Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

iJORT CUMHUBİYET 19 Mayjs 1S3« It Sazan: /A.SAK KEMAL \ C A 19 © Ğ L A Resjniiyen: MÜNİT KEHIB.: BULMAC mB IBI 11 m m i LJL 1 11 1 B 11 m !1 1 H |Ü| | Eane Sekliıtiıt Islahı Lâzım Çocuklann boynuna kutu takıp halka rozet satmak usulü aleyhine pek çok mektublar alıyoruz. Hayırseverlerden başka yollarla para toplatılması mümkün değil mi? V\ Oergef dokudugu zamanlar, »r£»da»l»rı baçına bırıkıyor, çıt çıkarmsd»n, onun d«rdlvl« deruı, parrnaklarmaan »itan renkıerı, nakışıarı seyreyliyorlardı. Günlerd»n eumaydı. İkindl üstuydu. D»Jlard»n çlçelc tokuları getlriyordu eeeo yel. Uzak dajlardan blr turkü gettrlyordu. Blr aes, blr ugultu g«tlrtyordu. Blr tutam yıldız ıjıjı, blr tutam gun ıjıjı getlrlyordu. Ellert »ergefln ü»tünd« kalaluldı. Daldı kaldı. Gün ışıiına karıjmıs blr türkü u£ulduyordu. Blr yaprak hıjırdıyordu. Şlmşek glbl blr yeeUllk kaydı f«çtl cözUrlaln onunden. Kız arkadaşlan onu orada kendt hııltne hırakıp glttller. v Hlç b!r taydtn njnerl yontu. G«ıt»ler d i n ı ke»«ler haberı oimaz. dcrltr. O haldeydl. Haberl elmıyacakcı. Turcfl £unlerd«rı bert lltlrclkllydl. Neydl bu benlm bafima f«len» diyordu da batka b!r seyler demtyordu. Olacak 1$ degtldl. Ne ldlgl belirılg blr M'ktı. Başım almıç. dU«mü; yellara. Klmatz klmanlz Blr B«y Itızıl. Elil*m n t derdl? Hııı n* dtrdtT Hııı n« dcrdl? J»« dtrleue d*»lnl«r... Ne darlcna dcalnler drrk*n tUrkülerin ctnnetlne glrivor, kcndln. l«n geçtvordu .. Azimet Münatebetile Açık Arttirma tle Fevkalide Sattş 20 mayıs 1956 pazar sabahı saat 10 da Takjsim Abdülhakhâmid cad. 21 No: lu Firuzan Palas Apt. nın 6 No. lu dairesinde mevcud ve muteber bir aileye aid gayet »evimli vt: zengin eşyalar açık arttırma ile satüacaktır. 9 parçadan mürekkeb modern yemek oda takımı, Sofiano* mamulâtı modern yatak oda takımı, hakiki Avrupa mamulâtı, aynca Louis Kenz yatak oda takımı, İngiliz mamulâtı ve icabında büyüyen, salon için ve yemek odası icin masalar. Ayrıca koltuklar, gsndalyalar, sieara masaları, etajerler. sehpalar ve sarie, Epog marka tabak takımı, Argenthal, Viyana, Limoj, Veniz, Konton ve saire duvar tabakları, Mende markalı radyo, AEG elektrik süpürgegi, Lüxor bir pikap, buz dolabı, Eagy markalı çamaşır makinesi v.s. v.s. |Ferhan, Kayseri ve sair halılar ve »eccadeler. Pazarlıkla Kıymetli Eşya Satışı 20 mayıs 1956 pazar günü saat 10 17 arasında OSMANBEY EFE SOKAK No. 26 da (Benzincinin karsısındaki sokaktan gidilir). Borularile birlikte COLEMAN petrol sobası, stüdyo salon takımı ve «tü divan. lüks berjer koltuklar, ceviz sieara masaları, ceviz yemek odası takımı, büyük ceviz stilize gardrop, Linoleum musambalar, ceviz portmanto. radyo ve möble pikap, hahlar, avize ve aplikler. masa lâmbaları ve biblolar, kömür sobaları, Yunkers şofben 3/4 borularile. çelik yazıhane m a u ı ı ve maroken koituklar, Alman daktilo makinesi, flüoresant avize v.t. v.s.... I. İngilizce Bilen Daktilo Aranıyor İyi İngilizce ve Türkçe daktilo yazabilen bayan ahnacakür. Taliblerin 22 veya 23 mayıs 1956 günleri saat 14.00 ile 16 00 arası Harbiye. Pegasus Evinde «Mobil Oil Türk A.O.» Zat İşleri Şubesine müracaatları rica olunur. HASAN BAYAT Merkez öğretmeni. Taşlıçay Ağrı Bu manzara karjisında llk aksülimellm Amerlkalılara öfkelenmek ve NOTUMUZ: bu cocu':Iarın dl'.encl olmadıklarım. Bu ihbir mckluhu bize taahhüdlü bir zarfla gelmiştir. Inşaallah Itrndllerlne bu muameieyi yapmağa iddia do^ru değıldir. Fakat hizmet maksadı ile neşrini uygun hakları oTmadiZinı sövlemt.» arzusu buldtık. oldu. Fakat blr an düşür.dükden sonra bund.in vaz^ertlm ve bilâ'rris cocuk!ara lhtarda bulunmayı daha do^ru bu! Hârıca puMrsn Tıi'kçeye bajlı Ermeni ai'eleri dıım. ErnpblîeH fazia tftclz etrnemele P.T T. İdareii hâura pu'.Iarı çıkart Hlr* lereddiıt e'rre''pn sövüvp^ıiiriz rlnl ve kum^raiannı dlkine tutma'.annı tavsivp ederek oradan uzaklastım. mak'.ariır. Fakat bu pulların ne çıkış ıti: Tdrkçp"! hArlç'e vasatanlar Brne Bu üzficfı hâdlse zihnimde birkaç jjunleri bp:il ue de »aat'.eri. Bu «ebe'o nüerdir. Onîarda rastlanan lifcanımısa den dolayı çıkarılan hâtıra pulların baüiılık va»fı, şayanı hayrettlr! Türktsua! ııvandırdı: Hayır işleri İçin dahi oloa. âdetâ bpnlm glbl blrçok amatör pulcular ek veyl hiç Rormemi* veya çok kuçükken Köc etmiş nice Ermeniipr tanırım ki, cebren ve lz'ac ederek herkesdcn para seriva e!de edemlyorlar. P.T T. İdnres:p » • ' pilvonız. ! • < Bu p ^ p v u p ^ o'an kai"'pr?rja, çocuklaru toplamak do*ru ve kaî'.ur.i bir hareket mldlr? Bu usul y?n resmî blr îib! p u ü a n n cıkacn*) ?Un ve bllhas re. h?îtâ biidızı. kaynatalarına bil» dllencilik manzarası arzetmivor m u ' sa saa"pi P.T T. merke7ler!ne hıldlr • Tıırkçe öğrp'm^lerdir .. Hefikam. Vi Avnı pamvı ktmsevl rahats7 et eln, P T T. merkezlerl tip bumin ve sa yanaiıdır. uzpjn senelerdenberi Av*jsl!?n ete'r.ler. DoİHvınlle bls::er turyada yasidığımıza mek«İ7tn ve daha ?es»lzce toplamak n"."1 raprmen ezbermümkün deSil ml? Nfeklm tatblk de mlHkül durumlarda kaimıyalım. r*pn e'^ere rjprpflİKr okuyucak k3dar elılmekte olan ba«ka vuuller var: Bay İamet Kıırtnlue türkçe bilir. «E!l kulafmda •. »acl patlı> ramlarda mektublara 1. 2 kuruşluk Toptf.m Caddenl: Pazarba?ı So eana kır»*' çalmaz» dlve l&f ed*r! tst. Borsasının 18/5/195* fiatları fazla pul yapıştırılmakda. Bunun glkak. No 2R Ü«küdp.r tıtanbul Ermenllertn Türk dillne, Türk «ahbl, Bavram ^fmîerîr.e mahsu~ mı^.jt; »•••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •ıpsınp, m"'""' t ^ 1 ne. mlrn*ri*'~ l " T'irlc % 5 TAIZLI TAHVÎLAT lizere tmhlsar maddelerlne, bühassa matbaasına ı Muh«ndisy»n) Türk heÇok rocuklulara zam slgaraya paketleriıe rakı ş!«elerlne. de | kım'rğine gostprrrrş oldukları yararlık 1938 İkramıyeli 25.00 böyle pullar yapntıralamaz mı? pâyls^bahın gaîimerı Bizier gi i yok çrcuklular ve J j flsfkâr iken, or'arı ikramnel. M Müdafa I 24 00 lere evvelden daftıtıî^mk pul mlkdarı memı.rla'a her>ı bir • j d'yen'erle bir tutmanız haksızlıktır.l a? maaşlı tkramiyeli D. Yolu IV 106 80 mâlum olnra&ından hasılatın heîabı 1 A D?.m!amu davamı • da koiay olur. Ayrıea, büyük crte'.iere • yardım ve hem de nüf Ikramıysl; D. Yolu V 107 00 Handp'»"ertreter ve lokantalara Kızılay veya Çocuk • a az dahi Mca bir fayda doku1951 Tahvill 101.25 Kart.hof bei Toırı??rlt7. N. ö . juyestle vp n i çıkacak Esirgeme Kururouna aid kumbaralar ^ r'jlması 1953 Tahvili 10140 konulsa acaba bunlaM b!rV:aç kuruş • o'an p#r«O"i*I kamınna: (H ço • HaKc ve bnya fabrikası !9M AıriTtısman 1 100 00 cuklu'a 10. ı2) çon.kluya 2S '3ı J a*aeak havırsever klmseier çıkmaz mı? Yan'.T'< enlî »• ' o i l a n ve riif«r .;, ' Ziraat Bankas: III 104.60 çocukluya 4V (4ı çocuk!uvn M • •neie'l i r " ' " r l !IP HHC. yarınki t s Bu tekllfler l!k diifiirfPie siti'm'Ziraat Bankası IV 104 45 lira vp ddrt c<K".ıkfjn £rnr«ld co • tanbuhın temiz havali. hıınır veren Z3 gelenlerdır. Elîsette dsha lyilerl de Ziraat Bankası V 104 "0 cııklara da ona grtre üâvUer edi ^ rır tnri«f!k m^h°tll olncakf.r. bulur.ahtlir Fakat hancrisi 'i:i,:k cc'.ı Ziraat Bankası VI 103 00 llrse muh.'k'ok ki biiler pibı ge • Bu dıınımH": eazp'pnizrte c :udufuro 'tr«p pii!sin her halde fimdiil lokakçim derdindpn âri» kalmts me j bir hnhere. KOTP. Denlzcılik Bankasıda iane torjlama usuî*Vnün artık îP*ke % •» »AİZ1.I lAHVIUAl murların s utıları nifrj*ten ber * cın, kuracağı Boya FabrikP'îim Haliçt» rümesl leab ettljl kanaaîindeyirn. Tev ta'af ed ! 'rtrs olur. <f in'sa p " : m e k Utemesl. m*"î iervetl 1«lid e'tii»! kcren«i'ık VP r^hnt»:^1'. Hr 1949 Tahvili 105 50 ' vana, Türk mekteb eoruklannı hcr ne "I'hivpt mahfuz) • rimlâl.' kuvvet'.e umulan b!r sorınd» rt vana vol arma? mı? kadar lcötü niyet ve harekerlcrdfn teu 7İh e'mek lsıprsem de. maalesef bazî (Hiıvivpf m;'fıi7i V0İ8U7 hnrekp"prc fahM o'.du'îum lctn Uykuda mı, uynnık mı, belll de|U. Düş'e ml, hayalde ml. bel'.l Kanuna mı uv.'iurvltlu? Uerker H,.nkası 163 00 Bir doktor, bir kövü bcğenmif bu usulun çocuklann huyunu ve ahde411... Bonra birden ayıktı... Gozlerlnd«n önünder» kayan blr yeBeyazıddak! Slmkeshane ilp Pa'ron» Uarırıtı BanKaaı 12» m Cakırbeyli ko.ünür bugünku rr?n7aTâkını boz^i! r 'i'na da in.Tnmaktnvım fUük akıyordu. Uç.uz bucakaız blr mavlliğ» dozru h.r yeşüiik, ay^T'^'ln vnk*i!e fp"3k:ık ettiSl • wi». Ublıgıtyon Ana 111 I!M> (HJ dınlık blr yeşllllk kayıyordu. Blr orman kayıyordu. Blr tutam yılA Errtnîr.n %7alikonaSı cad. 91 nen tarihi hamırn ptrafmdakl teüerln rssını anlatmak arzusunu dujTJyorurn: 1'ıırRıv» K r m ı B a n k a s ı H I3'ı SA> Bu kdy evvelce bir «»hsr rr'ı irrtiş. dız, blr tutam gün ifigı kıyıyordu. Blr türkü usu'dan kayıyordu. NOTUMUZ: **'.r, . dıgını hayre'Ie gördüm. Halbu t» Banknj) N *5 se Bir au «kıyordu. Çakılta«ları ttit beyazdı. P»mb« p«mb« clçek »çDinî miiesseseler hesabıns para top kı bu Hn»lann Vtıiırifi tehllkeslne m t 3040 hanell ol»n bu köyde « k i » h i Yapı ve Kredi Btınkası B. 835 M mış agın ağaçları... Blr ovaya blr pembellk lnlyordu Blr türkü Iflmak isîiypnlerden de mütpmadtyen rıi7 buIıınriU'Su Fcn hevetl raporu İle bin torunu dedesinin ««vün o r m i n d a Anöann l \ O !3.V) I» esl v ordu. ^^Avet mektublırı alıyo'U". Bir kıs tesblt efillmi^ ve «tir'atle »ahllve ettl bulurrn evini yıktırmıs verıne modern Aslan Çımcnto 82 00 " yaptırmıç. tnpmını ncçrettik. İar.e Lçin;n veni bir 'i!r«ft Riıreriie irerrtekilerln, etrafına bir basketbol sarnsı, 5a'K U»*ırnıetıleTi 44 (Kı varınca.vi kadör butün spor dlİ7ere sokı^ma^l înrım ppîmektçdlr. tpl re!:flrı'erek dp cndrfpfien gpeen va l?ıına T r a r e t Bürkası N. B 50 O (Arkası vnr) Iskcndcrun vnpurlnrı iç karartıcı ' i n d a c i a n n hayatı emniyete alınmıs mnbemesir.i Diî?at kend.s: tennn etmsf, hen;şphrilerine spor terbıyeiini aşılaKi'r'.arı İ^kpnderıını h^.r'.aria t : r ıs bııUırîuyordu. f'IAI'ı mış. sahanın »jm ypnı bası^da masrafl >tilen vapur sefprîerı ytız pellnce onTrMlkevl ön'irecek her hanrl blr ker.dine a'd olmsk üzere bir cami insa heş gıinde bire irdirildiıcten ba;ka va * > pi'nmadnn tellerin kaldınlmış ( 1 . (Jola. »• •• ' ix» rt pttırrr.is. vaktile d.rtes'rin koyhilerripn purların da en kötüleri bu s»fp'lpre olması knrsısında in'T 1 .. noa^i l^rinı (1) K i l o a l t ı n 437 000 Fr. aidıiı 20 000 döiümliık »razinir 17.000 •ahiıs olunmaktadır. Npcat İle Erzu 1 5 '!eri mev^ubshio olfln bu blnalarm di>n\ımıı cüz'l bir flatla köylülere satrum. mtat'armdan. aantlerce defii ?un Vı»i r p m s i d a tehüve'erinl tenıin icln riatiar lerce aonra mahaHpr;"»' visü olan ve v*n Vw»*fnf rar>or tnfi^lm ettMlmek rnıs yalnız 3 0O0 dönüP'üniı kendı geçİTiıne saklanv, <Bu k.ıdarı beni ve 1 Sterlin if? karr»rt'ı.n vapurlariandır. Hataym. »uretlle U kanununa mı 2800 uydurtıldu? nilemi ferih faîıur geçirc'i r !r.j demis ve 1 Dolar fskpnderıınun. Merüln ve Aıuaiva ile diye düsün'iyor. 1200 Telefon numaralarımız değişmiştir. c^pç^ç Vüt'in rrM^afl^r çıktıktan serra E?e ara i=ke'e'erir.l»! zavallı volcuîarı 1 D. M. 260 Selâhaddln Kaya kendi«ir.e kalan 30C 0<K' Hra par? i'.e Yeni numaralarımız hep bu köhne vapurlarla fpyahate mec 1 Isviçre Frar.gı 260 Altunîzftde baâı No: 5 Rami iktffa etml« . Bu dinamik zat asırlarbur tutulurken mil'et kP^e«İTiden a'ın 33 Frans' Trang) 100 Kapanan dergiler. p.honelerile ianberi kı?ın Utss M.'nrteres nehrin» n ı ş IÜAS ^emiîer anrak Akdeniz sefer tetonarme m'jpkem bi* konrts yaptırlerlne tah'is o'.unmakta ve blz zav>u olmustur. hesabkışına'.ı mak (nıretiie 3« kdyür halk"i kısm Iı va'andaşlar e«kl ve volsuz vapur'.ar Cağaloğlu Ortaklar Han 5. çubat 955 de Ankarada Enelish haftalarca ve aylarci rr.ahsiır ka'madan Cumhuriyet da harab olmaktayız. Hiç o'.maüsa 94509475 Turkı=h ad> hfftalık bir dergl çıka y^rtaTnıs. Köy halk: rtspli, müreffeh Tırhan ^ibt, Kadeş veya Errusk "'.bt Reşad 10630lOa'JO VOISTIZ dahi olsalir k a r t s r c ' ı n . salonla j rı'.dı. Spyısı 25 kuruştan eitı aylık abo ve rranen çok z'ndedir Mn'or!re ziraat İngiiiz 1185O12O0Û T:. Rüverteler! ic acRn eeml>rrte ml bu ne n.rası o!an a'.îı üravı •>cndordtm. brmuk mahsulünü bes m'slı fazlssın» Gulden 88408860 Her hafta çıkması eerekırken muhte çıkarrri";. yola tahşi» olunamaz? traktör kdyiüler'r; ictimal KuJçe 13S013S5 iif fâsılalarla ancak 11 lnci sayıya ka rünvesînde de muszzam ir.kıln^ı yaratt Degussa 13851390 cîar c k * ı o da tnm lektz ay sonra 15. Türkiyeden ayrılmakta olan Amerikan ailesi yeni Ameriİstiklâl caddesi kâfi ekim. 955 de. S'mdi hiç bir hal>er yok ZAYI Ijtanbul Liman Heisliğmden Dr. N'.ırpddin K i m i trdelp kan havagazı fırını, vatak odası takımı (İki aded Holyaydınlatıhyormuş Benim gibi alîı aylık ve bir »enelik aidığım 47,72 iayılı l;man cüzdanımı Ribıâli rrahsliefl 30 wood yatak takımı dahilı ve giyim eşyası satmaktadır. İstıklâl cıridepında ışık az baçiıklı abone olan ar^artaslar var. Derçinln k»ybettım. Yenisini alacağımdan e»kiyazı hjkkmda Makine ve Sanayi Mü cıkmasır.ı bu srnne karlar bekledik. faIlsraz otobü^leri f"îıiç para Müracaat: Tel: 48 02 49 Görmek için 10 12 arası 105/28 «inin hukmj yoktur. ı kat nâflle. H»: hai": hlr Be^eb'.e çık dn h]"unden: alıyorlarnıış Emin Vafi Köşkü, Ortakpy. Fethi Baybora; Sicil No. 101S7 •'İsrtkiâi Caddesi svduı'TTia duru mıyacaksa abone paralanndan geri ka Ilgaz ile Ar.ks'a a.â ^.IÖ 1«l<ven otomu tekrar incelenerek sokak tenviratı anınm gondPrıIrr.esi gereknıez mi? tfasan ve yayan Orrneîi Ortaokulu Md bOs'.er bir sah s icin 7 lıra Irr.fktadırba'ıımindan kifi aydmMk olduğu netiJ lar Fakat .«evahat eden bir k mFP efer Cumnurıyet Matfcaacl:» ve Cemaîettin İçaça yanırida ufak bir seprt v f » k»ici>k blr Gazetecılık I'urk Anonıro Şırket] \sÜ2 gptirmis olsalar burlrr'lar »vr: C a Cajalntlu Haıkevi sokak No 10/41 ücrt taleb etmpkte'iırler f\İPej? oen Sahiblerı Feneryolu, Çiftehavuzlar, Bağdad cad. No. 245/247 de bo? bir vaiiz ıç*n 2 lir* vprd'T» • Para A / I M E NAUİ ve Ç()( LKLAKl 970 M. efradı duvarla çevrili, çeşidli meyva ağaçları, kuvermek'e kalmıvor' tarnsT.«n kevfı bir h V ı n ıslertnı fı'len ıdar* «den yusu, bulunan üç kat inşaata müsadeli müfrez bahce satımı.pmelp âk'm ve bal'k '?T'f: eih seMes'ul MUdaı vah?» e'iüivor. lıktır. Yukarıdaki sdrese veya 55 23 68 c müracaat. • CEVAI) KEHMt BAŞKUT Halbuki İstanbul Ankan voipu'ufu i. U'.ıu Hnuener m 15 Tınhien A.S KAK.4 12 F lira oldu^ı haH* vclpulnk eavet 7,28 AÇ'.Iış ve proeram T 30 Turkü bir yaprak 1^ 20 Serbest Baat 19.30 rahat geçivor ve va!ızie:e ayrıc» pra ler ve şarkıiar (Pl ı 8.00 Hafif batı •Jumping Jacke ıPl.ı 19 45 Koau» Çetin Altan 20 00 Keman solo ! muziğl (Pl.) 8 30 Hf.fterler ve hava ma IS=>z prası 190 [Cm. O Cİ'JSÜ ha!d bir raporu 8 45 Marşlar (Pl.) 9.00 19 ları Calar. • Erdoian Çapiı 2ü '.5 Rad IsTanbul yolcu! ıSurdan h?rr dah pamayıs meraslmlerınin nakien yavm'a yo gazetesi 20.30 Serbest saat hrhya ve hem ae yorucı hi" sen 12.15 Karı?ık sarkılar 12 55 Ser 20 35 N'evin DeTiirdöven'den eır'srIr VFhat o!uyor. dt;viın)'rna*ı best saat 13.00 Haberler 13.15 Lâ 21 00 Hafta sonu sohbeti Refik Ah med Sevengll 21 15 A'.l Car.'r'an :ür tin Amerika orkes'raları çalıyor (Pl.) küler 21 30 Mertiha Fidan'dsn şarh'ivivf'i !i: kövlü) 13 40 Nerinıan Sari6özen'den türku ler 14.00 Kadın ses tophı'.utu Sıdı k:!ar 22 00 Şarkı ve dans (Pl ı Kuyueak paz«>t«ler 22 45 Haherler 23 00 Amerikada ha ka Çandarlı idareslnde 14.30 Rlya?e okunuvor ınu'' •icumhur arn^.oni mızıkaaı Şef: İhsan 7:rlanan ö?eı müzik pro^rramı 23 30 dastrodan geçmiş çaplara bağlanmış ve ayrı ayrı tapu senerferi çıkarılmış, deniz manzaralı Künçer 15.00 Atatürk haftası müna Tatil cecesi nroîmrn! ıPl ) 24.00 Ka ve Bağdad caddesinin her iki cihetindeki m evcud arsalarımız satışa arzedilmiştir. dan fkâvei edivot. fakst hü»ebetlle Nevit Kodallı'nm Atatürk ora panış. i Taksitle satılmakta olanlarm 1/4 i peşi n, kalanı 18 ve 24 av faizsiz taksitledir. viveıini' n ma'ıfuz tiırt:irij.i)iını f;)ivnrîorvosu 16 00 Kayıb mektub! = rı ve B İSTANBUL .'llnuz P T. T ba.<s? *.r ^.'i'ft^iv^ iikapanış. MÜRACAAT: Çarşamba, cumartesi ve pazar günleri, İdealtepe, Bağdad caddesi 8 27 Açılış ve program S 30 Sabah z'.n hiivivet;ni»i * •nüzlki 9 00 Ovun havaları 9 15 sik3vet!r]i7f nim otobüs durağında No. 4 BEYAZ KÖŞK. 16.58 Açılış ve program 17.00 Rad sav vour mekyo i'.e İn^ilizce 18.15 İnceîpz Fahrl Hsberler 9.30 Saz eserleri 9.45 i Vburu?" h»«m ••oıuz M.:rs!ar 10 00 Konuşma 10 10 KOE I IVfiif H' • Kopuz idaroslnde 1P.55 Serbest sat;Uet SOLDAN SAĞA: j Alkollü ıçkılerle mucadel? için Geçen gun ecnebi bir dostumu zlkurulmus olan cerr.ıyet (müreklîeh kelimc). 2 Sav.Ştı carlı düşroan ele yaret etmek makaadile glttiğim Hilton Otelinin bahçesînden geçerken karşı seçiren (İki ke!im?ı S Terr: Ermeni Cumhııriyetinin başkentidır 4 Bir îastıiım blr manzara benl son derece edat, uzun kulaklının meşhur huyu. «ıkdı ve hlç blr z a x a n tasvlb etmediS Bir sıfat takısı. çevrilince Sovye! ğlro ve bu üususda blr çoklarının be'Rusyanın blr limam olur. 6 Güneşin n;m!e hemfikir olduğunu zannettUim sokaklarda lane toplamak âdetlmiz önüne dünya gelince o tutulur, yön'.ehakkında bu satırlan yazmağa »evrimizden. 7 Kariınların takib için kettl. inanılmaı fedakârl'klara katlandıkları 1 tıav.s bavramı münasebetlle lane şey, nota. 8 Tetikte bu!unm«ya datoplamak üzere Hilton Otelinin bahçevet hareketi (iki kelime). slne gırrnl; bulunan İki çocakî.m blri j YUKARIDAN ASAĞIVA: gelen geçenin yolunu kesıp üzerlerine 1 İstanbu'.da direkier Uzerine in;a atilırcasma rozet takma^a çalışıvor, edilmiş Tanrı evimiz (mürekkeb keli diğerl lse, atılan paralar.n kumbarame). 2 Temeli mevcud değil (iki mn lcine dıişmeyip a:7inın keaannda kelime). 3 Dillerin konuşulma tar7 kalmasını temln etmek lçln e*lk t u t ları, bir edat. 4 Biıyukçe, kışın sofıık turu kutusu ile yaklaşıp p>r:< T O p ; u . vordu. Japon Çlnll, Hindll demeyip havalarda kola çıkan. 5 Yunarr» A 'îprkesi durduruvor^.rdı. Bu sır?.da. da hir bdlge. 6 Herkesin onünd kalabahgm ortas.nda. 7 Kıyı kuş Ofp'den çıkıp lıvlı adımlarla ve arala künun yarısı. herkesin taçımaya mec n n d a hararetll harareıll konuşarak yü bur oiduklarından, hir malın satış de ruyea !ki AT.cıkr Iıva doinı ko«'rak 4erinın yarısı. 8 Kuzey atlantik paktı ro»e» takmağa teçebbü» etmeleri üzete(kilâtının rümu?u. ölü gözfinden va? rine Amprikalıî^r cocukları iterek uzak çıkar da imam cvinden bu çıkmaz der lastırmik lttediler; çocuklnrın buna raÇmes1 pe' = tM'fiı »lttlklerinl görün ler. ce de İnei'.izce »r>ef ol, def ol'> dlye haykırma?a bas!adı!«r. 1 2 3 5 6 7 g Askerî pilier karaborsada Çay ve şeker gıbi bazı \ıyecek ve kullanılacak maddelerin karaborsada satıîdığı zanıanîar oldu. Bazıları hâlen satılmakta devam ediyor. • • Karaborsacılsra serbeM piyasa malları herhalde yetmedi ki, şimdi de askerî ptlleri sattınyor. Başka ycılerde ne derete olduğunu bilmiyorum. Fakat bu tarafta .îb aydanberidiı küvüğümüzden büyüğümüze, köylümüzden nıenıuru.ui'za kadar herkesır. fenerinde, radyosunda askerî pıller kullanılıyor. Va7if^!ı, varifesiz hepimi? görüyoruz ve farkındayız. Acaba hp.ngimiz: Spn lıv sskerî pilleri, bu ordu mallarrnı kimden ve ne cesa'^tie aldıri' dedik. Gurüp duyduftııınuz bazı işlere ve hâdiselere karjı belki «neme'âaıı'.. denebi'iv. Fak;.t oıdu malmuı karaborsada satıldığma asla •nemelâzım!» denı!eıı:iyeceği gıbi tedbiri de elbette alınmalıdır. Bu mal'ann karancv5i.c!hk oluşunH değil, asıl hayret edilecek tarjfı bu malkr hangı eüer'ıt ve nasıl dışarı çıkıyor. Karaborsacılar! Halkın çayını. şekerini; nalını mıhını istediğiniz gibi yurütiiyorouruz. Allahaşkm.i bari ordumuzun malına değmeyin. H'AlZU AİDİAİL AİTİA'NİAİPİAİM AİVİA|L|||M|jfİR TTVTÂINIIKIA!"N MİElLlAlHlAffjî LİAlfilIlMliClf UHlBMLUJklo n s Telefon Numarası Değişmesi TÜRKİYE ECZACILAR DEPOSU A. Ş. 27 22 95 27 22 96 27 22 97 Salslık Ev Eşyası Satılık ARSA Bostancı ile Kartal arasında ve merkezî yerlerdeki arsaların Taksitls satışına başlanmıştır. Altmtepe, ldealtepe, Maltepe, Orhantepe ve Cevizlide ^^ edilerek Ka 300 LİRA VADELİ 100 LÎRA VADESİZ HESAB AÇANLARA Z A R İ F BAYRAM H  T I R A L A RI 1956 PLÂNIMIZA DAHIL 12 BAH^Lİ EV, 6 ŞJRİN VİLL ve 300.000 LİR^LIK PARA İKRAMİYELERİ NiŞANTAŞI Ajansımız EMRİNİZDEDİR BU AJANSIMIZDA HESAB AÇANLAR tÇİN HUSUSi KESıDE BİR BAHCELİ EV D O G U B A N K 31 Mayıs Keşidemizde 3 BAHÇELİ EV ve 25.000 Lirahk Mufiielif Para İkram iyeleri •e'.anetz orkestrası 10 30 Sevümiş .'Kien 'peler Sevilmlş şarkılar 11 00 Genç I P o f!63t "t 'l ? köyu.ie A ler tçin müzik 11 30 Şar«:lar 12 00 ! , ; , makams b 'diriM/. Genç'.er için günumüzur. melodilerl 12 30 Türküler 12 45 Karısık ha Yıldız parkına otomobürer flf müzlk 13 00 Şarkılar Muallâ Gök girmemeii çay 13 30 Saz esprlerl 13 4SHaYı!di7 narkı f.ph:r ivı..ue olmssı 5e berler 14 00 Şf.rkılar Receb Birgit '4 20 Hsftanm proşrramı 14 30 Dans bebile haikın kolayca lstılade edebive caz müziğl 15 00 Orkestro kon Ipce^i Mr m.ihaldır. Fakat busrün bu «prt !5 3O Sîr l "'?r Nadtr Hükat r u l . rada serbestçe dolasmak. Ireriye sriren 'er ha 16.00 Hafif müzlk 16 30 Hak j oTtrr e i'nkâns'z hale kı Dermaa fa^ıı heyetl 17 00 Oyun havalan Şükrü Tunar ve arkadaşYavrularımızı, otomobiller yüzünden lan 17.15 Bllly Eckstine ve Sabah burada da ellerir.dpn tutara'k cendevauçhan'dan şarkılar 17 30 CuTiar re"e eokmayalım. tesl akşamı İçin müzlk 18 00 Türk Bu narka ge?".eve Ee!er.:er. arabala musiklsl dlnleylcl lstekleri 18.30 Or rmdan kapıda lnerleree parkta vaya h?n Avşar taneo orkestrtBi 18.50 Eği do!?^anların ka?ançlan büvük olacak tlm saatl 19.00 Şarkılar Mefharet tır; ve park nizîirruna a^kırı o'arak Yıldırım 19.30 Sevlnç Tev» ve arka koparılan çıçeklerln dışar.va çıkarıl daşlan 19.45 Haherler 20 00 Ne magı. ylyecek paketlerinın ıcpr!e 30 veser Kökteş'ten şarkılar (Pl ) 20.15 kulma'! 1 /".v t>u çekl'.de « " ır. Radyo gazetesl 20.30 19 mayı» genç Ortakfly, Tnsmerdlven no. 18 !ik ve spor bayramı münasebetile yaMemduh Gen'^ol pılan törenden röporta] 20.4S Dlnle NOTUMUZ: ylcl lsteklerl Hafif batı müzişi 21 00 Yıldız parkı yoku? olau?u ıç:n otoŞarkılar Zeki MürPn 2130 Onbe? mcbil girmesini önlemek mumkür olasîünde bir 22 30 Şehlrde bu hafta mazsa da bir sahasını tamamile oıya22.45 Cumartenl geee»l lçln müzlk deîere ve çocuklara hasretmek 23 15 Haberler 23 30 Program Giimriik ve İnhisarlar Vekiline 23 33 Dana ve eaz m«7i»l 24.00 Kapanış. vazınız 110 No: lu ilkokul diplomamı kaybet tlrn hükümsüzdür. Blngo Kıgı Tekt Celebl Z A Y I Sayın Burhan^ddiı Kaıadayı Yazdıklarınız çok müeuiftir Belki de bu ihbarlar doSrudur. Fakat bizim ba.«mamız mür.asıb defildir Onun İÇirı siz bıldiğlnızi Gıimrük ve Inhisirlar ~'ekjline delillerile bildiriniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog