Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DÜNYACA TANINMIŞ fiamann Hesab makinelerinin elektrikli ve otomatiV modellerinden ufak bir parti ?elmıştir. Büromak M. Sıtkı Bütün ve Ort. Ltd. Şt. Bankalar cad: 78 Tel: 44 02 26 32 nci jıl sayı 11.431 u m h u r i yet KLfliUCUStlrYUNUS NADf TelgraJ »• mektub adresi: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu tstanbu! No 246 Telefonlar: Umum) Santral Numarası: 224298, Vazı Işleri: 224299, Mdbaa ?'429f BANKALAR Müesseseler:\ Zarf ihtiyacınızı fabrikamızdan t« \ min edebilirsiniz. " Tel 22 47 32 Telgraf: İstanbul Peşincı \ Perşembe 24 Mayıs 1956 • Kurultayında flnktt seçimler tnönü kullamlan 1021 reyden 1020sinikazandı, Güleğe 972 kişiden 880 ldşi rey verdi, Parti Meclisi için 7 liste yapılmıştı Oyle Değil Donjuunatuua aid birlıkleria utbikatından bir eoru nuş ve Savaronadan Kunıltay notları Ecved Gürestn biMiriy»r «Türkiyede hiç bir xaman şimdi olduğu kadar iyi bir rejim fikrlAnkara, 23 (Telefonla) Seçim Şehri ziyaret eden Franyatı yapıhnadığı» düşüncesin* bbt lerin öne »lmma»ı kunıltay salosız Dış Bakanına «Frankatılamıyoruz. Bundan önce de nundali faaliyeti azalttı, buna mu saya dönmek istiyoruz» Türkiyede iyi bir rejim fikriyatı kabil, kulis hararetlendi. diye bağıranlar oldu yapıbnış, devletimizin siyasî ve Kiminle temas eteeniz Parti Mec hukukî bünyesi üzerinde müsbet lisine girmek hevesi içinde... tartışmalar olmuştur. Atatürk devHeveskâr dostunuz genç ise; bit Paris 23 (R) Hâlen Rusyayı rimlerinin heyecanlı yıllarında ve tabi Meclisin gençlerden mürekkep ziyaret etmekte olan Fransız Dışış daha sonralan, Türk fikir adamlan, olmasını istiyor. Yok eğer, eski bir leri Bakanı Pineau ile birlikte En şimdikinden daha yapıcı, bugünün vekille konuşursanız, tecrübeli ele vana giden iki Fransız gazetecisi, ihtiyaclanna daha yakjn rejim koman mevzuunda uzun uzua konfe Sovyet Ermenistanında vukua ge nulan etrafmda kafa yormaktan len bir hâdiseden bahsetmektedirrans dinlersiniz. İnönü ve delegreler hitabet kürsüsünde espri yapın bir çekinmemişlerdir. Fakat o «fikriler. Bunlar, Fransız D15 Bakanını Pek açığa vurulmadı ama. bu delegeyi alkışlıyorlar yat» m dar bir çevreyi aşamaması, karşılıyanların nümayiş yaptıkları Ankara, 23 (Cumhuriyet Te devam etti. Evvela Genel Başkan tnö kumltayda genç C.H.P lilerle eski nı ve bu arada (Fransaya dönmek belki de tartışmalann yıllarca uza Arkası Sa. S. Sü. 2 de leks) C.H.P. onikinci kunıltayının nü, onu takiben, Genel Sekreter Gu mıyarak nisbelen gürültüsüz geç bugünkü toplantısuıda Genel Başkan lek ve parti meclisi ujeleri ve bunistiyoruz) seslerinin duyulduğunu, mesi yuzünden bazılarımız bunlar lık. Genel Sekreterlik, Parti MecUsi dan sonra da delegeler oylannı kul Sovyet polisinin fazla sertlik göster bakkında gerekli bilgiyi edineme ve Haysıyet Divaıu seçimleri yapıldı. landılar. meden bunları susturduklarını bil mişlerdir. dirmektedirler: Gece geç vakte kadar Genel Mer Genel Sekreterlik için Güleğin ya Şiradi ise, hemen on bir yıldan nında namzed gösterilen Malatya Mil kezde devam eden tasnif sonunda eve İkinci Cihan Harbinden sonra beri fifinî» bir hürriyet havası letvekili Nüvid Yetkin, kurultay de lâ Genel Başkanlık ve Genel Sekreter a'jsada yaşamakta olan Ennepilik seçimlerinin neticesi akndı. içiude, kâh tehlikelere göğüs gere legelerinden özür diledi ve ıslermin lerden bazılan, Rus propogandasıGenel Başkanlık seçimine 1021 kirek, kâh gidişattan cesaret alarak içokluğu dolayısıyle affını istedi. na kanarak Erivana gidip yerleşParti raeclisi seçimleri için 7 tane şi iştirak etmiş, bunlardan 1020 si tshepitniz az çok istediğimizi yazıyor, mişlerdi. Bunların, son Erivan hâliste hazırlanmıştı. Bunların içinde met İnönü, bir tanesi de Şemsettin vicdanımızm sesine göre o rejim Fent Melen ve taraftarlan ile Atıf Günaltay lehinde oy kullanmıjlarAnkara, 23 (Cumhuriyet Te disesini yarattıklan anlaşılmaktafikriyatı» yapıyoruz. Fakat ashnı topaloğlu ve taraftarlarının parti mec dır. leks) Milletvekili seçimlerinde, dır. ararsanız, ortadaki «fikriyar» m, lisi aday listeleri, gençler gnıpunun Genel Sekreterlik Için ise kullam gösterilecek adayiaruı yuzde 20 meselâ derrim yıllarına, meselâ tanzım ettiği listeler de vardı. Bu ara lan oylann yekunu 972 dir. Bunlarbırakılmaşı Kadro dergisi zamanma kıyasla da da listelerden bır kısmına Kasun Gü dan 880 i Kasun Güleğe 27 si Nüvid sinüı parti meclisine hususunda C.HP onikinci kurullaar ha geri, daha basit bir karakter ta lek ithâl edilmiş, bir kıamına ıse Yetgine. 2 tanesi Ilhami Sancara, 1 tanesi Nıhad Erime, 1 tanesi Faik Ah bajkanhğına, 50 yi mütecaviz ^ ahnmamıştı. pdığını inkâr edebilir miyiz? Erivan'da yapılan nümayiş Misafirler dün Gölcük tesislerini gezdiler Gölcük yolunda donanma birliklerimiz tarafından yapılan tatbikattaki büyük başarı, Şehinşah Rıza Pehlevî tarafından takdir edildi Iran Şehinşahı Mohammed Rıza Pehlevî ve İmparatoriçe Süreyya, Cumhur Başkanı Celâl Bayarla birlikte dün saat 10 da Dolmabahçeden Savarona okul gemisine geçerek deniz tesislerini görmek üzere Gölcüğ» hareket etmişlerdir. Savaronaya çıkışlarmda 42 pâr« topla selâmlanan iki müttefik Devlet Reısine Türk ve Iran Dış îşleri Bakanlarile Deniz Kuvvetleri Kumandam, Vali ve Belediye Reisı ve beraberlerindeki diğer zevat refakat etmiştir. Yassıadadaki teslsler gezüdl Savarona okul gemisi, 23 (a.a.) Gölcüğü ziyaret etmek uzere Savaro» na okul gemisile bu sabah İstanbul» dan hareket eden Majeste Iran Sehinşahı Rıza Pehlevî ve Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Yassıadaya çıkarak buradaki deniz tesislerini gezmişlerdir. Kendilerkıe, Savarona okul sinde müiâki olan Millî Müdaîaa Bakan vekili Semi Ergin, Genelkurmay Reis vekili Orgeneral Tunaboylu, Deniz Kuvvetleri Kumandanı Orami Arkası Sa. 5. Sü 1 de tatbikatı seyreden Şebinşab Basın bürriyeti için C. H. P. ne düşünüyor? Boğazlardan filostt 'te reketlerini bizde yürütmeye çalı eud idi saat ı7 de başlıyan seçim rnua re verumıştir. 58 oy boş çıkmı?, bir yonunda m« Arkası Sa. S, Sü. 5 U 4 te Arkas% Sa şanlar, 1791 Fransız anayasasının melesi ve oy kullanma bir saat kadar yarattığı rejime özeniyor, o rejime hasret cekiyorlardı. 1924 tarihli Belgrad, 23 (THA) Bir kruva Cumhuriyet Anayasası ise bize bir zör ve iki destroyerden müteşekKonvansyon rejinıi getirmişti. Konkil bir Rus filosu 29 mayısta Istan vansyon, Fransayı mutlakiyet idabul ve Çanakkale boğazlarından ge resinden ve o idareye bağlı müesçerek Yugoslavya ve Alman liman seselerden koparan bir araç olarak arını zıyaret edecektir. şuphesiz iyi bir örnekti. Fakat bu Rus kruvazörü Kutuzov'un katıl çok tehlikeli bir örnekti. Çiinkii İngiliz komaııdoları; Kıbrısta bir hapisane deposu haline masile yapllacak bu ziyafetler hak saltanatın bütün otoritesi gelenekgetirildiği anlatılan Nikko Manastırında Ortodoks klnda Rusya Montreux anlaşmasılerin zamarla yarattığı bazı kayıdpapazlarımn üzerinde silâh ararlarken na gore başta Türkiye olmak üzelardan ve şartlardan da sıynlarakanlaşmayı imzalamış diğer büdoğrudan doğruya bir meclise geBölükbaşınm halka «1958 de abdestsiz namaz kılmayınız» demesi üzerine tv»n devletlere malumat vermi^tır. çijordu. Fransız devriminin en koyn Emniyet Müdüriinün müdahaleye kalkışması, büyümeden istilıdad idaresine rahmet okutan kanlı safhalan Konvansyon devrine önlenen bir hâdiseye sebeb oldu rastlar. oMillî irade» formülüne dayanarak çarpışan ihtiraslar, duÇankırı 23 (Hususî surette giden ruma hâkim olmak uğruna yapmaarkadaşımız Saıd Arif Terzioğlu dıklarını komaımşlar, birbirlerini bildiriyor) C.M.P. Çankm il teşçiğ çiğ yemişlerdir. Brissot'Iar, kilâtının tertiblediği miting bugün Dantoniar, Hebertier, Robespierre12 yaşmdan büyük Ada sâkinleri tescil edilecek ve öğleyin yapıldı. Toplantı münaseler sıra ile çoğunluğu ele geçirmi;betile Çankırıya gelen Genel Başhcpsine birer kimHk kâğıdı verilecek, buna sahib ler, Konvansyon meclisi de bazan kan Osman Bölükbaşı, hükumet olmıyanlar 10 sene hapse mahkum edilecekler bunlann, bazan Paris kenar maİtntihanda kazanamıyanlar meydanındaki bine yakm dmleyici halle halkının elinde oyuncak olhaksızlığa uğradıklannı Ueri önünde bir saat elli dak ka süren musrur. Millî irade adına ilkönce Londra, 23 (R.) Mahallî hüku I saikasüe ve tedhişçihği onlemek için sürerek Senato ve Danıştaya bir konuşma yaptı. Bölükbaşı bumet, 12 yaşından büyük olan Kıbrıs alındığmı açıklanmıştır. kralm kafasıtıı uçuran rejim, sonbaşvuracaklar pünkü konuşmasmda gene meşhur sakınlerini tesçil etmeğe ve hepsine Diğer taraftan, Genel Vali John ralan aynı mantığa uyarak en tebirer kimlik kâğıdı verip bunları ta Harding, bugün yayınladığı tebliğde, bavulunda getirdiği vesikalan komiz cumhuriyetçileri birer birer İstar.bul Teknik Üniversitesi do şımalarına mecbur tutmağa karar Kıbrıs dahılinde şifre ve parola kulnuşturdu. guillotine'e teslim ermiştir. çent adaylfnnın lisan imtihanlan vermiştir. Karar Adadaki îngilizlere lanmağı yasak etmiştir. Aksi şekılde Yalnız, Bölükbaşınm konuşmasıBbMe bir örneğin bizde muvaffak geçen hafta yapılmış ve neticeler ve Emniyet kuvvetleri mensublarma hareket edenler, 3 sene ağır hapis nın sonuna doğru Emniyet müdürü da şamildir. cezasına çarptınlacaklardır. olabilmesi için, onnn başında Atadün ilân edılmiştir. Salâhaddin Batıroğlunun bir müTesçil ve kimlik kâğıdı verme a türk gibi ne yaptiğını bilir, milletBu arada, aralarında işbirliği ya İnşaat Fakültesi doçent adayladahalesile hemen iki saate yakın çe sevilmiş, rakibsiz, enerjik ve nnın lisan imtihanında bazı yolsuz meüyesine, tedhişçilik hâdiselermin pıldığı açıkça anlaşılan Lefkoşe, Lien sık tekerrür ettiği ve 78 köyu içibir müddet gayet sakin devam eden psrlak bir zekâ bulunması şarttı. Arfcan Sa. 3, Sü. 2 de ne alan Tudos bölgesinde başlanacak masol ve Magosada pathyan bombatoplantının havası birden elektrıklar ve sıkılan tabancalar neticesinde, Frausada ancak iki yıl tutunabiKatil Fevzi Bozmak tır. Bundan sonra, Tudos bölgesi ab dün gece bir lngiliz ve bir de Rum lendi. NADİR NADİ luka altına almacak, giriş ve çıkıs sivil ölmuş ve 6 kişi yaralanmıştır. Şehinşah ve Kraliçe dün sabah Arkası Sa. S, Sü. 6 da kontrol edilecektir. Kendilerini tes Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Osman Bölükbaşı Dolmabahce rıhtımında Arkast Sa. 5, Sü. 2 de çil ettirmiyen, kimlik kâğıdı taşımıyan. sahte ve bir başkasınm kimlik kâsıdını kullananlar, 10 sene ağır hapis cezasına çarptırılacaklardır. Mahallî hükumet, kararın emniyet "C.M.P.,, nin Çankırıda dün yaptığı miting Kıbrısta alınan Teknik üniversite docent imtihanında şiddetli tedbirler yolsuzluk iddiası Bir deniz eri Dünya Kupası Güreş Şampiyonası metresini yarın Dolmabahç e stadında başlıyor Kadm, hâdiseden sonra kendisini hastaneye götüren âşığına, kaçmasını tavsiye etti Evvelki gece Galatada bir deniz eri, 3 senedenberi beraber y?şadığı metresini kıskançlık yüzünden bıçakla öldürmüştür. Edirnekapıda Kadiriyetürbe so Arkası Sa. 5. Sü 3 te Tokadda sellerin tahribatı Bazı mahaHelerde evler yıkıldı, Devlet Hastanesini su bastı, elektrik şebekesi hasara uğradı Ekmekler hayvanlara Konserve Kralının kızı ile evlenen Türk genci! Macera peşinde dünyayı dolaşırken Arjantinde konserve kralının kızı ile sevişen Faruk, karısile birlikte Türkiyeye geldi Birinci Dunya Kupası Gureş Şampiyonasın a yann Dolmabahce stadında başlanacaktır. Serbest stildeki güreşlerle açılacak olan bu şampiyona gece ve gündüz devam edecektir. Dünya Kupası müsabakalarına katılmak üzere dün de 8 millî takım şehrimize gelmiştir. Millî güreş takımımız ise dün Dolmabahce stadında bir antrenman yapmıştır. Yukarıdaki resimlerden soldakinde, güreş minderinin üzerine kurulan ışık tertibatı. sağdakinde de Fin hamamma giren millî elemanlarımızdan Hüseyin Akbaşa, Yaşar Doğunun ne kadar fazla kilosu olduğunu soru| u sörülmektedir. iTafsilât altıncı sahifemizdedir.) • sene önce Arjantine giderek Bue nos Aires'te yerlejen Faruk Menek şegil isimli 30 yaşındaki Türk genci «General Juan Peron, pek yakın is tikbalde anavatanına donecektir» de miştir. Faruk Menekseğil, macera aramak için bir şileple dünya seyahatine çık mıs, Buenos Aires'te Arjantin >Koaserve Kralı» nın yeğâne kızı Elena ile tanışmış ve seviserek evlenratştir. Doğduğu şehri karısına gostermek (Arkasi Sa. 3, Sü. 4 te) Tokat, 23 (Hususî) Dün gece saat 23 sıralarmda yağan şiddetli yağmurlar neticesinde Büyükdere yataklarından gelen seller Sulu Şehirdeki ekmek sıkıntısına sokak ve Behzat caddesindeki dük sebeb, arpa fiattannın yükselişi kânlardan bir çoğunu doldurnuş, dolayısile bazı kimselerin Arkast Sa. 5. Sü 6 da hayvanlanna ekmek yedirmesi imiş Son günlerde şehrin bazı semtle rinde bilhassa akşamları görülen ekmek sıkıntısına sebeb olarak, ar pa fiatlarmm 60 kurusa çıkması yü zünden bazı hayvan sahiblerinin hayvanlarına ekmek yedirmeğe baş laması gösterilmektedir. Şehrimizde son iki senede 20 fırm kapanmıştır Bu işten kâr etmediklerini iddia eden bazı fırıncılar dükkânlarmı kapamağa karar vermişlerdir. Fırıncıların bfa kısmı da ekmege türlü hileler karıştırmaktadırlar. Son gün'erdc ekmek ve francalala rın içinden çöp, ta§ ve tahta parça si çıkması şikâjeüeri mucib olmak tadır. vediriliyormuş BtB GaxetecUer jaketatay giymcdikleri içl» Çahı «ld tSrenlen kabul edllnMdü«ı • MENSUBUNUN GARDROBU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog