Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

AL1» cvı*m UKTI ••••••••••••••••••••••• F. Bahçe 15. Spor Güreş kampımızda seçmelere ıııaeı • Karşılaşma bugün saat 17 • de yapılacak Dünya Eupası Güreş müsabakalan Saar, Tugoslavya, Türklye,. da bir elemeye daha tabl tutulmuşlar 57 kllo' Bulgarlstan. Fransa, İtalya, dır. Güreşçllerln form vazlyetlerlnl an Bugün Dolmabahçe stadında pro nın hazırlıklan llerlemektedlr. F.İXA. nın toplanüsı Lübnan, Macarlstan, Mısır, Polonya, lamak maksadlle yapılan güreşlerln ne fesyonelh lıg maçlarına saat 17 de P İ L A Kongresl bugun saat 15 den Rumsnva, Eusya, Yugoslavya, Türklye tlcelerl şdyledlr: Fenerbahçe Beyoğluspor karşı İtibaren Perapalas otellnde çalışmaları 62 kHo: Bulgarlstan, Flnlândlya, 52 küo' Grekoromen, «tllde, Ahmed laşmasile devam olunacaktır. na başlıyacaktır Bu çalışmalara Bev Fransa, Lübnan, Macarlstan, Mısır, Po Bllek Dursun Allye gallb, lorya, Rumanya, Rusya, Saar, YugosSerbest'te, Hüseyln Akbas Mehmed Ligin ilk devresinde rakibleri nelmlleı güreş federasyonu relsl Fran lavva, Türklve. Kartala gallb. sız R. Coulon, Mısırlı C. Ratlp, Rus Beyoğlusporlulan 20 yenen Fe Smoulan, Fln A. Hlmberg Holândalı 67 kllo: Almanya, Bulgarlstan, Fln ı 57 klloda seçmeler yapılmamıştır nerbahçelıler bugün de favori du J. Perel ve Turk güreş federasyonu ladlva, Fransa, İtalya, Lübnan, Macarts 62 klloda Bayram Şlt Mehmed Gotan, Mısır, Polonya, Rumanya, Rusya, rumlarını muhafaza etmektedirler. başkanı Vehbl Emre katılacaklardır Tugoslavya, Türkiye , cur'a gallb. 67 kllo: Grekoromende: Kâzım AyZaten normali de budur. Aksi ya Çahşmalar uç gün sürecek olup beynel 73 kllo Almanva, Bulgarlstan, Fln vaz Rıza Doğana galib, Tevflk Yüce mllel güreş nlzamnameslnde yapılacak ni bir beraberlik veya Beyoğluspc tâdlllerl gozden geçlrecektlr. landlva, Fransa, isvlçre, İtalya, Lüb Hllml Gezldye gallb, Ramazan Güngor nan, Macarlstan, Mısır, Polonya, Ru Mehmed Çeleblye, Mehmed Çelebl run galebesi bugün için bir sür Misafirler Divan ve Perapalasta manya, Rusya, Saar, Yugoslavya, Tür Tevflk Yüceye gallb gelmlşlerdlr. kalacaklar prizdır. k!"e 73 klloda İbrahim Zengln Mustafd Şamplyonaya katılacak olan gureşçl Bu maçı Bursa bölgesinden Abdi Kurt'a gallb, gruplan Dlvan ve Perapalas otellerlne Parlakay idare edecektir. 79 klloda: İsmet Atlı Zlya Doğana mlsaflr edlleceklerdlr. 87 kllo: Beklr Büke İbrahim Kara Bu m?ç Fenerbahçeliler için bir (Rus, Macar, Polonya, Bulgarlstan ^acağa gallb gelmlşlerdlr prestiş karşılaşması olacaktır. Rumanya, Lubnan, Mısır. Yugoslavya toplanıyor r» dün de devam edildi Fener bahçenin j e r ' lare heyeti dünkü toplantıda Bahçe Idare Heyeti vazife taksimi yaptı tdare heyeti, diğer kulüblerle yapılan mukaveleleri ^ = icâbı halinde fesih yoluna gidecek Gökten inen takııtı Brezilya Sao Cristino takırru bu gece geliyor Brezilyanm Sao Cristovao takımı bu geceyarısı KLM uçağı île çehrimize gelecektir. Bu hususta Brezilya takırru Fenerbahçe kulübüne müracaat ettiğı haber verilmektedir. Adeta gökten inen Sao Cristovao takımı ile bakalım hangi takımlar ve nerede maç yapacaklar' Surlye, İran) îılar Perapalasda, (İtalya, Almanva, Saar, Fransa, İsvlçre, Japonya, Flnlândlya) lılar lse Dlvan ote Unde kalacaklardır. Adll Atan . Beklr Buke ve İbrahln Karabacak Adll Atan arasmda önu •nüzdekl günlerde blr seçme daha yaoılacaktır Bu seçmelerde hlç blr ğüreşçl elenmemlştir. Dunku seçmelerden bir gorunüş Fenerbahçe urmımî kongresinde tir. Futbol şubesine Niyazi Sel, at ajansla umumî kâtib temas edeMare heyetine secilen zevat dün letizm Kâmran Tekil, sportif o cek, kulüb hakkında beyanat ve kulub birasmda toplanarak ig tak | yunlar ve boks şubesine Sedad Ba haberleri kâtib açıkhyacaktır. simi yapmış. bazı kararlar almış yur, denizcilik şubesine Muhiddin 4 Kulüb diğer kulüblerle evtır. Fenerbahçe umumî kâtibîiğin Bulgurlu. velce yapılatı mukaveleleri icabı 3 Yerli, yabancı matbuat ve helinde feshedebılecektir den vavınlanan tebhğde alınan kaElinde 28 maytsta Bursa (A) bolcs takımı İle rarlar aşağıdaki yedi maddede topmukaveîesi olan kulüblere 15 gün karsılaşma yapacak olan İstanbul (B) Ord Prof İlhaml Clvaoğlu kız takım »»••••••••••••••••••••• zarfında Fenerbahçe kulübüne mü boks takımmın bugün Dolmabahçe 8ta lanmıştır ları voleybol tumuvasına bugun Tekdı boks Balonunda seçlmlerl vapılacak nlk ünlverslte spor salonunda başlana racaat etmeleri bildirilecektir. 1 İdare heyeti seçimi: Başkan; t'.r Bu seclmlerden sonra Bursaya gl caktır. Zeki Pıza Sporel, başkan vekili ve 5 Fenerbahçenin Moskova se decek İstanbul (B) boks takımı tesblt Bugün 16 30 da İstanbul Ünlverslte umumî kaptan: Osman Kavrakoğlu, sl Beyoğluspor, 17 15 de Modaspor yahatinin teferrüatile pazartesi gü edllecektlr. umumî kâtib: Ertuğrul Akça, muBakırköy. 18 de nünden itibaren Osman Kavrak lngiltere, lsveçi yenemedi oynayacaklardır. F Bahçe G. Saray hasib: Talât Atamen, veznedar: j T oğlu Ankarada meşgul olacaktır. Sîockholm .18 (THA) Avrupa tur .... ,. „ . , , , , . , j . I • v e rBiıgOne saat 18 da Teknlk Üni.,> s l t e l l Hürriyet Gençliğin 6 Kulüb ve idare heyeti kon neslnde İlk karşılaşmasmda lngiltere Mushm Bagcılar, azalar: Muhıddın i,' •v «ndae mevslmlnb ullkünlversltesi ara fJ Tekil, N i y a z J e r s l t l l e i,rt a n , kürek yanşı ya mllli takımı, burada 40 bln seylrcl ökongresi ' * pılacaktır. 4 tefc dümenll olarak + gre dolayısile gelen tebriklere te nunde Isveç mllli takımlle 00 bera. Bulgurlu, KâTiran , . . ' • yapılacak, bu yanşma Irtlnyeden • şekkür etmektedir. bere kalmıştır. Isveç hukümdarlarmm Hürrlyet gençllk klübü 13 mayu gti Sel, Sedad , Bayur. . . . da taklb ettlklerl bu maçta İnglllz fut nü yapacağı 2 Kulubun butun spor şube , + başlayıp Bebekte toıu erecefctlr. T 7 Bütün kararlar ittifakla a bolcularının oyunu klmseyl tatmln et gunü saat 10 kongTeyl 20 mayıs pazar lerinde umumi kaptana yard.mc.j» + 30 da Bomontl kapalı salınmıştır. memlçtlr. lonunda yapacaktır olarak bırer şube kaptanı seçılmış«ııııııııııı ıııııııııııııııı ııııııııııııııııııı ıınımMiııımnıııımmıııiHimnııııııımımıımııııııııınımııııııııııııımı nıımmınımnıııınnnmnınmınnınıııııııııııımıııııııııııınımımnmnmııııı ıiHiııııııınııııııııııııınııııııııııtnııımı ııııııııuıııııuııınııınnııuıııııınnıııını İstanbul (B) boks takımı seçiliyor Dlfer taraftan gelecek takımlardakl güreşçllerln klloları belll olmuştur (Serbest) 52 kllo: Bulgarlstan, Frans», tran İtalva. Japonya, Macartstan, Rusya, Türklye 57 kllo' Bulgarlstan, Fransa, İran İtalya, Japonya, Lübnan, Polonya Rus va .Türklye, 62 kllo' Bulgarlstan, Fransa, İran, Jaconya, Macarlstan, Polonya. Rusya, Türklye, 67 kikr Almanys, Bulgarlstan, Fran sa. İran. İtalya. Japonva, Lübnan, Ma carlstan, Polonva, Rusya, Turklye 73 kllo' Almanva. Bulgarlstan. Fran sa, İran, İsvlçre, Japonya, Polonya, Rusya, Türklye 79 kllo Almanva. Bulgarlstan, Fran sa, İran, İsvlçre. italya, Lübnan, Polon ı. Rusya, Türklve 87 kllo' Bulgarlstan, İran, İsvlçre, Macarlstan. Rusva, Türklye. Ağır Bulgarlstan, İran, Isvlçre İtal ya, Polonya. Rusya, Türklye. (Grekoromen): 52 kllcr Bulsarlstan, Fransa, LObnan, Macarlstan, Mısır, Rumanva, Rusya. Iki misafir güreşçi: Hofl'man (Alman) ve Sasahara (Japon) 79 kllo: Almanya. Bulgarlstan, Flnlandlya, Fransa, İsvlçre, Lübnan, Maca rlstan, Mısır, Polonya, Rumanya, Rus ya, Yugoslavya, Türklye, 87 kllo Bulgarlstan, İsvlçre, İtalya, Macarlstan, Rumanya, Rusya, Yugoslavya. Türklye . Agır: Almanya, Bulgarlstan, İsvlçre, İtalya, Polonya, Rumanya. Rusya, Yugoslavya, Türklye Millî velken ekioi seçmeleri başlıyor 8on yıüarda yaşama lradeslnl göster mlş bulunan yelkenclllkt«, gelişmek İçin, bu sporu blr lllm hallne getlrmlş mllletler çevreslne glrmemlz blr şarttır Yurdumuzda da organlzasyon tertlbi sa yanı arzudur. Bu mevslmden İtibaren İstanbul böl gesl BU sporlan ajanlıfının yelken, kürek. yüzme glbl 3 lhtlsas koluna aynlaj ken hakem kursunu çok lsabetll davra I nışlar olarak karsılıyoruz. ! B u " " l s a s l a 5 m a n m d l ; e r bölgelere de teşmlll büyük gelişme'.ere yol açacak tır. Şlmdl mlllî yeiken eklblnln seçllmesl konusuna geçeHm 22 temmuzda Dalmaçva kıyılarında Zadar şahrlnde yapılacak olan salma omurgalı lkl klçl İlk teine Avrupa yeîken şamplyonasına Turklye de katılacaktır 1 hazlrana kadar eklnln blldirllmesl gerekmekteîlT. Federasyonun tebllflne gore mllli •klp lkl kısmı yanş netlceslnde seçllecektlr 1 Bugün ve yarın. Türkl vede mevcud lkl klşillk üç sınıf fşarpl, plrat ve snayp) tekne'.er pu'snlı 3 "arış yapacaklardır Netlcede bu s ı . nıfların 3 blrlnc'.sl meydana çıkacaktır 2 Bu 3 eklp, bu sınıfların 1955 blrlncllerl İle blrleşlp 6 tekne olacak lar ve aralarında yelken ve tekne değlştlrerek yapacaklan 6 flnâl yanşı netlceslnde mllli eklp tebellür edecek tlr. Şamplyona snayp smıfında olacagm dan bu son 6 yarış snayp sınıfı teknelerle yapılacaktır Bu veslle İle glrdlğlmlz yenl su spor lan mevslmrnde bütün su sporculanna masmavl pırıl pırU başanlar temen nl ederlz Özcan ÖZYEMİŞÇİ Kampıaki bugünkii antrenman D'jn güreşçllerimlz Kadıköy salonun Bugiinkü kız maçları l Mevsimin ilk kürek : yarışları | Her uzunluk, kalınlıkta torna endüstriel (Tekstrop) ve muhtelif marka buz dolablann, çamaşır ve elektrikli süpürgelerin Vkayışlan gelmiftir. Taşradan sipariş alınır Müracaat: CaterpillarTractor Co PEORIA,!LL., U.S.A. Gcçen seneki yelken yarışlarından bir an mımııuıııımıranımımmmımnınmıııınııınnımmmıımıııııîmH.Zıııımııııımıııııu FABRİKALARININ YOLINŞAAT MAKINELERI K. ÇEKMECE ARSALÂRI F LORYA ııiMmnımumuııımıi'mımunınnııınoımıııuıuıiiiııra ALİ RIZA GEBZELİ Galata Kemeraltı Caddesi İSTANBUL İstanbulda satılan arsaların ASFALTA, DENİZE. ELEKTRİKLİ TRENE en yakm olanlarıdır. Cumartesi günleri öğleden sonra, pazar günleri 9 dan 18 e kadar Küçükmece büromuzdan ücretsiz olarak gösterilir. Alsm almasın berkes gelip görebilir. Fiat ve tediye şartlan her keseye göre elverişlidir. Arsa almadan evvel arsalarımızı bir kere görmeniz menfaatiniz icabıdır. ADRES: K. Çekmece İstasyon karşısı. Telefon: 73 82 49 İstanbul ARI İnşaat Müessesesi TAHSİN KARAKAŞLI Sirkeciden Küçükçekmeceye 20 dakikada bir tren vardır. Cumartesi ve pazardan mâada günlerde yalnız Beyazıd Koska Sırmakeş hanı karşısı No. 12 Beyazıd Şubemize müracaat edilmesi rica olunur. m Bir Mümessillik Yerilecek seyahat acentası Hac seferleri icin Türkiyenın her yerınde mümessillik verect'ktir. Komısyon dolgundur. Posta kutusu 1081 Glata rumuzuna mektubla müracaat. • •••• V DEMİRKÖPRÜ Şantiyemiz için ÖÜ elektrod satın alınacaktır MUTLAK BİR ftÛKİYET Tekliflerin kapab zarf usulü ile tanzim edilerek EMCRAB Ortaklığı, Halit Ziya caddesi Kubilav Han 40 D İzmir adresinf 22 mayıs 1956 salı sünü saat 10 a kadar vasıl olması lâzımdır Bu husustaki sartnam* izmirde vukardaki adresten, İstanbuld? Galata Perçemli sokak Cemaat han Kat 2 den temin edilebilir Meklüerin teklifte bulunmatan rica olunur. ••••••••••••••••••••••••••••••». •••••••• :: ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENFL MERKEZİNDEN: 1 2 3 (200) ton kesümis sobalık kuru odun alınacak Kurum Muesseselerinin senelik ihtiyacı bulunan (200) ton kesılmış sobalık kuru gürgen odun kapalı zarf usulii lile satın alınacaktır. Muhammen bedeJi (22.000) lira, geçici teminatı (1650) liradır. Sartnamesi her gün (Ankarada Kurum Genel Merkezi Levazım Müdürlüğünde.) (İstanbulda: Cağaloğlu Çocuk Esirgeme Kurumu Merkezinde) gorülür. Eksıltme 30 mayıs 1956 çarşamba günü saat 15 te Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır İsteklilerin arttırma, eksiltme kanunu hükümlerine gore hazırlıyacakları zarflarını aynı gün saat 14 e kadar Genel Merkez Levazım Müdurlüğune vermeleri. Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih hakkmı kullanmskta tamamen serbesttir. No 15 SCRAPER DW15 TRACTOR (180HP.17 Cu. Yâraj DW 21 TRACTOR Na 470 SCRAPER (300HP. 25Cu.Yaroj TEMİN EDEN AMİLLER: 1 Bütün makine aksamının tek imalâtçı tara* fından yapılması 2 Imalâtın en üstün kalitede olması 3 Yedek parça standardizasyonu 4 Imâl edilen tekmil makinaların fevkalâde kullanışlı olması 5 Ekonomik işletme. . Acele Satılık ARSA Suadiye istasyonuna 3 dakika tam sayfiyelik 450 metre acele satılık arsa. İstasyon arkası Çamlı S. 7/2 müracaat. Mutavassıt kabul olunmaz. 4 5 Ho S33 TRAJCAVAtOR (50 HP1 Cu Yard) NO955 » (70HP1/CuYard) HOS77 • (115HP2 CuYardl /UZUN OMUR KAPASİTE ÇOK İŞ MASRAF BÜYÜK KÂRLAR! Qelek Silolar İnşaat ve Montaj İşleri yaptırılacaktır. 1 Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından inşaat ve montail yaptırılacağı evvelce ilân edilmiş olan 68 adet çelik silodan 5 inci grubu teskil edenlerin insa ve montai ışi. 4 ayrı kısım halin d« eksiltmeye çıkarılmıştır: 1 inci Kısım : Kanlıca 6000 ton: Çübah 8000 ton: Şefaatli 4000 ton;Kır=ehir 4000 ton. 2 nci Kısım : Sekili 4000 ton; Çerikli 16000 ton: Baliseh 4000 ton. 3 üncü Kısım: Alaca 2000 ton; Soreun 2000 ton; Yerköy 20000 ton. 4 üncü Kısım: Yahşihan 12000 ton; Cankırı 4000 ton: Bâlâ 6000 ton. 2 Eksiltmeler, sabit birim fiyatı üzermden teklif alınmak suretıle ve kapalı zarfla yapllacakdır. 3 Sılolarln butun mamul çelik aksamı ile makina ve elektrık teçhizatı, inşaat için lüzumlu demir ve çimento. is verinde müteahhitlere teslim edilecekdir. 4 Taliplerin, asgarî 400.000 T. L. bk bir betonarme isini bir seferde veyahut 250.000 T. L lık bir betonarme ısi ile 150000 T. L. lık bir çelik inşaat montai işini bir seferde muvaffakiyetle yapmış olmalan lâzımdır. Bundan baska, taliplerin en az 200.000 T. L. lık nakit sermave veva banka kredısine sahip olduklarmı tevsik etmeleri lâzımdır. 5 Taliplerin, Cankırı Caddesi. No. 155 Ankara adresindeki Ravmond Concrete Pıle Companv Of Delaware sirketinden beyanname almaları. doldurmalan ve bu beyannam«de ve vukarıdaki 4 üncü maddede istenılen vesıkaları en seç 28 Mavıs 1956 Pazartesi günü saat on vedıye kadar sırkete tevdi etmıs olmalan lâzımdır. Bu tarihten sonra vapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Kendilerine ehliyet belgesi verilen talıpler Raymond'dan 100 T. L. sı mukabilinde eksiltme dosvası alabileceklerdir. 7 Dosya alarak eksiltmeye istirak edecek müteahhitler. do= yada belirtilen gün ve saatte teklıfleri^i kapalı zarf icinde Çelik Silolar Müdürlüğü'ne tevdi pdeceklerdır. 8 Toprak Mahsulleri Ofisi, ehliyet belgen verip vermemekte. ihaleyi yapıp yapmamakta veva âılediğine vapmakta ser bestir. MEMUR ARANIYOR Ciddl bir muessesenin banka. kambivo ve sair işlerinde calışmak uzere lise mezunu, askerlikle ilişiği olmıyan bir genc memur aranmaktadır. Posta kutusu 82 Beyoğlu adresine tercümei hallerini büdırir bir mektubla müracaatları. No 12 MOTOR GRAOER 115 HP. No112 • . 75 HP. No212 • > 50 HP. DW 20 TRACTOR W 20 VVAGON ( 3 0 0 H P . 3 0 C u . Yard) 0 W 15 TRACRORVV 15 VVAGON (18GHP.UCu.Yard) İnşaat İşçilikleri için teklif isîenilmektedir Şirketimizce Ankarada Yeni^ehirde Necatibey caddesinde insa ettirilmekte bulunan mesken blokları ve garajların birinci kısım kaba inşaatlarından takriben 5000 metremikâp beton 35 000 40 000 metre murabbaı kalıb, 600 700 ton betonarme demiri işçiliklerile birıket duvar ve temel hafriyatına aid toplu olarak verilecek işcilik fıatları icin teklif istenilmektedir Bu işlere aid sa r tname ve mukavele projesi Yenişehirde Mithatnaşa caddesinde 52 numaradaki şirket merkezinden temın olunabilir. Tekhfte bulunacakların teklif mektublannı 31.5.956 günü saat 17 ye kadar şirket merkezine imza mukabilinde vermeleri lâzımdır. (6308) W |ÖRKİYE UMUMÎ MOMEKIL): • v * > ; ; : ' . : v 'V.'• ; :\ ÇUKUROVA ÎTHALAT ve İHRACAT T. A.O. İSTANBUt ' ADANA ANKARA Ş15Iİ Büjükdere Cad. 16 Tel. 48 37 27 48 58 45 \ZHl\R Telgr. ÇUKURTAŞ : ; ; ihtiSantiyede calıştırılmak üzere bir inşaat mühendisine ihti • yaç vardır. Müracaat' Necatibey cad No: 204 210 I 210 Galata Telefon: 49 14 00 İnşaat Mühendisi Aranıyor Kemer şantiyemiz için demir almacaktır boru ve teferrüatı (Vana, Rekor, Tapa, Manşon, Nipel, Dirsek) satın Kirazlı Yayla Dinlenme Evi Emrinizde Uludağ Kirazlı Yaylâ Dinlenme Evinden odanızı şimdiden ayırtınız. Yenılikler, nefis yemek, temiz hava ve sükunet içüıde istırahat. Telefon: 1181 Bursa Ankara İmar Umited Şirketi Tekliflerin kapalı zarf usulü ile tanzim edıhp E.MC. RAR Or taklığı Kalit Ziya caddesi Kubilav han 40'D İzmir adresine 23 mayıs 956 çarşamba günü saat 10 a kadar vasıl olması lâzımdır Bu husustaki sartname İzmirde vukardaki adresten: İstanbulda Galata Perçemli sokak Cemaat r ^ n kat 2 den temin edilebilir. İsteklilerin teklifte bulunmaları rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog