Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Borusuz, tıkanmaz, bozulmaz ve yüksek hararetli, pom palı gaz ocak beklerini her yerde israrla arayınız. Taklidleri çıkmıştır. Sakımnız. TİRSAT markasma dikkat ediniz. TİRSAT TİCARET ve SANAYİ T.A Ş. Tel 27 37 51 22 54 52 22 30 53 TffiSAT 32 nci yıJ sayı 11.427 u mh u r i yet KLmUCUSU.'TUNUS NADİ TelgraJ ve mektub aciresı. Cumhunyet Istaubul Posta Kutusu tstdnbui No 246 Telefunlar: Umuml Santra) Numarası: 224298. Yazı Işlerı: 2242i)9, Mabaa. 2V429C 1 n o t (^ 15 Yedek ParçalarKhız Gelmişlir. NİYAZİ KIRAN: Abed Han 45 Galata Telefon: 44 91 82 44 82 90 Pazar 20 Mayıs 1956 erpıada bugiin D.P. ve Hflr. P. boy ölçüşüyorlar Hür. P. idarecileri, iki partinin aynı yerde, aynî gün miting yapmalarındân bâzı hâdiseler doğması ihtimafi ile İzmir Emniyet makamlarını ikaz ettiler Var, C.M.P. de bugün Konyada bir miting tertib etti Izmir, 19 (Telefonla) Bergama varın ıki parti arasinda heyecanlı bir bov olrusrr~ye sahne olacaktır. Hür. P. bu ilçedeki ilk açık hava toplantısım sabahlevin saat 11 de vapacak, bunu saat 13.30 da. vani Hür. P. ıpın ayrılan zamanın sona ermesinden sadece mpvdpr.da va\ " i m =aat ?onra D P nin a^ pacağı mitinK takib edecektir. Üçe halkı sivasî hayatta ilk defa sahid olacağı bu heyecanlı boy ölçüşmeyi simdiden büyük bir alâka ile beklenvektedir. Her iki parti idarecileri de toplantılarda hazır bulunacak kalabalık bakımından ı u tünluğün kendi taraflannf'a olm^sım temin icı^ Arkası Sa. 3, Sü. 3 te 19 Majıs stadyomumla dun GençlikUu Ataturk sevgiile Cumhur B a ? k a n l n a ibaresini taşijan scmbolik bajıak seref tribünunde Cumhu» 4 Başkanımızııı refakatile Kraliçe Süreyya tarafandan schpaya k o n u l u y o r ( s o l d a ) ve İran Şahı tarafındafi plâkası çaküıyor (sağda) Ya da Yok ürkiyemizin yiiz ölçümü nıifusumuza kıyasla, cok şükür genistir. Çağım teknik şartları göz öniın de rutulursa. bu mıibarek topraklar kırk milyon. elli milvon, be!k altmış milyon insanı rahat rahal heslemeğe yeter. Teknik imkânla durmadan geliştiüine göre. uzu yıllar boytınca, Türkiyenin bir nü fus fazlalığı dâvası ile karşılaşma' tehlikesi söz konusu olamaz. Bi cok Avnıpa ve Asya milletleri hesabına çözulmesi pek güç bir dâva olarak nrtada Huran bu belâdan uzak hulunmamm bir bahtiyarlık S'vmalıvır. Ba^kalan fazla nüfusu mı nasıl hesliyereğini düşüniip ekmejjini taştan çıkarmağa ffayre ederken, hiz. fopraklanmızı işlemek ve ürünlerimin değerlendirmekle her yıl artan bir ekonotnik refaha T "Adaletîmizin görülmenüş bir tehdid altında olduğu anlaşıldı,, İnönü tekaüd edilen hâkimler nıiinasebctile yazdığı makalede: «Milletbniz her aklı ereni ile adalet istiklâKni tahrib ettirmiyecektir Önünıüzdeki giinlerde iktidar partisi mensublannın yüksek vazife dujguları ile derdin tedavisine yetişeceklerini umanz» diyor Ankara 19 (CumhuriyetTeleks) Ulus gazetesinin yannki nüshasında C.H.P. Genel Başkanı tsmet Inönünün «Karşımızdaki ağır mesele» başlıklı bir makalesi intişar edecektir. tnönü, 3 Yargıtay üyesi ve 13 teminath hâkimin emekliye sevki ve hâkim teminatı ile alâkalı olan makalesmde hâkimlerin bu suretle emekliye sevkedilmesinin hâkimler teminatına^ darbe indirdiğıni yazmakta, Adalet Bakanı ile iktidar sözcüsü gazetelerin bunun «kanuni olduğiu şeklinde iza^etgıelerin^temasla buv muhakeme" tarzınln Tiiç"~bir sureth* huzur verici ve tatmin edici olmadığına da işaret ettikten sonra şunlan yazmaktadır: c Şimdi biz mevcud Hâkimler Kanununun düzeltilmesi gayretlerinin yanında açık olarak gozönünde duran ağır haksızlıklara Büyük Mecliste deva bulunması ihtiyacındayız Arkan Sa. i, Sü. 2 de 19 Mayıs Dayramı d B dun büyük törenle kutlandı Ankara 19 (CumhuriyetTe!ek'=> Atatürkün Türk vatanını ve istıklâlini kurtarmak üzere Sam>;um cıktıgı günün Yıldönümu olan Genrlık ve Spor Bayramı münaçebeti'e Cumhur Başkanı Celâl Bayar ile B M M Reısi R*fık Koraltan va Bajbakan Cumhur Başkanı. Meclis Reisi ve Başbakan AnıtKabri ziyaret ederek Ata'nm manevî huzurunda eğildiler, idman gösterileri çok güzel oldu, Ankaradaki gösterilerde İran Hükümdarları da hazır bulunduîar Uzun vılt»rdanberi Türkiyenin ana dâvası. her şeyden önce hir ittihvp) dTvasıdır. flk önce çojralan P'ihı«:ıımu7u dnvurmak. sonra da bu niifusu daha elverişli hayat sevl. jeJerine tı!as<ırmak içlç Js*üıs»I}; mİ7İ srttırmaja 7orunluvu7dur. FaVat i<rf!1ivl de art demekle artmıvor iş»e. Bunıın için perekli sartlan hazırlamak. r?syonel \e bilimsel bir 7İhnivetle harekete geçmek, Vısa ve U7im vadeü vatınmları gÖ7e Bİmak gerekiyor. İstihsalin arhnası, >?Ini7 hp$ on k^lem üriiniin fonaj venmini artrırmakla olmaz. İstih «ali cr«id!endirmek. kalite üstiinlüp'inu sailimak ve istih<ialin ekonomik bir deirer ifade edebilmesini TELEFOTO CUMHURtYET (Ankara Istanbul) Şehrimizdeki gösterilerde Kuleli talebesinin takdir tupla\an tablosu: Vucudletdeıı (izilmiş bayrağımız Dun şehnmız lıg maçlarında Fenerbahçe, fŞl^^rak bııtün tedbirler üzerinve tüfeklerle yazılmış oKanımız» ve «için» ibareleri Beyoğlusporu 31 yenerken. Ankarada Urugudp icker teker durm?k da aynı vayın Rampla Junıor takımı Ankaragucunu 10 lÎTPcrdp nremli fförevlerdir. mağ'ub etmış; Izmırdeki amator karma maçlarmda da Istanbul Izmırle 22 Demn'crat Parti iktidarı, bu isleri berabere kalmıştır Dığer taraftan Avrupa şımpıyonasına katılacak mıUî yelken takımımızın ilk seçmelen de dun Kalamıs kovunöa yapılmıştır altı »ılttır ele aldığını ve şimdi iin^e hulundu&ümıız sıkıntılı du Ankaradan Telefoto ile aldığımız yukarıdakı resımde Rampla Junıor Ankaragucu maçında Uruguvav kalec.smin bir kurtarışı gorulmektedır. (Maçların rıiTrıın bu viizden mevdana geldi tafsıiâtı altmcı sahıfemızdedır) ğini. bu durumun da gecici olduçunu snvliıvor. Müdafaa Bakanı, ordunun daha : B z. ileri siirülen bu iddianm mütekâmil silâhlarla teçhiz eeıceie ne kadar uysun düştiiğiinü edileceğini açıkladı jncele' in kpsin bir hiikme varrnak İT'îniarından ynksumtz. GörebilWashington 19, (R.) ; (? 7İmİ7 kdar. Demokrat iktidar Bakanı Charles Wilson, bugün yap eknnnmi vöniinden bir takım eavÜğı konuşmada, Birleşik Amerıkarp*'pr harenrmkta. fakat eiitfnŞü nın taknben 2.850.000 kışiyi bulan :t pol ikntn varattığı sıkmtıvı jidersilâh altındaki asker mevcudunu, m»k ic'n avnca çayret harcmRk katiyetle büinmıyen bir tarihe karprrkfieini kabul ehnemektedir. dar bugün ki seviyesinde tutmak r l 'iriir!'ittpki pkonnmi politikasıniyetinde olduğunu açıklamış, onmn ra<;vonel bir ha7irlışra dayanlara daha mütekâmil sılâhlar verimadıeın3 dair Tiirk ve vab'ncı uzleceğkıi sözlerıne ilâve etmiştir. rr.arl;.r t;>r<ıfindan ileri siiriileTi tenRusyamn Amerikadan talebi |.;r!i<.rin h'ikumeti sinirlendirmesi Moskova, (19 (AP) Pravda gad? vatandaslar arasmda üzücii ve zetesi dün B. Amerikanın da Sovpıiten sarsıcı hallere yol açmaktayetler Bırliğıni takip ederek askerî dır. kuvvetlerkü azaltmasmı istemiştir. Dıs krediden ycksun kalan yatıııml?nn mem'ekette gecim sıkıntısı Ankara, 19 (Cumhuri\et Te nel Sekreterlik seçimleri bir tarafa dorurması olaâandır. Bu sıkmtıyı f h» ifletmek ve en kısa zamanda ;ks) C.H.P. nın 12 nci büyuk bırakılırsa, Parti Meclisi için yapı e'derme!. içın de tedbirler aranıp urultayı pazartesi gunü şehrımiz lacak seçimlerm hayli hararetli ve Bu senekı Bayramın en şayanı çekişmeli geçeceğine muhakkak na bu'unabilir. Fakat nedense hüku lus sınemasmda toplanacaktır. dikkat hususiyeti: Radyo ile idare C H P. idarecılen seçım sathı mai zarile bakılmaktadır. Zira, bu yıl. tnet gecim zorluğunu bazan inkâr edilen (MakineAdam) dün gazeıne gırüdıgı cıhetle. bu >ılkı kurui Parti Meclısine girmek isteyenlerin cfn'ekte bazan azıms'makta. bazan tecilere verilen hususî matine adedı kabarıkçadır. ;aya. büyuk önem veımektedırler. muhaleferin bir suçu imiş gibi gösesnasmda Kurulta\i genel merkez, luzuk tâDiğer taraftan. 12 nci C H P k ıterme<re ıahşmakta, her halde buna (Arkası Sa. 3. Sü. 4 te) (Yazısı 3 üncü sahıjemizde) rultayında Genel Başkanlık ve Ge larsı teHbir aramaça vanasmamaktalır. İşte bizim de anlıyamaFransız Başbakanı bazı mühim dıSımız ve h<nret ettiğimiz durum meselelerde görüş birHğine vanbudur. Yurdumuzda az kaz'nçlı İELEFO 10 CUMHURIYET. (Ankara Istanbul) kunadığinı gazetecilere bildirdi bu>ük vatandas kiitleleri gittikçe Kraliçe Süreyyaya, Kızılay Genel Başkanı Şemi Ergin tarahndan Ertan bir yaşama sıkıntısı içindedün madalya takılırken Moskova 19 (R.) Sovyet ve dirler. Bu uydurtna bir söz değil(Yazısı 5 inci sahijemizde) Fransız liderleri arasmda yapılan dir. Sinirlenmek, duyurulmasını görüşmeler. bu Scbah Kuzey Afrika >asak etmekle bu gerçeği ortadan mevzuundaki müzakereleri mutakaldmnağa, ya da örtüp gizlemeğe kıb sona ermiş ve bir müşterek tebHahları ile meşhur îranın Hükümdarlanna takdim olunacak değerde halı imkân yoktur. liğ neşredilmiştir. NADİR NADt yapmak, bunları dokuyan genç kızlan bilhassa sevindiriyor ve gururlandınyor Tebliğde. her ıki memleketin de, Arkası Sa. 3, Sü. S te silâhsızlanma meselesı ile Arab Komşu ve dost İranırı genç Hü İsrael ihtilâfının, Birıeşmiş Mılletler kümdan Rıza Şah PehJevi ile Kra kanalile halledilmesıni arzuladıklan liçe Sureyya'ya memleketimizi'n bir kaydedimektedir. Avrupa meselesihediyesi olarak verilmesı düşünü nin hallinde de, daha süratli ve Arkası Sa. 5, Su. 2 de len ipek dokuma seccade ile kabartma desenlerle süslenmis bulunan halıyı gördük.. Hereke tezgâhlarında işlenen bu nadide sanat eserlerinı büyük bir hazla seyretAnkara, 19 ıCumhurıjetTeleksl tık ve göğsümüz kabardı.. Demek Rize Valilığınde istihdam edilmekte ki, memleketleri halılarıyla dünya olan Eskışehir Valı muavini Ismaıl ca tanınrrış olan İran hükümdar Hakkı Ülken, Rıze Vahlığıne ve Ağlanna hediye edebilecek değerde rı Valilığinde çalıştırılmakta olan halı dokumsk imkânlarma sahip bu Bulancak kaymakamı Ali Akseven Ağrı Valihçine tayın olunmuştur. lunuvornıuşuz Dığer taraftan, Fdiıne Valısı Boz Bilhassa tezeahJ üzerinde gordü kurt Kaplangı da münhal bulunan âumüz ipek seccade sevredılmes'ne Makıne ve K'rnva Endustrısi Kurudoyulamıvacak mu idare meclisi azalığına tayın edılseccade ile kabartma desenlerle süslenıni, hatı Şehinşah ile İmpafatoriçeye verilmek üzere dokunan Arkası Sa. 5, Su. 1 ae I mıştir. YAĞMUR VE DOLU... Dünkü Maçlar Bahar ve Çiçek Bayramı n aoılıvor Örfî İdare temdid edilıtıiyecek Ankara, 19 (TJi A ) Önumuzdeki ayın ilk haftasında song erecek olar. îstanbuldaki Örfı İdarenın, yeniden uzatılmayacağı bıldiriİTiektedir. Hükumetin, Meclıse venı hır uzat ma teklıfi getırmeveceğı ve bövlece İstanbulda Örfı İdarerıin kalkacağı anlaşılmaktadır. Amerika askerini azaltmıyacak C.H.P. Kurultayı yarm toplanıyor iran Şahı ve Kraliçesi yarın şehrimizde Kraliçe, Kızılaya 10.000 lira bağışta bulundu; misafirler şerefine dün Ankara barajında kır yemeği verildi Delegeler Ânkaraya gelmiyc başladılar. CH.P. Meclisi büyük Kurultaya sunulacak raporu bitirdi Fransız Sovyet tebliği OLEN KUMARBAZ Ev\ekı gece Boğazda bir motor icmde kurrar oynandığı poli^e ıhbar edılmış yapılan takib sonunda kumarbazlar yakalanmış. ıçlenndeıı Fahri Kutbay (>ukarıdaı ısmınde biri pohsîe mucadele sırasında yaralanarak olmuştur. Buna daır yazı 2 nci sahıfededır Misafirlere hediye edilmek üzere Herekenin hazırladısrı halılar Ankara sergisi dün açıldı Ankara 19 (Cumhurıyet Teleks) Uzun zam=ndanberı hazırlanmakta olan Ankara sergisi bugün saat Sa 3 Su. b re) Yeni valiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog