Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

ınt FBOF CUMHURtYET Resmî ziyafetlere parti fiderleri çağnlmadılar (Baştarafı 1 inci sahHede) Ankara palasda vereceği yemek ve onu takibedecek resmî kabul ve di ğer resnf merasimlere muhalefet partilerinden yalnız C.HP. Genel Başkanı tsmet İnönü davet edilmiş, Hürriyet Partisi Başkam Fevıi Lütfi Karaosmanoğlu ile C.M.P. Genel Başkanı Osman Bölükbaşrra davetiye gönderilmemiştir. Yalnıı îran Büyükelçisinin tertip edeceğı kabul resmhıe C H P . Genel Sekreteri Kasım Gülek, büyükelçilik tarafından davet edilmistir. Aynca, Müstakil gazetelerin sahipleri veya mümessilleri ile muha lafet gazetelerinin mensuplan toplantılara çağırılmamışlardır. Bu ara da yine fran Büyükelciliğindeki ka bul resmî için Ulus Gazetesi Başyazan Hüseyin Cahit ile Son Havadıs Gazetesi Sahibi O m i l Sait Barlas'a davetiye gönderildiği Öğrenilmiştir. Iran Şahı ve Kraliçesi dün Ankaraya geldiler Ankara, 15 (Cumhuriyet Teleks) Dost ve müttefik tran'm Sehinsahı Majeste Riza Pehlevi ile Kra liçe Süreyya bugün saat 12 30 da mem leketimize gelmişler ve merasimle karşılanmışlardır. Saat 12 30 da Esenboğa hava alantna muvasalat eden misafırlerimiz başta Cumhur Başkanı Celâl Bayar olmak üzere, Meclis 'aşkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes. Bakanlar, mülki ve askert erkân ile protokola dahıl diğer zevat tarafınd»n istikbal edilmişlerdir. Sehinşah ve Kraliçeyi hamil ucak hududlarımızdan itibaren hava kuvvetlerine mensub filolar tarafından karşılanmış ve bu filolar kendılerine Esenboğaya kadar refakat etmiflerdir. Uçaktan inlş Uçaktan evvelâ SoVinşah ve onu takiben de Krallçe Süreyya inmişler ve Cumhur Başkanı Bayar ile refikası misafirlerl hararetle kar$ılamıslardır Bayan Reslde Bayar bu karsılama sırasmda Kraliçeye kayısı güllerinden bir bıiket takdim etmiftir Bilâhare Majeste Sehinşah refakatlndek) zevatı Cumhurbaşkanına. ve Bayar da beraberindekt zevatı Sehtrtfaha takdim etmişlerdir. Takdim merp^iminden sonra Şehlnşah Te Cumhur Başkanı Bayar lhtlram kıfasma dojru llcrlemtsler ve ha7ir'innn husns! mahalde dunrak, Iran re Türk mlll! marşlannı (Jlnlemlşîerd'r M'ıteaiîihen lht'ram y'f'ası teftls edllmlç Te daha sonra da Cumhnr Baş kanı Baysr Bskanlarla reflkglannı Çt ktna nall olacaŞıı. Hayrsnhkla Te lfUharl» okuyup dlnledlklertmlzl rakından gCrmek tasavvurundayız Do«t blr memleket topraklannda, kendlmlzl kenrtl atani'nmızda glbl bl'rfıSlmlztie^ bu tasavTurlanmızı tahakkuk ettlreccStmİBden emln bulunuToruB. DostlBnmıı orasınd» daha usun mman geçlremlyeceîemlze stıtdlden OzOiayorus. tran TOrt dosttugu Te tttlfakı Ueebet ^«^n, olsun • Ortadoğo tczacılık Kongresî delegelerimiz rBaçtaraft I inci tahlfedt) Uv Srtem bulunmaktadır. Ancak memlekeîimlsdekl •cBMnlar arasmda bir haTll dedîkoduym sebeb olin bu Vr."»p SaSlık Bakanlıgınm hqp^oflerl vürtnden BevTu^da da !ehi f mlze blr haTn Tara man "jtır Konıre topunmadan Ikl »y errel, LObn».n Eeza cılar odası, 8a*' • RakanlıSın» restien mOrscsat ederek, çerekll bflttrn msJumatı Termlş Te eczane sahlb'ertnln ad reslerlnl Istemiştlr. 8onıloT> mıallerte hiç »l»k«sı olms.öıtı hPlde. B*kanlık Ec«acı!»r Fakttlt«*!ndekl Cc ProfesörOn hOkumet ta. rcfmdan Ortado^u Eczacüık Kongre slnl taklble raatfelenıSlrlltilfttnl ve »yfica BaSanlıkten da Unstp mıyurul»c*k flç klşlnln toolantılar» katılsc»gı"i bllrti' 5 \e bu arada bası ecüacı. ların 8dre«'prinl •' "fl^'iermlBHr ATnı mektubda, Blkredilen sahıslsnn ^orre rprtlp hevetl tarofmrlB'i Ikln« blr mektubl» lsmen dâTet K1«'TI»lerl lürumu hat'rlEtılmrs, bu takttrde delp'e'e^tn he' tOrlü dö ı kolnrlı* '•%ından T^ hnrfrah hakk'ndan tstl" '•*• erte<e4l t«ı»r'h »Hiimljtlr. Bah'edllen mektubu h»'»'e tetklk pden kongre tp»tlb heyetl. bunun tüzec rtne TOrtlre P' « ''Merl Cemlç'l'e v»nl *!r mektub yazarak yapı!an emrİTaklrl avnen açıklnmıs Te ar» zu edpn pczacılann kendl masraîlan nı T»rerpk kon^rpre katılablleceflnl Ancak hâdise burada kapsnmamış, Eeek kongre aclmadan ?erek açıldıkt«n sonra hâdise Beyrutta S00 den fızla dplppe aresındR dedlkoduUn mucib o!mus ve gazetelere kadar gecmlttlr. HsttA kongrey* katılan «cneM profe* «Brlfrlndm blri, buradakl ahbablarma blr mektub vazarak hâdiserin aleyhimıze nasıl Ittismtr edlldUtml teferruatl Ue anlatmııtır. TOrkfye Kcîane Sahibleıi Cemtyetl Me»le İle a!»ı>şl büttm nuhaberatı muhsfara ederek blrer nushasım S a | lık Bakanı N»n? KBreze gbndermistlr. Bpkanın vnk.nda kongreder doneccV olan delegelerden blrer rspn» ö l k t d i Metia KRGİ1* Mnstafa Kemali ilk defa neredo ve nasıl fanıdım? karfi muvaffak olmamız mümkundUr. Fakat batıdaki kuvvetlerimizin *iziyeti her zaman için tehîikelidır». O günden gonra bu genç zabitin mukadderatı ve hayatı ile yakından alâkadar olrnayı kendime iş edınmiştım. 1909 da Selânikte askert kulübün büyük salonunda konuşan bu genç re yakışıklı subay, bilgisine güvenen, lkna kabiliyeti olan bir insandı. Ceturdu, pervasızdı. Şıkâyet et*iğı bazı mühim meseleler de vardı. Orduda partizanlık müşahede ettiğıni ve bunun memleket için büyük tehlikeler doğurscaeını söylüyordu. Yüksek rütbeli zabitan Hürriyet ¥• Itilâf. küçük rütbelüer de tttihad ve Terakki mensubiyeti ile ovünü yor. Ordu. siyasetten daima uzak kalmalıdır. Hepimiz hürriyet ve emniyetin. adalet ve müsavat prensiplerinin bu memiekette hakim olması Jçln mücadele ettik. Hareket ordusu ile lstanbul (izerine yürüyerek Mes.rutiyeti elde ettik. Nihayet bunlar rejim meselesi idi. Ordu, kendislne düsen vazifeyi yaptı. Irticaı bozguna ugrattı. Fakat artık kSfi. simdi Işlımıe bakalım. Yann bir harb luhur eder de orada Osmanh zabitanı partieiliğe düşerse. »avallı Mehmedciklerin hfli rte olur, soranm eizlere? Bu genç zabitin hftlâ kulaklanmda çuılıyan bu haklı şikâyetlerini, «Jalkan Harbine iştirak etmis ve muar ttm çökünHinün içinde günlerce çırptnmı«. düşman ordu'prımn sıir.ıt.e yerlesmelerine sahid olmuş., Rumeil nln bir fırtına, bir ka«ırgaya tmul muş sandal gibi altımızda battığını gormüs bir ordu mensubu ola:»k, Mustafa Kemalin, Selânik tculübiin deki sohbetierini, harekât ve numevra tenkidlerini ve tam bir orkânı''f rb mbiti olarak, her şeyl bütun repbelerile birer blrer nasıl gd/.den ge çtrdiSini hatulıyorum. Ona karşı duy duŞum bu hayranlık, bizi daha soıua bir eok yerlerde karşılastırdı, Dize, O'nun emrinde çalısmak şersf ve büMivarlıSmı d» bahsetti, Mütaıeke yıllannda merhum Maresal Fevzt CafcmnSm da bans tovdi ettljn mühını " blr vaz'fe dolavısile. Ansdoluda kut dugu mücadeleye mOvaıî olarnk b tanbulda. düsman isgali alttnda %ltllce yürüttfltiimilK teskilât ile yaptıgıma mühlm yardımlar, bllâhare Gazi Mustafa Kemali, Büyük Atarürkil memnun etmis. müteaddid defatar takdir, tesekkür ve iltifatlarını ksMnmaâa vesile olmustu. Kayma kaml'Mnn »onra kazandıtım rötbe, elimdekl hkdir ve sitavis mektubları, resmî tezkereler, O'nun bu mem nunlvetini lspat eden deliller olarak (i nci mhiftdtn dtvam) İzmir Fnarına 16 yabancı devlet iştirak ediyor tnnlr 15 (Telefonla) tnnlr Ftıanna yabancı devletl«r taraJından gBgte' rilen ragbet srtmaktadır Komünlst [ Çlnden lonra butaın de Mıllıyetçl Çln ! Fııara ljtırak etmek hunısımda resml I müracaatmı >apmıştır Boylece bugün« ' kadar muracaat eden yabancı devletlerln 1 s«7iii 16 71 bulmuftur. Majeste Şehlnsahm bu konusm&sm. dan sonra otcnobP'erle çehre hareket edilmistir. Ulus mevdanından Itlbaren kestf blr halk kCtlest mlsaflrterlmlzl karsılamıs Te SBtolml seTgl tezahürlerlnde bulunmuşlanlır. Bu arada mlsaflrlerlmlc, ha«ırt«n»n taklann altırian geçmlçlenllr. 8»«t 14 30 «ulannda Çankavnda lkâme'lertne tahsls olunan çamlı köşlte mUT«salat eden Sehtnsal* hazretlerl üe CUTİ"'r n»evni M«ll« Başkanı, Başbakan T» Dışlşlerl Bakanı ^Irllkte kfl«ke glrmlşler T« kısa blr göra?Tieden «onra kOskden aynlmışlardır. Şefare hareket ve halkm tezahfirab GAZETE FOTO MUHABİRLERİ DERNEK KURDLLAK Istanbu! gazeteleri foto muhabirleri, aralarmda birleserek bir dernek kurmufliar v« Vali Prof. Gökayı fahrl baskanlığa »eçmislerdir. Dernek mütesebbis heyeü dün Viliyett* Vali Urafuıdan kabul edilmistir Resimde. foto muhabirleri Vall ile bir arada Körübnektedir. Gülek, Malatya C.H.P. Kongresinde konuştu (Battaraf\ 1 Ind snhiftde) Saat 9 da açılan kongrede Sğleden aonra uçakla jehrimiz* gelen C.H.P. Genel Sekreteri Kasun Gülek de hatır bulunmvıştur. Kasım Güleğin bindlği uçajın 'ki «aatlık bir rotarla «lan« Inijl şehrimizde bir çok dedikodulara sebebiyet , vermişttr. Genel Sekreter çok kalabalık bir partili kutlesi tarafından uçak Bİanında istikbal edilmiş ve yer yer omuzlarda taşınmıştır Kasım Gülek kongrede uzun bir konujma yapmış ve ezcümle demiştir klt j Delegeler bu raporda, programdaki işsizlik ve ihtiyarlık sigortası mev zuunu, Amerika ve îngilteredeki tatblkaüle ele almaktadırlar. Ayrıca, halkçıhk prensipi maddesinin 'atbi katı olarak; muhtaç kimselere ve bilumum sakatlara samil tutulacak bir devlet yardımınm programa il&ve sini teklif etmektedirler. YARIN Yiidız yaçması I Diğer taraftan Parti Meclisi Oyelerinin seçimi için tefkilâtta fimdidrn listelerin hazırlandığı söylenmekte dir. Meclis üyelikleri için tertib e dilen 40 kişilik listede, SemseHdın Günaltay, îsmall Rüştü Aksel, Faik Ahmed Barutçu. Cahid Zamangil. h « Aziz arkadaşlar, sozlerime baş , nami Sancar, Kemal Sabr, Fuad Sirlamadan evvel bir vazifeyi yapayun. j men, Fazü Şerefeddin Bürge, Vedad SUe Genel Bsskanımıı, büyüŞümüz, Dideli, Ferid Melen, Muhlis Sırmahemserimiı Inönünün selam ve mu | lı, Şahab Gürler, Cevad Dursunoğlunun i^imleri geçmektedir. habbetlerlnl getirdim. Kongrenize baAyrıca, genel sekreterlik seçiminin janlar dilerim.» Dah» sonra C.HJ», Genel Sekreterl de bu sene çeklsmeli olacaîı beHrttlmektedir. Kasım Gülek taraftarları Gülek, kongrenin yurd». millete ve karşısmda blrkaç hizib olduğu vg bir partiye hayırlı olmasını temennl etmij takun Kurultay dolepelerinin şimdı ve demiftir ki: den Ankaraya giderek taraftar bul « 5imdi onlara h«ber uç«cak: Ma mava çalıştıkları söylenmektedir. latyad» kongre yapılıyor, çok kalabatlgili çe\ielerde yapılan yorumlara hk var. denecek. Akçam uykulan ka Köre: genel sekreterliee Ff>rid Melen. çacak.» tsmail Rüstü Aksal. Faik Ahmed B« Genel Sekreter, D.P. Urtidanran kal rutçu ve tlhami Sancar adaylıklarını kınma mevzuund» göstermlf olduğn kovacaklardır Bu şahısların taraftaranlaştıkian takdirde Gülefin faallyetlerin iktissd! buhranlara trbe ları blyet verdlginl İ2ah ettikten sonra karşısına birlsini. rakib »dav olarak hayat pahalıuğından bahaetmif ve çıkaracaklar, dığer adaylar da bu ra«zamlann adını «yarlama koydular, kibi destekllyeceklerdir. k5ylü ve işçiler hay«t pehalıbgı altında ezilip durmakUdır.» Bılâhara dört Bakan hakkında Meo li? tahkikatı açıldığmı, dıs ıtibanmınn sarsıldığını ifade eden Genel Sekreter. sosyal adalet mevzuuna temas ederek 25 hâkimin emekliye sevkedilmesi mevıuunda durmuştur. thtivaç maddelerlnin mkıntısından da bthseden Genel Sekreter. sık nk alkıılarla kesilen konuşmasından sonra doğru ca otomobillerle şehrimlîe bağlı Akçadal kszasna gitmi», orada AU Doğan admda bir Hnlk Partümin oğlu Cumhur DoSanm sünnet döjünOnde hazır bulunmuşstur. Sünnet düğününde Kasım Gülek Cumhur Doğanm khTeliğini toerine almiftır. Gülek yarın uçakla fehrlmbden Ankoriya müteveccihen ayrtUcaktır. C H.P. II idare heyetine asafıdaki zevat teçilmiçtir: Faik Erdogdu. Cumall Erdogan, Avni Aksit. Nuri Nebloğlu, Halid özka. Mümtaı Dofanay. Mehmed AH Karadenlî. Mehmed Karaeöılfl, Mehmed Özgüng6r. A«ım tpekçt Genel Sekreterlik Içtn «dayktr fogahyor C.HJ'artiginin 21 mayısta Ankarada j yapılacak olan 12 nci Kurultay ha rırlıklarına devam edilmektedir. Kurultaya, partinin tstanbul teşki lâtından istirak edecek 58 delege, yarın saat 15 te Emin5nü ilçe merke zınde bir toplantı yapacaktır. Toplantıde, Kurultaya gettrileeek meıeleler müzakere edilecektir. Bilindiği gibi bu senekl C.H.P. Kunıltayına büyük 6nem verilmekte ve partinln istenilen faaliyete erisebil mesi için bilhassa «eçün mevzuunda titte davranılması istenilmektedtr. Kurultay İçin Anayasa tadtli ko misvonu İle aday ySnetmeligi tadill komisyonu, yaptıkları uzun çalısma sonunda, raporlarını haıulsmısiar dır. îstanbul delegelerinden Oğuz Oran ile Abdurrahman Aslan ve arkadaslan, C.HJP. programmda bulunan 38 inci maddenin tatbikatı hakkında Kurultaya blr rapor götürmektedirler. Muşta, arazi yüzünden cinayet işlendi Dıyarbakır 15 (Telefonal Mu? vılftjetıne bağ.ı Kurthartos koyunSen blr arazı mefe'.esı yu7Ünden fecı blr clnaj«t lîlenmlstir. Mehmed H>taak ısminde blr sahıs Halıd Zekı ve karısı Hurlka tsrafınrtan taj v« tabanca lle kafa ve go&ünden ağır turette yaralanmii v« şehrimiz. hasttınsıne getitillrken *>'nıOstı'r. Katil jrekalansrak tevklf tdllnustlr. Kolejde grev dün bitti (Baştarafı l inci sahifede) ermiştir. Öğrenciler, okul idaresinin yaptığı açıklamadan sonra. mu tad saatde derslerine çımnlerdir Amerikan Koleji müdürlüğii, dün hâdise ile ilgili olarak bir tebliğ va vuılamıştır. Tebliğde: hâdisenin ida re ile öğrenciler arasmda vanlış ve noksan malumat teatısi yüzünden çıktığı, kolej camiasınm bu vüzden mıiteessir olduğu belirtilerek şöyle denilmektedir: «Bu hâdise sadece, Tekîiik okul kısnu öğretmeni Robert Butterfield'e karşı 6â''encilerin vaptıklan sevçi ve s a v p tezahürü i'e başlamıştır ki, bü'ün kolej öğretmenleri ve okul ıdaresi öğrencilerin bu hissiyatını paylaşmaktadırlar.» Tebliede aynca Kolej müdürünün beşkaîihğında yapılan öğretmenler kurulu toplantısının kararı da sy şekilde bildirilmektedir: «Ku rul, bir öçretmene izhar edilen hu sevgi ve savp hislernden mütevel lid hareketlerinden dolayı öğrenci leri cezalandırmsvı uyjrun bulmamışlardır • Okul idaresi ayni zaman da. Sğrenciierm derslere eirmemelerini, bu gibi b'r yolu alet olarak ktıHanmalannı hiç bir suretde tas vib etmedikierlni büdirmpktedir. Diğer taraftan. Milli Eğ tim Bakanlığı müfettişleri hâdise hakkın daki raporlannı hazırlpp^ktadırlar Ayrıca, MilÜ Eğitlm Müdürlüğünün istemiş olduğu açıklama Kolej Müdürlüğünee vapılmıştır. Açıklamada, hâdis«, tebliğde olduğu gib bir anlaşmazlık olarak vasıflandınl maktadır. İYİ TAMIR EDILfiN BİR MAKİNE YENİSt KADAR IŞ YAPAR Remlngton atelyelcrinde her tip ve marka yazı, hesab ve muhasebe makineleri tamir edilmektedir Fırsat kaybetmeyin derhal Remington'un İstanbul ve Ankara tamir atelyelerine mfiracaat ediniz. İstanbul: 6. Daire Kefell Han Tel: 44 12 42 Ankara: Atatürk Bulvan No. 75 Tel: 10533 lngiliizce ŞUNIS BAYR/ :rr/ R Kadıköylülere mahsustur. Tercftman öğretmen Tel: 36 19 30 (Saat: 1819) ramın ancak 2 senede tahakknV ede(Bastarati ? ivri c7bıtpWo bileceği bildirilmekte ve istihsalin Münhal bulunan tl Başkanlığı *eancak bundan gonra 27 mllyon litre çimi. Orhan Köprülünün istifasının nin üstüne çıküabileceği ileri sürül kabul edildiSne dair genel idare «umektedlr. rulundan henüz tezkere gelmemiş ılDiğer taraftan yerli bir firmanuı di'Sundan yapılamamıştır. Izmirde Holanda ve Alman müessesePersembe günü yapılacaV iki.icl lerinîn istirskile venl bir bira fabrl mutad haftalık toplantıda fl başkası kurulmak Oüere teşebbüse geç kanlıSı seçiminin yapılacağı tahmin tigi haber alınmıstn. edilmektedir. Namrcd olarak, Ferzan Bira mevıuunda yaptığımız tahki Araı ve Hayri Gönenin isimleri ükattan sonra, muhtelif branşlarda ıor zerinde dumlmaktadır. duğumuz »ualleTİ Înhisarlar Umum Orhan Köprülünün istifasının katMüdürü ömer Refik Yaltkaya soyle lyet kesbeyiemesinden sonra. adedleri cevabiandırdı: S e Inen il idare kurulu azalıklannı « Blr müddettenberi ıslahı ne 9 a çıkarmak Için blrincl yedek aza mesgul olduğumuz purolarm Haha iyi yüksek mühendis FaruV Tnnsel, il vasıfta yapılabilmelerl İçin tsviçre idare kuruhtna ithal edilecektir. deki ortaklıSımızdan IstediŞimiz müC.H.P. den Isttfa edenler tehastıs mayı§ «onunda şehrlmfee ge D J . tstanbul Basın Bürnsundan lecektir. Burada puroların harmanı bildirildigine göre, C.H.P. üsküdar ve «ekli bakımından yapılacak tet ilcesi Muradreis ocajınn kavıdlı Dr kikatı müteakıb imalâta geçeceği? Hüsnü özuçar ile C.H.P. sabık Ba t«vicreye puro imali için g8nderdi kırköy ilçe başkanı Enver. C.H.P gimiz tütünler müspet netice ver• istifa etmislerdlr. n mlştlr. Her Ikisi de. D. P. Genel Baskarı Kıbrtsta Itın edl1e«ek »igara Adnan Menderese gSndprdiklerl telfabrlkası Prnfta gecen ayın 15 inde yapılan Kıbrısta iniasını kararleşfardıâıma Üsküdar C H P . ilce kongre<:i" !• C sigara fabrikasmın hanrlıklan ile a HP. lilerin •büyüklerlmiz. dive talâkalı arkadaşlarımız işe başlamış nıdıkları han îcîmselerîn. uluorta kulardır. Montaj amellyeleri süratle ftlrleri Czerine SÜT almak Isiedikle Ilerlemektedir Bu fabrikamızm imalâ rinl, fakat kendilerlne sOz v«ıılme tı haziran ayı sonunda Kıbnsta pl düHni bıı v>«le r'avanamıv^rBk kon ys^aya çıkanlacaktır. gre «nünde Istifn etHkiHni bllr'fT Üzerinde etüdünü bitirdiŞimiz II mislerdir. Her ikisi de D. P. ye kanci nevi ucuz ve yuvarlak tip sipa bullerinl rica etmektedirler. raları da temmuzda piyasaya arzedeceğîz. Flatınm 20 Jruruş olması dü şünülmektedir.» Çay mahsulU Umum Müdürün çay ile alfikalı o larak verdiSi matömata nazaran; bu senekl çay kampanyfsı, 7 mayısta a çılmıstır. MahsttlOn 89 mflyon kilo (Baştarafı l inci sahifede) civarmda olacae1 ve 1 800.000 kflo K«dar d?ı kuru çav 1^+i'hsal edilebileceSi arttırıbnası da kararlasürılmıştır. Yu anlasılmaktsdır Bu suretle geçen senan propaganda bOroları genişletileneye nisbetle % 50 bir arrıs kaydediieceSî mııhHİîVsVf ır Vnlcprıkl ra cektir. framarasmdaki tartısmalar kam, memleket ici ısfi^'^Vımizin ya Avnm Londra 15 fR.> lngiliz basmı, rtsina tekabfll etmektedir. Di*er tsraftfln bu sene «Rize fene dün Avam Kamarasında Kıbns meri» ve «Pazar» daki cav atölve'erîn •elesi etrafmda cereyan eden çok den başka. «Gündoğdu» ve «Çayel!» şiddetli tarti'malar hakkında ızahat fpbrikaları faalivete geçtig gibi «İ5 vermektedir. tşçi Partisinin, hükudere» ve «Hopa» atö'yeleri de kurul metln Kıbns meselesini tenkid etmemustur. Ayrıca tftderede büyük bir sl üzerine Müstemlekeler Bakanı 1951 fibrikanm hazırlanan projes) Nafın yılında lktidarda bulunan tççl PartlBakanlıgma tasdik edilmpk üzere gön sine Yunanistanın Kıbnsa dair tekderilmlştir. lifler vgphtını kaydetmi? ve demlşKibrit imalâtı tir ki: Bu arada ö&rendıŞimize göre, î n Bu tekliflerde tngılterenin stratehisar Hbrit fnbrıkası imalât kannsf jik menfaatleri tantnmakta ve iki tesi <*>nrâp 4^000 sandıktan 85 000 e memleket arasındaki an'ınevî dostluk cıkmıştır Vatandaşın bu kibriti çok çerçevesl Içinde şöyle bir uzlaşms v^ierdı» Hıinmayıs! 'se miktar azl>teklif edilmektevc'r Adada %e b?ski gından deŞil. bev'ivenin dürükh'IŞı"fiolavısile bavlin satmak istemeyisin verde üsler verilmesi, ve Kıbrısın den fleri geimektedir. Fabrika dahs Yunaniftana ilhnkm^n Rn~> ilpVıisit fazla istihsal vaDamari'Şmdan bu du yapılması îşçi hükumet. hükümrandüsünul°mıveceği rum lnhi«ar tdareslni mutazamr et Uğı devretmenin tr'prrıekte'iir Halka uc«7 tnTıisar kib ve durumunu, yakm bir istikbalde rltl temin edecek yenl fabrikanın in deglstiremiveceSi hükmüne vararak sası Ise hükumet programma kon bu teklifi reddetmisti. mamıstır. Bu hücumdan canı sıkılan Uçi mebuslar, bilhassa Mr Bevan Lennox Cenab OZANKAN Boyd'a slddetle mukabele etmişler ve Geredede büyük bir yangın kendisinf »dürüst olmıvan» şu usulü kullanmakla itham etmislerdir: Gerede 15 fa B ) K«saba kenarın • Vekil. Bakanlar toplantısına aid dnkl tabakhacelerde bayram gecesl BU hur eden vangın neticeslnde 11 tabak öyle vesikalar zikretmektedir ki bu hir= tpslslerile blrllfcte tsmamen y»n vesikaların mecli'Jte açıklanmasına mıstır. esasen imkan yoktur » Bolu ltfaivesne Oerade yangm eklp Lennox Boyd, bu tenkidlere verifrlnln gavretll çalıçmalan saveslndc difl cevabda. muhaliflerinin hafıza^"'er tsbBkharelfre ilraret önlenmlçlarını tazelemeSe hazır oldugunu söv Hr Zarann blr mllvon llra elrannd» ol lemis ve esasen baVı^""^! MrîfoeierİTi Yunanistanda bir çok kimse tarafın•""âu tahmln edilmektedir. dan bilindiSini ve tngiliz milletinln de bunlan bllmesl zamanı geldiğini Hüton otelinin havuzu ilâve etmistir. Tenls kortu ve çocuk bahçesi U* bırllkte takrıb«n 2 miİTon liray» mal Ynnan Kralınm bevaraati olan HIHon otelinin mUHrilff havunı 15 hazirandan ıtlbaren faaliyete geceAtina 15 (AP) Yunan Kralı cektlr Havunm, 12 ad«d telefonlu duflu. Paul bu gece «Kıbrıs halkmın mu lavsbolu, radyo ve kuvetlı lüks aile kaddes self determination haklarını kabmesi, biri erkek ve dığeri de kadın icra edebilmeleri için niemleketinin lara aid olmak tızere içlerirde 80 «r do kat'î bir millî savaşa giristiğinis lab bulunan 2 gardrobu mevcuddur. Ayrıca blr b»rı v« bir d« dan» pisti söylemiştir. Kral bu mütaleasını. haletı Yubuiunmaktadır. Ha%uz 1000 m«tr* küp ™ Istlab edebtl«rek gen;?llktedir. nanistanı ziyaret etmekte olan BaHavıua aid lşleri organi» etmek üze h Almanya Devlet Reisi Dr. Theo re, «Hllton Hote's Intemat'onsl» firketınln Puerto Rico'dakl otellnir Spor dor Heuss'ün şerefme verilen riya Müdürü H. Harrts bugünlerde tstanbula fette kadeh kaldanrken sarfetmişge'ecektir. tir. Yazın bira sıkınlısı çekümesi muhtemel Yeni D.P. II Başkanı fBayfnrafi 7 «r»H « M f e d e l etmektedir. Halbukl înhisarlar tdadün de seçilemedi resinin bu gaye ile hazırladığı prog b Şahı Majeste Rlra Pehlerl bugün n a t 1«ÎO d» Amtkabrl zlyaret etmtş T» htr çtlenk VoTmuetur. Krallçe Te Şah nasıl giyinmişlerdi Ankara, 15 ICumhurlvet . Teleks) Şehln»ah Majeste Rtaa Pehtcvl İle Kra cw İlçe .ya'nın bugttn fcenboft» hava alanınö» k»rsı!anısı hsyll hararetli oldu. Krkllçe Sttreyya Dtor'un blr kresıTo. oliîi lav&nta çlçeğl mavlsl lnpk blr pardesü ^lyrr.lştl Basmda d» »nlarınaan «lTah kurdeleler eeçlr'lm'? be V«B, m«Tl T« »an tttlden blr eaok» bu 1 lunuyoTt"u F 'flTpni*rt. çantan v« lsk»rplnlerl l«e beymsdı ,jjioı omumjnda T»kut. . ırmilan pırlanU Ue çerçeT*Itnml? btr ş^ll t»siTor«u. Şeref salonunda istirahat Majeste Şah tse Bara MaresaU ünlMüteakıb^n bir raüd'let şettt ulonunda lstlratat edfn mUaflrlerimlale 'ormagı srtymlftl. Karsılam» töreninds hseır buluuan Cumhurbaşkanı Bavar arasmda samiBaktnurm nnkalsrram e<sertsl tst Tİ ^s'bıhs'Vr eerevan etmistir. rvfl' •l<>ı"'enJI Şchinsahın radyo mokrofonn Üniversitede yapılacak tören öniinde konusması 31 marıs pasartect günü şehrliılsl Kııa blr mtîdder ııonnı ser»f salonuc zlyaret edecek tran Şahı Rls» PehUTl' dan çıkan Şehlnsah hazreMeri Anka Te tstanbul OnİTerslt«M tarnf'ndan TC. ra radyoau mlkrofonu önünd« ıu ko rllaoek olan Fkhrl Hukuk Doktorlugu nusmayı y«pmı;tır. tçln nMibfpffnı blr prognm hasırlan»Muh'erem ReiM Cumhur mıstır. Çok UTun eamandır bu gtlzel memBu mOnasebcUe 21 mayıs sMı günO ederek menJ T« asl! mll Hukuk Pskttltesl Dokton salonundn temasa Re'meyl hararetle ar saat 17 de baslıynn blr tören yapılacak ıjnı, Bu^tln hn »^ rnım mu tır. Menıtlme fînlTerelte'prlmMn Rekvaf'aktTefle tahnkkuk ettlŞlnl eörmek tdr, r.k»n T» ProfetıOrierl akadtmtk kı le bohtivanm. Şahıım T» mlüetlm na yafetlerl» lştlnlî edeeeklerdlr, toren mraa, Turk kardcelerlmlre candan say renkll o "nk ftlme alınacaktır. »"• •»! ifade etmekle mOteh«TTtctm Şehfaışahm refakaünde Merhum Rlea Çah'ın re merhum AtaMlrk'On aydmlık nklrlert T* KRTI «11». gelen revat Hnln rehberHMle dottlutumui! o ksdsr Ankara İS (Telefonla) Majsste w("am temeller ürertne kumlmustur kl, Allah'ın Inavetlle bu dogtluk ra Schinçahm refakatfnde buBün çehrlmlraanımrem tahrtbatma muktTemet et te gclcn z«Fvat araıındı Ha'iciye Vnlri mlf T» gHnden Ttlne kurretlenlt» nkı Ekselâns Dr. AU Ardalan, Ayan Meellsl gormrt bteler İçin mnmkOTı Hariciye Encumenl Reisı «kl BafvekH olmuştur Ba?dad paktına tltlhakımıı Ekse'âns Mohammed Ssed. Tetnylı la tesrlkl mKRlmls flttikce dah» ııkı Mahkemesi Relsj Ekselâns AU Hayat vardır r« faal blr hale eelmektedlr. Tam blr lşblrllSl İle *u!hu temta ede hlleceŞlmlgl, mO'rterek seTlnçlerlmtal p«y!aşıp mOtekabll terakkllfrtmlzdtB favdalanacaftımızı ümld edlyorum. MemieketlntBln tabll «•u»ll!lî!erlnl edeMlmemte Içtn tahlb 01Eamanın kiialı^ ı.a ra*men. bu seyahat için teıplt edilen prosram larla, avnt zamanda. Türk ldarecllerl jrk mllletl tara'^tiin terakki •>h8«ıpda rirlillen gayretlerm eemeTeierlnl de takdlrle müBahade «tmek 7«T Aıut Kabirde Sevhan Barajı MSdurl dan infihar efli şahlri olnnlnnp lfsdastoe gd re h&dlw, şoyle olmuftur. Nunddtn Atalav, ceblnden blr tomar mektubn, *end1»>nt MTredpnlerrn haTret nazar'an BT»"""*" "ftıre ttrlstmış, »•Mnde kendlnl konrnden asafi »tmıstır. MtlherniU =«(1 metre kndar su OrtOB de sflrflklendlkten sonra ksTbolmuî'uT. Bundan =onra vapılan arastırm&laı» raftmen eesedl bulmak kabl! olmamıfUr. Nı "Iflln Ara.la.ym nlçan »kdlnln boRulmast •ebcblle t««OTure kapılsnk In tthar ettlfl zaı . <....,nekt*dlr. Hidlse tahklk olunraaktadır. (Ba$tarafi l inci mhiftde) Atinada Kıbrıs için toplantı Gamilerden papuç calan vâiz! Artalyay» rellp Elmalıya flden ve oradak< camllerde vaızlik, imrmlık yaplp Kur'an okuyan hoca bu kere memleket!ne dBnerken ?ehrlmlzde hırsızlık suçu İle yakalanmışt'r. Yapıion aremada, Aiıtalyadak! samllenlen çaMıjh 14 çtft papuç ve kumar oynamaya mahsus zarIar ele geçlrllmıstlr Hem hafız. hem tmam. hem vats hem hınız. hem d» kumarbaz hoca adalete te«!i» edünılstir POND'S Kremlerile çıld balfimı: Geceler' y»ımadan evvel yOıunüıe ve boynunoM PONOS C L K E I sürunur Kremın sa» «e besleyfö OO RM ysjlso cıldınıı'A me««ms!ın« nutuı edtrek kır Tt msVyaı kalıntılar. ile cıldde Mrarlı .(razatı emer Eılahar» bu krem lâbakasını sılereV bir m.ktar daha surunul Sab»rılar< uysndığınızds yuzunüıun tttclığıne, tent «Irin görellığme Jİıde hayrsn olsesksınıt. SabaMan bol su 'le y.kand'ktan sonra yurunuıe PONDS VANISHING KREMİNİ surunuı Cıldımım uıtunde ınce bir zar teşltı! ederı krem onu yıprat.cı di» tesırlerden koruduğu gıbı. makya|mn ıçın de ıdeal bıf xemın Ksnrisf Alhk ve pudranmn tatbıkını kolaylsstırtf ve bütun gun devamınca Idame ettırır (Ba$*araft J inci sahifedt) öğretmenlprin yurd ici ve ynrd dışı sezileri Türklye Ö*remenler TurİKm DerifSl. yaz av'an lçlnde yapılacak olan yurd Içl ve yurd dışı gezl programmı ihtlva eden blr broçür hazırlıyarak ög ftmenlere pöndernlştlr Hazırlanan pro4rama göre. yurd lçl ^ezllerl haziran avında başhyaesk olup Uk eezl 17 haziran pazar günü Terkosa vapılaeaktır. Tprnmuz arında Tapılacak Antal. v* Bursa. Şllc gezllerlnden başka aJu» *o» nvınia Aııadolu ve Karadeniz, Kll TO« T« tzmlr eezllerl vardır Turd dıı eeztleri mtibadele esasma eftre T« •löTiTciE o'.nrak Taml'cak olup dort Tuoda topla'nmıstır Gruplar «övledlr Kuzev ve GOneT \k(1prlg II? Adrlvatlk sahlllerl, Batı ^k(1<tı!î rt Adrlva'lk sahlllerl, Merke'i Avrupa turu, Merkezl Te Do*u ATHİt POND'S BOyük tOp : 2 5 0 Krş. tUp : 1 2 0 Krş. m Oahiliye Müteha^sısı Fazıl Konrapa AceSe Daıiı Aramyor 1 yaçında çocuğun her türlü işini yapacak ve 6 yaşında bir çocuğa da nezaret edebilecek dadı acele aranmaktadır. Muracaat: Divanyolu Klodfarer cad. 12 D. 3 veya Tel 22 91 30 (Eiektro Kardivografi) Cağaloğlu. Babıâli Cad No. 22 '3 I Kankoca kapıcıya ihtiyaç I vardır. Adres: Sirkeci Yalı I fC5<!kii cad. No. 7 Muhlis + Kanıe! Aranıvor^ Meşhur (Coromandal) tar I zı lâke altın ve siyah bir YATAK ODASI Satılıktır Halaskârgazi caddesi No. 32 Telefon 48 19 49 saat 1315 f Topkapı, Ampul Fabrikan civannda asfalta cephell onbin metrekare, elektrlk su ve havagazı Tel 63 60 58 Safılık KıymeHi Fabrika Arsaları | me Bo« tesllm deniz görür kaloriferll, parke 5. 7, 8 er oda 100 bin liradan 180 bin Hraya kadar. Karaköy Bankalar Han No. 60 Tel 44 83 60 Lütfi Kurt Taslıkla Satılık Apl. Katları Tam Konforiı 300 LİRA VADELİ 100 LIRA VADES1Z HESAB AÇANLARA ZARİF BAYRAM HÂTIRALA RI 1956 PLÂNIMIZA DAHIL 12 BAHRELİ EV, 6 ŞİRİN VİLIİ ve 300.000 LİRAL'K PARA İKRAMİYELERİ NISANTAŞI EMRİNİZDEDİR BU AJANSIMIZDA HESAB AÇANLAR ÎÇÎN HUSUSı KEŞİDE BİR 31 Mayıs Keşidemizde 3 BAHÇELİ EV ve 25.000 Liralık Muftfelif Para İkramiyeleri O ĞU A NK BAHÇELİ EV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog