Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

HER AY 28 Taühliye Aylık Gelir YALNIZ Demirbankta'dır 32 nci yıl sayı 11.425 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgrai ve mektub adresi. Cumhuriyet tstanbui Posta Kutusu tstar.bul No 246 Telefonlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298, Yazj Islen: 2242i». M tbaa 2?429f Bayanlar MÜJDE Ü tanınmış kuaför Cem açmış olduğu salonun^a sayın müşterilerınin emrindedir. Adres: Beyoğlu "ieni Melek sineması sokağmda No 4/2 tel: 449749 Curaa İS Mayıs 1956 partiler bugün yeni bir mücadele devresine giriyorlar Hürrîyet Partisi Ege kampanyasına bugün Nazilli mitingi ile başlıyor, pazara Bergamada yapılacak mitinge D.P. aynı gün mukabele etmeğe karar verdi, C.M.P. de Ege mücadelesine katılmak üzere Dışarıdan Gelen Tenkidler abancı basımn hakkımızda yazdığı yazılara karşı, iktidar gazetelerinin çok tuhaf bir davrantşı var. Hakkımızda ileri siirülen düşünceler övücii, pohpohlayıcı, hoşa gidici bir özellik tajırsa, iktidar gazeteleri bunlara birinci sahifelerirrde yer ayınyor, büyük puntolu başlıklarla süsledikleri geniş özetleri okurlarma müjdeliyorlar. Böyle bir dil kullanan yabancı bir gazetenin adı o gün saygı ile anılır, ondan «falan memleketin en ciddî. en okunan gazetesi» diye bahsedilir ve hükumet icraatuıa dair sıraladığı teşvik edici cümleler, sanki reddine imkân oknıyan kesin birer şahidlik örneği gibi ortaya komır. Izmir, 17 (Telefonla) Hür. P. Egedeki kampanyasmı yarın Nazillide yapılacak açık hava toplantısı ile acmaktadır Bu toplantıda Genel Baskan Fevzi Lutfi Karaosmanoğlundan başka Fethi Çelikbas, Ziya Termen. Yusuf Egeli ve Ragıb Karaosmanoğlu'nun da hazır bulu nacakları bildirilmektedir Hür. P. liler Nazil li toplantlsını müteakıb önümüzdeki jrünlerde Manisa ve Bergamada da biri açık diğeri kapalı olmak üzere iki büyük toplantı yapacaklardlr. Gözler Egeye cevrfldi İzmir. 17 (Telefonla) Ramazan bidâvetin Arkast Sa. 5. Sü S de 4 Arab Dış Bakanının konferansı Şamda dün başhyan görüşme lerde Filistin mcseSesi inceleniyor Şam 17 (aa.) LüLnan, Suriye. Ürdün ve Mısır Dış İşleri Vekilleri bu sabah Başvekâlette gizli olarak ilk toplantılanm yapmışlardır. Toplantıdan sonra heyet başkanlan görüşüien meseleler hakkmda beyanatta bulunmayı k?bul etmemişlerdir. Bununla boraber, Suriye Dış tşleri Vekâleti Müsteşsrı gündemde sadece Birleşml? Müietler Genel Sekreteri Dag Hammerskjoeld'un Filistin hakkmaa Güvenlik Konseyine verdiği raporun yer aldığım söylemiştir. C. H. P. Meclisi Inönünün başkanlığında dün toplandı Son siyasî ve iktisadi hâdiseler gözden geçirildikten sonra kongreye sunulacak rapor tetkik edildi Şehinşah "Ordunuz ile iftihar ediyoruz,, dedi Dünkü geçid resminde Bayara böyle soyfiyen Majeste Rıza Pehlevi oğleden sonra Harb Okulunda da talebeye bir hitabede bulundu Ankara 17 (Cumhuriyet Teleks) 5eh rimizde bulu nan Şehinşah Majeste Ri» Pehlevi ile Kra lice Süreyya Pehlevi şerefine bugün 19 M» stadyomunyıs da büyük bir aeçid resmi tertıblenmiştir. Dost İramn hükıi"idr.r. ile Cumhur Baskanı CeUl Bayaf ve refıkaları, Bü yük Millet Mec lisı Başkanı Re fık Koraltan, Başbakan Ad naîi Mendere», (Arkası Sa. 5, Krmliçe Söreyya Bayana hediye ettiği ata şeker yediriyor Sü. 5 te.) Şehinşah ve Bayar dün geçid resmi sahasında orduvu teftis ediyorlar Yılınilk Fakat yabancı bir gaıetede hflkumeti yeren bir tenkid yazısı çütmaya görs>ün, sayın iktidar organlan derhal ateş püskürürler. O gmAntalya 17 (Telefonla) Türkiyezetenin dar zibniyetinden tutnnn* de bu senenin ilk orman yangmı dün da, menfaatçiliğine, satılmışlığın* Antalyada çıkmıştır. Merkez kazaıun kadar söylemediklerini bırakmazKandıra ormanına kasden ateş verillar. Fazla sıkışırlarsa, yabana bir mek suretile çıkarılan bu yangında gazetenin iç işlerimize kanşmaya öe MB metre lau»lifcür orma» adw«hakkı olmadığı tezini savunurlar. yanmıjtır. Dışarıdan gelen tenkidlere karşl Ormanı tarla haline getirmek için bizde ötedenberi iktidann gösteryangın çıkaran Musa Belen isimli diği bu tepki, doğruda» doğruya şahıs yakalanarak adalete teslun edilmiştir. impulsif ve ilkel bir zihniyete işarettir. Yabancı memleketlerdcki kamu oıunu hakkımızda övücü yaC. H. P. Meclisi dünkö toplantı esnasında zılar sunmak uğnına zaman zaman tnasraftan kaçırfmıyan, buraya yaAnkara, 17 (Cumhuriyet TeAlınan malumata göre, raporda zarlar davet edip onları ağırlayan leks) CHŞ. Meclisi bu sabah bilhassa 1954 seçimlerinin kaybı se bir hukumet. yabancı basuıda ho Ismet Inönü"nün başkanlığında top beblerine geniş bir yer ayrümakta, şuııa gitmiycn bir yazı gördii mü, Antalya 17 (Telefonla) Bugün, lanarak kurultay hazırhklarına ayrlca 1950 den zamanımıza kadar bunu mutlaka düşmanca hislere başlamışür. memleketin siyasî durumu bahis şehrimizdeki toptanct halinde domayorarsa, bu hükumetin gerek düntes 425, fasulye 6075, bıber 8001000, Öğleye kadar bilhassa teşkflât mevzuu edilmektedir. >a basını. çerek kamu oyu hakkınbakla 1015, salatalık 1540, limon 7tan gelen raporlar üzerinde durul Nisbî seçim sistemi ve CJI.P nin 15, erik 5070, kabak 510 kuruş arada \eter derecede bilgi sahibi bumuş ve son siyas! ve iktisadî hâdi bu mevruda B.M M. ne verdiği tâ sında muamele görmüştür. lunmadığına inanmak lâzımdır. seler gözden geçirilmiştir. dıl teklifleri de zikredilmekte ve Bugün dünya basını bilimsel bir Oğleden sonra ise kurultaya su seçim sisteminin değişmesi lüzumu göru^le klâse edilmiş, kategorilere nulacak çahşma raporu tetkik edil üzerinde tekrar durulmaktadır. ajrılmıştır. Her memlekette çeşidli miştir. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de fikir akımlarım tcmsil eden, genel politikası tartışma kabul etroez derecede belirmiş gazetelerin hangileri olduüu meydandadır. Bu gazetelerc bakarak ora efkânnın tuttuğu istikameti takib eden milletlerarası enstitüler bile vardır. Bu ffibi ciddi muesseselerce değer verilen gazetelerin hakkımızda ileri sürdtikleri düşuncelerirr önemli bir manası olmalıdır. Bunu inkâr etmek. jalnız dunya efkârını değil, hatta muhtemel hatalan da hiçe saymak. < ben ne yapsam iyidir» , demekle birdir. orman yangmı çavuşu Kıbrısta bir İngiliz Pirede İngiRz gemilerine boykot yapıhyot Londra 17 fR.) Eugün Fama Antalyada kabak 5 kuruş! vasıtasma atılan bomba. bir İngiliz başcavuşunun öiümüne ve 2 eskerinın de ağır şekilde yira'anmasına sebebiyet vermiştir. Bu şekilde, 24 saat zarfmda Kıbnsta, 2 İngiliz askeri tedhişçiler tar;fından öldürülmüştür. Arkast Sa. S, Sü. 7 d« Ortadoğuya Amerikan yardımı Türk iran görüşmeleri 200 den 100 milyona indirildi Temsilciler Meclisi Hariciye Komisyonu. yardımların ödünç verme şeklinde olmasını da kararlaştırdı Washington 17 (R.) Temsilciler Meclisi Hariciye Komisyonu, Eisenıhower'in «uzun vadelı yardım plânmıs bugün reddetmiştir. Komisyon. Başkanın Asya ve Ortadoğuya yardım için istediği 200 milyon doları da 100 milyona indirmiştir. Eisenhower'in Yugosla^Ta için istediği 30 milyon dolarhk yardım tahsisatımn da kesintive uğradığı ve 15 milyona indirildigı bildirilmektedir. Komisyon azaıarı, yabancı memleketlere yardım bütçesinde Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bir üstegmen teknik nazarıyeyı ettirdi Afikara 17 (T H A.) Bır müddet evvel Tahranda yapılsn görüşmtler sonunda hazırlar.an Turk • İran transit ve ticaret anlaşmaları tasarılan üzerindeki müzakerelere Dış İşleri Bakanlığında başlanmış Arkast Sa. 5, Sü. 4 te Üniversitede yapılan tetkik ve tecriibeler, leknik kitablara uymadığı için reddedilen molörlere aid balaşun doğnılığmı gösterdi Ypbancı bir devletin iç işlerimize burnunu sokmaya elbette hakkı yoktur. Fakat >abancı bir gazetenin halkiTiızda yazdığı bir tenkid yazısmı bir devlet müdahalesine benzetmek düpedüz mugalata olur. Bir devlet, bir başka devlete cşunu şöyle jap. bunu böjle yap» derse bu bir midahaledir. Bir gazetenin yspabileceği ise hiç bir zaman «düşünce» sınırından öteye geçemez. Blr senedenberi Teknik Üniversite laboratuvarlannda denenmek+e olan Üstegmen Sabahaddin Aldanın bir buluşu, müsbet netice vermiştir. Bilindiği gibi bundan bir yıl önce; motörlerdeki ateşleme devresine bir kondansatör ilâvesile, benzin sarfiydtını azaltıp. takatin çoğalmasını temin ettiğini söyleyen Üstegmen Aldanın bnluşu, teknik kitablar hilâfına olduğu için tereddüdü mucib olmuştu. Tekrıik Üniversitedeki ilgililer, nazaNADİR NADI riyata uymıyan bu buluşu kabul et Arkast Sa. 3 Su. 5 te memişlerdi. Üstegmen, buluşuna aid berah almış, fakat Teknik Üniversite Makine Fakültesi bu buluş üzerindeki denemelerine devam etmiştir. Bir sene devamh yapılan tecrübeler, nazariyatın aleyhine netice vermiş ve Üsteğme Bir otomobü lâstiği Teknik Üniversitedeki cihazda kontrol edilirken nin buluşunun doğru olduğunu meydana çıkannıştır. Bilhassa, uçaklar için faydalı olacağı söylenen Sabahaddin Aldanın buluşu için, üniversite bugünlerde müsbet raporunu verecektir. Tanınmış bir Amerikah icki düşmanı şehrimizde Içki istihlâkinin bütün dünyada arttığını söyliyen A. Tongue, «Tdcel, kazancını içki mücadelesine hasretmeli» diyor Bir haftadanberi İstanbulda bu açıklamada, Tekel Umum müdürlunan Milletlerarası Alkol Düş lüğünün, tsveçte olduğu gibi kamanları teşkilâtınm genel sekreteri zançlarını içki mücadelesine has Arfcast Sa. 5, Su 1 de Archer Tongue dün bize yaptığı BV DA EVLENEı.UYOK Ingılter» Prensesi Margarefm Yunan Kraliçesl Frederika'nın kardeşi Kanover Prensl Christian ile nişanlanacağ' bildirilmi» ve htber bilâhare tek2ib edilmistı. Yukarıda, Prens Chrıst an'm lesmı gorulnıektedir. Otomobil lâstiklerinin dayanıklıhğı ölçülüyor Teknik Üniversitede kurulan tesis sayesinde, ithal edilecek lâstiklerin kontro(u ytpılabilecek Bahar BajTamı için bir makine adam getirildi Gazeteler tstanbui Teknik Üniversitesi Ma kine Fakültesi Motörler Kürsüsü lâboratuarında, bir lâstik deneme tesisatı kurulmuştur. Ticaret Bakanlığı ile lâstik ihracat çılarmın isteklerini karşılıyacak o lan tesisatta ilk deneme, Bakanhğın arzusu üzerine, bir lâstik yapılnuş tır. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Üç kaçakçı mayinlere basıp ce ve Mithatpasa stadlarında yapıhnls ve büyük bir takdırle karsllanmlştır. Gösteriler yann da aynı stadlarda tekrarlanacaktır. Resimlerde, Deniz H=rb OktıJu öğrenciWinin bir göiterisi ve Beden Terbiyesi Öyvö^'ae? Okyb* V4i»»'dlsMjjıijf Jimnaslik Cöslerileri parşalandılar Ankara 17 (a.a.) Hatay Vilâyeti bölgesinde kaçakçılık yapmak istiyen 3 kişi bu bölgedeki mayinlere basmak suretile parçalanmışl . Bu şahıslara aid cesedlerden * S». * Sy 5 y «dan Ber b»ylr kabili;«teij makinr adam götmedim..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog