Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

cunnTUi UMayulMl •••••••••••••••••••••••T Fenerbahcenin yeni î"3dakika w idare heyeti | G.S.B.J.K. maçmdaki J Millî güreş takımımız çalışıyor » 3 3 1 mayıs tarihleri arasmds jeh rlmlzde yapüacak olan 1, Dünya kupa • gilree şamplyonasmın hazırlıklan d«vam etmeitedlr. Dolmabahçe gtadında yapüacak olan f&mplyona lçin yalnız şeref trlbünün önüne portatlf trtbünler kurulabllecek tlr. Buna sebeb; plsttn, 23 hazlran t»rthlert arasında yapüacak enternasyonal atletlzm müsabakalanna hazırlanmıs olmasıdır. Beynelmilel Federesyon reisl geliyor Çamplyonayı taklb etmek üzere Bey nelmllel Güreş Federasyonu Relsl Bo»er Caulon 19 mayıs gtlnü uçakla şeb rtml?e gelecektlr. Feierasyonun İklncl BaşkaTiı Ru» deıegesl Sonolln lse 17 mayısda aehrlmiz« gelecektlr. taknnlar Oamplyonaya Fransız takımı f gflfe?cl, entrenör Ba'.lery ve hakem Auune, Ue gelecektlr. İ»veçlüer lse Türklyenln dâvetllsl n; 'm"ivonaya 4 güreşçl yollamak tadırlar. Yeni güreş nizamnamesl 18, 20, 21 mayıs tarihlerlr.de Beynel aüleı güreş federasyonu şehrlmlzde top tanacak ve yenl güreş nlzamnameslnl Gftyet Bâkln blr hava lçlnde cereyan eden Fenerbahçe kongreslnden Bonra hava aynı sükunet lçlnde geçmektedlr. Gece yarısı saat 1 30 a kadar devam eden tasnlf netlceslnde Kadıköy listesl seçlmi farklı blr şekllde kazanmış tır. İkl listede de lsml bulunan klüb relsl Zekl Rıza Sporel 304 reyln 243 ünü almakla en kabir ekseriyetl temln etmiştir. Osman Kavrakoğlu ise 242 rey almıştır. İdare heyeti âzâlan aldıklan reylere göre şöyle sıralanmışlardır: Zekl Rıza Sporel 243. Osman Kavrak oğlu 242, Ertuğrul Akça 205, Talât Ata man 190, Nlyazl Sel 188, Sedat Bayur 183, Müsllm Bafcılar 182. ' Muhlddln Bulgurlu 180, Kâmuran Tekll 179. YedekJer: Dr: İsmet TJluğ 127, Sedat Taylan 117, Doğan Aka 110. Eaysiyet Dlvanı âzâlan da çu aekll de sıralanmışlardır: Râmlz Bakanoğlu 187, Orhan Koral 175. Necdet Dalay 171, Bedrt Günoy 186, Nejat Tesen 165 Yedekler: Asaf Çmar 118, Dr. İhsan Şükrü 117, Dr. Ekrem Perk 110 Mürakabe heyeti lse şu şekr.dedlr: Şlnasl ÖğUt 181, Kenaleddln Erdağ 174, Suphl Ergül 171 Yedekler: Fahrl İşbay 106, Al&eddln Baydar 99. Tank Erer 93 Fenerbahçe İdare heyeti dün akşam blr gazlnoda toplanarak netlceyl kutlamışlardır. İdare heyeti bueünlerde hâdisesi Iran Şahı ve Kraliçesinin gelişlerinden itıtibalar • Tertib komitesi bugün bn £ X maçı görüşocek Profesyonel tertip komitesi bu aişam toplanacak ve Beşlktaş Gaiatasaray maçınm erken bltmesl üzerlne Be stkta? klübünün yaptığı ltlrazı görüşe cektlr. Aynca gerl kalmış ve önümüzdek! haftalarda yapılacak olan llg maçlannm programmı hazırlıyae»*lardır. Ankara Konya bisiklet yanşı Kony» 13 (Lutfl Göksu blldlrtyor) 120 kllometrellk bisiklet mukavemet yarışı Ankara Konya asfaltı üzerln de yapılmıs ve au netlceler alınmıştır. 1 Ahmed (Ankara), 2 Yılmaz (Esklşehlr), 3 Ahmed (Konya), 4 Aytekln (Ankara), 5 Mustafa (Ankara), 8 Önder (Konya). Zeki Rıza Amatör karma dün Emniyetî 4 0 yendi Sehinşab ve Kraliçcnin ucaktan tstanbul amatör karması, tzmlrde t s mlr karmaslle yapacağı maça hazırlık olmak üz«re dün aaat 15 de Şeref stahaberler üzerlne kendlsile konuştuğuhazırtıyacaktır. dında Emnlyet İle blr karşılaşma yap muz antrenör Celâl Atlk muhabirlmlmış, ve maçı 40 kazanmıştır. Güreşciler çalışıyor ze sunları söylemlştlr. Dlğer taraftan Modadaki KampîannHakem Nazlf Oturgan'm ldareslnde1 « Birçok ?p.7e*e pr'!e asılsız haberda çalışmalanna devam eden güreşçlkl maça: Plkret (Turgut) Aral, Yaler görmekteylz. Bunlann esası yoktur. lerimlz dün de Fenerbahçe «tadmda şar Sabrl, Sellm. Y'.lmaz . Sedat, Gü toplu halde blr antrenman yapmışlar Kâzım Ayvazın ayağmda su toplanmış neş, Kaya, Beklr, Çetln tertlblnde çıtır ve lzln'.idlr. Müzahlr Sllle lse zadır. Bu arada bazı gazetelerde çıkan kan İstanbul karmaaı: Yücel Cahlt, len kadroya almmış deŞlMl. BlnaenHllml Samlm, Osman, Burhan İsaleyh kampa dönüp dönmemesl mevzu met, Fuat, Hlkmet, Feridun, Gündobahls olamaz.» şan'dan kurulu Emnlyet kadrosuna Ayrıca lzlnlerl blten İbrp.hlm Karabikarşı güzel blr oyun çıkarmıştır. cak, Kâzım Ayvaz ve Ahmed Bllek dün İlk devre hücum lnslvaMflnl ele alan kampa lltlhak etmlş'.erdlr. İstanbul karması 14 ve 25 lncl daklka Bundan başka 57 kiloda Kadrl Ergün 'arda Güneş vasıtaslle İkl gol kazan görülen lüzum üzerlne kampa ç&ğnlmştır. Bu gollerden Bonra daha da mıştır. ıçılan karma 35 lnri daklkada Sabrl Mllll takımımızı tesblt edecek olan ve 40 ıncı daklkada Kaya'nın ayaglle eecmeler önüroüzdekl gilnlerde yapıtkl gol daha kaydederek İlk devreyl lacaktır. 40 gallb bltlrmlştlr. İklnd devre oyun İkl taraf'.n da karşılıklı akmlan arasında geçmlş ve maç karmanm 40 gaIlblyetlle netlcelenmlştlr. Yugoslav atletleri İstanbul karması bu sabııh 18 fırtF, BAHÇENİN ANTRENMANI Fenerbahçe kongresi ve yeni bolcu 2 ldareclden lbaret kafüeslle İzgelemiyor idare heyeti seçimi fıjtbol takımınm çalısmalarını aksatmamıstır. Sarı mlre mütevecclhen şehrlmizden hareGalatasarayın 1956 Turklye baskecool şampiyonlugunu kazandıgını ket edecektlr. 23 hazlranda sehrlmlzde yapılacak lâciverdli futbolcular dün de antrenörleri Fikret Aricanın riyasetinde dün yazmıştık. Gaiatasaray bu »ampiyonada Karsıyakayı 8459 yenolan Bntercasyonal atletlzm müsaba mutad antrenmanlarını yapmişlardır. Fenerbahçeli futbolcular stadın dlkten »onra Modaya 5867 yenilmlş; Fenerbahçeyi 7059, Ankaragucükalanna Yu?oslavlar katılamıyacak'.a bir kösesinde çalışırlarken millî püres takımımız da difcer bir kösede nü de 5746 mağlub ederek (7) puan ve averajla Türkiye samplyonu tstanbul hentbol r.nı dün blldlrmlşlerdlr. Yugoslavlar olmuştur. Sankınnızılılann bu maçlarda yaptıklan 268 gayıyı su oyunmazeret olarak o tarlhte kendl klüb antrenör Celâl Atiğin nezareünde çalıgmıstır. Bu cifte antrenman kaeular temln etmlşlerdlr: birinciliği lerlnln müsabakalan olduşunu llert labahk bir meraklı kütlesi tarafından alâka ile takib edilmistir. F e Talçm (78), Tımç (19), üner (41), Tuğrul (35). önder (J), özer sürmüşlerdlr. Enternasyonal bayrama nerbahcenin antrennarunda yeni idare heyeti azaları da hazır butstanbul hentbol blrinclllğl Oalata(19), Yavuz (10), Şevket (26), Tomaldls (29), All (9). en gon duruma çöre Tük, Danlmarka saray Fenerbahçe ve Modaspor hent Şamplyonları ve hocaları Dr. All Uraaı tebrlk ederl». Rumanya Bulgarlstan ve Mısır lşti lunmuslardır. Yukarıdaki resimde Mehmed Ali ile Nedim dünkü an bol takımlannm lştlraklle hazlrand» rak edeceklerdlr. trenman esnasmda görülmektedirler. yaoılacaktır. flUUiuııııııııııııi!MiiM(ii!ii!iıııııııııııııııııınıiıın[innnınrıtnrn!iınifimmmımııı.<!nıunıtıııınııııııııımnm!iııııııınııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııınııııınınııınnııııııtııııııııııııııınııııııııııııııııııınıiuıın ıııııııııımıııııııııınııııııiiiııiiiıııııııııııııiiiııiiiııııuıııınmınnıınnıuammnmnmnıı Hanıid Kaplan Ue Adil Atan Celâl Atiğin nezareünde çalışırlarken Türkiye Şampiycrm Gaiatasaray Millî marşlar (aiınırktn Şehi':>alı ve Bayar Teklif îsteme İlânı Siimerbank Ahm ve Satım Küessesesinden: Karabflk Demir ve Çelik tşletmeleri Umum Müdürlüğü için 20 ton külçe kurşun alınacaktır. 1 % 99.9 safiyette kalay, bizmut, antimon, arsenik, bakır ve tutya olarak yabancı maddeler en çok % 0.1 miktannda bulunabilir. 2 Kapah tekliflerin üzerine AL. II. ÇM/20576 yazılmak suretile en ger 28.5.956 akşamma kadar Müessesemiz ve şube holürdeki teklif kutusuna atılması. 3 Tekliflerde teslim müddeti ve tediye şekli bildirilecek. 4 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (5968) Şehrimi* seckin halkının toplantı yerl: HAVA ALÂN! LOKANTASINDA 18 Mayıs Cuma eününden itibaren KOKİNAKİ ORKESTRASI Refakatinde: Her gün öğle yemeği, her akşam danslı yemek taze balıklar Hususî yemekler İtinalı mutfak. Dönüş icin gece saat 2 ye kadar vesait vardır. Tel: '738240 /258 İhtiram kıt asınj YEŞİLKÖY Hediğ İGİbiCanh, SHELL X !(TO MOTOR OIL MotörnnfizO kedi gıbı canlı yapar Temizleyic», koru yucu ve antioksıdan katıklar fhtiva eden bu yağ motörünüzün kurum bağlamasın» finler ve onu kemırıcı asıtlerden korur Aşınmaya mukavım yağlarm öndert SHELL X 100 MOTOR OIL yüksek sO rat ve hararete dayanır, otomobılinizi dinç leştırir ve motörünüzün hayatını uzatır Amerikaya en sür'atli uçak DC7B'ler saatte 560 km. ile giderken Turist mevkide oturmak nasıldır? Bakanlaıı ve cşleıini misafirlere tanıtırken MOTOR TAĞIARININ ONOERI SHELL NOTOR OIL Azami Verimi Sağlar. 1 O kadar rahatbr kl ineiyaki olarak başın,ızı arkaya dayayıp istirahat edersiniz... uykuya dalıp güzel rüyalar görursünüz. 2 O kadar satlantısızdır ki yemek esnasında bir daınla su dabi etrafa dökülmez... öndeki koltuk arkaya yaslandığı zaman masaya çarpmaz. 3 O kadar ferahtır ki 100 kiloluk bir kimse dahi asla kendini sıkışık hissetmez. Bunlar turist servisindo tnevcut en geniş koltuklardır. HALI YIKAMA FABRİKASI KiRlİ ve TOZLU HAULARINIZI YİKAMAK İCİN BİR TELEFOH KAFİDİR. YEDİKULE TELt(FabHko)2128i8 % . Kraliçe Süreyya ve Bayaa Reşide Bayar aynı otomobilde sehir yolunda ITALYA Güzel ve orijinal İtalyan göllerl, lstlrahat, ipor •• tlemi igin tahayyül ettiğiniz oturulacak yerler. Tafsüât: FICE NATIONAL tTALÎEN DE TOURİSME (ENIT) Iırtanbul Tepebagı Meşrutiyet caddesi 161 No: İtalyan Ticaret Odasından ve bütün seyahat acentalanndan alınabilir: klbar 4 O kadar hoştur kl eereserpe oturabilirsiniz... 1.90'ı aşanlar için bacaklarını şöylece uzatıuak igiabol bol yer vardır. S O kadar yumuşaktır kl insan oturmaktan kat'iyea yorulmaz. Kauçuk yumuşacık koltuklar her adaieyi kuştüyü yastık gibi diolendirir 6 O kadar güzeldir ki bütün Pan American yolculan evleri için böyia bir koltuğu nereden alabileceklcrinl eormaktadırlar AMERİKAN KİTABEVİ MAZARAKİS Yenl açtığı mağazada her lisanda mecmua kitab ve en son moda mecmuaların bulunduğunu sayın müşterilerine müjdeler. Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu No. 132 Yolcunnn rahatı mevrubahis olduğn zaman, Pan American'ın ehemmiyet verdiği meselelerden biri de b.lbaasa uzun menzilll okyanus uçuşlannda "oturma yorgunluğnnu,, bertaraf etmektİR Yeni DC7B'lerde mevcut hususi yapılı koltuklar Atlantik aşın tnrist seferlerine yeni bir konfor getirmiştir. Bunlar yalnız oturulacak koltuk değil bunlar içinde ömür tüketilecek koltuklardır. Utanbulda:filitonOten methall, T U 482595 Ankarada: Ankan Palu Otsn. JA1 « OONYANIN EN TECROBEÜ HAVAYOLLARI PM Satılık Apartman Daireleri 40.000 115.000 llraya, Osmanbeyde, yeni fevkalâde apartmanın, bef, altı ve yedişer odalı, parkeli, kaloriferli, emsalsla daireleri, bof teslim olarak »atılıktır. Avşar Emlâk: 44 92 17, Taksim meydanı, Taksim Sarayı kat: 1 No: 12
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog