Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

NIŞKOZ NİŞASTA GLÎKOZ •• DEKSTRİNLERİNÎ kullanarak tmsallerinden çok üstün olduğunu f örünüx. NÎŞKOZ NİŞASTA Tt GLİKOZ Fabrikası T.A.Ş. ADAPAZARI tstanbul Satif BflıtMu: Zlndankapı tpçller cad: No: 41 Tel: 22 78 T6 32 nci yıl sayı 11.429 umhuri lOIRUCUSU.'TUNUS NAOf Ankara H (CumhuriyetTeleks) Cumhuriyet Halk Partisi on ikind büyük kurultayı bugünden Itibaren Ulus sineması salonunda çahşmalanna basladı. Sinemanın dinleyicilere tahsis olunan balkon kısmı, erken saatte hmcahınç dolmustu. Delegeler için salon kısmı aynlnuj, ancak koltuklar yetmediği için, bir o kadar da sandalya lalona yerlestirflmlstL Kuroltay açıhyor CHJ». Genel Baskanı tanet tnSnfi ile Genel Sekreter Kasım Guleğin kurultaya gelişleri büyük tezahürata vesile oldu. Saat 10 da baslayan toplantıda ktırultay başkanhğma Şemseddin Günaltay, başkan vekilliklerine de Faik Ahmed Barutçu ile Lebit Yurdoğlu seçildller. Şemseddin Günaltay yertni aldıktan sonra, kısa bir konuşma yaparak, dclegelere teşekkürlerini bildirdi. Feridun Fazıl Tülbentçi Barb«j«',Hayrettin Salı 22 Mayıs 1956 İki cild blr arada olarak Öçunc% defa basıldı. 500 Kuruş. İnkilâb Kitabevi tstanbuL •Si. nin timrük tarihl romanı C. H. P. nin on ikinci Büyük Kurultayı dün topland Genel Sekreterlik için Kası» Gâlekten haşka Növid Tetkin de namzed gösteriliyor, Parti Meclisine mntlaka genc elemanlann alınmaları isteniyor Tiigni v« mektub adresi; Cumhuriyet tstanbul Poeta Kutusa tstanbu! No 246 TftlefonUr ümuml Santrml Numara»: 224296, Yaa I^leri: 224299, Mabaa 2M29T İnönünün nutku ile açılan Kurultayda Parti Meclisi raporu okundu ve müzakereye başlandı Şehinşah, Kraliçe ve Bayar Sarayburnu nda kara>a ayak basOktan sonra 25 sene sonra onnan kalmıyacak Bir profesor, kesimle artım arasmda müvazene kurulmasını, odun sarfiyatının azaltümasını tavsiye ediyor Dünkü kanütayfa felefffar w kmuşan Arkası Sa. S, Sü. 1 d* İstanbul, misafirleri tezahüratla karşıladı Şehinşah ve Kraliçe şerefine dün gece Beylerbeyi Sarayında akşan ye«eği verildi, Şah bngün Metris çiftliğinde yapılacak askerî tatbikatta hazır bulunacak f İran Şahı ve lmparatoriçe dün sa[ bah Cumhur Başkanımızla birlikt» | Savarona yatı ile Zonguldaktan şehrimize gelmişlerdir. Tat saat 10 da Büyükdere önlerin* vardjğı zaanuı ilkönce Başbakan Menderes, Millî Mudafaa Bakanı Şemi Ergin ve daha sonra Vali v« Belediye Reisi Gokay yata çıkmı» lar, Gokay hukumdarlara «Hos geldiniz» demiştir. Savaronayı, sağlı sollu 6 hücum botu Boğazdan karsılıyarak Haydarpaşa önlerinde mevki alan donanmaya kadar getirmışlerdır. Donanma tarafından top atışlarile selâmlanan ml safirler deniz kuvvetlerimiz arasından geçtikten sonra Savarona, Kız kulesi açıklarına demırlemiştir. Misa» Arkam Sa. S. Sü 1 de Kunıltay notlan (Eeved Güresin büdiriyar) İnönünün Nutku C.H.P. Genel Başkanı, iki senelik hâdiselerin şayanı dikkat bir icmalini yaptı. hükumeti şiddetle tenkidetti ve kabinenin çekilmesi tavsiyesile sözlerini bitirdi Ankara, 21 (Telefonla) HaBİ1950 il* 1954 arasmda d«ğil kurul taylarda görünmek, partinin dahi kapısından içeri »dunını atmak istt miyen eski C.H.P. vükelftsındaa r« Ankara, 21, ileri gelenlerinden barıları gene or felıkta arzı endam etmeğe bafladi (Cumhuriyet Teleks) Ç.H.P lar. on ikind kurulBilhassa Kurultayda bu aevatın tayı bugün Uhıs İnönü'nün yanına sokulmak v* ku smemasında toplağına bir şeyler söylemek için ftdc lanarak çahsnvtta sıra beklemeleri görülecek »ey larına başladı. dı doğrusu... Baskanhk dıVe asıl görülecek olan, gene ay •anı seçimlerinnı zevatın kuliste «yukardan aşağı den sonra kürsüye gelen Gesuzümlü» jestlerle dolaşmalanydı. nel Başkan İsBöyle dolaşmak ve «baş» olmak içia met tnönü 1 saçalışmak elbette haklanydı bu ate yakın devam aevatın... eden konusması Günaltay kabinesinin memleke nin bas. kısmıntin gördüğü en iyi kabinelerden bi da, 1954 seçimletakibeden ri olmasına rağmen C.HP ye ikti rini devreye isaretle darı kaybettirenler, 946 da TnalrfVm şöyle dedi: takbkleri kullananlar onlardı. 950 « 1954 temmu den bu yana tazyik görmetnişler, eundaki onbirin hapse girmemişler, Meclis kürsü d kurultaydan sünden indirilmemişler, kâğldina sonra siyasî haya kadar her şeyi alınmiş olan bir si tımız her bakım yasî partiyi ayakta tutmak için ça dan bir imtihan lışmamışlardı. Ama, demokrasi da ve buhran devrı vasında «kendilerinden menkul» ne girmistir. De hizmetleri vardl. Zira çok partili mokrasi denilen rejimin tesisi için 1950 den evvelki yeni hayat tarnnın milletimİ7 Meclıste parmak kaldırmışlardl. bünyesinde verle İşte CHP nin 12 nci kurultayı şip yerleşmiyeeenin kulislerinde teşkilâtlanan hizip ğine yönelen şüp lerden ve tüzük deği$ikliğini temin heli bir sual, iki Arkası Sa. 3, Sü. 6 da seneden beri ge Dünkfi kuruhaydan intıbalar: İnönü ve Şemseddin (Arkan Sa. 5, Gttnaltayı» karşüaşmaları, Kasun Güleğin GeneJ Sü. I u) Başkanın elini öpüşfi İraııda hâkim teminatı Moskovanın yeni Şehrimize gelen tran Temtaktiği jiz Dairesi Reisi, Adalet Ord. Prof. Dr. tng. Franr Heske, cTürkiyede ormanların ekonomik ve sosyal değeri* mevzuunda enteresan bir konierana vermiatir. Ormanların faydalanndan bahsederken, Türk efkftn umumiyesinin ormanın kollektif faydalannı henüz benimsememiş olduğunu söyleyen Oüd. Profesör, istihsal unsuru ormanın son kökune kadar tahrlb edlTdlğini belirttikten sonra demiştlr ki: « Türkiyede orman saham 105 mflyon hektar olup, bunun 3.5 milyon metre küpü verunli, 7 milyon metre küpü verimsiz ,bozuk ormanlardan, baltalık ve çalılıklardan mfiteşekkildir. Bütün orman sahalannda husule gelen senelik artım, 3.5 j milyon metre küp, senelik odun Arkan Sa. 3. Sü. 3 U \ Bakanlannın, hâkimleri seLondraya göre, Rusya «İktisadî bebsiz olarak emekliye sev ve siyasî» yollarla komünizmi Uırac etmeğe çalışıyor ketmesini antidemokratîk Londra, 21 (R.) Bugün beyanatbuluyor Şah ve Kraliçeye refakat etmekte olan İran Temyiz Reisi Ali Hayat, Adllye Bakanlarınm sebeb göstermeden keyfi olarak hâkimleri kanunl müddetinden önce emekliye aevketmelerinin veya azletmelerinin Arkan Sa. 3, Sü. 2 da ta bulunan tngiüz Dış Bakanı Selwyn Lloyd, Rusyanm yeni bir taktik kullandığuu, iktisadî ve siyasi yollarla komünizmi ihraç etmeğe çalıçtığını söylemiştir. Selwyn Lloyd, buna karşı tedbir alınması lüzumundan bahsetmiş, NA • TO'nun siyasî birliğinin kuvvetlendirilmesini istemistir. Mısınn bozguncu faaliyeti Taksinı meydanından Necliste Millî Korunma Kanunu göriişmeleri Dün 70 milletvekili huzuru ile yapılan görüşmelerde 31 inci madcfenin bazı fıkralan kabul edildi Ankara 21 (Cumhuriyet Teleks) Millî Korunma kanunu tadil tasansının müzakeresine Meclism bugünkü toplantısmda da devam edildi. Baştan sona kadar ekseriyetsiz müzakere edilen kanunun en mühim hükümleri (Bakaclar dahil) T0 kişilik bir milletvekili hururunda görüşüldü. Nihayet, fatura mecburiyetine dair fıkra hakkında bir kprar ülınması >cab edin Arkası Sa. S, Sü. 5 te Hurriyet Karaosmanoğlu, hiç bir partinin peyki değiliz, dedi Genel Başkan C. H. P. Ue Türkiye ve diinya meselelerinde ayn ayn görüşleri buhınduğunu, yalnız demokrasinin tahakkuku için işbirliği yapıldığını belirtti Partisi dön Manisada toplantı yaptı Jaket alaylı gazeteci Misafir tran HükümdarUmm karnlama töreninin Saraybumu kısmına dün İttanbul gazete muhabirleri kabul edilmediler. Ken dilerine jaket atay dediğimit elbiseyi giymedikleri için kabul edilmedikleri söylendi. Buna mu kabil Anadolv. Ajann ilt Zafer gazetesinin muhabirleri gündelik kıyafet ile içeri ahndılar. Dıinyantn hiç bir yerinde, htç bir törende, vazife halinde bulunan gazeteciden jaket atay gıymesi ittenmez. Bunun ne kadar gülünç bir taleb oldugu, dün Sarayburnuna gelen ve içeri ahnmıyan ecnebi gazete muhabirlenntn dudaklanndaki tebessümden de belli idi. İktidann banna kendi arzuladığt ffibi bir jefctî ve heyet vermefc istediği söyleniyordu ama btı karann tatbıkıntn onlara çuradan buraya kofarken kuyruklan bacaklanna dolaşacak jaket ataylar giydirmekle başlayacağı doğrusu tahayyül edilemezdi. Karardan Zafer gazetesi ile An«dolu Ajansı muhobirlerinin "*Hsna edilmelenne gelince oîaytn yegâne onlajtlır tarafı, bu.. On lara, dığerlerine yapıldığı çekılde zorluk çıkarmak neye met>ruubahis olsun, iktidann istediğindev bafka tey yarmıyorlar ki!.. tzmir 21 (Teleionla) Hür. P. tara fından Ege bdlgesınde tertiblenen üçuncü ve son toplantı bugün Manisada yapıimıştır.. Kızılay salonunda yapılan bu toplantıya 700 ü mütecaviz partili ıştırak etmış ve salon ağzına kadar dolmuştur. Hürriyetçilerin bu son toplantılan büyük bir alâka gormuş, toplantıda Manisa ve tzmir il başkanlarile Ragıb Karaosmanoğlu, Ziya Termen, Fethi Çelikbaş ve Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu birer konuşma yaparak iktidara şiddetle çatmışlardır Diyarbakır milletvekili Ragıb Karaosmanoğlu konuşmasında bilhassa Ağaoğluna hücum etmiş ve Ağaoğhınun D P Meclis grupundaki hâdiselerin yegâne müsebbibi olduğunu belirtmişttr Bundan sonra oahalü'Jc mevzuuna temas eden Ragıb Karaos Arkon Sa. 5, Sü. S U Antalyada pembe kurt tehlikesi Antalya, 21 (Telefonla) Antalyadaki pamuk tarlaları, pembe kurtlar tarafından ıstılâ edıldığınden Antal ya pamuk mustahsıh muşkul duıumdadır. Pamuk mahsulunü tamaır'en m imha kudretmi haız bulunan V6 be kurt haşeresının mevcudıyetınden do layı Antalya müstahsıüeı jnderi bazıları taılalarma döıdüncü defa ekim yapmışlardır Dığer taraftan alâkalılar, pembe kurtla mücade'eye gırışmişler ve ayrıca Antalyadaki famuk KIBRISTA TENİ TEDBİRLER Inglliı Emnlyet kuvvetlerl, Magosa ya Kooperatifi Ant Birlik Müessesesi or Kinlarmda bulunan blr karakolun civirındaki çalı ve »azları temizlerker taklarma uzun vadeli kredı de 3500 görülmektedtr. Geçen haft«. bu çtlı v» tazlıkların arkasına gizlenen tedhl; ton üâç dağıtmıştır. Durum. pamuk müstahsilleri arasında endı§€ üe taçllerin »ttıklan bomba, Wr tngiliı basçavujunun olumune sebebıyet Kıbrua dalr dlğer haberlerlmit üçüncü saMfededlr. kib edilmektedir. Tahran 21 (a.a.) tranda sözd* hükumet darbesi olduğuna dair dolaşan soylentiler üzerine yetkili bit kaynaktan Tahranda mutlak sükunetm hüküm sürdüğü bildirümıektedir. Aynı kaynak, İranda kargaşallk çıktığı hakkındaki bu haberler menşeinin, Mısır radyosu tarafmŞehrimizde bulunan İran Dış tfleri Bakanı, Türk • dan yayuılanan yanlış malumat olduğunu tasrih etmektedir. lç İşlerl iran ticaret anlaşmatının 30 gün zarfında Vekâletine mensub yüksek bir meimzalanacağını söyledi mur «bu hayalî rivayetler tekzib* dahi değmez» demiştir. Bununla beraber yetkili (,evi'enin, kışın da Suudi Arabistanı riDün İstanbula gelen İran Dif Ulerde, Mısır ile münasebetleri ol« leri Bakanı Ali Ardalan, b i » ver yaret edeceklerini açıklamıştır. (Arkası Sa. 3, Sü. 4 te) Arkası Sa. 5, Sü. 4 f diği beyanatta, Şah ve Kraliçenin 25 haziranda Sovyet Rusyaya yapacağı ziyarete dair sorduğumuı aual üzerine; «Bu seyahatten hiç bir şey ümid etmiyoruz» demiş ve aynı konuda şunları söylemiştir: « Bu sadece bir nezaket rijrareti olacaktır. Vaki davet üzerine yapılacak bu seyahat sayesir.de İran, her memleket ile dost olmak arzusunda bulunduğunu Sovyet Rusyaya ispat edecektir.» Sovyet Rusyanm trana, bugüne kadar iktisadî ve askerî yardım teklifirde bulunmadığını açıkhyan Ekselâng Ardalan, Şah ve Kraliçe îran, Türkiyeye petrol verecek Kahire radyosu, Iranda kanşıklık çıktığına dair yaten haberler yaydı, Tahran «tekzibe dahi değmez» dedi Rus güreşçileri Dünya güreş şampiyotıasına iştirak edecek Rus güreşçilerinm birinci kafilesi, 8 serbest güreşçi ve 10 idareciden müteşekkil bir ekip halinde dün geceyansmdan son ra uçakla istanbula gelmişlerdir. Kafilede, dünya şampiyonu Kafkas Türklerinden Dadaşef de bulunmaktadır. Arkan S*. $, *ü. » d* [K **• . BAHAB BAYRAMI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog