchan haklan anlaşma ' zeteci arkadaş istifamın kabul edilip BİLGE«LAM YAMANTÜRK retile öldürmüştür. Ssray mahfilleri bu sövlentileri lan 22 memleketin ihracat ve itha .edilmediğim sordular. Cevaben. henüz çok müessif bir kaza netıcesinde genç yorumlamaktan imtina etmişlerdir. Bugün yapılan muhakemesi sonunGene! İdare Kumlundan kabul edilip yasta hayata gozlerini yummuştur. CeIâtma tesir edecektir. Faysal. cuma günü burada olada ölüm cezasına çarptırılan Hasan edilmediği hakkında bir tebliğat alma nazesi 24 mayıs perşembe günü öğ!e 500 mütehassıs tarafından hazır dığımı söyledim. Diger hususlarda her namazını mtıfeakıb Osmanafa carniınsıfatile Karakoç. kararı soşukkanlılıkla din cak ve Sultanın misafiri lanan 60 kadar iki taraflı anlaşma, hangi bir şekilde fikir beyanında bu den kaldırılarak Karacaahmeddeki aüe lemiş ve temyiz edeceğini bildirmiş 23 gün kalacaktir. Kazablankayı tir. 22 memleketin hükumet merkezle lunma dığım gibi başkaca bir şey söy kabristanına defnedilecektir. da ziyaret etmesi muhtemeldir. lemedim.» *** rinde 7 haziran günü saat 17 de aKemal Isıldak ve Melâhat Arısanm çıklanacaktır. Bir kasab hakkında takibata çok sevgili babaları. Zisan Işıldak ve UMUMÎ İSTEK ÜZERİNE geçitdi Birleşik Amerika, İngiltere ve İbrahim Arısanın kayınpederleri, NilKumkapıda Ördeklibakkal »okaâında gün ve Lâlenin dedeleri. Demire Melçk, Batı Almanyanın en fazla gümrük rüchaTi hakkı sağlayan memleket 10 numaralı yerde kasab Ali Levent, Selim. Murad. Mehmed. Hasar! ve Mublr müşteriye kilosu 6 liradan et satar haTTem Akgünün enişteleri. Cırid esler olduğu sanılmaktadır. fcen suçüstü yakalanmıştır. Kasab Ali rafından Hacı Bilâl Ef«nd! oflu Vanlan anlaşmalarm 7 haziran hakkında ihtik&r suçundan takibata Emokl! Deniz Binbasısı geçilmiştir. Çok değişik şeklllerde imal edilen Makarnalar, aynı gününe kadar öğrenUmemesi içrn DEMİR IŞILDAK Bu aksamdan itibaren Çimento fabrikalan ambalaj 23/S/956 Eünü rahmei rahraans ksbütün tedbirler alınmıştır. şartlarla kunıtulamaz. Tijştnuştur. Cenazesi 54/5/356 günü buramıyor (Gatti şimdiye kadar dört topHer çeşid, safhaları dikkatle takibe muhtaç ayrı bir lkindl namazmdan sonra Berazıd CaÇimento piyasasında dururo buhranlı mündon kaldırılarak Mlrnekapı 3elantı akdetmiş bulunmaktadır. İlk kurutma tekniğine lüzum gözterir. görünmektedir. Buna sebeb. yerli fab hldll&inrteki eberii istirahatşâhına tev toplanh 1947 de Cenevrede. ikincisi rjkaların ambalajlık kâğıd yokluğu yü dl edtlecektir. Mevla rahmed eyüye. Çeşid değiştikçe, mütehassıslar kurutma zamanını »•••••••««••»»••••••»4»•«•••• 1949 da Annecy'de ve üçüncüsü zhnden. stok malları bulunduğu halds. »»•••»• ve ısı derecesini yeniden hesaplarlar. Zira lüzumun*** müşterilerine mal verememeleridir. 1951 He Torquay*da akdedilmiştir. tki sahane film birden DçrrtP'rimt? â7â.ç:ın^an emekit Vali dan fazla yüksek ısıda, kısa zamanda kuruyan maKartal, Zeytinburnu hattâ Darıca fabHindistan dördüncü konferans rikaları bu durumdadır. t 1 MÜTHİŞ MÜCADELE SALİM ÖZDEMİR GÜNDAY karnalar (yanar), düşük derecede uzun zaman kuakHedilmerîen ewe\ Gatt'tan ayrılİthal msllarma gelince. memlekete ! karrle'imlz hakkm rahmetlns kavuş(Drijinal) «Blevving Wild» nıyanlar da (çiirttr), şeklini, lezzetini kaybeder. mıştır. Sevlan. Çekoslovakya, Yur İsrael ve Rusyadan mal gpimekte. diĞer mustur. Cenaze»! 24. 5. 956 perşe=?.be GARY COOPER BARBARA STANWEYK Yüksek kaliteli PİYALE makarnası eşsiz lezzetini, na"nistan ve Nikaragua, toplajıtı baş memleketler mal gondermemektedirler. eünü Kadıköy Osmanağa camiicden İsraelden ithalât için üç ay kadar ev öSle namazını müteakıb kaldınlaraS larmda çekilmişlerdir. fistün gıda vasfını modern kurutma sistemine de vel verilen tahsislerin henüz tüccarın Kıracanhmeddekl ebedi Istirahatgâh'(Renkli) «Dial M. For Murder» raedyundur. Gatt'ın toplantılanna katılan ve eline geçmediği anlaşılmakt^dır. Rusya na tevdl •düecektlr A!l»sine baç sagIıeı GRACE KELLY RAY MİLLAND yakınH} veni protokollar imzalava için çıkan lisanslar ise talebin ancak »on rliler. âzâmızın raerhuîna karçı Bu sistem çok giriftir. Tatbikatta geniş bilgl ve razlfelsrlnde buluBraalanm rica Bugün Matinelerden İtibaren cak olan 22 memleket arasında yü7.de onu nisbetjnde çıkmıştır. Bu mik ederiz. tecrübe ister. F'akat bu sayede de PİYALE makartar ihtiyacı karçılamaktan uzaktır. L A L E Sinemasında Türkiye de vardır. *** naları en zor beğenenleri dahi tatmin eden emsalBugiin bir Amerikan •••••••••••••••••••••••»»••••••••••••••••» » • » Bav T€ bayan Jirayr Melkonyan re si2 tnükemmeliyete erişmektedir. fik>su geliyor »vlâdı bar ve baran Gişmes Karsgö2Biok apartimanlardan birineisi Tümgpnpral Harris kumandasmda yan bay ve bayan OhannM OözübüMevsimin 2 film pırlantası vttkyan haziran sonunda tamamlanıyor TicoDrterosa uçak gemisile kru^azor annelm T« evlâdı annelerl, re biiyttk Dtvlryon Knmand»nı Tümgeneral R. 1 CENN ET YOLU Belediyp'e A^atürk Bulvarında Hıf W. Civenach kumandaRinda blr kru Dul Bayan ZABEL Melkonyan'ın (Renkli Sinemaskop) «Cennet Yolu» ziMihha Enstltüfrti korçı«mda Inşa et vazör TÇ 4 destroy»rd»n mür»kk?p biı T»fat »ttiSini teeesurle bildlrlrler. JAMES DEAN RAYMOND MASSEY Cenaae meraüral 25 »ayıs 195S ystlrilen Blok apartmanlardan blrlncl«l, Amerikan fllosu bu sabah llmanımıza nnki cuma günü »aat 16 da Fertlcö? hazlran gonunda tamamlanmı? ola2 ZİNCİRSİZ MAHKÛMLAR Füo sabahlevin saat 8 d» Sellmlye ön Bnneni klüsesinde ler» olunseatı ü i n eaktır. 4fl dairel! ve S dükkârı!ı o'.an (Orijinal) «Unehainedn bu blok apar+man. 1353 Bensrt m s n t lerlnd» bulunarak J! pârt topla seh olııour. rt selamlıvacak T9 SellmlyedMi aynı «a İsbu tlin husna! dâretiTe yertn» ksayı rayicln» göre klras! takdir »dildlk BARBARA HALE CHESTER MORRİS ündlr. Tazlyet zlTaretlerlnden lmtln» t*n sonra kirara verilecektlr Kira şart yıda atımla mukabele edilecektir Bugün Matinelerden itibaren maAuAstaeUüt ve Tlcaket T.A.%. namesl ve müracaat şar+lan ilSn edü 4 hazirana kadar İstanbulda ialacak riea oliınur. E L H A M R A Sinemasında C«aazt Levazıaaatı aıedlkçe. beiedt^e rr.eaken ^ç Dlânlîstır o!an filo saat 8.20 d; limana glrerek Becldyan 1595315827* istraby] SatQ Burosu Td. 27 47 66 ma müdiırlütüne yapılan müracaatlar demirüyecek T« gaat 9 dan itibsren tL «L18 Telefon: 44 12 39 . 4« 09 9t yaret ve ladei ziyaret yapılacaktsr. hükümtüz sayılacaktır. Truman ile bir gazeteci arasında çıkan hâdise bir hâdise! Oyle Değil (Başmakaledtn Atvam) len bu stmrstt otoriteM nıecH* ı»jiminin, bizde, esaslı bir sarsıntıy» nğramaksızın 1945 yılına kadar sörebilmesînİB başlıca sebebi bndur. Birleşik Amerikada fiatlar tekrar yükselmeğe başladı TaıNı M yazaeak acaba? IMi B T M Amerikanın yeni Fransız Başbakan Yardımcısı Mendes Ankara Büyük Elçisi Almanyada France istifa etti Yurd dışında yerleşen dokforlar Teknik Üniversite doçent imfihanında yolsuzluk iddiası Amerikanın Mısır ile dosfluğu Konserve Kralının kızı ile evlenen Türk genci! İ Çankırıda biridam kararı Irak Kralı Faysal evienivor mu? Bir konferansta 60 anlaşma imzaiandı Orhan Köprülünün bir favzihi I Y A Ş A Y A N CÖL 2 G A R 3 HAYDUTLARI SÜREYYA Makarna/ı kurutmak bir san'attır! Sinemasında 2 CİNAYET VAR PiVALE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog