Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

MODELLERİYLE, DİPLOMAT VE KONT YAKALI COMLEKLERİ SIK VE ZEVKU CIYINENLERIN CÖMLECİDIR 32 nci yıJ sayı 11426 u m h ur i y e KLTRUCUSU: YUNUS NADİ Telgrai ve mektub adreal. Cumburıyet Istanbul Posta Kurusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santra) Numaras: 224298, Vaa lşlen: 224299, M.tbaa: 2?429C direkt uçuş 6 Saatten daha az \ Cumartesi 19 Mayıs 1956 «19 Mayıs» ın37nci Yıldönümündeyiz Kutlu Olsun! ikir \ e kültür atanında sonuca varmak, a«kerlik alanma kıyasla ne kadar daha güc ve yavaş olu>ormuş! 19 Mayıs 1919 da IMustafa Kemalin Samsunda kara\a a>ak bastığı günü başlangır «avarak, uç buçuk vıl lcinde. Türk Kurtuluş savaşı öz'p'IİEİmiz hedefe ulaşmış, yurdumuzu çiğnemek istiyen ypbancılar sınır dışma ahlm'stı. Ard arda yenilgilere uçrıvan, ezilmiş perişan olnıuş. topu tüfeği eünden alınınış. topraklan istilâj a uğramış, P'uasf. ordusuz bir miltete, yenJdpn teşHlâtlanıp savaşmak ve zafere kavuşmak için, üç buçuk yıl .letmişti. Fakat senıbokınü gene 19 Mayrsa baçlad'shmız kültür ve med°rhet sa\asında bugün hâ'â bitmez lükenmez güçlüklerle karsı karsıva bulunduğumuzu inkâr edebilir miyiz? Biri Ortaçağdan kalma. geri, çüriik. soysuzh>şmış bir \aşama dü^eninden kurtarın aklın. dotrruluğun ve H»'i bir hayat anlavişmın nimetferine ka\ usturmak istiyen gavrptler simdhe kadar özle'Mjnmiz çibi vprimli olamamıştır. 19 Ma\ıs l<>iq da diınvava gelen va<anda«lar bugiın otuz sokiz >q«:'na hastılar. Eğer buniarın h«r biri rasvone! bir eğitim pnreb:'spvdi, eğer biz ilk öğret\r*ı dâva«inı kültür ve medeniyet savşîmizın açır noktası olarak vaVHnde e!e alabikeydik, şhndi bu alanda coktan zafere hic değilse biitün i arkada bırakroıs olurT du". "*" Atatürk nesli içinde Atafürkü ar'n artlann savıca pek az olm*M. tenbeiMkler. gevşeklikler, hıMmsMz kickanchklar ve mâna"t b»nük iddialan vüzünden dezamanlar kaj bedilmis. ya\isz>ıla ayak uydurab"mek hususıında geç kalınnııstır. F^kar boj le oldu diye kiısmek, ümid&izlisje dıısmek bize yakışmaz. Karsımızdaki engreller ne kadar cetin olsa da, bunlar hiç b'r zaman 19 Mavıs 1919 da Atstek başma içine atıldığı er a\arında de&iMir. Bu pıin devrimlerin ışığı altında yetsnıîs. «rbğsü yurd ve hürriyet sevpisi ile çarpan genç bir avdmfer nesli yetismiş, her alanda is basına gplmiş, sorum yüklenm'stir. Havat kavgasında bu nesüden büvük basarılar bekH\oruz. Yurdun sivasa), kültürel ve ekonomik k?lkmmasında Atatürkru vatandaşlar şimdive kadar is başına gelenlerin yapamadiffinı basarmak, devrimlerin ısıtb ile vurdu baştan başa aydmlatmak 7onındadırlar. Bu arada avdın Türk kadını, üzerine düsen görevin önemini bir an hatırdan cıkarmamalıdır. Sosval de\rimlerin müsbet olarak gelişmesi. inanan kadmJann emeğine baçîıdır. Tarihteki büyük hamloler, erkekler kadar, beiki daha zivade kadılann fedakârhğı savesinde başarıhnışhr. Türk kadını bütün varhğı ile kendini Ataturk dâvasma verecek. bu dnvanin her gün artan bir hızla adım adım gerçekleşmesi uğnına çaI'sacakt'r. Başta Millî Eçitim ordusunun kahraman subavlan, hekimi ile hâkiıni ile, profesörü, mühendi=i. ciftçi<=i. teknisveni ve yazan ile bü'ün Türk aydmlan! Vatana borcfu olduğunuz görevi sakm unurma.Mmz. 19 Mayıs, size tükenmez bir ilham kavnağı olsun! NADİR NADİ uz yedı >ü e>vel bı.gun. 19 mavK, 1919 da Bu\uk Ataturk. vaanı kurtarmak uzere Samsunda Anadolu topraklanna ayak bas:nıstı. 19 mayıs 1919, Türk raiUetini istiklal ve hürriyete kavusturaıı Millî Mucadelenin başlangıç terihi oldueu kadar. bugünkü Turıi>e Cıunhuriyetinin de kurulus tarihi < a ılabilır. >j Her >ü bir Genclik ve Spor bajTamı olaıak kutladığımu bu mutlu tarihi, bııgun de butun yurdda parlak torenlerle kutlamakteju. Bu munasebetle bııgun Mithatpa,a >e Fenerbahçe stadlarında Arka&ı Sa. 5 Su 2 de 1 Rusya da bizepetrol vermiyor Batılı petrol kumpanyalarına borcumuz 50 milyon dolarmış! «Financial Tünes» gaıetesinta bize dair neşrettiği yan Londra 18 <R) Financial TimM gazetesi, Turkiyenin petrol ihtıyaçlanna ve petrol tenun etmek için yaptığı temaslara dair bir haber nejretmıştir. Gazetenin, îstenbuldaki muhabinnden alarak yayınladığı bu haberde Turkıyenm batıb petrol kumpanyalanna 40 ılâ 50 milyon dolar borçlu bulunduğu tasrıh edilmektedir. Financial Times'in belirttiği diğer noktalar şunlardır: (Arkası Sa. 3, Sü 4 te) Başbakan Atganistana çağınldı Öniimüzdeki haftakr içinde yapılacak seyahatte Menderese Dış İşleri Bakanı da relakat edecek Ankara 18 (a a ) Dış Işlen Ba kanlığı matbuat burosundan teblığ edılmıştır: Afganıstan Başvekili Altes Muhammed Davud ile Hanciye Nazın Altes Naim Han, Başbakan Adnn Menderes ile Dış işleri BakaTi Profesor Fuad Kopruluvü. Afgan hükumetinin mlsaiin olarak Afganıstana resmf bır zıyaret yapmaga davet etmişlerdır Dost ve kardes Afgan hukumetınrn bu nazık davetı memnunıvetle kabul edılmıştır. Bir kaç hafta içinde yapılması ıkj tarafça kararlaştınlmı? olan bu u yaretın tarihi onumuzdekı gunlerde tesbıt edılecektır Bu nvaretin ıki mıllet ar^smda tnevcud an'anevî yakın dostluk ve kardeşlik rabıtalannı bır kat daha takvıye edeceği şüphesızdır O r Hürriyet Partisi ilk ıttitingitıi dün Mustafa Kemal 19 mayıs 1919 da Anadoluya nasıl geçmişti? Merham General Kâzım İnançın evrakı arasında bulunan nollar ve vesikalar Sene 1919 Istanbul sokakları mustevli devletlerın askerlerıle dolu Mırlıva Mustafa Kemal, Sışlıdeki evinin perdeleri ınık I09 odalarında asabî adımlarla dolaşarak vatanı kurtarma plânlarmı kuruyor. Erkânıharbıyei Umumiye tkinci Reisi ve o tarıhte Reıs veküı olan Ferik Kâzım Paşa, Ataturkun evme çok yakın Surenyan apartımanında oturmaktadır. tşte Mırliva Mustafal Kemalı bir gun bu apartımanda goruyoruz. Arkadaşı Kâzım ya: Anadoluya geçmek için bana Arfcasi Sa 5 Su 5 te Nazillide yaptı Mitingde Karaosmanoğlu, Ziya Termen ve Fethi Çelikbaş konuştular Izmır, 18 (Telefonla) Egede serî bır propaganda faalıyetıne gırışmış olan Hur. P, kuruluşundan bugune ,kadar ük buyuk mıtıngını bugun saat 14 te Nazılli Beledıye meydanında yapmıştır. Mıtıng, ıktıdar partisi çevrelerinin iddialan hilâfına çok buyuk alâka gormuş, ış gunu olmasına rağmen 10 bını mutecavız vatandaş, konuşmaları alâka ile takıb etmıştır. Ataturk heykelıne konulan çelenkten sonra, başta bando olduğu halde mıtıng ma A r k a s ı S a . 5, S u . l d e Âmerikada bir getıcimizin başansı Fuad Turancıoğlu, Makine Miihendisleri eCmiyetince tertiblenen müsabakada yeni bir keşifle birinciliği kazandı Seattle, Washington 18 (A P ) Fuad Turancıoğlu adh 27 yaşında, Washıngton ünıversıtesı talebeleruıden bır Türk gencı yaptığı keşıflerle başan kazanmaktadır. Cemal Köprülü dün D.P. den ihrac edildi Şehinşah ve Bayar dün Edirne milletvekilinin gazetemize beyanatı: «Ben bugüne kadar yapılan ve yapılmak istenenleri hiç tasvib etmedim. Burun için de neticeyi evvelinden biliyordum.» Ankara 18 (Cumhuriyet Teleks) İran Şehınşahı Majeste Rıza Pehlevı ve Cumhur Başkanı Celâl Bayar bugun Sanyar barajını zıyaret etmışler ve alâkalı'ar tarafınaa<n mısafır hukumdara ızahat verılmıştir. Bu gezıye İran ve Turk Dış İş TELETOTO CUMHURIYET. (Ankara Istanbul) Şehinşah ile Bayar dün Sanyar barajındaki tetkikleri sırasında Meclis Milli Konuıma tâdil tasansının tiimünü dün kabul ettî Tasarmın komisyona iadeıi için tekrarlanan ve fakat reddedilen bir kısım tekliflere bazı Demokrat Parti milletveküleri de rey verdiler Ankara 18 (Cumhuriyet t*m leks) Meclisin dört saat kadar devam eden bugünkü toplantısında Millî Korunma kanunu tadil tasansının tümü üzerindeki müzakereier ıkmal edıldı ve maddelerin goruşülmesıne başlandı Tasannın tümü üzerinde ilk sözü sfen Giresun DP. mılletvekili Doğan Köymen, uzun uzun C. H. P. devrini kötüledi ve o devirde köyISnün üç kocası bulunduğunu, t>un lardan birincisi olan CİIP. ile, ikin Arkası Sa. 5, Sü. 3 te (ATkası Sa 3 Su 5 te) Hâseyin Gahidin sihhati dâzeliyor Ankara 18 (Cumhuriyet Teleks) Ulus gazetesi Başyazan Hüseym Cahid Yalçm, dün gece İran Sefaretınde, Şehinşah ve KraHçe şerefıne venlen resmı kabulde bir^ kalb krizı geçırmış ve derhal Nümune hastanesme kaldırılmıştır. Bugün, kendılerıle goruştüğümuz hastane yetkilılerı, Huseym Cahidin normale avdet ettığıni ve durumunun düzelmekte olduğunu bıl dirmişlerdir Cumhuriyet Üstada ge olsun der, âcıl şifalar dilenz. Sanyar barajııu gezdiler leri Bakanlan ile İran Büyük Elçilığı erkânı, ve Dış İşleri Bakanlığl ıleri gelenleri de ıştirak etmışlerdir. Mısafirimize, yol boyunca ve bilhassa Ayaş ve Beypazarmda toplanmış bulunan halk tarafından, büyük tezahürat yapılmıştır. Şehinşah ve Cumhur Başkanı Bayar, Sanyar barajında Devlet Bakanı Cemil Bengu, Adalet Bakanı Göktürk, Bayındırlık Bakanı Muam Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Cemal Köprülünün müdafaanamesi (Yazısı S tncı »ahtfeie) Lenin'in vasiyetnamesi açıklandı Lenin, Stalin'in gajet kindar bir adam olduğunu belirtiyordu Moskova 18 (a a ) Sovyet hükumetı bugun S'alınızme yeni bır darbe dah ırdırprek Lenın'ın olum doşegınde Stalm'den kaçımlrrasını ıhtar ettığım ılk defa o'arak Sovyet mılle*'re h^be'" \«""r=:*ır Arkası Sa. 3, Su. 5 te Köylü Partisi de ışbırlıgıne yanaşmiyor Temsilciler Meclisi dün yayınladığı bir tebHğde, her şeyden evvel iktidan devirmeği ve bu jonde işbirliği kurma>ı reddetti T. K. Partısınm temsilciler ıiıeclı sı, ıkı gunluk çalışmajı muteakıb dun akşam bır teblığ yaymlamıştır. Teblığde, demokratık rejımın ku rulması ıçın Dartıl=rPra=ı ..ı 1wmın Arkası Sa 3, Su. 3 te TELEFO TC CUMHURIYET ı.Ankd.a Istanbul) Yedek Subay Okulunun butun bolumlerı bır muddet önce tatıl olup mezunlara hplomaları verildigı halde, iran Şahı ve Krallçesınin ziyaretleri dolayısüe Ankaraoakı Piyade Yed«k Subay Okulu tatıl edılmemiş, mezunlarm dipiomalan verihnemlsti Diplomalar, «ncak dün yapılın tSrenle tevzi edalmi»ür. Tuk»rı<UW resımde, M S B V«kilı Şem i Ergın genç asteğmenlerden bırine dlplomagını verırken görülmektedlr TELEFO TO CUMHURIYET (Ankara Istanbul) CeaaP loprülü kendisine ihrae karannı ilk defa haber veren arkadaşunizla konuşurken Geciken Diploma Töreni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog