Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

18 Mayıs 1956 CUMHURİÜCT O Politika Fransız Başbakanı Moskovada A O R L Fransız Başbakanı Noskovada Moskova 15 (R.) Fransız Başbakanı Guy Mollet ile D i | Işleri Bakanı Pineau bugün uçakla buraya gelmişlerdir. Fransız heyeti 20 si gazeteci olmak üzere 50 kişiden mürekkebdir. Fransız Sovyet müzakerelerine yanndan itibaren başlanacağı bildirilmektedir. Moskova hava alanında beyanatta bulunan Fransız Başbakanı îöyle d«miştir: « Dünya gerginliklerinde bir hafifleme olduğuna kaniiz. Buradaki mevcudiyetimiz bunun delilidir. Mem leketlerimiz bir takım milletlerarası meselelerin süratle hallile ilgilidirler. Bu meseleler meyanında Avrupa işleri, Orta ve Uzakşark meseleleri ve umumi silâhsızlanma konusu vardır. Sovyet delegelerile bütün bunlan konuşacağız.> 1945 e Doğru (Başmakoleien devam) gıı» değil de vatandaşm sagdnyusnna bağlayan bir kontrol sistemi yiirürlüğe konacaktı. Şu parti iktidara gelmiş, bu parti iktidardan ptmiş, artık bu gibi meseleler, öteki demokrasilerde olduğu gibi, bizim hayatımızda da olagan şeyler uyılacaktı. Yunan mebusları Rusyaya gidiyorlar Moskovaya gidecek Yunan heyeline Meelis Başkanı reislik edecek ransız Başbakanı ile Dış lşleri Bakanı dün Moskovaya gittUer. Atina ise, pek yakında bir Yunan Atina 15 fa.a.) Yunan mebusla min olunmaktadır. parlâmento heyctini Busyaya göndereceğini bildirdl. Son zamanlarda ge rından 15 kişilik bir grup. Sovyet Yunanistana Amerikan yardımı nişliyen bu riyaretlerden bahseden Yüksek Şurası Prezidyumunun daveti Atina 15 (R.1 Birlesik AmerikaLondra radyosunun bir tefsircisi de üzerine yakmda Rusyaya gidecektir. dün gece şöyle diyordu: Bu davetin kabul edilmesine, Başve nm Yunanistana yapacağı iktisadf Yunan Batüı idareciler Moskovaya git kil Konstantin Karamanlis'in de tas vardım meselesi etrafında mell veya Rus idarecilerinl kendi vibile karar verilmiştir. Karamanlis idarecileri ile Amerikan Büyük Elçisi memleketlerinde kabul etmelidirler! doğu batı münasebetlerinde vâVi arasında müzakereler devam etmekFaydalı olur!» olan değişiklikler sebebile, yunan tedir. Amerikan yardım misyonunun Bu hâdiseler, Demir Perde gerisile mebuslarının Rusyayı, buna karşılık başkaru. hükumet yardımmdan ziyateati edilmekte olan ziyaretlerin ö olarak da Sovyet mebuslarının Yu de Yunanistana hususi sermayenin nümüzdeki aylarda daha da artaca nanistanı ziyaret etmelerine hükulehinde Washingtonda bir ceğını göstermektedir. Bundan fayda metin muhalefet göstermesi için her mevcud olduğunu söylemiştir. temin edilebilir mi? Tek bir şartla: hangi bir sebeb kalmadığını meelis Simdiye kadar her biri 6 milyon Hiir mllletler bugüne kadar kurup başkanına bildirmiştir. dolarlık iki hususî sermaye yatınmı devam ettirdikleri birliği muhafaza Sovyet Rusyaya gidecek Yunan yapılmış bulunmaktadır. Biri otelciedebildlkleri, bu ziyaretlerin bu birliği zayıflatmasına fırsat vermedikleri heyetine Meelis Başkanı Konstantin lik, diğeri de madencilikle alâkalıRodopulos'un başkanlık edeceği tah dır. takdirde. BuBÜn Moskovada başlamakta olan, "'"»" « ıııııımıııııııııııııınnniiiııııııııııııııııııııııııımımuııııııı Fransız Rus göriışmelerüıden ne gibl neticeler elde edilebilecektir? Bu neticelerin devamlılıjn ve değeri hakkında fikir edinebilmek için Paris Moskova münasebetlerinin kısa bir tarihçesini yapmak kâfi gelir. Birincl Cihan Harbinden sonra bolşevikler ilk yakınlaşmayı Almanya ile yapnuşlar ve Rapallo anlasması da Roma, 15 (A.P.) Güzel Italyan Parisi saşkına çevirmişti. Ruslar. 1326 sinema aktrisi Silvana Pampanini aBerlin muahedesi ile bu AlmanSov leyhinde 5000 dolarlık bir tazminat Aziz Atatürkün Istanbuldan Samsuna yet blrliğini daha da takviye eyle davası açan Ergas Morris adh Yu mişlerdi. Bu tarihten dört yıl sonra nanlı bir film prodüktörü, bugünkü hareketinin 37 nci yıldönümü münasebetıle bueun »a?t 14 te Atatürit İnkılSb dır Jd Ruslarla Fransızlar arasmda. duruşmada şahid olarak bir çok ku Muzesinds Mustafa Kemal Derreğl tabir andiaşma akdi için, tema*!ar hav yumcu, kürkçü ve terziyi getirtmiş rafından bir tören yapılacaktır. lamış ve nihayet 1932 yılında. devrin , tir. Prodüktör, 1953 1954 yılları deDiğer taraftan oğrendiğımize göre Başbakanı ve Dış İsleri Bakanı Her Ivamınca aktrisle arasmda izdivaca yol Dcrneğin Ataturke aid ilmi araştırma! riot Moskova ile Pariste bir lademi açabileceği sandığı hissî bir rabıta lsrı esnasında Atatürkü Samsuna gotecavüz paktı) imzalamıştı. Hitler'in mevcud bulunduğunu ve bu müd turen Bandırma vapurunun foto^rafını kuvvetlendiği günlerde, Fransanın det zarfmda aktrise 45.000 dolar kıy bularak büyütmüştür. Bu fotoğraf bugün müzeye asılacaktır. doğu Avrupadaki mürtefikleri Polonmetınde çeşidli hediyeler verdiğini iya. Rumanya. Çekoslovakya gibi devleri sürmüştür. ttalyan aktrisi ise bu letlerle de Rusya ademitecavüz andIaşmaları akdetmişti. Bu sekilde de hissî rabıta hikâyesinin doğru olmaniliyordu. HMercilere karşı sağlam dığını, produktöre on para iade e t mek tasavvurunda buiunmadığını, bu bir miidafaa duvan kuruluyor! gibi prodüksiyon kumpanyalarının 1935 yılında Fransız Sovyet ya sinema yüdızlarına hediyeler vermek kınlaşmasi yeni bir safhaya girmişihyadında olduklarını ve kendisinin Bir müddettenberi memlekette ti. Başbakan Herriot Rusyava davet de bunun için hediye kabul ettiğini ilâc darbğı iyiden iyiye hissediledilmiş. tetkiklerde bulunmuştu. Aynı zamanda iki memleketin harici söylemiştir. Morris, kuyumcuların şe mektedir. yeleri arasmda da. yeni bir muahe hadetile Silvana Pampanini'ye 8160 Aldığımız malumata Röre evvelce denin akdi için temaslar haslaınıştı. dolar kı>Tnetinde bir bilezik, 4160 do 7500 kalem ilâc ve müstahzar ithnl larlık diğer bir bilezik, 5500 dolarlık Mayıs aymda da Fransız Dış İşleri edilirken bu çeşidlerin sayısı son Bakanı Laval, Ruslarla yeni bir (a bir gerdanlık, 1600 dolara da bir si zamanlarda dört yüze düsmüştür. gara tabakası ve çakmak hediye e t demltecavüz ve karşılıkİı yardımlaşKalb, böbrek ve asabi hastalıklarda ma muahedesi) imzalamıştı. Bundan tiğini ispat etmiştir. kullanılan bazı mühim ilâclar bulusonra da Moskovaya çağınlmış. ora namaz olmuştur. da Stalin tarafından büyük merasimHükumetin bu noksanlan telâfi le karsılanmıştı. için bugünlerde tahsis vereceği an1935 tarihli Fransız Sovyet m u laşılmaktadır. ahedesintn özü şuydu: Sovyet Fransız görüşmelerine Şimdi arkada bıraktığımız alh bugiin başlanacak yılın dört yıhnı biz ümid etmek Tanca bankalanndaki gizli paralar İsviçreye göç etmeğe başladı ralarını, altınlarını, vatandaşı bulundukları memleketin dışmda saklıyanlar son zamanlarda *aaliyet halindedirler. Buna, Fasın istik lâline kavusması sebeb oldu. Kuzey Afrikada küçük bir liman olan ('Tanca) beynelmilel bir statüye sahibdir ve istiyenler paralarmı oradaki ban kalarda saklarlar. kimse bundan haberdar olmaz. Fakat şimdi Tanca'nm beynelmilel vasfını kaybeHeceği. Fasa bağlanacağı duyuluyor. Işte bu sebebledir ki paralarmı orada saklamış olanlar, şimdi bunları çekiyor, başka tarafiara taşıyorlar. Nereye? Bir Fransız gazetesinin yazdığma göre. bu Bİ7İİ paralar» için en emın yer, Isviere bank^larıdır ve TancVdan oraya doğru akm başlamıştır. Neden? Isviçre bankaları sır saklamasını bilirler de ondan diyorlar. Esasen mevcud kanunlar, bir müşterisinin sımnı acıkhyan banka müdürlerini gayet aâır cezalara çarptırmnktajır. tsvicre bankaları. ancak müş+ensi aleyhinde dava açılrms ise, sıçlu ise açıklamada hulunabilmektedirler. Fâkat bunu bîle bazı kayıdlara ba^'.a mışiardır. Bu açıklamanm, bahis mevruu suçla dosrnıHarı do§n'.ya a lâValı bulunmasmı isterler. Bu sıkı kavıdlar, gizli paralarm. sermavelerin îsviçreye akmasına yol açmaktadır. Gecenlerde Amerikan hükumeti. bazı în'içre bankalarmdan. Komünist nİP ticaret yaptıklarından şüphe ettiSi ba7i Amerikalı müşterileri hakkında izahat istemiş, bunu kendisine vermemisier. ancak Amerikan hükumetin in «bu bankalarm Amerikadaki alacakiarmı bloke ederim» tehdidi karşısındadır ki »ırrı açıklamışlar dıf ihtikâr ktisadl düzensizliğimizj» ttirlü !! sebebleri ve türlü neticelerl II var. Sebebleri her gün burada U anlata anlata bizim dilimizde ttiy bitti: okuyucularda da takat. Neticelerine gelince; onlann isimlerini bilmese bile. millet dsin» lerini görüyor, zahmetini çekiyor. Pahalıhk. aranamn bulunmaması, Eat istikrarsızliffi, para istikrarsızhğı, döviz sıkmtısı, borc hare falan. Bunlann arasmda bir de ihtikâr ve karaborsacılık vardır Hükumet, pahalıhk denilen belânın sebebini aramış taramış. İhtikârdan ibaret olduğuna inanmış olacak ki ötedenb*ri «Millî Konınma Kamınu adile anılan kanuna karaborsacılık ve ihtikân önlemek için mühim bir krsım ilâvesine karar vermiş ve tasanyı Millet Meclisine sevketmiş. Bugünler bu tasarı müzakere ohrnmaktadır. Bu tasannm şayi olan hükümlerine göre ihtikâr yapmiî olan kimse 30 seneye kadar hapsedilecektir. 40 yaşmda bir tüccar için müebbed hapis demektir. Bunun yanı başında müessesenin kapatılması veya tasfiye edihnesi de var» dır. Fakat tasarınm sakat tarau yalnız bu cürüm ile ceza arasmdaİd nisbetsizlik değildir. Bir de «ihbar» miiessesesi ihdas edilmektedir. Bizde hükumetler gizli kalan cüriimleri keşfetmek için daima millete: Hemşerini haber ver. Sana para veririm, demiştir. Gümrük ka çakçılannı haber verenlere yakalannı ve almanm yansı verilir. Benee bu ihbarlar ciddî cürümlerde • çünkü cürümlerin de ffaynciddisl vardır belki bir hizmettir; fakat hir hizmetle bir intikam veya intifa' niyetini herkesia birbirinden ayırd etmesi imkânı yoktur. Alelhusus böyle paralı ihbarlar yapacak olanların çoğu cemiyetin kenarında kalan ve hareketinin ahlâkf gradosunu takdirden âciz olan kimselerdir. Böylece asıl ahlâkî Inzıbat altına almması lâzım gelen unsurlar birbirini gammazlamağa âdeta teşvik edihnektedir. Denecek ki: Muhtekirleri haber vermek borcdur. Ama her haber verilenin muhtekir olacağım ve her haber verenin hüsnü niyetle hareket edeceğini nasıl temin ederiz? Çünkü bosuna haber vermenin bir cezası yoktur. Ben korşı dükkândaki rakibimi: İhtikâr yapıvor, diye haber veririm. Adamı tutarlar, dükkârum basarlar. Tetkikat tahkikat, evvelâ bu bir tüccar için güzel ve rahat birsey değildir. Neticede birşey çıkmaz da altı ay, bir sene, bir sürü roasraf ve bir surü üzüntüden sonra adam beraet ederse haber verene burtdan dolayı bir tek sual sorulmaz: buna mukabil eğer ihban neticesinde birşey çıkarsa muhbire,. alman cezanın muayyen miktan mukâfat olarak verilmektedir. Bundan daha rahat ne olabilir? flem rakibini iz'ac, hem belki de bir miktar menfaat. Ne güzel sey değil mi?. Dahası var. Türlü yerlerden mal alıyorsunuz Size atkısı, çatkısı eksik, bir malı sürerler, hepsini birer birer yokhyamazsınıx. Arkadan gidip haber verirler. Yani tuzak da kurabilirler. Dahası var. Böyle bir halde olduğunuzu hissedenler size gelip: 5000 lira vermezsen senin falan maldaki dalavereni haber vereceğiz. diye şantaj da yaparlar. Tanıdığım bir tüccarın 150 metre olması lâzım gelen hir makarada 4 metre iplik eksik çıkbğı için senelerdenberi mahkemede olduğunu biliyorum. Yüzde beş olan atolerans» uı yüzde ikiye tndirildiğini haber alamamış olan tüccar şimdi dört metre tire için hesab vermektedir. Gorüştüğüm yuzlerc* namusln tiircar: Kanun çıkarsa işhnizi tasfiye ederiz. Çünkü istemiye istenüye yapüacak küçücük bir hata yüzünden mahvohnak raiiln.lrfci.lrhT, di. yorlar. Ben ihtikânn. karaborsamn ferah fuhur işlemesine en çok muanz olanlardamm; ama çeeee bu değildir. Her şeyden evvel karaborsanm doğmasma sebeb olan âmilleri ortadan kaldırmağa çalışmak ve cezaî tedbirleri ondan sonra tatbike geçmek gerektir. O da âdil v« ölçühi ofanak şartüe. Yoksa dünyanm hiç bir yerinde karabprsa >alnız zecri tedbirle kalkmamıştır. İhtikâra siddetli cezalar kondukça, namuslular kaçar; cesur ve dalavereciler piyasaya hâkim olur. Ve bu cesaretlerinin bedelini, karaborsa mevzuu mallann fiatlarma eklerl^. Yani karaborsa gene işler; ama daha pahahya işler. Biz bunun şu yakın senelerde emsalini bol bol gördük. Bn yol çıkar yol değildir. Bana hükumet sorsa: Ne yapalım? Bir komisyon teşkil edin! Dünyanm kıtlık zamamnda aldığı tedbirleri gözden geçirin: cevabını ve ririm, B. FELEK re beklemekle geçirdik. Özlediğimiz rejimin kamınlaşmasını istiyorduk. Bir kaç aylık bir çalışma İle bu pekâlâ mümkündii. Dört yıl müddetle bize hukuk devletinin nimetlerinden söz eden. bu nimetlerin propagandasinı yapan, onlan \ınlka vadeden demokrat büyükleri, nutuklannda daha da ileri gitmişler, altı ayda memleketi cennete eevireceklerini söylemislerdi. Biz onlardan cennet beklemiyorduk. Sadece temel haklanmızı kanun balinde perçinieyecek teşebbüsler bekliyorduk. Ne yazık ki bu teşebbüsler gecikti, geeikti, gecikti. Ve biz dört yıl müddetle bir «intikal devriı> yasadığımızın hayalile avunduk. Bugün ikinri dört vılın tam orta»mdayi7. Demokrat Partinin birinci Başbakanı Adnaır Menderes dördüncü hükumetini kunnus ve iktidarının yedînci yılına basmıştır. Gördüğümüz manzara ise. sayın Baskanın hukuk reiimine doğru de&il. tam tersine. 1945 Tiirkiyesine doğru olanca hızile kosmağa çahştıgıdır. Eğer dört yıl bovıınca gerek kendisi. gerek partisi adım vadettiklerinin aksini yapıvor gibi yakısıksız bir duruma sebeb nlmasa idi. bu ceiarctinden ötiirü savın Mendere^i belki takdir etmek isteyenler bile bulurrabilirdi. Çünkii ne de olsa. yirminci yüzyılın ikinci yansında. bunca emekler sonunda vanlan bir merhaleden yüzgeri dönmek, herhalde ileriye doğru yüriimekten daha güç sayılmalıdır. «Demokrasiniı ikümini yaratmak» gibi saygı değer bir maksada dayandığı söylense de. vatandasırr hür iradesile Is başına gelmi$ bir iktidann bugün vatandaş hürriyetlerini kısmaya kalkısmasmı haklı gösterebilecek bir marrtık gücü kimsede yoktur. NADİR VADİ P Artist Silvana Atatiirkiin İsfanbuldan Pampanini mahkemeye Samsuna hareket verildi ettığı gunun yıldönümü Memlekette ilâç darlığı devam ediyor Her iki memleket. silâhlanma gayretlerinin sekteye uğratılmaması gerektiği hususunda hemfikirdirler. Rus idarecileri. Fransanııj silâhlanma polirikasını haklı bulmaktadır.. O tarihte Fransız hasını bunu şu şekilde tefsir edlyordu: .Moskova. Fransız komünistlerinin süâhlanmayı ve milliyetçiliği baltalıyan politikalarını lnkâr ediyor.» 1J39 hâdiseleri ne kadar yanlış dülUuflfiklerinl ortaya ko>muştur. Stalin. Hitler De anlaşmis. Fransız komünistleri. Fransız silâh fabrikala nnda baltalama hareketlerini daha da arttırmışlar. ordu içinde bozguncu faalfyetlerini genişlermişJerdi. tkinci Cihan Harbi devletler mii razenesinde tekrar değişikük husule getirmii ve 1944 yılında Mo<;kovava STİden de Gaulle ve yanınoaki Dı« Işleri Bakanı Bidault yeni bir (Dost!uk Paktı) akdetmişlerrii. Fransir'ar derler ki: 1944 te verdikleri so>e raemen Ruslar alevhimizde calıştıiar: bizi (büyük) devletler grupuna sokmamağa gayTet ettiler. müstemlpkelerimizde kanşıkhklan arttırmak için ellerinden geleni yaptılar! Sovyetler. Fransız Meclisinin. Ba h Almanyayı hür milletler camiası Icine alan ve silâhlanmasma da mü saade eden Paris and]a?mala>ını tasvib etmesi üzerine. gecen sene. 1944 tarihli bu son (Fransız Sovvet dostIuk paktı) nı da yırtmıslardı! Moskovada hujriin göriişmelere başlıvacak olan Fransız idarerilerinin sı. yakın tarihi jrözonıinnV tutaraklarından şüphe yoktur. Fakat Ru<ların da. bazı ticari imtiyazlarla bu vakın tarihi unutturmaV istiyeceU'prir.Hen füp he edilemez. 1914 Rus Frppsız rioştluk pakhnı akteden R<ı« M?re<ileri. Fransanm devletler müvazınesinde rol oynamasmı istememHerdi. Pimrti fse aksine olarak Fran«n.n büviik Bir rol oynamasını Utpmpleri. Avnjpada bir (Üçüncü Blok) un ba«ma peçmpsini temlne çalışmalan muhtemeldlr. Ömer Samî COŞAR İzmirde feci bir tren kazası İzmir. 15 (Telefonla) Bugün Karşıyakada feci bir tren karası olmuş, hat üzerinde yürüyen Hayat isminde 9 yaşmda bir kızı yaklaşan marşandızden korumak için koşan HüseyİT Yürücü adlı bir köy bekçisi tekerlekler altında kalarak ölmüştür. Havat bu feci kazadan ağır varalı olarak kurtulmuştur. Istanbul İzmir arasmda gece uçak seferlerine başlanıyor Ankara, 15 (a.a.^ 18 mayıs 1956 cuma gününden itibaren Istanbullzmir arasmda gece uçak seferlerine başlanacaktır. Uçaklar îstanbuldan tzmire saat 18 de ve îzmirden îstan bula da saat 20 de hareket edecektir. Washington 15 (R.> Kusyanın 1.200.000 askeri terhis edeceğine dair haber burada hayret uyandırmamısnr. Resml bir sözcü. Rusya silâhsızlanma müzakerelerinde uzlaşmaya yanaşsaydı çok daha mühim olurdu, demiştir. Siyasi çevrelere göre Rusya bu haberi ile, Batılılan ve Amerikayı da silâhlı kuvvetlerinde indirmeler yapmağa sevketmek istemiştir. Halen Uzakdoğuda tetkik seyahatinde bulunan Amerikan Savunma Bakan yardımcısı Robertson'un bu tterhis» haberi hakkında şSyle dediği de bildirilmiştir: € Bu bir rakam hokkabazlığıdır.» Rusyamn böyle bir terhise Ririşip girişmediğini tahkik için hiç bir imkâna sahib bulunulmadığı ilâve edibnektedir. Avrupadaki şüphe Londra 15 CR.) Londra basını. Rusyamn terhis yapacağına dair haberi şüphe ile karşılamaktadır. News Chronicle gazetesi şöyle demektedir « Bu karar ne dereceye kadar tatbik edilecektir? Bunun bir propaganda silâhı olup olmadığı nasıl anlaşılacak? Beklemek lâzımdır.> Bugün Paris basını da haberi ayru şüphe ile karşılamıştır. Fransız gazeteleri, hidrojen ve atom sîlâhlannı geliştirmiş olan Rusyamn 1.200.000 askeri terhis etse bile askeri gücünde hiç bir azalma olmıyacağını kaydetmektedir. "Bir rakam hokkabazlığı!,, Siird ile Mardin arasmda kanlı Y bir soyğun İsveçe 8 milyon koron değerinde pamuk satıldı tsveçe olan 20 milyon kuronluk borcumuza mahsuben son günlerde bu memlekete bir parti pamuk sevkedilmiştir. Satılan pamuğun değeri 8 milvon kurondur. Bu suretle tsveçe ticari münasebetlerden doğan borç yekunu on iki milyon kurona inmiş bulunmaktadır. Piyasadan aldığımız malumata göre bu borç bakiyesi de yakında kapatüacaktır. Maamafih Isveçle ticari mübadelenin hem^n başlayacağına muhakkak nazarile bakılmaktadır. T. C. ZİRAAT BANKASI VADELl, VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 7 Mayıs 1956 çekilişinde ikramive kazananlar: 100.000 Lirahk büyük ikramive Ankara, Merkez'de No. 32757 hesap sahibi Kadri'ye çıkmıştır. 10.000 Lirahk ikramiye Nallıhan'da No. 1122 hesap sahibi Mustafa'ya isabet etmiştir 5.000 Lirahk ikramiyelerden biri Aakara, »Ierkez^de No. 52414 hesap sahibi Nurettin'» iiğeri Samsun'da No. 7871 hesap sahibi Binnaı'a çıkmıştu. Richmand, B, Amerika 15 (AP) B. Amerika silâhlı kuvvetleri endüstri koleji tedris heyeti mensup laruıdan deniz yarbayı E. Blandin burada Mıllî Kaynaklar Konierannnın açılışmda verdiği demeçte geçmişteki tecrübelere müsteniden üçüncü bir dünya harbinm B. Ame rikaya para bakımından bir ilâ dört trilyon dolara mal olabileceği tahminini ileri sürmüştür. Yeni bir harb kaça mal olur? Diyarıbakır, 15 (Telefonla) Siir tin Şırnak kazası ile Mardinin Ciz re kazası arasmda bulunan Cudi dağınm güney kesiminde Mollaşikefte bogazında bir eşkiyahk hâdisesi olmuş ve neticede 3 kişi ile 8 hayvafi öldürülmüştür Hâdise şu dur: Cizre kazasmdan buğday satm al mağa giden Beytüşşebab kazasının "icn 8 kişiden müteşekkil bir kafile 5 eşek, 8 katır ile Cudi dağınm Mollaşikefte boğazın da meçhul silâhlı şahıslann hücumuna uğramışlardır. Yollan eşkiya îar tarafından kesilen kafile ile mü tecavizler arasında yapılan mücadele neticesinde kervandan 3 şalııs ile 8 katır öldürülmüştür. Hâdise, baskm sırasmda canlannı kurtaran Reyandı köyünden Ragıp Öbek ile Ali Öztinin verdikleri ifadeden öğre nılmis olup eşkivalann Bevtüşşeba bın Hilâl kö>ünden geldiği ar.laşıl miştir. Eşkiyalar jandamıalar tara fından şiddetie aranmaktadır. *** Rir Fransız senede 55 kllo et ylyor t eti yiyen Fransızlar çojalmaktadır. Gecenlerde neşredilen bir istatistikten çıkan mSna budur. Diğer taraftan Fransızların halen Av rupanın en çok et yiyen milleti olduğu da aniaşılmıştır. 1954 yılmda se nede bir Fransıza 55 kilo et düştüğü görıilmüştür. At eti satışları son seneler zarfında yüzde 55 artmıştır. *** Tito ve Fransız gazetecileri ugoslav Devlet Reisinin Parisi ziyareti, Fransız gazetecileri ile Fransız Emniyet makamlan arasın da eereinlik yaratmış, kavgalar ol mustur. Paris basını alaylı bir şekilde «Emniyet tedbirleri bunlar mı?» diye sormaktadırlar. Bilhassa belirtilen ted birlerden biri de şu olmuştur: «Ma reşal Tito şerefine Vilâyet Konağında verilen bir ziyafette, bütün pen A cereler içten, dıştan çivilenmış ve böylelikle bunlarm açılması imkânsız hale getirilmiştir!> Paris basını, Yugoslav sefareti ö nünde Fransız polisinin fotoğrafçı gazetecilere salduTnasuıı. fotoğraf ma kinelerini kuTnasını da protesto et mektedir. Gazeteler, Mareşal Tito ile Fransız Başbakanı arasında yapılan resmî toplantıdan sonra. gazetecilerin önüne yalnız Fransız Başbakanınm çıkmış olmasını, Mareşal ile temasa imkln bDrakılmamasmı da protesto et mektedirler. *** İlk Rus turist gemisi aris basınının verdiği bir habere göre, pek yakmda «Rus turistleri» ile dolu bir gemi Odesa'dan hareket edecek, Boğazdan geçecek ve Akdenize çıkacaktır. (Pobiedal adındaki Rus gemisi ile seyahat edecek olan bu turistlerin «Yakmşark, Atina, Roma. Paris» i gezecekleri de ilâve ediliyor. *** Saveı halka nasıl hitab eder? ansada Gironde eyaletinin Blaye mahkemesinde bundan bir kaç gün evvel, hiddetlenen savcı, mahkeme sslonundakilere hitaben: € Kapahn çeneleri» diye bağır miştir. Bunun üzerine bir mebus Adliye Bakan ına mektub yazmış ve bir savcınm böyle kaba bir lisanla nasıl hitabda bulunabildiğini sormuştu. Şimdi Fransız resmî gazetesinde çıkan cevabmda Adlive Bakanı. Savcmın ileride daha nazik bir şekilde hitabda buiunmaea davet ediidiâini bildir mekte, fakat o sırada dinleyicilerin de kabalık ettiklerini ileri sürerek savcınm hatasmı hafifletmeğe kalkışmaktadır. *** Alman Savunma Bakanhğı hlnası A lman Savunma Bakanhğı bi* * nasının temelleri yakmda Duisdorfta atılmış olacaktır. 3500 memuru çahştıracak olan yeni Savunma Bakanlığı hinası iki senede tamamlana| bilecektir. Bugün Alman Savunma Bakanlığı servisleri muhtelif şehirlere dağıl mış bir halde çpiısrraktadır. *** tktisadî Kalkmma Mektebi ünya Bankası Washington'da bir mekteb açmıştır. Bu mektebde, iktisadî kalkınma dersleri verilmek tedir. Altı aylık ilk staja Hindistan. Pakistan, Seylan, Siyam, Japonya, Filipinler, Mısır, Nijerya, Uganda, Belcika kongosu, Meksika, Haiti, Kolombiya ve Yugoslavya delege gön dermeğe davet edilmişlerdir. Diyorlar ki, «bu, iktisadçı yetiştirmek için model bir mekteb olacak tır.» Mektebin müdürü bir P F D Bir Amerikalı iş adamının basın foplantısı Birleşik Amerikalı iş ajanı WiMis Hirsh, dün sabah saat 10 da Hilton Otelin de yaptıgı basın toplantısın da, «Türkiye. Ortadoğuda en fazla sanayileşmek imkânını haiz ve bu mevzuda en fazla i^tidat gösteren mpm'ekettir» demiştir. 15 büyük müessesenin temsilcisi bulunan Mr Hirsh. Ortadoğu seyahatinin son merhalesi olan Türkiyede kaldığı 3 haftahk müddet zarfında, iş adamları devlet mensuhlarile temaslarda bulunmuş ve vabancı sermavevi Teşvik ve Koruma kanunuf.u etüd etmiştir. E\ladını . Hesap öğretmenin geldi! Karadenz vilâyetlerindeki ecnebi isimli köylerin acflan değiştirilecek Ankara, 15 (T.H.A.1 Verüen malumata nazaran Doğu Karadeniz vilâyetlerindeki yabancı isimli köyleruı adlarının değiştirilmesine karar verılrmş ve bu hususta gerekli hazırlıklara başlanılmıştır. 1.000 lira kazananlar: Ankaıa Merkez Şubemizde 4968 Zerbank Kooperatif Mem. Sağ. l a r . San.. Ankara Merkez Şubemizde 18387 Pakize Ankara Merkez Şubemizde 18764 Mebjnet Ankara Merkez Şubemizde 2olll Müslim, Ankara Merkez Şubemizde 26829 Hanım. Ankara Merkez Şubemizde 37738 Enver. Ankara Merkez Şubemizde o963 Nazım, Ankara Merkez Şubemizde 64203 İsmail Ankara Merkez Şubemizde 63974 Osman, Adapazan'nda, 3123 Cerdet ve e MUNIRE KARAMAN ile REMZİ DURGUN Nişanlandılar İ&canbul 13 Mayıs 1956 "T«d«Pfan'Ild' 1 3332 Şerİfe< 1 5 7 M A r d ^ n ' d e « Osmaa. Adana PANDELİ TEŞEKKÜR EDİYOR m^** ' A k ^ ' d e 470 Hasan. 193 Hasan, Bursada 8958 Rıza, Çatalçada 1292 Hüseyin. Çumrada 335 Safiye, Divriğide 1771 Memduh, Devrekde 1415 Murtaza, Emet'de 743 Şamduman, Geliboluda 1569 Nimet İstanbul Galatada 19041 Fuat İstanbul Galata'da 44532 Recep Istanbul Galatada 64878 Mahir, İstanbu] . BeyogluTıda 1688 Suat, Istanbul Bahçekapıda 1511 Münevver. İstanbul Tah mısde 886 Hüsejin, İzmirde 38 CelR İzmb' Şadırvanaltı'nda 2152 Saadet, İzmir Şadırvanaltı'nda 3329 Avram. İnebolu'da 286 Ahmet, Kayseri'de 7481 Şahidt Karacabey'de 1099 Hakkı ve Sevfi. Kütahyada 5866 Nuri, Kastamomı'da 354 Mahir. Kığı'da 240 Hasan, Lüleburgaz'da 2035 Mustafa, Niğdede 2406 Halise. Sandıldıda 1211 Zahide, Sürmene'de 1182 Enver, Tosya'da 1204 Ayşe, Tonıl'da 37 Hasan, Tokafda 1059 İlhami. Urfa'da 1140 Ali. Yerköy'de 318 Ağabey, Zonguldak'ta 6568 Hasan, Bunlardan başka 100 talinliye 500 er. 100 talihüve 250 şer. 200 talihliye 100 er, 200 talihliye 50 Şer lirahk para ikramiyesi, A d a n a d a K â Z U n Blandm demiştir ki: «Üçüncü dünya harbi, ikinci dünya harbi gi bi, 12 milyon insamn istihdamrnı icabettirir. ve 4 yıl sürerse 1.620.000.000.000 dolara mal olabilir. Ancak bu tahmin belki de pek mü tevazıdır. Zira, tanh boyunca, her yeni harbin, ondan evvelkine kıyasen 10 defa daha fazlaya mal olduğu sabittir. Meselâ Amerikan dahili harbi 3.900.000.000, umumî harp Mumaileyhe eöre. Türkivede ser 39.600.000.000 ve İkinri Dünya har maye vatırımma en müsaid sahalar bi bize 383 milyar dolara mal olmadencilik ve ziraatciliktir. Kendisi mustur. temaslan ve etüdleri neticesinde bazı plânlar hazırlamıştır. Temsil Vanda et 6 lira, kabak ettiği müesseselerle yapacağı mü 2 lira zâkereleri müteakip, tekrar TürkiDıyarbakır 15 (Telefonla) Vanda. veye gelerek faaliyete Beçecektir. simdiye kadar görülmemis bir fiatta et Mrs Hirsh, saat 13 te ucakla satılmaktadır. Kasablık hayvanların bulunmam»5i dolayısile kssabların ken New York'a müteveccihen tstan diliklerinden vaptıkları yüzde yüz zam b l d n avnlmıstır. la et, 6 liradan satılmağa baslanmi!tır. Bu yüksek fiata rağmen bayramda et bulunmamıstır. Ayrıca yaıın yaklaşmasına ragmen her yerde sebze fiatları ucuz satıldığı halde Vand» kabak 2 hradan satılmaktadır. Yaşhların bellrttiğine gön V«ndi «t ve kabak bu fiata ilk olarak »atılmaktadır. Türk Devrim Ocaklan Beyazıd «ernt ocağının yıllık «di konffresl, yarın saat 14 te Marmara lokaünde yapılaİzmir 15 (Telefonla) Izrrlr gazete caktır. clierinden Nej^d Türkeri bugün DenizTraük kazalan cilik Bankası aleyhine enteresan bir dava açmıştır. Turkeri bayram münaŞeker bayrammda Jandarma hududsebetile Istanbulda bulunduğu sırada ları lçtnde 10 traflk kazası olmuj. bu Lıman lokantasının önünde flöresan kazalarda 1 klşl olmüs, 6 kişl yaralan âmbasının elektrik kontağından patla mış. 4 vssıta da hasan uğramıştır. Ö:.nle neticelenen kaza, Çatalçada dığınl ve cam kırıklanr.ın yüzünü rnuhtelif yerlerinden kertitini, güzelli Hoşdere koyü yolu üzerinde meydana ğini kaybettiği için Denizcilik Banka gelmlştlr. Cemll Bozcaada'nın ldare et sından 10 bn lira tazminat istediğini tlği 150504 plâkalı askeri vasıta fazla eürat netlcesi derrtlmls Te şoför aldığı bildirmiştır yaralann teslrlle derhal ölmuştur. Kaza Bu enteresan davanm duruşmasına lar etrafınd» müddeiutnumlllk tahklkat yapmaktadır. tfrbulda başlanacaktır. Jztnirli bir gazeteci, Denizcilik Bankasmı dava ediyor Türk Devrim Ocaklan kongresi ••»M»» ••••••»»» •Bu akşam saat 9,30 dan itibaren £ EVLENME GÖNENÇ CO3KUN tU OSMAN COŞKUN'un evlenme tbrenleri dün gece Sehradebasmda (Yeni Sinema) salonunda yapılmıştır. Saadetler dıleriz. MELEK Sinemasında • Mevsimln son filmlerinden î ÖLÜM Ispartah FERİDE ATATAŞKENT Hacıpirizade hâkim Hacı S«lih Efendl torunu, hAkim Mehmed Nur! Efendi kerimesi, Kaçkınzade Mahmud Şükrü Bey refikası, Nuri AUtaşkentin. Fethi Asyalının «nneleri. Ikbal Başoğlu re Lutfiye Başoğhınun ablaları Ali Kınık ve Tevtlk Kınıkın halalan, Mahzune Atataskent. Nadire Asyalmin kayınv»lideleri, Memduha v« Hülyanın baba annelerl. 15 mayıs 195S günü vefat et miştir. Cenazesi bugünkü çarsamba gü' nü lkindi namazını müteskıb Beşilrtat Sinanpaşa Camllnden kaldırılarak ebed" 'stirahatgâhına detnedilecektir. Çelenk gonderilmemesl rica olunur. Evl&dları BİR TUZAKTA 4 KADIN (Bonnes a tuer) • " • İ Fransızca sözlü bir eaheser Artistleri: 50000 50000 7500U Cemal Reşid Rcyin İsrael radyosunda konseri Israelde bulunan Cemal Hejid Rey, 20 mayıs gece sat 21.30 da Isrsel fılârmonik orkestrasının çalacağı Cezar Frank'ın senfomsini ldare edecektir. Yayın 33 metre kısa dalga üzerinde yapılacaktır. 27 mayısta da aynı orkestra Cemal Reşid Reyın Çağırış isimli parçasım ve Mozart'ın seniom Konçerto isimli parçasını yayınlıyacaktır. Mısır çarş nd k ıu<tr\,u ı^^a geçen perşembe gecesi buz dolabı motorunün arıza yapmssı ile çıkan yangını, süratle yetişip, büvümesin« îmkân bırakmadan sonduren. sahst gayretleri Ue geniş tahrıbatı örüiyen TahtakaJe <arakolu komiseri Osman Kurtaran ılç komiser muavini Nureddin Şehirliye alenen teşekkür e*nnı. PANDELİ 1 Aynca 58 talihliye it, eşya ikramiyesi lsabet etmlstlr. MÜTEAKIB ÇEKİLİŞLERE KATILABİLMEK İÇİN ZİRAAT BANKALARINDA HEMEN BİR HESAP AÇTIRMAK SURETİLE TALİHİNİZlDENEYİNİZ. 4 Danielle DaTİeux Corinne Calret Michel Auclaire « f Yerlerlnizi evvelden temin ediniz. 19 Mayıs hazurlıklan 19 Mayıı Spor ve Gençlik Bayranu gösterüerinin hazırlıkUn tamamlaamıştır. Izdıhamı önlemek !cin, ötrend vell* ler! İle bir kısım halka yarın saat 14 de Dolmabahçe stadı ile Fener stadmda bir gosteri yapılaeaktır. 19 Mayıs tarihinde yapılacak olan gösterUere ise, ayıu stadlard» ıaat M da baflanaeakt».
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog