Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

19 Mayıs 1956 CUMHUH1 V ET SON Moskova anlasması H A O E karşı tedbir PoMka Fransız Sovyet görüşmeleri bitti Almanyada enflâsyona meydana getirmek! Amerikalılar televizyon Tanınmış bir seksüel biyoloji mütehassısı bunun istikbalde mümkün olacağını iddia ediyor Paris Üniversıtesi Tıb Fakultesi profesorlerinden P. Moricard, dün arkadaşı S. Gotdie ile, dunyada ilk defa, yumurta ile spermayı vücud dışuıda birleştirmeğe muvaffak olduklarmı açıklamıştır. Maruf jınekoloğ ve seksüel bioloji mütehassısı, Turk Fransız kultur anlasması çerçevesı dahılınde konferanslar vermek maksadile, takriben 2 haftadanberi Istanbulda bulunmaktadır. Memeli hayvan yumurtalarının olgunlaşma ve ilkahınm tetkıklnde radioaktif kukurt kullandıklarını sozlerıne ilâve eden Prof. Moricard, «buluşumuz, rahımın tabiî fonksiyonunun sona ermesi mânasına gelmemelıdir» demiştir. îstikbalde, kadın vücudünün dışında çocuk meydana getirmenın de imkân dahihne gırebilecegıni kaydeden Prof. Moricard demiştir ki: « Morfolojik tipler bakımından, Turkiye son derece enteresandır. îstanbul sokaklarmda veya Üsküdarda gordüğüm insanlar, memleketinizin, Asyadan Avrupaya gıden yolun ilk basamağı olduğunu ispata kâfi gel mektedir.» Prof. Moricard, dün uçakla, Parise muteveccihen îstanbuldan ayrılmış tır^ ^^^^^^^ uzun aAmerikalı istatistikçilerin,vardıkları raştırmalardan sonra Kadın viicudu dısında cocuk Kuyruk.. aşbakan Meclisteld jnüzakereler sırasında: Kahve kuyruk, et kuyruk, gaz kuyruk Hay AlUh belâsıni versin bu kuyruğun buyurmuşlar. Samimi bir teessür olduguna §uphemiz yok Çunku bu bolluk • e refah devrinde caddelerınde saatlerce sua bekliyen halkı ve ordarın çok rnânalı yuzlerini gormek ınsana clemden başka ne verebilir? Hele « • lerini de gazcteler bastı mı? Kuyruğa girmemiş olanlar da gırrmş »addT muteessir oluyorlar. Bence bu kuyruğa çare bulamıyorsak, bari kuyruk resmini basmayı onliyelim de .. Dananın kuyruğu kopniak ihtimali zayıflasın. Amma e\velâ bu kuyruk neden oluyor. Onu duşünsek. sonradan ona kızmaktan daha faydaiı olur. Kuyruk, malın yokluğundan gelır. Malııi vokluğu döviz yokluğundan gelir. Doviz yokluğu tedbir yokluğundan gelir. Tedbir yokluğu da inaddan \e ısrardan, seçiml kajbetmek korkusundan gelir . Bunun saklanacak tarafı yok. O halde kuyruktan şikâvete ne lüzum var? Asıl şikâyeti kuyrukta bir tutam kahve almak ifin saatlerce bekliyen çol ık çocuk. ihtiyar, hasta. kadın, erkek vatandastan dinleyin! Bakmız neıer sövlüyorlar? Demokrat Partiye sadık olanlar. bu partinin iyiliğini. memleketin iyiliğinde anyanlar. Idare ve dizginlerl ellerinde tutanlara bu hakikatlert soylemelidirler. Vaktile padişahlar tebdil gezer, halk arasında soylenenleri o?renirlermiş. Çiınkü onlara da etrafı, doğruyu bir türlü soylemez, her şeyl toz pembe gösterirlermiş. Şimdi devlet erkânının fazlaca tanınmış olmalan yüzünden tebdil gezmelerine İmkân olmadığına gore. bari garazsız ıvazsız arkadaşlannı memur ederek halkın neler söyleyip. nelerden şekvâcı olduklannı öğrenseler. Işin yüzde elli^ini halletmiş olurduk. Hfikumetin etrafmı teşkil edenlerin umumi. hususî göruşmelerinden çıkan netice odur ki: hakikatleri hükumet makamianna olduğu gibi anlatmak, yani milletle hükumet arasında i r tibat vaztfesi gormekle mükellef olanlar vazifelerini yapmamakta, bilâkis her şe>i mükemmel ve bugün memlekerteki iktisadi sıkıntı ve pahalılık davalannı muhalefetin şamatasından ibaret gostermektedirler. Bu sözler de tabii onlan dinliyenin arayıp beklediği sözler olduğundan pek makhule geçmektedir; amma i? öyle değildir. Bizi aldatan ve oyahyan para rakamının büyüklüğıinden başka bir şey yok ortada. Onun da bir saadet alâmeti olmadığını izaha hacet yok! Teni İktisad Vekilinin dediği gibi kemerleri sıkmakla İşe başlamak lâ zım; lâzım amma, buna önayak olacak ilk müslehlik. hükumetrir. Hukumette İse böyle blr niyet müşahede edilmiyor kl. beri yanda da bir moda evinin yemekli defilesine 150 lira veriyorlar. Bir çayına 35 lira.. İşte bunlar iktisadî müvazenesizlikle. akli muhakemeslzliğin birlesip içtimai tedbirsizliği söylemelerinin delilidir. iktisadî düzeni bozulmuş memleketlerde hesabsız, kitabsız. pmeksiz paralar kazanıldığı icin aynı sekilde «arfeHilir. Bizim bolluk alâmetleri de işte brtvle hesabsız. kitabsız. tasasız para kazanmıs olanlann yaptıkları müva7enesİ7Üklerden iba rettir. İdarpmizle sonimlıı olanlar iktisadiyahmm mükemmel. havatl ucuz, ve halkı mes'ud göftermekte, eemiyetimizi de bundan dolayı ümidsİ7İiğe ve ye'se sevkermektedirler. Sıkıntıya.hep heraber çekilince daha kolav tahammul edilir. Fakat blr tarafta nihavetsir holbolculuk. öte yanda 80 kuruşa bir marulu guç yiyen yüz binlerle vatandaş. Sonra bunlara: Kemerleri sıkm! demek. sojlemesi kolav. dinlenmesi zor bir lâfrır. Evvelâ kemeri TVti«ad Vekili Bey sıkmağa başlasın. Hnkumete de sıktırsın. Sonra bize nasihat versin! Değil mi ya! Lâkin durumıın en mühim noktası, yeni İktisad Vekilinin .iktisadî muvazene hozulmustur. sbzunü Başbakanın reddetmesidir. Demek ki orada da gorm birliği yok!. Hacivadın dediği gibi: «İsimizi Mevlâm kayıra». B. FELEK ransız ve Sovyet idarecileri arasuıdaki goruşmeler dıin sona ermiştir. Kısa suren bu konferansta şoySÖyle bir gundemle işe girişilmişti: 1 Beynelmilel durum ve beynelmilel Ihtilâf konulan, Fransız Başvekili, bu hususu teMoskova 18 (AP) Fransız Bas. 2 Fransu Rus münasebetleri. vekili Guy Mollet ve Hariciye Veki barüz ettirmek istermiş gibi, Sov Gündemin birinci maddesi askıda kalmıstır. Her iki tarafın da durum li Christian Pineau ile Sovyet li yetlerle yaptığı 2.5 günlük göruşlannı muhafaza ettikleri bildirilijor. derlerı arasında Kremlinde yapılan melerin hemen hıtamında bugun Esasen Fransız Başbakam Moskova muzakereler bugun sona ermiştir Amerikan, İngiliz, İtalyan, Batı Al hava alanına inerken (Batı ittifaklaFransız mahfıllerine göre iki ta man ve Felemenk Büyuk Elçilerini nna sadık kalacağız) demişti. Silâh raf, göruşmelerin bidayetinden beri sızlanma raeselesinde de bir anlaş serdettikleri noktainazarlardan her öğle yemeğine davet etmiştir. maya varuamamıştır. Fakat beynelÖğrenildiğme göre, Fransız ve milel ihtilâf konulannın bu şekilde hangi bir feragatte bulunmamışlar Rus idarecileri sadeee kültürel ve askıda kalması. Fransız Rus mü dır. Mollet, Moskovaya vardığı an nasebetlerile alâkalı mevzularda an da hava alanında verdiği bir demeç iktisadî mevzularda mutabakata va laşmalara vanlmasına mâni teşkil te Fransanın Batı ittifaklarına har rabilmişler, ve birer anlaşma hazır etmemiştir. Öğreniyonız ki, Paris ile l fiyen sadık kalacağınl beyan et lanması için 2 komisyon teşkil et Moskova arasında biri iktisadi, diğemişlerdir. ri kültürel iki andlaşma hazırlanmış mişti. ıııııı llllllllllllllllllllllinflinmilllllllllllflllllllllllllllllıııııııuıııııı " br! Sovjet Başbakam Ue Rus Komü nist Partisinin Şefi Hrutçef, Londrayı ziyaretleri esnasuıda İngiliz ida recUerine «Bir milyar sterlinkiik siparis verebiliriz demişlerdi. Fakat genişlemesini sağhjacaklan İngiliz (Baştaraft 1 ind sahifede) Sovyet ticaretinin hiç bir tahdide tâfıkir birliği esasma dayanması gerekbi tutulmamasiMi da istemişlerdi. tiğı behrtümekte, fıkır birliği şu şeHalbuki. Demir Perde gerisine satı nmLondra 18 <R ) Bırleşık Amenka kılde izah edilmektedır: Cumhuri sılâhsızlanma mutehassısları, malan mallar bazı tahdidlere tâbidir. yıs sonunda Washington'da bır toplantı yetırruzın parlâmanter rejımını, her Stratejik olduğu kabul edilen mallar akdederek Rusyanın 1 mılyon 200 bin türlu siyasi ıhtıraslara ve şef züını ve maddelerin gönderilmesi jasaktır. askerını terhıs edeceğine daır yaptığı yetini taşıyanların hareketlenne karBirlesik Amerika, talebi üzerine va aç'klamayı tetkık edeceklerdir. şı koruyacak, aynı zamanda medenî nlan bu ambargo anlaşmasına mutE'senhower ın sılâhsızlanma mevzu âlemde meydana gelen terakki yolun tefiklerinin ria\et cdip etmedlklerini undakı hususi muşavırî Harold Stassen daki gelişmeye imkân verecek, ger bugun yaptığı açıklamada. toplantı çek anlamı ile demokratık hukumletitizlikle takib eder! sonunda Oımhur Baskanma yenı tavsi ri bir araya toplıyan ve bunların püRusyanın. tüccar olarak faaliyetlnl yelerde bulunulac.ığım soylemiştır. ruzsuz tatbıklerini sağlıyan yeni bir genisletmesi ve dış piyasa arıyan BaStassen ayrıca. Sovyetlerin silâhsıztı Avrupa devletlerine cazib teklifler lânrra m'jzakerelennın cıddî bir sekil Anayasanın, bir mütehassıslar heyetı de bulunması uzerine başta Londra de devamını arzuladıklarını belırtm'S. tarafından meydana getirilmesi esasm olmak üzere daha bazı de\letler bu «Teklıf. n# mubalâga edılmelı. ne de da beraberlığe varmaktır.» ambargonun hafifletilmesini taleb az eherrm vete alırmalıdır» demıştir. Beş maddeyi ihtıva eden tebliğde etmişler. hattâ bu hususta Amerika AMERİKA DA ORDUSUNU ayrıca, B. M. Meclısi iç tuzuğunun Başkanından vaid de koparmışlar TF.RHISE BAŞLADI mutasavver Anayasaya uygun olarak dır. Washrgton 18 la a ) Bugun Bir seçimlerden evvel hazırlanmış olması; Geçenlerde Rusyayı zijaret eden lesik Amerika Ayan Meclısi butçe en yeni bir seçim kanunu projesi hazır bir Fransız heyetine bej anatta bu cumenın'n tâlı komısyonanndan bırinde lanarak, bu uç temel kanun uzerınde lunan Rus Komünist Partisi Sefi bır konuşma yap^n Bırleş'k Amerika | partilenn millete karşı kat'î taahhud Hrutçef, tki memleket arasuıdaki ti ordusu levazım teftış heyetî başkanı altma gırmesi; geleceğın teminata bağ General earetin genişliyebileceğinden bahse mali yıl Wılliam Lawtnn onumuzdeki lanması istenilmekte ve şöyle denil esnasında Birlesik Amerıka diyor, fakat bunun için Fransanın, kara ordusu mevcudundan yuzde 5 bır j mektedir: «T. K. P. bu yapıcı zih stratejik maddeler üzerindeki ambar indırme yapılmasının bahıs mevzuu nıyetm dışında kalan (el birliği ile goyu bir tarafa bırakması lâzun gel olduğunu soylemıştır. iktidarın karşısma çıkmak) veya (her diğinl de tasrih ediyordu. Generale gore. bu indırmeden sonra şeyden evvel iktidarı devirmek ve bu Dün Moskovada vanlan iktisadi an Bırleşık Amerıka kara ordusunun mev yonde işbirlığı kurmak) gibi, sadeee Iasma, Fransanın da, Ineiltere gibi. cudu 1 034 100 kışı olacaktır yıkmak esasında toplanan düşünce bu ambargoyu hafifletmeğe hazırlanler plânları kafıyetle reddeder. dığıaa mı işarettir? Plânsız, programsız ve bir asırdır özlediğimiz rejimin kurulması fikrinden Rusyanın. Demir Perde dışı i!e tive gayesinden uzak her deeişiklik, caret hacmini genişletmesinin. Birlebizim için asla bir kıymet ifade et jik Amerikanm dış ticaretine te<.ir edeceği bir tarafın mubadele Lefkoşe 18 (THA.) EOKA tedhışçi memektedir.» hacmini genişletirken. öte tara teşkılâtının bugun dağıttığı beyannafınkini azaltacağı muhakkaktır. melere gore. bugune kadar EOKA taraMevcud sartlar altında boMe bir fından oldurulen Ingıliz askerlermın Sudanda hacı namzedleri değisiküğe fyardımı keseriz) sdz savısı 18 e yukselmıştır. Beyannamenin leri ile mâni olunacağı hem ilâve etığıne gore. gene EOKA'cıların arasında menenjit salgını yaruıs bir düşıincedir ve hem de >araladıkları Ingılızler ıse 43 e balığ bundan hür milletler davası rarar olmaktaaır. Harrunı 18 (a a.) Cidde ve MekBılınd:gı gibi resmi çvrelerden son keye gitmeğe hazırlanan 1085 hacı görür. olarak yapılan açıklamada bug\ıne Ömer Sami COŞAR kadar yalnız 5 Ingıhz askerınm olcu namzedı arasında bir menenjit salrulmuş olup 27 sınin de yaralandığl gını başgöstermiştir. Hacılar arasında bir çok ölüm vak'alan kaydedilbıldirılmıgtı Londra 18 (A P.) Işçı Partısı me miştir. Sadeee, kültürel ve iktisadi mevzularda mufabakala varıldığı bildiriliyor Frankfurt 18 (A.P.) Batı Almanya bugün memleketin ulaştığı iktisadî refah sevıyesini kontrol altmda rutmak için 10 yıl zarhnda üçüncü defa olarak banka kredileri hacmini daraltılmıştır. Federal devlet bankası, faiz haddini %4.5 tan %5,5 a yükseltmiştır. Faiz nisbetınin yükseltil mesi, Bütı Almanya ekonomisinde enflâsyon temayüllenni önlemek gayesile tatbike konulan sıkı bir programdan maduddur. almak için geçen yıl 3 milyar dolar harcadılar itibaren renkli televizyon makinele rine sahib olanlar, her ay 100 saatbk film seyredebileceklerdir. *** Hıçkırıktan iyi olnıa çaresi aryland eyaleti Annapolis şehri sakinlerinden kırk bir yaşında Harvey Harailton, beş sene evvel müthiş bir hıçkırık hastalığırıa tutulmuş ve ancak geçen nisan ayında bundan tesadüfî olarak kurtulmuştur. Bu adam, sık sık, vasatî olarak, dakikada 28 defa hıçkırır ve aldığı yüzlerce ilâçtan hiçbir fayda görmemiş. Nihayet bir şoförün tavsiyesine uyarak, çok kuvvetli sallantılarla sarsılan bir makine üzerinde durarak, yavaş yavaş alü litre kadar BU iç miş. Harvey Hamilton, bu tavsiyenin tat biki sayesinde hıçkırık illetinden kur tuldufunu bildirmiştir. *** Almanyada 49 kadın mebus var atı Almanya Parlâmentosundaki kadın mebusların sayısı 49 olarak tesbıt edılmistir. Rusya da bize petrol vermiyor Batılı petrol kumpanyaları ancalt peşln para ile Turkiyeye petrol «atmak tadırlar Turklye l»e, zarurt petrol lhtlyaçlannı karşılıyabilmek için gereken dovizl temln etmekte müşkulât çekmektedlr. Türklye geçen «ene 1 35 mllyon ton petrol lthal etmiştir. Bu, normal lhtlyacın altındadır. Yetkilller bu Bene bir buçuk mllyon petrol ithal edeblleceklerlni ümld ediyorlar Vesika usulune gldilmemlş olmakla beraber İstanbul, Ankara ve İzmir şe hlrlerile clvan harlcindeki kasaba ve şehirlerde petrol sıkmtısı hİBsedilmektedir. Ev lhtiyaçlan İçin luzumlu bir yakıt olan gaz bazan bu büyük şehlr lerde dahi bulunamamaktadır Basında büyük reklâm y»pılmış olmasına rağmen, takaa anlaçmalan mu cibince komüni« memleketlerden pet rol ithall teçebbüsleri muvaffakivetsis ilîe uçramıştır Bir lstlBna vardır. Bu da, Rumanyadan senede 65 000 ton petrol elde edllmesl İçin yapılan anlaş madır Rusya, Turkiyenln şımdiye ka dar yaptıeı petrol taleplerlnl reddet mlştir. Rumanya ise, 65 000 tonu geçe cek olan talepler İçin peşln para lste mektedir. Komünist memleketlerden Türkiyeye ithal edllecek petrolün doguracagı guçluklerden biri de tevzil olacaktır Turkiyede «adece batılı kumpanvalar petrol Bervl« istasyonalnna »ahlbtlr. ler Batılı petrol kumpanyalarından bl rinin müdurünun lfadesine gore, demirperde gerisinden gelecek petrolün Turklye içlndekt tevzil için yapılan talep mahdud olmıyan bir zamana ln hlsar ederse bu, reddedilecektir. (Ba$tarafi 1 tTici sahifede) Amerikan silâhsızlan Köylü Partisi de işbirliğine yanaşmıyor ma uzmanları toplanacak netice şu: « Her hafta Amerikalılar 2 buçuk milyar saat televizyon makineleri başında kalıyorlar! Halbuki her hafta Amerikalıların çalışma saatleri 1,9 milyar saattir!» Demek ki diyorlar, Amerikalılar ça lıştıklarından daha fazla zaman tele vızyon seyrediyorlar. Televizyon hastalığmın gitgide yayıl makta olduğu da müşahede edilmiştir. Geçen sene zarfında Amerikalılar. televizyon makineleri satın al mak için 3,3 milyar dolar sarfetmişlerdır. Halbuki bunların, gazete, d<>rgi, sinema veya tiyatro biletleri, her türlü spor karşılaşmaları bıleti satın almak için 4 milyar dolar cıvarında para sarfettikleri gorülmüştur. Televizyon satışlarınm yakında bu mik tan da aşacağı anlaşılıyor. Televizyon eksperleri, bu alâkayı daha da arttırmak için yenilikler vap makla meşguldurler. Renkli televiz yon makineleri pıyasaya sürulmektedır. Televizyon programları da genişletılmeVtfriır Geiecek kasım avından M B Lenin'in vasiyetnamesi açıklandı Sovyet gençliğinin organı olan iKomsomolskaya Pravda» diğer memleketlerde 34 senedenberi bilinen fakat Stalin'ın Rusyada gizlemeye muvaffak olduğu bu hakikati bu^ün açığa vurmuştur. Gazeteye göre, Lenin ölüm döşeğinde, Stalin'in iktidarı her ne pahasma ele geçirmeye azmetmiş gayet kindar hislerine mağlub bir şahıs olduğunu etrafmdakilere ihtara da çahşmışUr. Gszete bu suretle dığer memleketlerde «Lenin'in vasiyetnamesi» adı altmda yayınlanan vesikaların doğruluğunu teyid etmiş olmaktadır. Biilndiği gibi bu vasiyetname arahk 1922 de ve ocak 1923 te Lenın tarafından yazılan ve 1928 yılında Troçki tarafından açılanan mektublardır. (Baştarafı 1 inci sahifede) Petrol araştırmaları Kıbrısfa EOXA 18 İngiliz katletmiş İzmir 18 fTelefonla) Bugun şehrimizin Basmahare semtmde 60 yaşlarında Fatma ısmmde bir dılencı yakalanrmştır Yapılan tahkıkatta butıın dısleri altın olan Farmamn 4 otobusu 2 apartımani ve muhtelıf bankaUrda muhım mıktarda parası olduğu arlaşılmıştır. Aparfımanı, ofobüsü olan dilenci kadın Pinanclal Time«'in bu haberinde. Amerikan lktlsad! yardım programı dahilinde Turkiyeye. petrol »atın alması için, 12 milyon dolarlık garantt tanın dıâı. bunun Amerikan dış yardımında petrol için tahsia edilen en vüksek meblft^ oldugu da kaydedilmektp, bu vardımm. Turklyenln döviz »ıkıntısm dan doian endişelertnin bir kısmı üze rine su »erpeceği belirtilmekte ve su noktHva da temas edılmektedlr: Memleketin dahil! petrol tstihsa11. talebin ancak ufak bir kısmını kar şılıyabilmektedir Bu Utihsaı Disel trenlerinde kullanılan vakıt İle asfalt tan Ibarettlr Fakat 12 Turk ve vaban cı flrma Türkivede petrol arasttrmala rı yapmaktadır Son olarnk merkezi Trnkvada muhim pefrol kavmk'annın bulunrtueu açıklanmışsa da ştmdl ye kadar bunun tlcarî ehemmiyetl hak kmda malumat verllmemistir Bu tamır ısı daha uzun surecek mı? Amerikada bir gencimizin başarısı Bir gazete, Fuadm, Amerikan Makine Mühendısleri cemiyeti tarafından tertıblenen müsabakada yeni keşfettiği. jet ve gaz türbmli motörler için gelıştirdiği basitleştirılmış kompresörle birincılığı kazandığmı vazmıştır İstanbullu bir doktorun oğlu on Turancıoğlu, önümüzdeki ay üniversiteyi b'.tırecek, fakat kendisi sınaî mühendislik alanmda ihtisas I yapmaya devam edecektir. Turancıoğlu, kendisıle yapılan bir koni'şmada şunları söylemiştir: « Santrifuj jet motörüm henüz bir teori halindedir Gerekli imkânlan, bursu temitı edebildısim takdirde bu santrifuj motorünün bir modelini yapabıleceğım » Turancıoğlu kesiflerinİTi ücü için patent almak üzere müracaat etmiş bulunmaktadır Cemal Roprulu dun DP. den ihrac edildi Ankara 18 (CumhuriyetTeleks) Demokrat Parti Müşterek Haysiyet Divanı bugün öğleden sonra toplanarak Edirne milletvekili Cemal Kopnılünün durumunu görüşmüş ve ittifakla partıden ihracına karar vererek şu tebliği yaymlamıştır: < Demokrat Parti Müşterek Haysiyet Divanı Başkanlığından: Dıvanımi7in bugunkü toplantısmda Edirne milletvekili Cemal Köprülünün fiil ve hareketlerinin parti tesanüdünü bozucu fesadkârane mahiyette bulunduğu. müdafaasile de teyid edılmis bulunduğundan parti tuzügünün 24 üncü maddesi mucibince partiden ihraeına mevcudün ittifakile karar verilmistir.» Bu munasp1 p*'e p\..ıde eoruştuçıimıız Cemal Konr ılu bize şujjlan soy lemiştır « Par'ıden ıhriç edildiîiml İlk defa sİ7den oârpnu'orum Mamafih bu ihracı beklıvordum Esasen ihraç edil tıemi munasip bir dille müdafaamda da temenni etmiştim. Bpnitı zıhn.ve^ımte busunku parti idarecilerinln zıhniveti arasmdaki uçu rum bu netieevi doeurmuştur. Efkârı umumive bucune kadar olan hSdiselere göre hukmunu verecek+ir.» Bundan TOr.ra partlnin çidişine temas eden Edirne mllletvekitl soz'.eri'ne şunları ilâve etmiştir: «İaşallah ldareciler bundan sonra mufenebbıh olurlar da memleketi demokratık esaslara u^arak idare ederIer Ben buçur.e kadar yarn'an ve va pılmak lsîenilenleri hiç tasvip etmeiim Bunun İÇID de neticeyl evvelden blIiTordum » Cemal Koprulu. bundan sonra. her hanei bır oartive ?lrip çirmlveceâine dair sorducumuz suali de şöyle cevablandırmıştır" • Henuz bir şev duşunmedim Bir tıudde* baîımsız kalmavı düşunüvorum. Bu hususta kat'i blr şev goylemem mumkun değlldir Demokrat par tive InH.sabımdan beri şahsl duşunceden uzak ve daima memîeket menfaaflerini on plânda tu*an bir hareket hattı takib ettlm Parti içinde takib etrljfm hattı hareketi bundan sonra parti dışında da avnen yapmağa çalışacağım Bunun icm de hiç blr yorgun luktin çekinmıveceiı'n . Dığer taraftan Edirne milletvekili Ce mal Koprulu bus;un yazılı olarak müşterek havsiyet divanma verdiği muda fa?namesinde ezcumle şoyle demekte dlr: »Mudafaanameslnde şahsımı koruma*ı değil, hakikatleri sızlere ve dolayısile butün millete ak^ettirmeyl esa» olarak ele almış bulunuyorum. Bu itibarla bir mlktar taîsilât vereceğim. Bana isnad edilen suçlarm mahive ti nedir' Hangi musbet hâdise veya hâd.selerden bahsedılmek istenmekte dlr' Evvelâ bu nokta uzerınde durahm Mecazen kınlma, gueenme, kırgınlık manâsma çe!en lşbırar ya şahsî men faatimin haleldar edilmesmden veyayud da Edimenin sabık il baskanma sahsi baelılıktan ileri gelebilirdi Hal buki İki şık da vaki olamaz: Zira şah s! menfaat çutnedısımi muhterem divan uveleri vicdanlannın en derin. nokta'.arına kadar hıssedeceklerdir Bundan eminim Bu bapta her turlu sözu zait çorurum Edimenin eski il başkanı. seçılmeme mâni olmağa çaLş mıştı Esasen yuzde yirmiler lısteslnde mebus seçildiğtm için. menfaatim, bu gün parti içinde bile bulunmıvan sabık 1 haşkanraa bağlanmakta değil 1 >Kadiri kul > 01821 genel başkana baglı kalmaktadır O halde bu Iğbirann kay nagı ne şahsî menfaat, ne de 11 başkanına bağlılık olabilir » BılindiSl gibi, Cemal KoprülU. bun dan blr muddet evvel Adnan Menderes'in Mecliste Hurriyet partis.nl kasdederek nçete demesıni ileri surerek Başbakanla munakaşa etmiş ve hâklm temlnatı mevzuunda parti grupu na bir takrtr vermlştl. Mudafaasında Bu takrirlere de temas eden Cem&l Koprulu şunları soylemektedlr• Muhalefet partllerlle tş bırligl yap tığım iddıaemı tevsik de mumkun deflldir Çünkü böyle blr şey yoktur. &a yet evvelce genel başkanla aramızda ee ç«n «çete» mevzuu Httrrlyet partlslle manfcına tel&kU edlllyorsa (Baştarafı I incı sahifede) buslarından Arthur Lewıs bugun Kıbrıs halkınm kendı oz istıkballenne dair goruşlerını tesbıt ıçın adada B. Mılletler Teşkılâtı tarafından bır plebısıt tertıbîenmesı teklıfını ortaya atmıştır Lewis, bu piânınl 30 mayısta Avam Kamarasına tekîıf edeceğını ve bu hususta hukumetten bazı sorular soracağını da kavdetm:ştır. Türkiye Turizm Bankası Idare Meclisinden: Statümüzün 11 inci madrlesi gereğince idare meclisimiz hısedarlarımızı sermaye taahhüdlerinin ikinci rubu hisselerini, 31 temmuz 956 tarihine kadar ödemeve dâvet etmeyi karar altına almıstır. Hissedarlarımızın vâki dâvete icabet etmeleri ilân olunur. Kaçak bahk avlıyan bir Yunan motörü yakalandı Izmir İS (Telefonla) Dun Çeşme edvarındaki Eğri hmanı mevkıınde kaçak bahk avlı>an bir Yunan motoru yakalanmıştır. Yunanıı bahkçılar avladıkları 250 kılo kadar balıkla bırlıkte adalete verılmışlerdır. Bir adam kendisini tren altına atarak parçalandı 18 (Tele'onla) Bu sabah saat 10 22 de şehrımız istasvonuna 200 metre mesafede feci bir intıhar hâdısesi olmustur. Istanbul ıstıkametinden gelmekte olan tren Adana garına jaklaştığı sırada Havranıje köj unden Kâzım Namlı adında biri ' kendısini tren altma atarak parça j lanmıstır Kâzımın sinir hastası olduğu soj lenmektedir Cemal Koprulıinün deraeci MÜHİM EŞYA MÜZAYEDESÎ 20 Mayıs 1956, Pazar Rünü, saat 10 da Nışantaşı, Vali konaçı caddesi No. 12 Çiftçiler Apt. Daire 7 Mağun ağacı stilize fevkalâde vemek odası takımı. CHİPPENDALE BERJERLERİLE Komple salon takımı: meşhur THONET V1YANA Salonlan. LOUİS XV vazıhane odası, Beyaz Mağun vatak odası takımı. JOHANNES BRAHMS Mukâfatını kazanan Alman Pıyanosu, LİMOJ ve Bakara Tabak ve su takımları. Ovun masalarl. Elbue ve çamasır dolaplarl, salon koltukları. Bıblo, çocuk araba ve Banvosu, Tul ve perde, avizeler, Naim İsfahan, Keşan, Ferhan hah. seccade ve vol hallları. antre takımı, bronz PompLü»r imzalı bır saat. 110 ve 220 volt buz dolabl, mutfak takımları v.s. v^. Mevsirrın bu büyuk satlslnı kaçırmayınız. YALI YOĞURDU Pek nefıstır Bır kere tecrübe eden her kere tercih eder. Dıkkat: Himalâyada yeni bir zirve fethedildi Yenı Delhı 18 IR ) Himalâya dağlarındakı 8 819 metre rakımlı Mansuh tepesının 2 defa ve 2 ayrı ekıp tarafından 9 ve 11 mayıs tarihlerınde fetberLImış oldugu seferı J*pon heyetı bsşkanı M Makı tarafından Nepal Dış Ijlerı Bakamna bıldirılmıştır. Ankarada açılan kaşık sergisi Ankara 18 (CumhuııyetTeleks) Bugun saat 18 de Turk Amerikan Derneğınde Konya kaşık sanayııne aid bır sergı açılmış ve yapılan torende Turk Amerikan Derneğı ileri gelenlerıle Amerikan elçılığı mensubları, Konya mılletvekılleri, ve Basın Yaym ve Turizm Genel Müdürü Muammer Baykan hazır bulunmuşlardır Sohu Tuğrulun şahsi gayretile vücude getırılen bu sergıde teşhır edilen kaşışklar bılhassa Amerıkalılar tarafından takdirle karsılanmış ve Konya Arkeoloji Müzesi Mudurü Mehmed Önder Konya kaşıkçılığı hakkında izahat vermiştir. YALI YOĞIIRDU • Eleman Alınacaktır. • Bay ve Bayan sıgorta ıstıhl salcısı yetişt^rileceklerdır Na^ zarî ve amelî staj devresinden > sonra muvaffak olanlar iyi im. J kânlar kazanmış olurlar. İs• tekliflerin 20 ile 25 yaş arasında . olması, 31.5 956 perşembe gul nune kadar şırketımize iki re• sım ve nufus kâğıd'arı ı!e mu• racaat etmeleri elzemdir. £ Adres: Galata Banka'ar csd• desi Mmerva han kat 5. • » • • • • • • • • • • • • • • •*••*• KUR'ANI KERİM MEALİ VE TEFSİRİ Turkçe tefsirler arasında erişılmez bir mevkii olan bu kıymetli eser. bütün dindaşlarımızın faydslanacağı yegâne tefsirdir. Salâhiyetdar ilim adamlarının tetkıkinden geçmış ve tavsiye edilmiştir. En güzel yazılı Kuranı Kerim metni ve okunuşu ile. İlk fasikül ÇIKTI. Her ay bir fasikül çıkacak ve 20 fasikülde tamamlanacaktır. Butun gazetecilerde 150 kuruştur. Çıkaran: BÜTÜN KİTABEVİ Ta şra Bayii: Sabri Özakar YÂN TEFSİRİ PATRICIA ROC Kudret ve Tazelik Veren nefis badem ve şam fıstığı ezmeleri KIYIK Teşvkıye 48 40 56 güzel ingiliz sinema yıldızı diyor ki: ' L U K S tuvalet sabununu kullanırınf Dünyanın en güzel kadını da bilir ki bir kadın için en kıymetli varlık temiz bir tendir. Sinema yıldızlarından onda dokuzu da, günlük tuvaletleri için, sâf ve lâtif olan LÜKS tuvalet sabununa güvenirler. İyi bir tuvalet sabunu olan LÜKS'ün tonik tesirile cildlerinin tamamen şeffaf kaldığını, lâtif ve hoş bir revnak peyda ettiğini bilirler. Daima LÜKS tuvalet sabununu kullanınız. Temiz ve güzel bir tene sahip olursunuz. Bu güzellik sabununun enfes kokusunu»çok beğeneceksiniz. Yıtdızlann onda dokuzu tercih ettigi gözelljk jabunii bunun bir su; olup olmadığmı yüksek 1 tdrak ve duygularınıza bırakıyorum Yok. meseie basına isbat hakkının reddedilmesinl lstlyen ve mutla ka Mecllsın umumî hevetine reddetttreceğine kuvvetle lnanan Başvekil bu hareketinl tenkld edişimi muhalefet partllllerlnin tenkld ve hareketlerile birleştiriliyoraa. doŞru yolu bunda go ren her namusiu insan gibi benim de bu yolda hareket edecegim tabıidlr. Partisi hesabına suç sahibini, reylertnl muhalefet partilerlle hakıkat ugrun da blrieştienlerde deşıl. haklkat sllâ hını muhalefet partilerinin ellerlne bir koz olarak tevdi edenlerin şahıslarında aramak daha doğnı olur Parti grupu aksıne karar vermedtkçe MeclLs te muhalefet partilerile avnı rey etrafmda blrleşmenin bir suç teşkil etmiyecegı İse âşıkârdır. Hak ve haklkat muha'.efet partilerinin ellerinde ha kikat olmaktan çıkmıvacaSma gore mu halif arkadaşlarla reven ve fikren bir leşmıyelim, diye hakikati inkâr mı ede lim' Goruluvor kl bu noktada da benl suçlandırmak mantıkan ve ad'.en mum kun degıldtr Genel kurulun bana karşı harekete gelmesını veya harekete getırılmesını bu hâdise ile birleştirmek icap eder: Son verdlgım takrirler meselseı Takrirler cıdden muhımdır Hem de sayın Başvekıllmizi duşandurecek kadar muhımdlr, Çünku grupa verılmıştlr. Meciis grupumuz ise son toplantısında oldukça hassasiyet gostermiştır. Bu hassasiyetin benim takrırlerimle 11glli olması ihtimal ve şuphesi uvanmış tır* Nltekim şahsını alevhınde cenel ku rulun harekete geçmesinin, grup toplantısını kovalıyan gunun akşammda vukuu ise çok mânalıdır. Basm bu takr'n^r lehme cephe aTmıştır Umumi efkâr bu taknrlerle şiddetle ügilenmış tir Muhterem Meclls srupu arkadaşlarımm bır çoğu ki son soz onlarındır Bu takrtrlerin lehinde gorunmek'ec<ır'er Genel kurul suçlandırma Sphrlmizin şohretli Bayrtfedere smda ise bu takrirlerden bahis bile k'.ubu edllmemiştır Çurku t?krirler dediçt klublerlnden Kuruk Avasofya miz gıbl gnroa verlmiçtir Çunku erup gençleri başlarında Hasan Basrl Dağlıpartmizin aile topluluğudur Çunku oçlıı olduiu hülde bUCTin Mudanya^a Demokrasi dpvrmde bir mebus siyasî giderek Mudanvalı gençlerle bir karsı hâdıseleri grupa getirmez de nereye laşma yapacaklardır getırir' Çunku bovle blr hareket her Ruslann Olimpiyadlara milletvekilimn vazıfesıdır. Hele adalet mekanizmasna dokunulduiu bir srada almmaması istendi ozile, sozıle ve butun benliğile demokrat o'an benim gibi bir mebus. Washmeton 18 'AP) Cumhurlyetçl Demokrasıve en buvtık darbe teşkil senatorlerden John M Buier. dün eden ve yarın hesabına endişe uvan Ayan Merlisine vaptıiı blr tekliîte dıran boyle bir harekete hem memle Rus at'efl»rinin 1956 Cımmvad oyunla ket. hem de parti namma asla kayıd rına sokulmamasını İBtemiştir sız kalamazdı «Olimpivad idealınin ona sadık kal Takrirlerimin umumi heyetce muza mak lsteme' enlerın blrleşlp Ruslann kere edılmesi Başbakam her halde çok girme«ine mani o madıkiarı mudde'ce muşkul bır duruma sokacaktı ve an muhafaza edllemiveceğlni > soylemlşcak gelecek grup toplantısından once ttr. partiden çıkanlmamla grup gündemin den kalkacaktı. Butun bu şartlar altında partiden Teda\ üldeki para atılmam benim için bir zaaf değil, bir Merkez Bankasının son bultenine kuvvet teşkil edecektir kuvvet teşki! edecektir Goruluvor gore tedavuldekı para m.ktarı 2 milyar ki daha evvel kendilerile hu 56 014 675 hradır susî ve hararetli goruşmemde hiddet Geçen haftava nazaran emisyonda izhar buvurmayıp ıdarî blr dil kul bır mılyorı lıra kadar bır fazlalık varlanan Başvekil bu isteğüe, her turlu dır menfaac şaıbesinden uzak bulunan, samimî ve hele şukur temız olan ben istanbul Erkek Lisesinin gezintisi Istarhu Erkek Lı=»sı talebelen, oğliğımden bende şahlanan hak ve ada.et kuvvetlnden çeklnerek blr an reTmenleri ile bırlıkte varın Kuçuk cınce beni tasfive etmek lstemekte suva kır EPzmesıne gıdece'î'erdır Bu eezmeve Istanbuî klubu ile medir. Hakikatin kendisıen gelince: •Parti zunlar da ailelerile biriik'e işnrak ede tesanudunu bozar mahıyette ve fe cek'er. muhtelif ejlenceler tertip ede satkârane hareket «bizzat Başbakan ceklerdır dan geimektedir: O Basbakandan ki parti prestıj ve nufuzunu kıran son KAYIB ARANIYOR buruk kongrede isbat hakkı tefsmnı Meclıse getiren bızzat muhterem iki çenel kurul uvesini mevzuata hiçbir s\. retle uymayan keyfl bir kararla aralQ rından atmış, hatta bununla da hırsı nı alamıvarak • başlan kopardık sıra lu\ rukarda > dijle iki genel kurul uye sine ve grup arkadaşlar'na satasmış ve bo%lece Demokrat partivi lkıye bolerek seçlmlerde kendi pprtlsinin kazan ma şansını zavıflatmıştır. Bugünku buhranm mıl'.etl maddi ve manevi baskı altında tutması, ovle sa nırım kl, uzun muddet mumkun ola11 mdyıs 1956 cuma gunu Kuçükpa mıyacaktır. Bur% teyiden tekrar eder ken fikirlerimı Sundan bovle serbest zar Hacıkadm Caddesi Mp''al'bostan çe ve daha kuvvetle savunabilmel: lm sokak No: 8 deki e"imden ayrüan 13 kânmı bana voreceimden ümidvar ol yaşmdakl oglum Ercan Uğur ve 11 y» duSumu beyan eder. Demokrat partiyi şmda Mustafa TJgur blr daha eve doa İdare edenlertn bugunkü hatalı yollar memislerdtr Blien'T'n lnsaıvet nâdan uzaklaşıralarını, etrafı darıa uya mmı yukardak! adreslme haber verme nık blr nızarla gorer«k mllletl blr an lerini rica ederim. ftnce ısdıraplı hallnden kurtarmaga ÇA lıgmalaıtsı haktau dllerim » tfitfiye K. Ayasofya Mudanyaya Ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog