Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHUBtYFT Mayts 19» K îazan: ÎASAB KEMAL A R C A 16 O Ğ L A N M BULMAC i. ResanJiyen: MÜNIT • s 1 1 I 1 « s P m ı n (U lçmeğe çıkan çoban çocuk onları gör. mü|tU. Bu Allahm beltoı oğlan d& bep bu pınara d»danmıstı. Suyunu hep burdan lç»rdl. Su lçmege ?eldlŞlnde pmarın yanındakl blr ağacra ardma saklanmıg, o'.anı bitenl blr lylcen» geyreylemlştl. Sonra ayağmın ıltındakl blr ta? kaymış, ses çıkarmıı, sevdalılan nykulannd«n, düşlerinden almıştı. Kl» glttlkten loara, Karacaya görünmeden piaardan lndl. Sürüaünü blr suya vurdu. Olanca hızıy !a obaya dogru koşmağa basladı. 1 *. 1 m 1 •n • H Bir vaid, borç hükmündedir! Bu sütunda resmî müesseselerin bazı vaidleri oluyor. Halk, bunlara mim yapıştırıyor. Vaidler tahakkuk etmeyince de halkımız üzülüyor. 25.4.956 tarihli gazetenlzin okuyncuiarla bajbaşa Bütununda (Sokağımızdan artık vasıta geçmlyor) başlıklı yazımıı gazetenîzin ayni s u t u n larında 18.1.936 tarihli nüshasında ıDülger O i l u sokaği) başlık'.ı yazıda 1955 programına dahl', edillp m ü t e a h hide lhaaesl yapüdıgı blldlrllen soSak, bugüne kadar en ufak blr t a mlr dahl görmemtştlr. Şehrtn merkezl Te asfalt caddeye baglı bulunan 300 metrellk her t ü r l ü yeraltı teslsle rl lkmai edllmlş bu sokak daha ne kadar zaman toprak hallnde ka.acak tır? Dülger Oglu Bokak No. 13 Osman Oüzey NOTUMUZ: Ya vaad etmem«li. Ya vaadini tutııalı. Şahsi hayatta olduğu gibi poliüada idarede de bu şarttır. Fatih t* OS «O • m SOLDAN SAĞA: 1 Ruben Asa'nın üzeıinde kaçakç'.lık yaptığı mevzu I iki kelirr.e). 2 Üniversitelerimizdeki faküiteierden biri. 3 İta edilme tarzı. 4 Dudakları arasına a h p içine çekiş. 5 ÇevriUnce «hiç bir olağanüstülüğü bulunmıyan modern kuşak» msnasına gelir (iki kellme). 6 Zanvm parçalarmdan. Yugoslevyada bir şehir 7 Tersi bir çc?id spor vas'tası, nota. 8 Eksik. YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Dönüp dolaşma hareketi. 2 Böyle bir adam mazereti yoksa doland ı n c ı d ı r . 3 Mahrul biçildikten sonra bu iş:n miktarı be'.li olur. motöriü mavnanın y a n s ı . 4 «Alattırka soytarıya nazar et!» manasır.a mürekkeb bir emir. S Sevinç içinde olan kimsenin eteklerinin çaldığı yüzsüzlere onu kapamak kâfi değüdır bacadnn girerler. S Şimdi boyle ir.şan az kaidı, tabiî mahzen. 7 nHayret et!n rm>na=ına bir emir. ormanlarda birbirlerine dolananlardan. 8 0 iirür kervan da ytirür. vllâyetlerirr.izden biri. 1 ^ 3 4 5 6 7 8 Beyazıd Gene! Kütüphanesindeki islâhat Sayın gazetenlzltı 9. mayıs. 1956 eünlü nü&hasınm .okuyucularla başbaşa» s ü t u n u n d a , «hususlleşen um'jmi kütüphane» adlı okuyucu m e k t u b u n u okudıık. Sayın okuyucu, k ü t ü p h a n e m l z okuyucularınm t a h d l t edlldlğl sek Unde blr flkre sahlp olmuç b u l u n m a k t a d ı r kl, d u r u m şudırr: K ü t ü p h a n e m l z okuma salonu bu yıl blr mlall daha büyütülmek suretlle 180 okuyucuya çıkanlmıştır. Yenl bir katalo^ dalresl Te m ü racaat servisl yapılmıştır. Evvelce k ü t u p h a n e m i z e çeşidli nüvlyet veslkaBi vererek glrmekt* olan okuyucularınııza. hem kolaylık temln etmek ve hem de k ü t ü p ha"ne içlnde lntizamı temln efmek İçin «hüvlyet kartıihdas edllmiçtlr. Kart almak İçin ldareye iki reslm vermek laz:mdır. Ücreti yoktur. Okuyucu bir yıl müddetle k ü t ü p h a n e y e serbes'çe şlreDilerpktlr. Ayrıca, tesadüfen k ü t ü p h a n e y e çelerek okuyucular İçin de günlük glrlş kartı verllmekte ve k ü t ü p h a n e y e ftzâ olmalan tavsıye edlîmektedtr. K ü t ü p h a n e m i z 25. 4. 1956 tarlhinde yeniden okuyucuya açılrmş ve d u r u m o t a r l h t e n İtibaren Uân edllmiçtlr. K ü t ü p h a n e m l z idaresi. okuyuculara kolayiık olmssı İçin Ö41e âtill * ! > l vapmarian c?lısmskf=i'<ır Her t ü r l ü konfonı ve l m k â n l a n »lnesinde toplıyan blr müesseseye blr yıl İçin lkl veslka fotoSrafı vermek suretile kart alınmasının tetetbua mânl olmıyacağını saym okuyucumu7a saygılarımla h a t ı r l a t m a k istertm. Kanıyon lâstiği tevziatma dair Afyon Beledlyeslne kayıdlı 177 pllaka nolu kamytm sahiplerl İsmall İp likçl ve Şaklr Gökbuca adreBinden aldığımız mektuba cevab: LâsUk tevziatmın usülsüzlüğüne da ir bu kadar ıtzun bir mekrubu basam^yız. B«yln çadırına geldl. Çadınn lçlne uzaklardan atılmış blr ta? •ibi düjtü. Beyln H»tunu dlbek dö*üyordu. Kafcv» kokusu »lnıştı çadınn lçlnl. Ötelere kadar taşıyordu koku. Dlbeğln demlrl ellnde kaltkaldı Hatunun. Çadıra düşen bu taştan şaşırdı. Hlç '<lmH, hele blr çoban Beyln çadınna böyle taş düşer glbi glremezdl. • H»tun tbla, Hatun »bla ben... ben... be... be.. ben...» dlye onuımaga basladı çocuk. Hatun çocugun bu tellıına daha çok şaaırdı. Çoban çocugu gözlerinia Uıtunü lkl parmaglle bastırdı: (Arkası var) KUspe Satışı ilânı İzmlr limanında bulunan METE vapurumuzdakl takriben 4027 ton küspenin, Istanbul aslive mahkemesi 3 ücü ticar«t dairesinin 9W,'168 Jayılı kararile, tarafırmza verilen müsaade ve mezunivet uzerir.e, İzraır borsa=:nda 17.5.956 persembe EÜnü satıjı icra edilecektir ********* Bugünden itibaren PANGALTI • İ NC İ Sinemasında (Türkçe) Fevkalâde bir program 1 Umumî istek ürerine Kücük hârika FERUZ 2 Senenin en kahkahah filmi YASEMİN SATIŞ ŞARTLARI 1 Küjpe hamulesi vapurda teslini dökme cıclak olarak satılacaktır. Küspenin sat:sa esas teskil eden miktarı KÜmriik bevannameleri ve eözetme raporlarına eörre 4027 tondur. 2 Satı? İzmir ticaret borsasında 17 mavıs persembe ffünü saat 15 de bashyacak ve saat 16 da nihavete erecektir. 3 Satı^a Lştirâk edeceklerin 80 bin liralık teminatı satıcl sirket rnümessiline Eat)s saatinden evvel tevdi etmeleri lâzımdlr. 4 Satıs pesin para ile olup tutarmın satısı takirj eden eün saat 13 e kadar saücl şirkete ödecımesi lâzımdır. (Ordino ve fatura nıiikabilı) 5 Tahliye vesair masraflar alıcıya aiddir. Gemi vinçlerinin calısması için gerekli istim ile g€ce çalısılması halir.de lüzumlu tenvirat eemi tarafmdan temin ediiecektir. 6 Tahliye için, ihalenin vaplldığj eünün ertesi eünü saat 13 den baslamak üzere, çalışılmayan pazar ile reîmi tâti! iJnler: hâriç omak I üzere, ahcıya ücretiz olarak 15 gün verilecektir Bu müddet zarfında tahlİ3'e ikrr.âl edilmediği taktirde alıcı yövmiye üç bin lira suristarva ödeyecektir. 7 Hamule eemide her an görülebilir, muavene edilebilir. Protein ve yas ruspetlerıle her hangi bir sebsbten evsafta husule eelmis ve gelecek hasardan saticı mesul değildir. Hamule halile satılacaktır: Saüşta pey süreceklerın hamuleyi görrr.üs. muavene etmis vc beğenmis oldukları Kabul oiunacaktır. 8 Teminat ihale vukuunda satı^a mahsup edilecektir. Satıa borsa beyannamesi iîe tescil edilecektir: 9 SaUş kat'i OIUD başka güne talik edilmiyecektir.: •TOTO Cezayir Batakhanelerinde (Türkçe) Bugün Ş A N Sinemasında Görülmemis bir rağbete mazhar olan ZATÎ SUNGUR Hârikalar Revüsü Tenzilâtlı aile ve talobe matinesi saat 15 30 da. Gişelerimiz satt 10 dan itibaren açıktır. Telefon: 48 67 92 Mühim İlân Aydın Tekstil (İDİik. Dokuma) ve Nebati Yağlar Anonim Ortakhğının Aydındaki yirmibin iğlik dört yüz tezgâhlı fabrikası bina inşaatı sür'atle ilerlemektedir. bâkiyesi tesliminden bir sene sonra başlıyarak üç taksitte ödenecek olan makine bedelinin ilk taksidi transfer olarak tediye edilmis ve makinelerin kasım ayı içerisinde teslim ve montaia başlanması hususu mukaveleye bağlanmıştır. Fabrika 63 numaraya kadar iplik bükecek ve en ince renkli renksiz hasse, tülbent, gömleklik poplin,. pamuklu gabardin gibi en iyi ve piyasada çok geçen mamulât meydana getirecek ve ilk mahsulünü 957 haziranında piyasaya verecektir. Şirket son umumî heyet toplantısında üç milyon lira olan sermayesini onbeş milyon liraya çıkarmak üzere teşebbüse geçme kararmı vermiştir. Beher hisse senedi beşyüz liralıktır. Vâki talebler üzerine idare meclisi taahhüd kaydını 956 haziran nihayetine kadar uzatmıştır. Çok verimli ve faydalı olan bu müesseseye halkımızın hissedar kaydolunması için Aydın Tekstil İdaresine taahhüd miktarı yazılmış ve birisine kırk kuruş damga pulu yapıştırılıp her ikisi de imza edilmiş sarih adresli iki nüsha taahhüdname ile dörtte bir taahhüd miktarını Milli Bankalardan birisine şirket namına yatınldığına dair banka makbuzunun bir nüshasını göndermeleri lâzımdır. Geri kalan taahhüd miktarı iki sene içersinde taleb olunacağı sayın halkımıza ilân olunur. Müracaat: Aydm Tekstil İdare Meclisi İSMAİL KALKAVAN YAPURCULUK LİMİTED ŞİRKETİ Şefızadebaşı Yeni ve Çemberlilaş Sinemalarında bugün matinelerden itibaren 2 büyük renkli Tüıkçe film birden K ü t ü p h a n e Md. Yenl lnşa edilen baraj ve eLektrlk saatrallerinln memleket lçrn hayırlı olmasını her vatandaş gibi ben de Hakarete uğramış mı, Haksız alman numerotai parası temer.nl ederlm. Ancak, açılış tören Üsküdar hususi muhasebe eelır şubesi uğramamış mı? lerl münasebetlle Zont;uldakta. Anka13 Nisan ".956 tar'.hll «ayın gazeterada, Tunçbllek ve Adanada aalahl 956 yıh bina vergilerinden niimarotaj yet sahlbierl tartîfrndan verilen n u . parası olarak 35 kuruş fazla para almak nlzde (Kahve daŞıtımında haksızlık: tuklarda bııniann ne kapasitede ol tadır. Gene! nüfıs sayımı 1955 yılında iddlasn ve 28 Nlssn 1956 tarihli layı d u k l a n . kaç milyon kllovat enerjl ü yapıldıSına ve o zaman eviere yeni nu ni7da (•?!.; ...• mekt.ıbu vazdıgım 1cln hakarete u*rsdıml bps"iciı Hasan reteceklert uzun uzun anlatıldıgı halmara takıImad.Sına nazarsn bu herhalde Ö7Pİ lmzalı yazılar lncelendl: de vatandaşa kilovatmı kaç kuruşa 1960 yılında yapılacak r.iifus sayımınHonaz NnhlvesiTie »ahsls olunan verilerp:i.,e dair bir söze tesadüf edl da takllacr.k numaraların parısı olsa ge kahvenin mutemed tar.ifır.dan Nalemed!. rek. ''ve n.erkez'.ne getlrildlilnln ertesi Gerç; senelerce evvel beher kilovaTiinil r'fli'ı'imınııı yan;lH':ı, Hasan ÖÜsküdar Toptaşı H. T tın en çok 3 kuruşa vertlecefcl Uan ! z^'.in de kahvesinl aldıSı hlç blr vaedîldl ve biz bırna çok sevlndik. Fa^i s ve kat Çatalağzı Elektrlk Santralı Müdü ••••••••»••»•••• "••M •andaştan » de nbu FİkAvet olmadıSı. ma •PTi»iı«!n)n hucusta hlç Mr r u n ü n gnze'elerte çıkan beyanatın+ i vp^jq mür^^iat+e ve s'^^ye^tp tjulun dar anladığımıza göre İstpr.bula 3 kubu yolda ruşa mal olan cereyan belediye tara + Telefon bir avukatın «Iâzımı I madıŞı sndece »azetenlz* Mr va~ı yazdıSı cettceslne varılmışa fından halka 25 28 kuruş Uzerlnden X 8 yrı müfariki» dir J tlr verllmektedlr. ESer elektrlk esklsl gl îst. Borsasmın 15 '5,1956 fiat'arı ^ , Büroma naklettiğim telefonumun r bl bu fiat ü^erinden veriiecekse ve 4 Bundan dolayı hakarete maruı kal mua/.zam teslsler beledive ve şırket X yerine evime de bir telefon al 1 5 FAİZLİ TAHVILÂT 5 slkSvet lere gellr kayna^ı olmak İçin yapıl + mak için 1950 tarirrnden itibaren • 1ı*ına rtalr vallli e yantıftı müracat ettim. İdarece • Uzerlr.tie durulmakta ve tahktkat ya mışsa blz bu kalkınmadan ne anla • defalarca 1938 İkramiyeli 25.00 S?vşılnrımla tavzlhlnl X verilen cevabda: .... yapılan ke4 f Hlmnktü'ir. dık? ikramıvelı M Mudafa 1 24 00 + finde sahası tevzi kutusunda bos • "lca p'ierim. Fuat Erpl İkramiyeli D. Yolu IV 106.80 • devre olmadığından. isteğimin. im f TVm',7'1 Vnllsl Fssıl Uvbadm Bostancı Vell sokak, 10 Beşiktas rkramıyjl. D. Yolu V 107 00 • kân husulünde yerine getirilmek I NOTUMUZ: Kırk sene hiztnet eden çöpçü 1951 Tahvili 100 85 4 Ü7.ere S:s!i 7999 sıraya kaydedil + Aradaki farktan sırf âmrre müessese1953 Tahvili 101.05 onbaşısınm hazin âkıbeH mistir.» denilmekle iktifa lun • ler: faydalanır, onlar ia kazsnçlarmı 1955 Amnrtismar 1 100 00 Osküdar bolaesir.de Be'.eaiveye tam î rnuşrur. memur maaşlarır.da tükeunez, yolları Ziraat Bankas! III 104.60 Telefon, her meden! insan için en • kırk sene çöpçü onbasılıgı etmls ol~n yapar. fenerleri çogaltır. iâğımiarı dö • Ziraat Bankası IV 104.25 şerierse. bu kalkmmadan siz de biz de • mübrem bir ihtiync iken. Avukat • I İzzet bize f>önderdigi mekttıbda 65 yaZiraat Bankası V 104 SU • X lık Kanununun 22 nci maddesinin X sını doldıırdıı»u için kendisiiin kadro bir sey «anlar:z». Ziraat Bankası VI 104 45 • sarahaten âmme hlzmeti mahiye • dısı edildiSin! on para aylık baıîlanmaBiz de hakkımızı istiyoruz tinde bir me«]ek olarak vasıflan • dığı gibî son aylıüının da tamarn ve* «..•' lAJHVtuAl sırtındakl tlbiselerin de Biz Bo.odiye reşkiiâtjnda halen 105 dırdığı a\oıkatlığı Icra eden bir t rilmiyerek klşl asker allelerl kâtlp'.'.iinde ça'ıaı kimse için. eski tâbirıle bir . l â z ı m ı * alınarak ölüme mahkum Lir durumda 1949 Tahvili 105 30 ' bırakıldıSmı bildirmekte ?lsksdarlnr'.or.!. Beledlyenln temizllk onbaşı ayri müf.Tr:k« tir. ve çavus'.an dahll ücretl: rr.emuru.rm Nitekim evde telefonumun bu ^ dan Tn»rhamet ve himaye düenmekte, . 1« .w^ HH.I1HIUIUUI1 UU~ Maoen dir, Bu zavallı hakkında Valimizln nepsl D. cetvelrnden blr hak almışlar | + lunmayısı yüzünden b??ı müvek • sefkat ve vefakarhğım bekleriz Aynı lr AlerkeT K i r k a s ı 163 00 , , ,, î k'Herimin maddeten mutazarrır t zrmanda bu Mval'ır.ın ?i!esi de halen R a G a r a n t i Bankası 125 (Hı • istifade " J L r !edemiyoruz.l P ' e r İ b U h a k t a t l t ) d?"""«»»• j ^ t . kabi, bir vak.a X bir ameliyat eecirmektedir. Ü "t ır. OBheaiyon And l n 186 U0 ıHüvlyet mahfuz) Dört yol snkaklannda köpek X Bütün bunlardan bahisle, hâlen X fm;ıv* Kredı Bankası H 137 Sl Tophaneyi çirkinlosfiren Şişli 7999 sıraya kayıdlı bulunan • U Bantan N 65 50 süriileri miiracaatımın is'afı için gerekli • Yaoı ve Kredi B. lfi.5O • kaba siitunlar Dörtyol sokaklsrı, sürü sürü köpek» yazıll emrin tebliĞini Münakalât X lerle dolu Vatandaşlar tehlike altınd»MtnanK I A O ISSO C K Tophanede şimdi Sanat Knstltüsü Vekâletinden rica ettlgim halde, 4 lar. İskenderun hastanefinl Aslan Ç i m p r t o 82 00 ' pek çok olan eskl Merkez Kumandanlıftı bina Sa'H ijfSTnıpnlm 44 tH 51, blr mflddeMertvı res'ore edümek T sene de blr netice alamadım Bek 4 rr.eseul eflpnler. kuduz nsuın» gslen leme müddetim önümiizdehki 2 ha X Ticarpt Ban|r*5! N R "n • O te. avaa ve iç s ü t u n l a r ı , bölmeier Okul çocuklarının devamını bin müs vıkıhr.ak süre'ite binava yenl blr şe zlranda ,tam altı jeneyt buimus • ki'âtla sa^lsrken. bir çok trlebenin has kil verilmeğe ça'ışılmakî.idır okiıHar'nı Terke • t?>ıareve P'tmek için Müıur ve uburu sekteye uftratan ve • olacaktır. mecbur olduklarına bizzat sşhidim Ken HSk rı ( l . iinla. hiç blr estetlk güzelliğl olmayan ka + Gerçl sabreden derviş muradma + dim bir öt'retmenim. Okula giderken ve ba ve lüzumsv.z s ü t u n l a r ı n . bu tadl • ermis Ihoş. bizimM Eyüb sabrını • geürken birkaç kere sürü halinde köpek 457.nno Fr. fl) Kilo altın ISt vesiIeFlle yıkılarak sehrin en iş'.ek X bile çoktan geçti ya!) diye bir ata • lerle cenklesmek zorunda kalıyorum. e ki'r.b^Iık cad<oierlnden biri oan 4 sö7ümÜ7 var ama. bu sabrın sonu ^ Flatlar Özerü İlkokulu Öğretmeni bu yolun ferahlatılmasını fas! ve se • yetle ne zaman bevan edendeynk. nun bilen ve geleceğini k?ti • Umran Pola» 2600 * 1 Sterlin •. :ı... ..:i:nizden rica erierlz. Volf Çernis ^ 1160 • 1 Dolar S'5İi Hanımfendi Sok. 55 1 • Ahmet Ünal • Kurtııluş bakkallannda bira 1 D. M. 250 • İk"!«nt Faktütest öf*renfi!erlnden • İda ap. daire 4 Beyoğiu ^ Kıırtulusta bira satan ekseıi bakkal1 Irviçre Frangı 245 • NOTUMUZ: İstanbul ^ larda birs bulunmamaktadır. Bu d u n ı 33 Frans' Fr.nngı 100 Bakalım rnimarlar m ü ı n k ü n sörür * IKI bakkallara sorduğumuzda. evvelce ••»•»•••••••••••< mü'.' 0.w aşırı bira dağıtan kamyonlar gelirken son iki üç aydır. ancak haftada bir Cumhuriyet 93UH9325 gür bira kamyorunun geldiğinl sıkıntlReşad 1070010800 nın d3 bundan dcğduğuıiu söylemekteIngiliz 1160011700 dir'er. Gu^öen S65US670 Yaz baslangıcında bu dunımun bir an Külçe 13651370 e\vel giderilme5İ l&7imdır. Degussa 13731330 A. Yılma7 Sueri sel soloları 1FI.1 22.00 B. M. MecllANKAKA Kurtuluş Savaş Sk. 193 slnde bugün Hazırlıyan: Fethi Kp.r7.23 Açılış ve proeram 7.30 Türkü deş 22.15 Saz eserler! (Pl.) 22.30 tngiltpre ite telpfon rmıhaveres! ZAYİ Koy'.uhisar Nüfus Memur ler ıPl.l 7.45 Haberler 8.00 Şar8.30 Hafif batı müzişîl Vals fesîtval or!.estr'T!i ralıvor 'Pl.ı nıümkün mii, değil nıi? lupur.dan aldığım hüviyetimi kaybet kılar (Pl.) 'Pl.) 8.45 Saz eserleri (Pl.) 9.00 ~ " " ' rler 23 00 Kod.ily: G? 11 Nisan Çarşcmba günü. İngiltere Ue lim. Hükümsüzriür. lantha d i n s l a r ı Ils.t: Marar fr.r.îezlsi Hafif batı müziği ıPî.ı 9.30 Dans Aii Ocâk 'Pl.) 23 30 Da'ns ve csz (Pl.) 24.00 14 Ni«an CumTt?si günü saat 12 de ihmÜ7i"i Pl 1 10.00 Kapanış. bsrlı teiefon gbrüşmesi yinm.k lcin ge 'îapanış. * rekli muamelpyi tamamladım. 11.5b Açüış ve program 12.00 PoİSTANBUL Knnusmak üzere postahar>eve r^üracaat püler cıciodiler (Pl.) 12.30 Fahriye 12.27 Açılış ve program 12 30 Kar: ett'^imde şu durumla karşılaşt'm Caner'deu şarkıîar 12.55 Serbest sa s'k hafif yeir.ek müziğ: 13.00 ŞprİİBilı memıır. Avrupa ils bulusmsyı at 13.00 Haberier 13 15 Nezahat kılar Ekrem Kongar 13.30 Saz eser temin eden memurla tel»fonla Rörüstü. Bayramdan t ü r k ü l e r 13.30 Salon Or lerl 13 45 Hs'^er'er 14 ~ •« n ? • Bir saat kadar süren bu gririişmeden Av :?STası Halü Onayman idaresinde •""»m ve hafif şarkılar 14.30 Ev 14.00 Bir saatlik Türk müztğl 15.00 kRdını ile başbaşa 14.10 Sarkılar Mür n;op memurunıın bu işten h?^eri oimadığı anînşıldi Sonunda postahane Müdü Okıı! kösesi 15.15 Hafif orkestra Ic'e Şcner 15.00 Kapanış. rıi tarafmdan yrpılan tetkikten de bir eserleri ve şark:lar 1 Pl.) 16.00 K a . • netice a h n s m ı y a r a k te'efona Bf'Ties:ni pamş. 18.57 Açılış ve pro^ram 17.00 Rad enıekle temin ?t*iğim çahîsla. maalesef yo yurddan sesler eklpl 17 30 o r . 16 5 Açılış ve prosrnm 17.00 Mef 'îestra mi:7iı ı s o o Sarkılar Berrin pöriisreem miimk'in n ' m a i ı ve görüşme K haret A:alay'dan şarkılar 17.15 Gül Erbay 1Ç10 Radvo salon orkestrası nin temir edilmemesînin »£b?bi dahi izah Batu'dan şarkılar 17.30 Radyo İle J iare eden: Semih Arceşo 19.10 Rad edüemedi. İngiüzce 17.45 Dans müriği (Pl.) "o küıne fasıl h=yeti 19 45 Hv^erEnis C. E5.?enıiı 18.00 Köyün saatl 18.15 Yurddan 'er 20.00 K s n s i k müzik 20.15 ses>r Mj7iîfer Sarısözen irtnre^irde »a^vn r efe'i î ^ 30 Sarkılar «'ife Yiiksek tah^il görenler arasında nclaletsiziik 18.55 Serbest saat 19.00 Haberler Bd!hc"':ı 21.00 Konıı=nıa 21.10 19 15 Tarihen blr yaprak 19.20 Miirlr Nureddln Selçuk kcmseri Tahüil müddeti 4 sene oian bîrcok fsMithat Akalran ve arkadasları 19.45 11.41 Ge'.ir verslsl saati 21.50 İlham küMe ve yükfek okuilar nrıcı.rsd^ Siyasal '"«»•> e y h u n ' d a n şarkılar 20.15 Oençer ve arkadasları 22.10 O^eraB:!şi!er ile Hukuk fakiilte'ıeıi mezunîa7advo sazeesi 2n a^ =prest saat 'ardan hivieler 23 0" D i n s m ü 7 i . rı. d]Şer meşîek sahiplerine nn7sran ün ?om Mario Lanza söylüyor (Pl.) tl 23.15 Haberier 23 30 Pro^rr.m t;vazlı durumdıdırlar. Sövle ki: 20 5n Behirç AkfO'ip.n şarkılpr 2120 23 33 Gece melodilerl 24.00 Ka1 Adı geçen iki fskiilte mpzurlsrı, Binbir ırere masallnrı 2' 4= T ' oîon panış. kendi mesİPklerire inti«ab ettik'er' takdîrde, diaer 4 senelik fakiîite rr.pzunl^rı na nazaran baremde bir derece örse geç rrLfktedirîer. 2 Kaymakamlara ve Hâk:m'ere ay K|U|Rİf İYİEİMA A|YİAİT!A!P|AİN TİU|FİAİN|W|D A İİŞ|B'P!A|RİU[Ç PİUİLİÜİRİOİL» A|K|A'MİA!M|Â|K ZİW|M'AİK|AİR|A AİĞİA|Ç|W|TW3 Bu (Kalkınma) dan ne anladık? « Jf S 1 t 1 GECE 2KANLI KUŞLARI NEHİR Işçi Sigorfalan SCurumu İstanbul Safınalma X REKLÂMLARIN1Z1 «Renkli Türkçe Sinemaskop» GREGORY PECK BRODERİCK CRAWFORD aRer.kli Türkce» RORY CALHOUN CORİNNE CALVET Not: Matine 1.30 suare 3.30 • REKUM Abidesi'ne: t Kirazlı Yayla Dinlenme Evi Efnrinizde Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Gene! Müdürlüğünden: 5389 sayılı kanuna istinaden çıkanlan % 5 faizli 20 milyon liralık Bankam'z dördüncü tertib tahvillerinin dördüncü itfa çekilişi (2.5.956) günü Noter ve Bankamız temsilcileri huzurile Merkez binamızda yapılmıştır. Bu çekilişte kur'a isabet eden tahvil numaralaft 8.5.1956 gün ve 9303 sayılı Resmî Gazete ile neşrolunduğu gibi, tasdikli listeler de, mahallî Bankalarımızda müşterilerimizin tetk'kine âmade bulundurulmaktadır. İtfa bedellerile, 4 numaralı kuponların ödenmesine (1.6.1956) tarihinden itibaren bütün şube ve ajanslanmızda baslanacagı ilân olunur. (6038) Uludağ Kirazlı Yaylâ Dinlenme Evinden odanızı şimdiden ayırtınız. Yenilikler, nefis yemek. temiz hava ve sükunet içinde istirahat. Telefon: 1181 Bursa • .. • • verınız. • X (Skeçli Müzikli Renkli X l trikli) * Kostümlü Sesli Elek • • ABİDE KURULDU • f Broşür isteyiniz. f Gülhane Parkı • • • • • •• ••••• »»••>••••••, t 1 Kurumumuz sağlık tesislerinden Sultanahmed hastanesile bu hastaneye bağlı Bakırköy hariciye ve nisaiye servisinin ihtiyacı bulunan tavuk eti ve sakatat teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 İhale 17 mayıs persembe günü saat 15 te yapılacaktır. 3 Bu işe aid fennî, idarî şartnamelerle ihtiyaç listeleri her gün iş saatleri dahilinde Müdürlüğümüzde görülebilir. 4 Tekliflerin en geç ihale günü olan 17 mayıs çarşamba günü saat 14 e kadar Tepebaşı İşkur (Moralı) Pasajındaki Müdürlüğüınüz kalemine verilmesi lâzımdır. (5760) 3 K.iymakamlara meccanen iojman laı tahsi* edümektedir. 4 Hâkimier ik! senede bir terfi imkânına sahiptirler. Vııkarıda dört maddede teb^.üz sttirüen hususlara före. Iıseden sonra synı siıreli tahjilleri yaptıkları haldı zirast ve orman yiiksek miihendisieri. veterinerler. kısaca bilumum fakülte mezunla rı orts BŞrtim miies=e5ei»rinde cs'ışan ö«re)men!erin ekserisi. kaymakam ve hAkmlere nazaran rleyhe olarak farklı mıiF.mpie gf.rmektedirler. Miiddet itiba rıle ,ivnı tahsili Bormüs olan meslek sahiplerini mân»n ve mnddeten esit bir ha le setirmpk lâz.m değil midir? Devlet Pfrsonel Kanunu bu adaletsiziiğ de tas hıh etmelidlr. (HUviyet mahfuz) KELEPIR Yarınki persembe saat 13,30 Sandal Bedesteninde Viyana malı yazıhane satılacaktır. J Basan ve yayan Cumhurlyft Matbaacılık ve Gazetecilik Turk Anonitn Sirket) Cağaloğlu Halkevi sokak No 30/41 Sahibleri Far başka nerede yanar? Madenî Boya Tevziafı Hakkında Sanayi Odasında kayıdlı olmayıp münhasıran Odamız sicilinde kayıdlı bulunan ve müseccel iştigal mevzuları itibarile imalâtında bilfiil madenî boya kullanan küçük sanayi erbabının ihtiyaçları olan boya cinslerini ihtiva eden blr dilekçe ile en geç 22 Mayıs 1956 cııma akşamına kadar Odamızın Etüd Şubesinde vazifeli servise bizzat müracaatlan rica olunur. (6079) Teklif İsteme İlânı Siimerbank A!ım ve Satım Miiessesesinden: Gemlik sunglpek möessesemizin ihtiyacı İçin kâğıdı müessesemizce verilmek üzere parafinli ve ziftli kâğıd yaptırılacaktır. Bu işe aid şerai. Müessesemiz Alım Uzmanlığından öğrenilebilir. (5717) NÂZIME NAUİ ve ÇOCUKLARJ Yazı tslertnl fl'len tdart eden Mes'ul Müdür İstanbul Ticaret Odası CEVAD FEHMİ BAŞKUT 1 Trafik Miıdürlüğü başka rriPmieketierde de şehir dahilinde far vakılması nıerburiyetl olduğunu hlldirmektedir. Sahsan böyle bir mecburiyete tejadüfetmediŞimden bu memleketlerin açıklan masını rica ederim. 2 Mesele bu mecburiyetin kanunt esa^lara d.iyamp dayanmndıgı degildir. Göz kama«tm3sındnn dolayı vııkua gele cek kazalarm vicdsnl m^'iılivptine ır.«ruz kalmalan icin btı far yakma mecburiyetlnln kSfi derece ayd.niatılmı? olan caddelfrimi7den kaîdırıimasını ve bllhassa farları avarsız vü?ıta!ara ceza yazılmaçını r : c ederîm. Özcan Dram.n Bacımausur Sokak No. 4/3 Nişantaş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog