Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

JKİ CUMflUBtYET 19 Mayw 1956 T£Wİ İTi .vıA». • A vt/,H6USUBUBAŞKAH' ALBAYHÜSAME rTİN ERTVRK C Ü N Ü N ı M E V Z U L A R I ABAHTAN ABAHA... Cslâdelsiıllk zix dostum... Siz çok ehemmiyetli Büyük bir siyaset *damısınız... Sizinle merbabalaşıiM. baw meziyetleriniz vaf» dır, bunlardat) dolayı sizi takdir ederira... Fakat pek (çoklarımıza h^talıklardan bir ile malulsunuz... Ba sebeble. o hastaljk bâbırıda kalera oynatırken yalqu siyi mi?3İ ?İ3Mk umunıi efkânn karşısma çıkarmak ve yerrnek işime gelmîyor. Zira her şeyden evvel bunu snhsıuıza karfı haksızlık sayıyorum. Geçenlerde bir parti mitinçi vardı. Kürsüye çıkıp, karşı tarafıo adamları hakkında deofdiğinizi omadınız. An» fikirlerinizi bnraya rraklediyomın: BaJık baştan kokar!... Bizde bahk baştan kokuyor... Memlekein her hangi bir bölge>.ine, meselâ başkenlimize gidiı.iz. Orada devlet ve devletlıler İ£İn »ara> misali binalar yapılmı^tır. İktidardakilere mnhsus kâşaneler, kulübler. kumarhaneler, lüks otomob'ller... Hepsi mevcud... Halbuki halk, gecckondularda sefalet cekmekU'ciir. Ankaradan ayrılıp istihsal bölj?eleriırc gidiniz. Bal tutanlar parmak slayorlar .. İstanbula uğrayıııız; 'loryaya bakuıız: fîevlet ve belediye erkânı içiu her türlü retab orada... Halbuki halkın cıh diyeceği bir otel yapılmamıştır... Şimdj bir de detnokrasiııin yürürliikte olduğu meraleketferç göziimüzü çMirelim: Dizimkiıin tanj teısine... İmarın doksaın halk içindir. Evler, oteüer, hastaneler. okullar, üniversitcler, konser salonlan. parklar, bahçeler ptâjlar, hepsi, hepsi... Hükumet reisleri, bisikletle, tram vavla işlerine giderler. Devlet reisleri basit evlerde otnrur Bizde koopertif evlerinin yüzde doksam ucuz faizli ve nzun vadeii kredileri zenginlerimiz, poütikacı büyüklerimiz için kullanılmiîır. Devlete aid arsalar, yok fiaUn» oıvlara verildikten başka devlet ve belcdije bütçesinden bu arsalara bedavadan rubu eksiğine umuml hizmet tesisleri yürütülmüjtür. Halbuki o zevatın kooperatif ve nuz arsa yardımına hiç ihtiyact oktur. Kendilerinin ve kanlannın ürlü türlü binalan. apartımanlan, hanlan. külhnnlan vardır. Gene de, böyle iken fakir hkaraya has imtiyazlı yardımlardan faydalanma^a koşmuşlardır. Asıl ihtiysc sahibleri, emckliler, ihtiyarlar, çok çocuklular acıkta kalmışlardır. Ankara ve Istanbul dahil şehirlerimizin ct•afı gecekondularla dolmuştur. A•izler nerede otursunlar? Xerede ı'ururlarsa otursnnlar! Hangi taşı iert bulurlarsa başlanm o tafa ıursunlar... Efendiler, bunları dü;ünroez... İlh... İlh... Kürsüden böyle konu}tu. Vaıxar verdi. Halbuki benim ve kendisiın tanıyan diğerlerinin dinleyiciler arasında bulunduğumuzu biliyordu. Keııdisiniu de, hayatının türlü devirlerinde tıpkı o tenkid •ttiği tiplerden oldutunu pekâlâ e pek râna bildiğünizi biliyordn. Buna rağmen: « Vaıanı işte böyleleri mahveder... Bu ahlâk, cemiyeti kemirirl» demelvten kaçıranıyordu. Nitekim kürsüden indikten sonra, arşılaştığıınız zaman, gözlerini bie önüne iğmek lüzumunu duynıadı. Cebaretle, cür'etle: Nasıl buidunuz? dedi Ve bütün omı tanıyanlar, pmrıkUtan kurtulamadılar: Kanıazaa gunü kahve içen, viveyi burnuua bulaştırdlktan sonra oıuçauzlara çatan vâiz efendiye benziyorsun. Burnuıı ağzını tekzib ediyorl diyemediler. Nezaketieri tni mâni oldu? Şarklılıkları nu? Duşunemediler ki, bu vatam Ankaıadaki sarayvari devlet binalan, Floryadaki köşkler, hattâ vâizin burnundaki telve lekeleri ntabvetmez... Fakat cür'etkârların yüksekten atijlan karşısında sarkvariliğin o sui pusçuluğu yok mu, 15te bu as•anı o yara öldürür. (VâNn) f a z a n : SAJV1LH NAFIZ TANSO Limanımıza gelen 230 ton kahve Trabîusgarb kumsallarırıda islâm mücahisüerile Türkiyeden giden gönüllü zabitan elele vererek müstevli İtalyanlaja karşı bir çok mahrumiyetjgr İ£İnde kahramanca savaşırken, Osmanlı Meclisı M:b".ısanında gayrimüslim mebuslar, Hürriyet ve İtilâf fukasına mensub .mebuslarla birleşereif İttihad ve Tertkki hükümetinj devirmeğe kajrar vermijlerdi. Bu târibte Sadarette Küçük Said Paşa bulunuyordu. Abdülharmd dev» rinde, 9 defa Sadarette ve âyan relsli^p(ic bulunmuş olan Said Paşa hürriyetperverane fikirlerinden dolayı htihadcılar tarafından da tutunmuş ve Balkan harbi baş'amadan evvel de hükumetin başmda bulunmakta idi Dıgarıda tngiltere, Fransa, Rusya, ttalya ve Avustuıya el altmdan Balkanb milletleri aleyhimize kıskırtm?kta idiler. Bize mutlaka 4 cepheli bjr barbi kabul ettirmek istiyorlardı. MatKıatın şiddetli hücumları karşısında ve muhalefetln birleşmesi üzerine Küçük Said Paşa kabinesi istifaya mecbur oldu Vazîyetin vehameti karşısmda yeni hükumeti tarihte büyük kabineadile Gazi Ahmed Muhtar Paşa kurma|a muvaffak olmuştu. <8 temmuz 1912). yordu. Bu meyanda saî Mehmedcikler de zchirleniyordu. Hele gayrimüelim efrad arasında itaatsUük ve ihanet vak'aları çoğalıyordu. Bu tarılıte ordularımız iki grup altında topl=inmi5tı Bunlardan biri ve büyü",ü şark ordulan grupu idi ki başlarmda Çırpanlı Abdullah Paşa vardı. Papanm plânı şu idi: Ben diyordu, Bulgar ordusuna acî bir baskm yapacağım. Fnkat bunuc için de bu kuvvetin gerek Mahmud Muhtar Pasa kolordusu. gerek sol kanadıodaii kolordularla irtibatııu muhafa*a etmesi lâzımdı. H^.lbuki paşa. şanlı bir galibivet kazanmak pahasına boj mühim noktayı ihmal etmış, Kırkkıliâe (Kırklareli^ istikametinde taarruıa kalkmıstı. Karşısında bulusao Blllgar kumandanı ise Abdullah Pas»mn sol kanadının boş oldığunu aniayınca, cepbeden bastum?kja beraber. gerilerine sarkmış ve bg duruın kpr'icında düşmanın kıskacına gireceâini anlayao Mahmud Muhtar Paşa. ric'at erarini vennisti. Bir SÖrü pcrisan ve asi aser, ysğmur ye samur altında çekilirken. bir bataklığa saplanmış olan paşanın üatttue bücum ederek nişanlanru koparmış paşaya hakaret eylemisleıdi Gayjımüslim efrad ise bozgunculuk yapjBu kabineye Kâmil Pasa, Hüseyin yor ve ikide birde: Hitoi Paja, Avlonyah Ferid Paşa gibj üç eski Sadrazam. Noradonkiyan Bulgarlar geUyor, Bulgarlar beEfendi gibi muktedir bir Hariciye pimizi kıİ!çtan geçirecek, tabuk kaNazıri, Mahmud Muhtar Paşa gibi çalım!.. diye bağırıyoırlardı. değerli bir Bahriye Nazırı, Nazım Osmanlı orduiuuda muüuj bir piPaşa gibi sert ve kudretli bir Har nik görülüyoı, bozguo, bütün dehjebij'e Nazın katılmıştı. Şeyhülislsm tile göze çarpıyordu. Çekılmekte olığa raeşuur Cemsleddin Efendi. Ma lan bu kolordu, bir tardİLan yolları liye Nazırlı&na Tatar Abdurrahman tıkamış, bir taraftafl. «vil halkı (jorBey getirilmişti ki. bu zevatın hemen ku ve heyecana düsüımü§, diğej ta hepsi Hiirriyet ve Itilâf fırkasma raftan baska kolordular üzerine dümensubdıılar. Çünkü mecliste mu şeıek. irtibatı bozjnuj, emsaUu bir halefetin birleşmesi ile iktidar. İtti hezimete sebeb ohnustu. Bu bal, Kırk had ve Terakkiden, Hürrijet ve îti larelindtiiı Çdtakvya kad<u' stnıj bir lâf partisioe geçmis oluyordu. Bu ka cephe uzerınde devaın etmişti. fiui garlar bur.dan ısüfü . >4İ«> bine büyük devletierle temasa geçe.a va rek, sulh yolu ile meseleyi ballet kılıç süvarilerıni, ka, mek arzusurıda idi Fakat Hürriyet yaya giden Tiiık askerieıt u.î.uıe »iiı ve İtitâf fırkasının müfritleri olan nıüştu. Fakat Çatalca nıüstahkem gencler, Babıâliye hücum ederek mevkunde onlan Harbiye Na<ın Çerkes Nâzım Paja emıüıdtkı taze v« camları kınnış ye bağırmışlardı: harbe girmetnis kuvvetier beklıyordu. Balkanlan vermeyiz, harb is Bu bozguncu kıt'alaru) daha fwia jeteriz! .. kılmelerine a>âni olm^k içia Cwk)M Bunun özerine Gazi Ahmed Muh N'âzım Paşa teıtddüdsiU: Ateş ediau!.. Kınrmi vermiı ve tar Paşa kabinesi istifa ederok yerini Kıbrıslı Kâmil Paşaya terket eline geyen ubitanı da kaoi£i$t ile mişti 129 tesrinievvel 1912>. Bira2 dövmuştü. Bu sert kunujıdu. bu % sonra müfritlerin arzusuna u\an mansız disipün »ayesir^de kenuıae 48Kâmil Paşa da Balkan Harbine gır len ve içindeki bojguacu mjsuriarj migti. Büyük devletler bir ağ'zdan: temizliyen Tıirk ojUusu, ÇaUılca gaa* Harbin neticesi ne olursa olsun tahkem mevkiinde ajllmai bir (gd. galibler ve mağlublar asla arazi yol vermez bk dağ silsiiesi ^ibl lıjj1 ybetmiyecektir. statüko muhafaia manm karşısma djkılnujti. galk«rj " edilecektir!. . şeklinde bir deklâ'as Harbinin birinci saihasında Cata»R8 yonda bulunmuşlardı. Fakat vakt:le müstahkem batlarmda Türk ordusunun bu kahıaroancs rjiüddfda^ı. QaiSelânik garnizonunda tatbikntını hen Harbinde ona »ürülruek yaptiŞtmız 4 cepheü sava? basîamıstı lekeyi çoktan temizlemisti. Bülpar Kralı Ferdinand ise blr nütKrah Ferdir^^H, ^ ^ | | | kunda: ejı guzide Buıgaı K>L.. .. , u ı,idııuş, Çatalca çitinl atlayıp, tstenbula hii>ük zayiat vermişti. Üstelik Karagireceğiz! diye ilân etmişti. denizle Adalar denizinde işbirliği yap tşin en hazin ve feci tarafı. parti mış Bulgar ve Yunan donanmasmır cilik mücadelesi yalnız mecliste meb makas ateşi altında dahi bu hatl'ir, uslar arasında, yahud şehirlerde mü bir turlü cökmemişti. nevverler beyninde cereyan etmiyor Osmanlı ordusunun bu müşkül duOrdu da bu kötü hastalığa bulaş rurna düşmesınde Mahmud Muhtar tırılmış bulunuyordu Meselenin eD Pcşanın bıiyük bir suju yardı. vahim manzarası. yüksek kum^nda Mahmud Muhtar Pasanın ric'at cmheyeti ile gpnc zabitler arasırdaki ri, Abdullah Paşanın muazzam haıaanlaşmamazlık idi. Kumandanlar sı, küçuk rütbeli zabitanın Ittihadcıaskeri erkân yaşını basını almış oa lık gayretile bu mağlubiyete kaı^ı diss>h ve halifeve spclık kalmqk ka kâfi derece mukavemet etmerneleri. rarında bulunmuş. Hürriyet ve İ'i büyuk bir felâkete sebeb olmuş, şark lâf fırkafina mensub kimselerden orduları ancak Çatalca müstahkem ibaretti. Genc zabitlerin hepsi İtti mevkiiude, bir roüdalaa harbine k o hadcı idiler. Gayeleri. Hürriyet ve yulmuştu. Işte bu suada ben de cettilâf ftrkasını devirmek. idareyi ele nubaa garb ordularına bağh birlık almak. düşmantarla çavasarak yeni lerde Yunanljlara karşı açılan savaja saferler. ve yeni fetihler mevdana gİrmiş, yaralanmış, esir edilmiş, ni getirmekti. Bu iki zürnre birbirini din hayet tedavj olunarak Seiânikten ailemiyor. biririn verdiŞı emir. diğor lemle fir3r etmek suretile lstaobula leri tarafından kasden tatbik olunan dönmüştüm. Çatalca müstahkem mev kiine Çerkes Ahmed Abuk Paşanın kumanda ettiğini haber almca, derh«il Çatalcaya hareket etmıştı.n. Evvelâ >î.veı ıni göıdüm ve kendirrı ı«ınıt Fransız Gazeteci ve tım. Hattâ l*t'fe n'=Ti,i .jjyt ysverc: Sanayicilerindan Bir Gru Paza Hazretler'n.ipn Trabj^nia ödünç aldıgım IQ altm Vittyı ödenıepun Istanbulu Ziyareti ğe ge'.miş dersiniz, uedira; „ P a » , derhal beni hu/'trunj fcabul Frar.sız gazeteci ve senayicile etti. rinden bir grup. yeni PARİS İS Hoş geldin Hüs jmpdd'n. c.adi, TANBUL direkt servisini açfn AİR garb ordusundan ne babprior getirFRANCE Havayoüarı Kumpanya din. tnşaallab orası H . I • ıcür, ba sının umum müjürlüğiir.den bir şımıza neler geldi^ini î?öıd'tı mü?... Ben, Ahmed Abuk Paşanın, elini kaç azanın refpkatir.de olarak AİR öptüm. O da siftjffii pksidı. FRANpE'ın SÜPER G. ÇONS Garb ordularımız'ıj OJ 1:;,Jİ fçp TELLATİON uçağı ile Paristen p p « m c'edim. ' ^ r ^ r n v ı m^ydan İst?nbula gelmişlerdir. hartyni kaybettik, Amavudlar, bizi arkadan vurdular!.. Arkast Sa 5 Sü I de Atatürk, Büyük Nutkuna şu le ile başlar: 1335 (1919) $eneâ mayunnın 19 uttcu ggünii Samsuna çtktım. Piyasada dolajan baberlere göre «SaHakikaten öyle oldu. Atatürk, 1919 meland» vapuru ile Brezilyadan gelen 230 loniuk bir parti kahve bedeli olan mayısının 19 uncu gunü Samsuna dovizltr tr£.nsfer edilmedlği için Bey çıktı Çıktı ve ne oldu, hep bıliyo desine tâbi ve onunla beraber şahu ı kabul etttğtmiz tanhte« dörı gıln avruta gonderıîm:ştir. ruz, fakat hiç düşündünüz mü? larını vikâye edebilecek herhangi hir I vel, 15 mayıs 1335 (1919) da Itılâf devYaptıiımız tahkik3ta gore davanın Ya çıkmasaydı?!. letlerinin muvafakaüle Yunan orduaslı şudur: Hukumetn kahve Ithali vazıyete razt. Bu ters sorunun korkunç cevabını içın açlığı munakasaja gıren tacırler O zamanı yasarmş olmıyanlar, bu ju lzmire ikrac edıiiyor. evvelâ tonu 386 sterlin gibi en pahalı vermek için Nutkun başlı bajina bir satırların arkasmda Atatürkün gerAcı, fakat gerçek!. ithal Usanslannı kullanarak Bi«mlekete tarih olan bu cümlesinden sonraki pekçi elile çizilrnis kapkara felâket Doun 19 mayısta 37 yıl önce Samkahve getUınijier ve kârlarıuı sağla satırları okuraalıdır. Atatürkün Azız ruhuna Halr^n gufran dilemek üzere tablosunu jyice gözlerinin önüne ge suna çıktığı gün vataa, tıpkı kendi Şundi bunlann elleıinde tonu Uf ve mevlıd okunurken Nutkundan da ba tirsinler; ikinci defa ve Hitler elınde anlattığı haldeydi. Her an batma teh321 İrgıüz lirasıodao düjuk fUta & \ u parçaları okuyacak olursak tmurj yenilgisici gördükleri Almanyanın likesinde küçük bir tekne, fırtınalar birinci yenilmesinde, beraberinde sü ve dalgalarda onu taşıygrdu. Fakat tirmoek tâabhudunde bulundukları kahvelere aid luarjs bulanmakıadır Bu ruhu daha suk gad olur. rüklediği miiletlerden ve devleti.r O, ne taşımakta idi? Atatürkün ruğ muamele aulara kâr bırakmadiğınaan Bunun böyle olduğuau tesiim eünek den birı olarak neleıüı başımıza ge hunda üç şeyi Samsunda anavatan bıraktığımız memleketlerdekı lebıleceğini apaçık görürler. Haklı tıatla kahve getırımeğ* pek ya ijin topraklarına cıkardı: j rnabedieı ımizin bugunkü halini bii veya baksız, harbi ilân eden vatau1 Hakka iman, tashhuae de girmiş bulunas mek kita>et eder. İstiklâl ve bürrıjeı daşlarımız basımızda yok. İdare, sal2 Millete ıman, Islâmiyetnı nasıl öksüz kal tanatın elinde. «Hüküm ve karar, yetacırler bu kahvelerderı bazı par2 Milletinin haklarına unan. tılerı meccufcn getırlmekte. fakat da dığuu takdır etaıiyeuler kalmıssa bu nenlerindir,» kanaatinde bir hukuSöyleroesi kolay. Fakat bu üç imanı ba W3İ vapurda îken transfer yapılnid bazin ıhtimaü bir an kendi kendıle met. Irade, aruk onlarıa eline geçbir ruhta tasıyabilmek çuk güçtür. ttu* oinıasuu nınıet bilerek ma!ı başka rine usavvur etmelerıni dileıim. Ata mig. Her jeye razı bajtar, Bu ağır, ama kıymetli yüke dayanataraia sevkeujıekte. boylehkle taahhüd türk, ve bütün İslâm âlemının da... lerlnden kurtulmanın çarelerinı ara yırminci asırda istiklâl önderi olmugBu, •T">nTar''"'" bir yönii Demek, bilenler, tarihin a» doğmuş, büyük aıaktadıılaı. tur. Yalnız Türkleri değil, bülün esir Atatürk 97 yıl önce 19 mayısta Sam kişileridir. Çokları bunları taşıvorura Haibuk piyasada iddia edildıîıne goıe sanırlar; iakat zora geldikleri zaman transfer ıçıa aceleye luzum yoktur milletleri istiklâl yoluna ayağa ka| suna çıkmasaydı bu bal, devarn ede içlerini boşaltınca hanıalelerinio, asU cekti. Tereddüdler, korkıılar içindeevvelâ linıaca gelır, guznruğe dıran, Atatürktür. Atatüıkün, 37 yıl önce Samsuna ki bu idare, bizi nerelere götürebılir esa&ı olmıyan vehimlerden bajka bir dn.r ve trar.sftrltri yapılır çıktığı 19 mayısta vaziyet ve dj? Bumı buUr.ak için, bele olayların şey olmadığı görülüverir Atatürk, bu maruara ne idi? Bunu kendi dUlinden akiji tarihe gectikten »orıra, .fazla üç imanı sahiden beraberınde getirdinleyelim: gayret «arfıoa, günlerce zibin yorma mişti Getirmeseydi İstikiîl f'IüpaieMüdiirtiiğüniuı bü jeepi lesi dediğımiz muazzam savaşı. başs Osmanlı Deluletinıa dahii olduğu zahmetine muhtac olmay». (»iındı rıya götüıemez; onu itiraz kabul etgrup, Harbi Umumide mağlub olmv§ Şıradi Atatürkün çızdıği ikinci İ»UUibul Sa^..» Uduurlugune sld Osmanlı Ordusu her tarafta tedelen tabloyu ibretle seyredeliro: mez bir gerçek olarak sona erdire0839 plâkalı Jeep. evvt.kı akjam me;şeraiti ağır bir mütareke ım Ordunun elındm etleht ve ceTp mezdı. hui blr jJtıs t#raimdua ba.ji.k Vludur büyiik harbin uzun lenelen hanest 0İınmi| ve almmakta. İtilâf Samjoın'a ayak bastığı anda pe arlUju btuutı ooücdeo ZATJmda millet yorgun ve fafcir bir devletleri Uütareke ahkâtnına rioyete kasmda bir ordu. ne cebinde para, ne halde. Millet ve memleketi Harbi U lüzum görmuuorlar. Btrer vesile ile Samsun limanında emrc hazır bir HoB|r 7 ja^mia bir çocuğa mumıye teıkedenler, kendi y Itilâ/ donanmalan ve atkerlen Istan nar.ma vardı. Her zaman ileriyi tarajarpafak oiduıdii endişesıne düferek. memlekettea jirar bulda. Adarux vıliyeti Frannzktr; UT yan gözleri, Anadolu toorakları üs*ksaı», laaıcü^acki 25018 etmi?ler. Saitonat ve hilijel mevkum ja, Uaraj, Auintab İngilizler taraftn tüne yayıunış, kendi gibi sil&hsız vc pıâ«...ü kaınyouls Si'Ubde Otakcılar işgal eden Vahideddin, mütereadı dan ngal edilmif Antalya ve Konya parasız millete, onun asırlardanberi MUdeiiaJen .Kea ^eaim Kir.it> ıs şahsını ve ualnu lchlırıı temin edf da Italycn fcıtaatı askenyeti; Merzi j özünde sakladığı cevhere baktı. Her oılude 7 yaj.t.da blf vocuğ& earprak tahayyül etttği dem ted jan vf Samtunda İngiliz oskerleri | göz, bu cevheri göremez. Gördüm oiuumue eeteoiyet vetıpl»tjf. |U<a ttfaSiDui uıütidei lüuaılUk uti birter arattırmakta Damad Ferid Pa buhmııyoT Her tarajla ecnebi zabtt sanır, çak kere aidanır. Atatürk, o « • " / ' • .udır. şanın nyatetindeki lcabine idz hau ve memurlün ve huturi adamlnn cevhtrin nerelerde ve kimlerde oldutıyettiz, cebin, yalnız fadnahın ira jaalıyetıe. tlıhayet mehdei kelâm ğunu bilirdi. tlk isi davayı, millî daBir otuuıobil taınirbancsinde yangm çıkU £adıkcyde Kaşlılmle «.«"ch=sı so kaSında 26/1 sumaralı oto târolrUar.ej »ipd« 1kaynak japılıtkeu kamfoo deposui" ;' I r< :u pirUır. I ': jsn^ın •••»••••••••• «ıkoıijlır Jtlal:eiiln gayretlle yongın. >••••»»•»••»••••»••••••••••••••< enljletceden »oudürülmuş»* de. 70420 Rl4k»ll blr kaıuyonU, SersyCLi pltka ll b«jko bir kaa.yoü tamaıceD yamuıstır. Buad»o b4*k» g«se ttujdlllude ve SöğUllute6WCSlocie lkl yangın çıkaiij ta df Itlslye Utalmdsr suodürülmüs tU(. l ve K»pUn Necdet Or idareıinde tt \t Rdiık üurumu «U too kalay ithal «Lmljtı. Buııiarıo J0 U Uradan vil^yetlere tevziine kaur v«rilmİ9tır. Ajrıca Kururo liM ton teneke g«tlıUmstır Buııun 130(1 tonu koüitrve fab.rika!anna d gılnacoktır. Ya Çıkmasay m* YAZAN: Beyruia gönderilmiş I ÂU YUCEİ* vayı anlatmak oldu. Onun en tesirli stratejisi, daima inandırmaktı. Hayatmda çok şey yapmış olan Atatürk, yaptığı kadar da konuşmuştur, söylemiştir. O, sözü. mavzer Eibi. mitrayöz gibi, serî ateşli top gibi kuHamrdı Ilk tâbiyesi söz oldu: sonra sözlerini silâha sardı ve nihayet silâhları söz haline getirip Lausanne ahidnamesıle eserinin beratını Türk millstine verdi ve rlünyaya kabul ettirdi. Otue yedi yıl örçceki 19 mayısı bugun nayalımizde canlorıJıruktn onun kıymet ve ehemmiyetini anlamak çin üzürü. fakat en iyi kavratıcı yolun yazuna başhk aldığım soru nluğunu zannediyorum. tCumh ıriyet ievri» dediğimız tarih bölömünün Be^melesi» Atatürkün Samsuna çıkıdır Tekrar aoralım: Ya çıkmasçydı?!. Bunun cevdbl, o gündeo bugüne memlekette olııp bitmiş hâdiseler ve yıırd üstüne ciikiLmiş eserlerde yazılıır Okumaya galışmalı. anlamaya aı^mahyu. Belcdiy* «nfinar ve fasulye tanıiıu iatifi yapıyor Beledlye Tapıl n Baıısiarı kın lstlh sal roıntakalariDdan bol mlktarda ennar ve taj» JasulT» Feılrilmlş'tr. Mısır çarsın ftoUDdekl Tanzim SS;F eriDde bıı «nglnarlarra tar.esl 35, fa iulyenln küofu M kuıuçtan satılmaksdır. Be edlvece Tabmtı BOkagrnda yapılmakta olan kuzu etl tan>::n satışı büyüt bir r»|bet görmUftUr. Pelediye halkıro'zm bu re'^etlnl ve maliyet durumunun daba müsald ha1 geltşlnl nazsrı dikkEte alarak kjzu Ir.ln kllojunu dün İSO deıı 430 ku153 indlrnılsttr Denizcilik Bankası Umum Müdür Vekili değişti Dort sydan berl DenUcilU B^kaDmum Müdürü Tusıu* Zlya ÖnlFe efeilet etmekte olan Enver Tekapt hu aaifeden ayrılmııtır Terlne İdare ecllal iziUrmdan Ne]4t Ear.er çe*t rllmlştlr Valova cezaevinden blr mahkuru k»çU t$l«dlg] bir bırtızlıfc şuçur.dan dola Talov» cezaevinde mabkumlsetlnl ;t:niPVfe oisıj Muıt Orfk Ifffr''p b!r mahkfim. Ilysret M»t|nd( kalabalıktan ttfade ederek kacr. ş ;r. Jandarma ve o!!s, f'rari b'r"»! Bramaktadîr. Havagazı ile intihara teşebbüs ettj Barbtyedc Sytau caddeslcde 19/4 nu ıaralı Melek anartınoamnda hlzmetçl Ilk yspan Hatlce Pamuk, bavagazl musluSunu açmak «uretil» lntibira kalkısmıı baygın blr bilde llkyarüra nstaueslne yatırılmıştır. Döviz kaçakçılarının duruşmosıp« diin devarn «dildi Döviz kaçakcılı^ı yaptıkları IdcilasltflTktf eillen ve mahkemeve verüen Ruben Au T* 1J luç ortagınm dııruş y d?vam cdt'^ıl^Tîr O'*v"1c0 dıtrıısa<1a .«on olirak revktf edlleu Sa!; Kı •alla, Rafael Menasinln sorgulan y?pıl Mr Ms7mınlar lr.a'1 olunan suçu "ef'i"'"' evie alftkalı ol.nadıkannı eoylemlşlerdtr. Dâva şahtd celbl İçin başka güne blrakılmıştır. En GUzel Mevüiminde, Lüka S/S TARSUS ile Denizcilik Bankası T.A.O. 37 ton yardmj sl «Searsent Cralnı» duu, vukua gelen deyren. ynrjın ve sellercen zatdi gd' ren felâ^etzeielete 27 tonu aşan yar dım »alzemeil getitmlftlr. Malzemeler, Baş!"an Elsenhoyer'ln Blrle=!k Amerıka Kızılbaç vasJtaslle ta lep ettlği yardınam blr kummi teşkll ' l c^t Craln» asSerl naKllye geUamulesl, ev ejyaşlle sebze to bumudur. WjH4* mtHt» Mkwi Mkiıy* umi Mevslmin fn Oaılp 9eris!n) Kaşırmtyımı DENİZYOLLARI Işletmesi tarafından takdim olunan bu gezide Yeşil DALMAÇYA sahilleri Yugc»lavyada güzel RİJEKA ( 1 1 / 2 gün) Gondollar şehri VENEDlK (2 gün) Müzik şehri NAPOLİ (2 gün) (Arzu edenler RÛMA'ya gidebilirler) San'at 5ehri CENOVA (1 gün) VİLFRANŞ (2 1/2 gün) (Arzu edenler KAN ve MONTE KARLO'ya gidebilirler) Bin bir güzel tarafı ile BARSELON (3 gün) Chopin ve Georgeı Sand'tn adası MAJORKA'da PALMA (1 1/2 gün) Çeşidli güzellikleri ve cazibesi ile StCİLYA adatmda PALERMO (1 gün) GE&lt EĞLENCELERt YEMEKLEB Makine adam 41manyadan gc'.rtlen < Makine adanu bugün »oat 15 30 dı Gülhane parkınd?ki huausi paviyr.nunda basıq men>ublaııra gosterıiecek, radyo ile idare edilen robotun hareketleri vt konuşraası îejreciıkcektır. MERAL ONAT ile REŞTAN ARAS evlendiler İstanbul 17.51956 Muallimler Birliğinde diin bir tophırjtı japıldı Ortaögretun ve Azınhk d«relmen!eri intıbak kanuru tasarisı hakkında, dun saat 16 dan ıtıbaren Turkiye Mualiımler Bii'.ğınde bir toplantı yapılmıştır Topiantıda. tasar: ile j!g,ı, o ı a r a k BakThk nezd:nde yapı.an temasiar anlatılmı, ve fıkir teatlsinde bulurulmustur. Oğretmerler, tasar.nın nok<ansi2 clması ve biran evvel karunlaşıt)a«ı yolunda çalısılması için yen> kar^rlar almış ?rdır. Biyango bu^iin çekiliyor Millî Piyangorun 19 M a y : 5 ç e k j ] ( bugta sa«t 150 da Ankarada yapılacak, .kratplye kazanso numaralar bu gece saat ?3 te Ankara Radvosu ile yayınlanacaktır. Ö^ÜM Anadolu Kazaskeri merhum Zeki ıfendi kerımesi. merhum Suvarı Mıraayı Bedirhsn beyın eşı AYŞE ŞADİYE f A¥SAL BİLET ÜCRETLERİ YER LER AYIRMA ve Dans orkestralan, kotyonlu balolar, muhtelif oyunlar, yüzme havuzu v.s. DIŞ HATLAR gemilerirr.izin emsalsiz yemeklerini hazırlayan rneşhur NECDET TENGİZER USTA idaresinde en leziz ve en çeşidli yerrekler. Emsallerine nazaran en ehven fiatlarla tanzim edilmiştir. Yolcu beraberinde OTOAîOBİL götürebilir. Hakkın rahmetine kavuçmuştur. Dunku Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerınde cenazesinin ^ 19 5 956 cumarîes: gunu Kızıltoprak Zuhtup.^a Caaaıinden kaldırılacağı blldirilrrr=tir. 19 Mayıs gosterileri 4°'ayısıle yolların kjpalı olacağı p.izara aiınarak cenazesi bugun öğle namazı Kadıkoy Osmanağa Canıılnde kılınar..k Beylerheyi Kuplüce tnezarhğına defr.edilecektir. Merhumeye rahmet diler. bu tashihten dolayı özür dıleriz. MAYIS 19 SKVVAI 8 Büetler tstanbul BAŞ ACENTALIĞIMIZDAN (Tel: 44 23 62) HİLTON Ajansımızdan. ANKARA ACENTALIĞIMIZDAN ve Bankamız TALİ ACENTALAR1 olan tamnmış SEYAHAT BÜROLARI ndan satışa arzedümiştir. V LI D Aziz esim sevgiîi babanıız emeklı Iştihkâ^j Albayı ' R İ l A T YKNKJt'in ölümünün 4Q ıncı gününe tesadüf eden 21 mayıs 1956 pazartesi günıi ikindı namazım mütEskıb Ksdıkdy Osrr.anağa Camıinde okunacak Mevlidi Şeriîe akraba dost ye kendislni sevenlerin teşriflerini saygı ile rîca ederiz. £si: Ebe Şükriye Yener ve Çocukları J 4 39 12 10 1BC719 25 2II5' 2 53 916| 4 47| 8 4412 00 710 Yerler az^lmaktadır, acele ediniz. •»•»•••••• . » • » < • • • » • • • ••••••••••••••»•••••••••' Bu sefer de dönüp Aimanca hay kırışın seldiği tar^f bakcılar. Bu ses binanm alt katıntiaki terastan duyulmuştu. Bu ses. atkası dönük bir koltukt? cturan ve yaınız trab zon topuzuns benziyen dazlak kafası şörünen bir adaran hançeresifl cen uğultularla çıkıyordıı. Bu ses... Bu ses? Dazlak kafalının karşi&a3da duran ki kişi biri erkek, birt d'si bu inîEiım sesinden çok ürktüler. Yine güm! Dczlak kafalı, yumruğunu önün deki alcak Tj^saya indirdi Alman cc bojuna haykınyordu. Cemil Eıen, onun ağu kalabalığ: srfsında şöyle deriiğini ancak farkedebildi: Nedir bu böyle üstün.c doğTu?... Burada da mı?... Burada ca mı sü kuna kavuşamayacağız? . Susturun! Ay=kta duran iki kişıdeu erkeği, sırtırda beyaz gömlekle doktora benziyordu. Atr.irinden azr.r isitmiş biı maiyet telâşıyla evvelâ pâimak lığa saldıran köpeklerin üzerine yü rüdü. It ite, it kuyruğuna buyurdu: Burads da mı sü<una kavuşF mıyaf'pğ'z? . Sustutun Rabinin arkasından m1 b"'* " • "??. . •Hey, Lord! .. Hey Sam! .. Hey İ van! .. Yallah verleririze! Talimü köpekler, kuyruklarmı br ceklarının araüina kıstınp ye;i' çim (6142) «t'l'MHURÎVET» in Tefrikası: taıa niar: Nlhat Karamağaralı ve V a.\u Bir anda sanki kıyamet koptu. Bütün demir parmalılıklar irdın dan bir yelvele başladı. Bu tcprak lar üstünde vaktiyie hukuın süren Süleynjan Peygamberia bütün tab, ası ayaklrndj. Yabancılara karşı hep bir ağızdan protestolanj;ı yükselttiJer. Projektörlerla aydırlatılmış yeşil çimlerin üzerinde. bhbirinin tıpatıp moielı, üç azman köpek girt laklarının bütün hızıy'a hsvlyarak hücuma kalktılar. Çimli saha ile bu kendi bulundukları Ç3kı! kakılı av luyu birbirinden ayıran yüksek p:r makljklara şaldırdılar. Azı dişlerini göstere göstere, demir ere lırmana hcplaya... Bunlarınki bir şey deği", .. Bunlar nlbayet köpek.. Bahçer.in çirnH bölümünde hvlaya dursur.lar... Fskat çapraz ateşin en Cfchennemisi, sağ J aki demir p?nr.'kîıkların ardmda .. Türlü cansvarır ulumağa başladı burada.. C?kE,llar mı. kurtlar mı. sırtlanhr rr.ı?... Ara yerde sıçanlar, kflbayJar ince u z çahyor Demeğe kalmadı, en yskınlarındakı kafesten, hemen erıseıerinin dibinden, «B.yvvvy .J» Gök mü güriüyor? Bu ne» Güler, daJısının, göğsüııü demir ci körüğü gibi şişirdiğini farketti: U... Ve Güler, derhal an'.adj ki, dadısı, ananevî tUlâk! (Jlâk!» lan sıra layacak. Atik davrandı Güler. Ör>)edi Güler... Mus; llat bir sineği bir şaplak ta tutar gibi, Güler. dadisinın ağzın daki heceyi, «lâk» hecessai bastırıverdi. Bu sesler. sade villa balkını değü, bütün İsrael'i cHayaljm» ve «Hayalots larıyls uzerleııne celbedtbilirdi. Cemil, iki kadını himsyesi altına aldı. Kollarını omuılanns doiamak istedi Geri döndürecekti. Bu neta rreli yerden uzakİEştıracaktı. Rabinin bahçesinJen geçirecek otomo ı bile aşıracaktı. Gaza bascak. basa caktı. Sonra bu hallerirıe kendi de I güiecekti. F;kat, kanad açmış gibi himayekâr kollarının altında iki kadm sö nüverdiler. Yere baktı Oıacîğa, süs nebatlannın erdına çökiıvermiş Gü erle Anberbu .. Onu da bac£kl;rın dar. çekiyorlar. O dr. terüiıc dönmüş bir saksı bulup oturdu. Hayretle seyrana daloUEnselerinin dibinde ikmci bir ağır erjdaht: «Bavvvvv .. . » Orcuzli nnın üzerinden dönüp baktıiar; demir kafesi.n içınde bir arslan sördüler. Hayıarıarın padi şahı tenirgin edildiği için, maiyeti erkânmı tekdir ediyor Fakat kim bu âsi? .. Kim bu âsi ki. sesi cemi mahlukatıckinin fevkine çıktı? Almanca bir küfür sallıyor; bilhassa Avustur ya'da bol kullanılan harcıâlem bir küfür. Donner vetter noh'a mâü. . FerClııhten... Güm! Bizim macera avcular.mn nazerıncî arslan birdenbire ebemmiye tini kaybetti. erin üzerinden döner uskıye'i mer bey? Profesör Blumenthaıin kızı d mer havuzun arkasira dıeru kay ye Maslahatşfizar karşı tribünden östermişti. Amerikadan misafir ge ardılar. Köpekler seslerini k<»sip siîinin en estetik cerrahı.. Estetik cerr. hı, »ekrar oturması ce. k< feslerdeki ulumalar. kükreme çir dazlak kafalın.n koltuğtınıı er de dindi. Lâkin, dazlak kafalı adam suku zeltti Yumroklarını inâirdiği za man masanın üstür.de devrüen eşnunu bulamadı. yava nizam verdi. Koltuktan. dramatik bir eda ile Dazlak kîfalı artık yatışmıse beı fırkyıp yak.sını vırtarmıs gibi hareketler yaparak vir.e haykırdı: ziyordu. Sakinleşer. sesiyle bir şe Öf. Lord!... Öf. Sam!... Of I ler söyledi. Cemil. Gülere terciime etti vcn!... Öf, kurtulamadık . Ne tecrübesi yapıyor bunlar? Ayağa kalkınca yüzücü dönmüs«Tecrübemize devam edeiim.» d tü Ksfeslerin istıkameüae bakıyor u. Bu sefer de, Güler. keudi hay yorKoltuğun durduğu yer değiştiğ: ret nidasını. kendi clinı ağzma kaiçin. terasta br.lunan üç kişinin n pstarak boğdu. Hâcet de yokru ya.. Nutku tu tecrübesi ile meşgul oluııfunu gö düler. tulmuştuYerde, msrmerin üstüııde çörekCemil, geng kızın cmuzuca balecmis, bir yılan vardı Bir Hindiififçe dokundu: nin ney'ini dmler gibi, yılan boynu Tanıdın mıî diye fısıldadı. nu dineitmişti, Yukanya bakıyorduBu suali, Mamsdadı, aynj Yukarıya dimdik bakıyordu. Vt tai!e cevaplandırdı: vadan papağan tüneğine benziyen Jemüiiğım, bu dazUk kafalı bir halka sa'.lnıyordu. Bu halkaya enstitüde bize şıkışan h,ademc ayo!.. mini mini bir san kıts tünemisti. Yı Hani senin jıgaranr k^ç,... Jıgara lan. ış:klar içindeki bu sar kuşa ba nı söndüren kıyordu. San kuşu büyülüyordu. Ve Hakikaten hir gün evvel, Blument terastaki üç kişi de. bu büyiileme hali ziyarete gittikleri zarcan. bu manzarsıyla büyülenmiş gibi harp ac?amı enstitüdp hademe olar k "etslz bakıyorlardı?örrr : i!er^i. «Naı^tınu bıriydi... Süs nebattarının ardına sinmif Güler, ancak kendini toplayabildi üç kişi de bu manzaranın tümüne Burası tersipe dünya! dedi. Hademe efendi rolünfjp. âlimleı bj kıyordu. Dazlak kofalı. elinl aJnaıds gezmaiyet! Bu kadını da geçid resminden hatırladmız değil mi, Cemi dirdk 'Artcan rar) MERAL, OKDAY ve HİKMET ÇİFTÇİ nişanlandılar 19 msyıs 1956 îstanbu! Yaz münasebetile ortaklarımızın ealışma saatleri aşağıda gösterilmiştir. 9 12.30 1.30 17. CUMARTESİ GÜLLERİ KAPALIDIR Savm müsterilerimize arzolunur. Verdi Ltd. Ort. ARAZİ ARANIYOR Şehir imar rUırumu dahilinde olmak kaydile 50 200 dekarlık arazi aranmaktadır. Tekliflerin 548 Beyoğlu posta Kutusiı s^resine bes fiün zarfmda gönderilmesi. J Telefon Numaramız 25.5.956 dan itibaren 27 28 59 oîacaktır İAMPİYON MÜESSESESÎ Y. BULUT Nöbethane cad. 2/6 7 Sirkeci İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog