Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Soförler, Dikkat Bedia Rezzan Yüksel'in En son şekli ile Şoför Imtihanında somlan gualle» ve cevabları isimli kitabının dokuzuncu baskısı çıktı. Toptan satif yeri: KÜLTÜR Kitabevi. tstanbul J 32 nci 71] sayı 11.430 umhuri KLIRUCUSUîTUNUS NADf Kur'anı Kerîmin tercüme ve tefairi BUYR&&U İki büyük bez cild halinde takım İki büyük bez cild halinde takım <Û*rtHT p ÖMER RIZA DOĞRtSp/V 25 LİRADIR Telgrai v« mektub adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Rutusıı tstanbul No 246 Teiefonlar: Umuml Santra! Numarası: 224298. Yaa Isieri: 224299, Mtbaa. 2V429T Çarşamba 23 Mayıs 1956 AHMET HALİT YAŞAROĞLU Kitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. İstanbul (C. H. P.) Kurultayında Partiye karşı dünkü sert lenkidler Kasım Güleği sarsmak maksadile gü nlerdenberi devam eden kulis faaliyeti nihayet dün aleniyete döküldü, fakat Genel Sekreterle Parti Meclisine yöneltilen hücumlar akim kaldı Dünkü askeri tatbikatı Bayarla yanyana takib eden Şehinşah, Orgenera] Tunabojlunun ordunun defterine * h t j ! ^ * > a r ı n > K ^ ^ önünd* Neclisinde kavga Kıbru müzakereleri esnasmda iktidarla muhalefet birbirine girdi Atina 22 (a.a.) Yunan meclisinde Kıbns meselesi mevzuunda müzakereler açılması, çoğunluk ve muhalefet mebusları arasında şiddeüi hâdiseler ceıeyan etmesine sebeblyet vermisör. tç Işleri Vekili ile muhalıf bir mebus arasmdaki siddetli bir münakaşa yüzünden bütün meclis birbirine girmis ve bu karışıkbk arasında oturum tâlik edilmiştir. Yunan Ordunun Şah şerefine dünkü tatbikatı Rıza Pehlevi "Türk ordusunutı buderece kabiliyetli ve kuvvetli birliklere sahib olmasından gurur daydum,, dedi Dün sabah Metristepede ordumuz tarafından şerefine tertib edilen hakikî mermi atışh «Kardeslik Tatbikatı» m dikkatle takib eden Majeste İran Şahı Riza Pehlevi Genelkurmay Başkatı vekili Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboyluyu hararetle tebrık etmış ve ihtisaslanru şu şekilde nakletmiştir: t Evvelâ tatbikata iştirak e Başkamn INutkıı umhnriyct H»lk ParÜsi on ikind kurulUyını açaıken sayın Geael Başkamn söylediği nutkn vatandaşlar nasıl bnldular? Bllemeyiz; fakat biz bu nutukta «mduğuımızu bulamadığımua açıklamak zorundayız. Son iki yıl içinde yurdumuzda geçen hep haturboylu anlatmakla söze başlayan sayın İnönü, iktidar hü kunıeti tarafından yürütüldüğü nü gördüğümüz politikadan şikâyetçidir. Bu şikâjette basının, ünlversitenin, memurların, genel olarak aydınlann da kendisine katıldığı, hattâ zaman zaman D.P. Meclis Gnıpunun bile hükumete karşı hoşraıdsuzluk gösterilerine kalkıştığı bir gerçektir. Yarın hesabma bunlan birer ümid ışığı sayan C.H.P. Genel Başakm. ne yazık ki, son iki yıl boyunca, keıîdi partisi tarafından harcanan müsbet gayretlere dair kurultay üyelerine hiç bir şey söylemiyor. Bizde muhalefetleri zafere kavuşturan en büyük faktör gerçi iktidann hatalandır. DJ*. yi halkın gözünde sevimli kılan ve bu partiyi koluna girip işbaşına getiren bizzat C.HJ». dir. 1946 ile 1950 yılları arasında C.H.P. nin göze aldığı havsalaya sısmaz acemilikler Te yanlışlıklar olmasaydı bu 14 mayıs zaferine D.P. her halde 1950 yılmda kavuşamazdı. İkinci iktidar devresinin ilk günlerirfdenberi de vatandaşı hayal kınklığına uğratıp onu iktidardan soğutan ve dolayısile muhalefete hizmet eden, herkesten önce şüphesiz sayın Menderestir. Bir gün işbaşında nöbet değişimi olur da Halk Partisi seçimleri kazamrsa, o zaferini kendi Üderlerinden ziyade D.P. Hderlerine borclanacaktır. Bunun böyle oldusrunn biliyornz. Biliyoruz ama, ne de olsa, parti kongresini açan bir genel başkanın parti çalışmaları etrafında delegeleri ve kamu oyunu ayduılatmasım gene de bekliyoruz. Muhalefet yıl'annda iken D.P. kongrelerinde de sayısız şikâyetler öne sü rülür, o zamanki bükumetler acı acı tenkid edilirdi. Ama şikâyetlerin yanısmı, D.P. sözcüleri bize tath vaidlerde bulunurlar, iktidara geldikten sonra antidemokratik kamınlan yürürlükten kaldıracaklannı, hâkim teminatım sağlama bağlıyacaklarım, insan haklannı Kıınütayda iyi bir konuşma yapan İzmir delegesi ve kulis faaliyeti Ankara, 22 (CumhuriyetTelekı) kın delegenin yaptığı konuşmadan C.H.P., on ikinci Kurultayı bugün sonra söz, Sırrı Atalaya verildl sabahtan itibaren, başkan vekillerinSun Atalay söz ahyoc den Lebit Yurdoğlunun başkanhğın Kars milletvekili, raporu tenkid etda çalışmalarına devam etti. miyeceğini, ancak parti içi iktidarıGenel sekreter Kasım Güleği «ars nın sevk ve icraatına temasla tenmak maksadile, günlerdenberi devam kidlerini bu yolda yapacağını, tartıseden kulis faaliyeti, nihayet bugünkü ma hürriyetinin ve fikir mücadelesiKurultay içtimaında aleniyete dökül nin partiye kuvvet ve kudret kazandü ve bu konuda ilk hareket, Kars dıracağından emin bulunduğunu i (Ecved Güresin bildiriyor) milletvekili Sırrı Atalaydan geldi. A fade ettikten sonra, C.H.P. nin, ik talay, yaptığı konuşmada, evvelâ par tidarı demokrasi yolundan ayrılmakAnkara 22 (Teîefonla) C. H. P. ti Meclisine ve daha sonra da Kasım la itham ederken, kendi iç bünyesin Kurultayının ikinci gününde Kasım Guleğe şiddetle hücum etti. de, bu hususa çok dikkat etmesi geGüleğe karsı, ilk ve son hareketi Arka.<n Sa 5 Sv fi da Faaliyet raporu hakkında, on« yaSırrı Atalay yapmak istedi. Hakikaten güzel konuştu Atalay, ve hakikcten bazılan müstesna mü Şam tarafından hazırlanan bir proje için Dünya Bankasının him noktalara, kapanması gereken Kurultay 1 notları Hatay bölğesini susuz bırakacak Suriye plânı mesini taleb ettik Arkan Sa 5. Sü 2 de sarsar gibi de oldıı. Fakat gövde gösteı..ı.. .i kalabalık, partileri, politikacıları nasıl aldatıyorsa, böyle toplantılardaki tezahürat ve alkışlar da, insanı bir takım yanhş kanratlere vardırıyor. Sırn Atalayın, evvelce verilen kararın aksine tahdidsiz konuşmasını kabul edenier, tenkidlari, hem de acı tenkidleri için alkış tutanlann bunlara cevab veren Gülek konuşurken, yaphkları tezahürat görülmeğe değerdi. İnönü ve Gülek dünkü kurultayda İsmet İnönü hakkında Meclis tahkikatı açılâcâğı şayiaları Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) tına mjl olmu; olan ve diğerinden Bugünkü Zafer gazetesinde yayınla daha da korkunç hususiyetler arzenan bir başmakalede C.H.P. Ge den bu hâdise dahi, înönünün vıcdanel Başkanı İnönünün birkaç gün ev nı zimmetinde yatmaktadır. Ve bu, vel Ulus gazetesinde yaymlanan ma diğeri gibi müruru zamana, yahud kalesi ele alınarak «zulüm etmiştir, Demokratların affına da uğramıs deadaletten bahseder^ denilmekte ve bu ğildir. Tahkikat safhasındadn. Ve na bazı misaller gösterildikten sonra yakında Mecliste görüşülecektir.» şunlar yazılmaktadır: Dolaşan söylentilere göre, bahsi ge« Sade bu değü, ayrıca Karaköp çen bu hâdise sebebile C.H.P. Genel rü hâdisesi de vardır. Yüz küsur va Başkanı İsmet tnönü hakkında Mectandaşın, keza, herhangi bir mahke lis tahkikatı açılması için Meclise bir menin semtine uğramaksızm haya önerge verilecektir. *** Amma, Sezarın hakkı Sezarm, Güleğin hakkı da Güleğin... Arkası Sa. 5. Su 4 te Ankar», 22 (THA) Haber alındığma göre, Suriye Hükumetinoe hazırlanan ve tatbiki halinde Hatay bölgesinde Amik ovasmın tamamen susuz kalmasma yol aça cak olan Gab projesi adı altındaki bataklı'..ları kurutma ve Asi neh'i üzerinde yapılacak sulama tesislerı için talep. edilen kredinin verilme mesi için hükumetimiz, yetkililer tarafından hazırlanan bir raporu Beynelmilel Bankaya göndermiştir Arkam Sa 5. Sü. 4 te Mısırın tezviratma cevab! Kraliçe Sureyy» dün saat 1130 da Topkapı Sarayını ve Ayasofya Mtizesinl geçmistir. Istan bul halkt Krallçeyl gormek için saatlerc* «okakl?rda beklemi? ve gorduğü yerde de kıvmetli misafırı alkıslamıjtır. Kraliçe Sureyya bir buçuk saatten fazla süren ziyareti esnasında hlç yoruimadan dolaşmış, muzelerın her bolümıındekı eserleri buyuk alâka 13e seyretmlj ve bilhassa porselen klsmı ile çok ilgilenmiştir. Kraliçe Süreyya Müzeleıi Gezdi Radyo Gazetesi, Kahirenin yakn haber yaydığını ve bundan böyle asılsız hücumlannın cevabsız birakılmıyacağını söyVedi Dun akşam radyo gazetesi, «İran da karışıklık çıktığı» hakkında y» lan habe> yayan ve bu haberi An kara radyosundan aldığını iddiay» kalkışan Misıra sert bir hücumd* bulunmuçtur. Radyo gazetesi. Ankara radyo«tt nun böyle bir haber yayınlamadığını kaydettıkten sonra Bağdad Arkası Sa 5. Sü 3 te C. H. P. liler C. Köprülüyii ziyaret ettiler , P. Meclis Crupu dün de toplanamadt Salonda 170 kadar milletvekili vardı, bunlar içtimaların yapılamamasına itiraza kalkıştılarsa da Reis. toplantıyı açamıyacağmı bildirerek kürsüden indi Ortaokullara konacak din dersi ihtiyari olacak Millî Eğilim Bakanı ba derslerin kars nahiyefini laşıyaeağını söyledi CH.P. nin Kırşehire ve Nevşehirevâdi Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) C.HP. Kurultayının bugünkü toplan tısında, başkanhk divanına, Nevşehirin vilâyet oluşuna halel gelmeksizin, Kırşehirin yeniden vilâyet haline ifrağı hususunun lüzumuna işaret e Cemal Köprülü Arkası Sa. 5, Sü. 5 U (Yazısı S inci tahifede) Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) Bu kaydı koymakla hata etmediğiD.P. Meclis Grupunun bugün top miz bugün anlaşılmıştrr. Filhakika lanacağını dün bildirmiştik. Ancak Grup Başkan vekillerinden Haluk haberi verirken «ekseriyet olursa» Şamanm başkanlığmda açılması bekşeklindeki ihtiyat kaydını da zikret lenen toplantıda ancak 170 kadar milmiştik. Arkas% Sa. 5, Sü. 2 de 0. Köprülü D.P. İl Başkanlığına tekrar getiriliyor Orhan Köprülü, «İstifamın kabul edihnemesi göî"üşlerimin kabul olunduğnna delâlet eder» dedi Orhan Köprülünün istıfa ettiği tarihin üzerinden tam 18 güîi geçmiş olmasına rağmen, istifanın kabul edildığme daır genel merkezden hâlâ bir tezkerenin İstanbul il başkanlığına gelmemesi, mumaileyhin tekrar D P. İstanbul İl Baf Arkası Sa. 5, 5ü. S de Millî Eğitim Bakanı Ahmed Ozel, dün îran Şahına tevdi edilen hukuk doktorluğu payesi töreninde hazır bulunmak ve dünya güreş şampiyonasım açmak üzere Ankaradan şehrimize gelmiştir. Kendisile görüşen bir arkadaşımıza, orta okullarda bu yıl başlıyaNADIR NAD1 Arkası Sa. 3, Sü. 5 U cak olan din tedrisatı hakkında iza hat vermekten sakman Bakan sadece, bu konuda henüz hazırlıklarm yapılmakta olduğunu söylemiştir. Bakan; müteakıben, orta okullara konulacak din derslerinin ilk senelerde kurs mahiyetini taşiyaDün sabah hususi bir uçakla Ati ' Ordu Bakan Yardımcısı Chester Dacağını ve ihtiyari olacağım ilâve nadan Istanbula gelen Birleşik Ame vis, bizimle yaptığı mülâkatta, cSovetmiştir. rikanın malî işleri tedvire memur *ei Rusyamn samimiyetinden her za emur . man için şüphe etmek icab eder,» de mistir. Yukarıdaki Jjeyanatı, Sovyet Rusyanın ordusunda, 1 müyon 200 bin kişilik tensikat yapacağma daır Mo^ko Âmefikan Ordu Bakan yardımcısıdün geldi 1200 kişilîk ntodern İstanbul Cezaevinin temeli dün atıldı Başbakan Menderes tarafmdan atılnııştır. Menderes bu munasebetle demıştir ki: « İnşa edilecek olan bu cezaevi nin, cemiyetin huzuruna >e sulhuna r Arkası Sa. 5, SU. 5 te yardım etmesi ve bu hapıshaneye d'<ş Törende konuşan Adalel Bakanı, hapishanelerde 47.76S kisi bulundağanu kaydetti Diktalörden kurtulan Rami kışlası ile Topkapı Maltepesi mek bahtsızlığına uğrıyncaK vatan Arjanfin, adüyesini kışlası arasındaki sahada inşa edile daşların ıslahıhal etmelerine yaramacek olan 1200 kışilık modern istanbul sı temennısıle temele ilk harcı atı Bolge Cezaevinin temeli dun saat 13 yorum, hayırlı olsun!» yeniden kuruyor te yapılan bir merasımi muteakıb Merasimde mebuslar, Adliye Vckâleti Ceza tşleri Umum Müdürü. Is tanbul Cumhuriyet Müddeiumumısi Hicabi Dinç de hazır buhınmuşlar dır. Başbakandan sonra konuşan ABiye Arkası Sa 5, Su. 2 de Buenos Aîres 22 (A.P.) Muvakkat Devlet Reisi Pedro Aramburu, yargıçların tayini bahsmde hükumetin yetkilerıni tahdid eden yeni bir sistemın tatbika konulmasını emrat Arkası Sa. 5, Su.. 4 te Dünya Kupası Güreg Şampiyonası cuma günü Dolmabahçe başlıyacaktır. Bu büyük şamplyonaya katüacak 17 mülete mensub güreşçiler peyderpey yurdumuza gelmeye baglamışlardır. Yukarıdaki resimde (solda) fchnmıze gelmış bulunan Rus güreşçileri dün Galatasaray Ku lübünde yaptıkları antrenman esnasmda ve (sağda) Japon güreşçileri Divân Otelinde istirahat ederlerken görülmektedir. (Taf silât son sahifemizdedir ) İstanbuia üafien «lapon Güreşçileri stadında yapılacak merasimle KÜYEUK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog