Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

POSTA PÜLİAHİ 9ATI3I. T J J *ÎL AUK 5»!2/3 CENEVREu. direkt uçuş K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgraî v» mektub adresi Cumhurıyet Istanbu] Posts Kutusu tstanbu) No 248 Telefonlar: Umuml Santra) Numarası: 224298 Yazı îşlerı: 224299, M.tbua: »4290 6 Saatten daha az BEYKO2 32 nci 71] sayı 11.424 Perşembe 17 Mayıs 1956 Mecliste iktisadî durum için dfinkfi tartışmalar Millî Korunma tâdil tasarısı yüzünden meydan alan şiddetli münakaşalara Hür. P. sözcüsile Başbakan, Ticaret Bakanı, D.P. Grup Başkanı ve bazı mebuslar katıldılar Diinkü Meclisten notlar (Eeved Göw*in bUdtriyor) Ankara, U (TelefonU) B. M. M. bugün gen« hararetli günlerinden Mrinı yaşadu Yaşadı diyoruz, zirm Feridun Ergine karşı kürsüye gelen Adnan Menderes dahil hemen bütün hatibler, hâdıselere bambaşk» bir Teçh» vermek için kullandıkları çesidli taktiklere rağmen Ergin, bu kadar Untt, bu kadar ağır meseleleri milletvekillerine kolaylıkla izah ettl. dinletti ve •rada bir yerinden çıkı» yapanlan da bir iki kelimelik cevablarla nıstur masını bildi. tlk sözü alan DJ>. Grup Baakanı Burhaneddln Onat, dinliyenler! hüngür hüngür ağlamağa «orhyan sesl II» Mıllt Korunma Kanunu tasarıaını müdafaa ediyordu. Fakat bu mfidafaa, hayli orijinal bir müdafaa idL Meselâ bir fil anketi hikayeal «nlattı ki, bilhassa bu saheserdi. Onatın naklettiğine göre, fil (yanlış yazmıyorum şu bildiğiniz iri hayvan) hakkında bir beynelmilel müsabaka açılmış, bir Alman meseleyi tetkik etmiş. fil mevzuuna giriş diye ••• kiz cildlik bir eser yazmif. Ruı tetkik etmiş, şüpheci olduğu içtn yaıdti*ı kitabın ismini îöyle munaiib gSr muj OFU hayvan m«lır?| Nihayet Polonyalt uzun inceîı ••"*•• le bır kitab vücude getirmi*: (Fil *• PVIonya istiklâli). Eğer anhyabildimse Mjnn Onat muhalefetin tetkiklerini ve meseleyi ele alışmı Polonyalı Fil kitabı müellifıninkine benzetiyordu. Pahalılık şikâyetlerine cevab veren Menderes, Hacı Bekirin büHin bayram şekerierini arife giinö öğleyin bitirdiğini söyledi Ankara, 16 (Cumhuriyet Teleks) Millî Ko runma Kanunu tadil tasarısının tümü üzerindekı •nüzakereler dolayısiyl*. buRün, Büvük NfiUet Meclisinde, hayli hararetli konusmalar yapıldı ve Hürriyet Partisi sözcüsü ile Başbakan Adnan Men deres T>P. Grup Baskaru Burhanettin Onat. Ekonoml ve Ticaret Bakanı Zevvat Mandalirıci D.P. MilletvekiUerinden Nusret Kiriscioğu «r«sında, Türkiye'nin iktisadî durumu hakkjnda şiddetli münakasalar cereyan ettl. Tasan üzerinde D.P. Grupu adına fli »örü Grup Başkanı Burhanettin Onat aldı. D.P. millet vekilleri tarafından, arada sırada «Bravo Koca Arfcost Sa 5 S ü 2 de CUMHUBtYZT (Ankar* • Şehinşah ve KraHçe dün Ankara Ku Teknik öğretmen Okulunu riyarc« e^erlerkca Memleketi terketmesf istenen Sovyet ataşemiliter muavini Ankaradan gitti N. V. foçenko'nun, bilhassa yeni askerî hava alanlarımızın plânlarını elde etmek istediği anlaşıldı Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks'' İS mayu gecesi Maltepede Millî Emniyetlmize mensub bir teğmenden memleketimize aid mahrem askerî ev rak almağa çalışırken suçüstünde yakalanan ve bilâhare diplomatık muafiyeti olduğu için Sovyet «efaretine iade edilen sefaret ataşemiliter muavini kurmay albay Nikolai Vasiliyeviç îoçenko, bu gece saat 20.50 de beraberinde sefaret memurlanndan bir kaçı bulunduğu halde Istanbula ha reket etmiştir. Hatırlanacağı üzere hâdiseden bir müddet aonra Dif lsleri Bakanlığtmız Atina ile Londra arasında yeni hâdise giliz Elçisine, Yunan Kral ailesi için müşkül durum yarataeağı mülâhazasile Batı Almanya Devlet Reisinin resmi kabulüne gehnemesi tavsiye edildi Londr» 16 (A.P.) Dıs İşleri Ba kanlığı bugün, Ingilterenin Atina büyük elçisi Sir Charles Peake'jn, kendi kararı ile, galı gecesi Batı Al manya Devlet Reısi Teodor Heuss'ün jerefine Atinada tertiblenen musamere n ziyafete gitmediğini belirtmiştir. Atina mahreçli havadise göre, Yunan hükumetinin elçiye, resmi kabulde bulunmamasmı tavsiye ettiği i Şehinşah ve kraliçenin diinkü ziyaretleri Anakra 16 (Cumhuriyet Teleks)İki gündenberi memleketımızın ml»afirı olarak şehrimizde bulunan dost ve müttefık Iran Şehınşahı Majeste Rıza Pehlevıye bu sabah saat 11 de Türk Ocajhnda yapılan bır m« rasimle Ankara sehrı fahrî hemseriliği tevcıh edilmıs ve Beledıye Melisinın bu husustaki kararını havi berat kendilerine takdım olunmuftur. Törende bulunan Cıımhurba^kam Celâl Bayar mısafırlenn ikamet etvaİMjncı Konutlar •rîne mulakı o'mu» ve HlShare TOrk Oraâına eidılmek üzere hareket edılmıstir Sehinsah ile Cumhurbsçkanı açık bir otomobillp tmpaatnriçe Sürpvy» Pehlpvi ve Bayan Nilüfer Gıirsoy kapalı bir otomohill» mi7raklı <üvarilerden müteşekkil bir şeref kıt'as Arkası Sa 5. Su 6 da Şaha Ankara fahri henşehrilik berâtı verildi, misaRrler Konservatuarı ve Kız Teknik Öğretnen okulunu gezdiler (Arkası Sa. 3, Sü. 4 te) 30 işçi dumandan Sw^Jefe^j^ Gerek llk re çerek lklnd konvamk•ınds Feridun Brgln yalnıs bir okutucu degll, avnı zamanda btr Ogratlol 19 Mayıs Spor v e Gencllk Bay hem de parl&mento öğrerttclsl olduguou gösterdl (Slz karabonacuan hlm» ye etmek lçln kanunun reddlnl tatl r a m ı m n U k gö sterisi bugün saat yorsunuz) dlvenlere cevabı BU İ<H: •Normal işleven lktlsadi mekanlsma 14.30 dan itibaren Mithatoasa ve Fener gtadlarında yapılada lhtlkâr yoktur Ancak •oflasyon r* caktır. Resimde, dâvetiye alabilmek için dün Vilâyet binasmlktlsadi hatalar lhtlkin aogunır bu da toplanan kalabalık görülüyor. hatalı voldan dönttnU» » Ve Ergln aunları da llâv» «llyordu: «Maksat hmızlık »e haknı lktUaplar'.a ufraşmaksa bl« l»p»t hakkını MecHse eetlrmekle csten hlsmet Mmimizi gösterdlk » Mendcres Erglnln »on eOm)e«lnl elln flekl k&fıda not etmlştl. Am» ımuttu mu Tie oldu konusmssında eerab TOTmedi Peridun Krglnin bllhaaaa Iktnd çıkı Hanlarda ve aparhmanlarda hususi tcrtibat yapılarak (1 enteresan oldu Bir yandan flkrlnl müdafaa edlyor, bir yandan öfretlyor, baralara tek nuraara verilecek, bu suretle boşalacak 30 Arkası Sa. S. Sü 6 da binden fazla telefon numarası Ue talebler karşılanacak Nıkofaı VaafByevtç Io^rikoTTun (persona nongrata) olduğunu bildirmi? ve derhal Türkiyeyi terketmesini isDün Mahmudpaşada bir handa temiîtir. Arkan Sa. S. Sü 5 te yangın çıkh:, bir işkme atelyesindeki işçiler itfaiye tarafından UnrtarılHı " Köy kanunu tasarısı Meclise verildi Ankan Beledije Reisi dun Türk Ocağında Şefain«aha fahrî bemşehrilik beratını veriyor İstanbulun telefon derdi kökünden hallediliycr Ankara, 16 (Cumhuriyet Teleks) Uzun zamandanben üzerinde çalışıîan koy kanunu tasarısı son şeklini almış ve Büyük Millet Meclisine sevkolunmuştur. Önümüzdeki giınlerde meclis iç işleri komısyonunda müzakeresine başlacacak olan tasarı, malî ve ida ri mevzularda gayet mühim yeni Arkast Sa, 5,Sü. l d e Hür. P. nin Ege siyasî mîtingleri başlıyor Karaosmanoğlu dün İzmire gitti; Fethi Çelikbas da bugün İzmirde bekleniyor lanblar yapacakbr. Toplantüarm ü ki cuma günü saat 15 te Nazillide yapılacaktır Bu toplantıyı 20 mayıs tarihinde Bergamada yapüacak olan diğer toplantı takib edecektir. Bun dan başka 21 mayıs pazartesi günü Manisada yapılması kararlaştırılan kapalı salon toplantısına siyasi çev relerde büyük bir önem verilmekte dir. Üç uçak kazası oldu, 40 ö!ü var Uçaklardan biri bir manashra çarptı, 25 rahibe He 1 papazı öMürdü Londra 16, (R.) Son 48 saat larfmda 3 uçak kazası olmu? ve 40 ki=i ölmüştür. Kanada Hava Kuvvetlerine men sub bir tepkili uçak, bugün Ontario gölü cvanndaki bir manastırın üze rine düşerek 25 rahibenin ve 1 de pspazın olümüne sebebiyet vermiş tir Dün, Nepalde. Katmonduda düşen Hır^istan Hava Yollanna men sub uçagm içinde bulunatî 33 kişi den 14 ürıun bldüğu bddirilmektedir Amerikan Hava Kuvvetierine aid b'r B 47 iet bombardman uçağl, bueuTj İrihz sahi'ine vakm bir ke simr'e Atlsntiğe dü^müş ve 3 kişilık murettebattan biri ölmüştür. Şehrimizin telefon derdini kökün mara tahsis edüecektır. Binadaki diden halletmek için alınan kararların ğer numaralar geri alınacak. Bu çeşıd tatbikma en kısa zamanda başlana bina, apartıman, han ve İ5 yerleri kendılerine tahsis edilen numaradan caktır. Bu kararlar, telefon talebinde bu aranacak, istenilen daire, oda veya lunanları olduğu kadar hâlen tele iş yeri, hususî tertibat sayesınde bağ {on sahıbi bulunanları da alâkalan lanacak ve mükâleme mümkün ola caktır. dırmaktadır. Tatbik mevkiine konulacak bir ka Kararın tatbik mevkiine konulnıası rar gereğince apartıman, han ve üç neticesi şehirde 30 binden fazla t e daireden fazla binalara hususî bir ter lefon numarasmın boş kalacağı he Arkast Sa. 5, Sü. 8 de tibat yapılacak ve buralara bir n u Izmir, 16 (Telefonla) Hür. P. Genel Başkanı Fevzi Lutfi Karaos manoğlu, bugün öğle üzeri otomobille sehrimize gelmiştir. Gene Hür. P. kurucularmdan Fethi Çelikbas ile Nadir Egelinin de yarm gelmesi beklaııgın çıkan bina lenmektedir. Konya İS (Telefonla) Argıthan D Mahmudpaşada Bezciler sokağın Parti çevrelerinden öğrenildığıne P. bucak kcrtgresi dun yapılmış ve hâ da 30 numaralı «Yarım» handa Ya göre, Hür. P. önümüzdeki günlerde dıseli geçmişt.r Toplantıya. halen Argıthan Bel»<liye Reısi clan zatın ta vuz Eluğurun işlettiğı 21 numarah Ege havalisinde büyük siyasî top roftarı delegeler ellerindekl kartlara desen işleme atölyesinde dün saat ragmen alınmamıs ve kongre 12 jandar 14,24 de yangın çıkmıştır. İtfaiye manın muhafazası altında cereyan etffiiştir Kongred^n soııra kongre baş yangın yerıne geldiği zaman, dukanı olan DP ilçe başkaır gurültüler manlar 3 katlı bmanın bütün odave yuhalarla otobüse bındirilmiş. ayrı larrnı istilâ ettiğinden icerdeki 30 ca delegeler 800 imza ile bugun D.P. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de vilfiyet idare heyetıne muracaatle kongrenin Iptallni istemişler, aksl halde DJ>. den toptan lsüfa edeceklerlni bUdırmişlerdir. Jandarma muhafazasında cereyan eden bir D.P. kongresi C.H.P Meclisi bu sabah toplanıyor C. M. P. nin işbirligini niçin istemediği açıklandı Halk Partisinin, muhtemel bir iktidar değişflcliğinde diğer muhalif partileri âhl bırakmak için işbirliği teklifinde bulunduğu iddia ediliyor Milliyet gazetesi muhabirle rinden Celâl Ikı budak, evvelk gece saat 20 su lannda Taksıml' Harbiye arasında Elmadağ otobu> durağında bay gın bir halde bv lunmuş, kaldırı! dığı ilk yardırr hastane'inde 8 sa at sonra ifade veremeden ve Merhum Celâl fat etmiştir. İkibtldak Henüz 27 yaşında olan Celâl tklbudağın ölümü süpheli görüldüğtiB den adli makamlar ve Emniyct I. şube müdürlüğü tahkikata başlamıf ve cesed dün Morga kaldınlarak otopsi yapılmıstır. Otopsi raporund», Celâl tkibudağın yere düşme neHeesi başından yaralandığı ve beyin Arkası Sa 5, Su 4 te Genç bir gazetecinin esrarlı ölümii Basketbol millî takımı tesbit edildi «Ort ki ölem. Hayat pahalıhğı hakkında bugüne kadar fok şey yazıldı ve soylendi. Fakat bızce burdanv. hıç bin Kadir gecesi Istanbu 1 comılennden bınnde fitre ve zefcât mevzuunda konuşan bır vâız efendinıa »özleri kadar veciz değildir. Kendistni dtnîeyen itimad edtUr fctıntelerden öğrendiğimıze göre vâiz efendi şöyle demif: •Ey cemaat. eger b'r vatandaşın maaşı ayda 200300 lira i«e eger bu vatandaş evll lse, aynı zamsnda da bir İki tane çocuğu varsa zekât ve Ötrenızi kendıstne verebılirsmız Vacibdır » Vâiz efendintn sahibini yardıma muhtac saydığı 300 lira maaf, «obit gelirlt dedığimız vatandaş Rub=n Asa tarafından kaçırıhrken kutlesinin buyuk eksenyetımn Pırede Yunan makamlannca el kohiç bir zaman bir arada göremenulan 873 ton iç fmdığın memlek»diği bir para yekununu ifade eder. timıze iadesi için Pire mahkemesine Arttk siz varvn kıyas edin! yaptığımız müracaat aleyhimize oeAtaturWun Isıanbuldan SamDurum bu fcndnr fecı ıken «patleelenmiştir. suna hareket etnıeden evvel yokt iddtası ıntana Piredeki temsilciierimiz, istinaf oturduğu, bilâhara müze ha holıltk başka dünyalardan akteden mallne getlrllen Ş'tlldekl evde dür. uat 14 te bir toren yapılmıstır Ataturkün mahkemesi nezdinde karara itiraz tuuı aniaşıimaz bir ses ve söz ytetmişlerdir. lstinaf mahkemesi de »y Samsuna hareket'nln 37 nd yıldbnttmü münasebetile Mustafa Kemal Derneğı tdrafından tertıblenen btı merastmi Demek Başkanı msa bir kotıuşms İle açÖtnt gtbi gelmiyor mu? Allah nı şekilde karar vprprpk olursa fmrr>ı? ve d^ha sonra Atntlırktl Samsuna ebturen Bandınna gemiîlnln büyük bh yardımcımtz oUun! dıklar satıîacak ve bedelı bankaya fetofrafı vt gemlnln lanlnl görteren bir plâka müzey» yerlft/ Unujtir Resımjnürüacakür. ^ • •• v d* Bandırma vapurunun retmi gdrülmelrtedlr. Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) Cumhuriyet Halk Partisi Mechsi yarın sabah saat 10 dan itibaren top lanacaktır. Meclisin bu toplantüarında. daha evvelce de bildirdığimiz gibi, Kurultay hazırlıkları son defa gozden geçirilecek ve genel merkezın faalıyet raporu ile Kurultaya sunu lacak olan meseleler bır kere daha incelenecektir. C.H.P. Buyük Kurultayı ise 21 mayıs gimü şehrimizde Ulus sineması B a lonunda içtima edecek ve çalışma larma başhyacaktır. 20 sporcu, 28 mayıstan iribareo S. Fox"un nezsretinde Izmir 16 (Telefonla) CJÜJ>. nin ziranda İzmirde. 7 haziranda Denizantrenmanlara başlayacak Ege Vilâyeti îl başkanlarile tl ıdare ü, 10 hazıranda Aydın. 12 hazıranda kurulu azaları bugün, genel kurul Muğla, 14 haziranda Manısa ve 17 Sportif Oyunlar Federasyonu dün dan Ahmed Bilgin ve Lutfı Borno haziranda Balıkesırde tertıb edılecek valının nyasetinde toplanmışlardır olan büyük açık hava toplantılarında gece yaptıâı bir toplantıyı müteYedi vılâyetten gelen delegeler top parti ıleri gelenlerı birer konuşma akıp milli basketbol takımım teakil etmek üzere 20 namzeti seçmi}lantıda, 3 hazıranda başlamak ve 17 yapacaklardır. hazirana kadar devam etmek uzere Bugünkü toplantıda C.M.P. Ege tir. parti genel başkanı Osman Bölük vilâyetlerı temsilcileri genel kurul Türkiye basketbol şampiyonasını başmın Ege seyahatinin programmı azalarile rroıhalefetin birleşmesıne takıb eden millî takım antrenorü çizmışlerdir Bu programa göre 3 ha Arkası Sa. b, Su. 1 de Arkası Sa 5, Su. 7 de Pîre aleyhimize karar verdi Atatürk Müzesinde Tören S) BtR FİNCAN KABVENİN IURK YIL HAHRI TABDIB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog