Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

İKt T£ŞKH*T1MWUSA vtMM.ĞURUBUBAŞKANI s Perde ie ÂLBAYHÜSAMErTİN ERTÜRK Tmc: SAMIH NATİZ TANSTj ayattan alınnuş bir hikâye: Son günlerin Istanbul hemşerilerini jvilâyetler tstanbulun istihlâk ettiği Slyasî partilerin birinde YAZAN: yakından alakadar eden bir haberi Imiktan heie uzun laman, kat'iyen aklı »«. parası çok bir aıa et mevzuudur. Daha doğrusu ete kobel'edemezler. Kurum ihracatı dur varmış. Boyuna nutuk söjlemek isnan narhın muhafazası veya kaldırüdurursa durum daha da müsaid olur. termiş. Fakat saçmalarmıs. Mali jarması davası... Diğer taraftan eğer diğer şehirler be jdımda bulunduğu için tersiiyemezEt, bizatih! tam bir gıda olmak lediyeleri de kendi narh fiatlarını İs lermis. Gene de usulünce anlatınak Erzurumda vuku bulan irtlca ü Merkez Kumandam hidiseden haElektrikli trenler hazirandan haysiyetile bizim baçlıca yiyecek ricilik yapan (müsuhsil) in •ulft ve nun «üratle ve hakkile muvaffak ol tanbula göre ayarlarlar. yani beledi zorunda kalmışlar: zerine kaçmağa mecbur olmustum. berdardı. maddemizdir. Asırlardanberi. rengin, Vazgeç şu sevdadan. Nutuk söyyelerarası bir anlaama olursa muvaf Hüsameddin Bey, deml|ti, aİM Hibaren aktannasız ve devamh fakir, her sınıf halkın makbul, ara hâlâ iktisaden zayıf. perişan ve fakir maa için, bir yandan müstahsili Zira orada da, lemek herkesin harcı degUdir, ağa! oLmasına mukabil, mutavassıt sınıfın teşkilâtlandırmast, 8bür yandan da fakıyet daha dolay olur. olarak işliyccek nan gtdası olan cet> in ticarcti maal Seriat lsterlz! diye bağıran In vereceğim inzibat çavuju ile Divuu Terazinin Belediye g6züne halkın, demişler. muazzam servetler idhar etmeleri ve ilml ve ileri usullerle bizzat yetiştieeef gene asırlardanberi bir türlü sanlar vardı. Halk kütleleri süratle Harbe müracaat edeceksiniz!. Bunu Şaşmıs: Sirked Halkab Istasyonlan ara zaptü rapt altına aluıamamış, tarih memlekette meselâ (celeb) kelünesi riciliğe gitmesini tavsiye etmek iste müstehlikin de bir şeyler koyması işiten Mümtaz Bey, istenilen tarafa aevkedilebiliyordu. lâzımdır. Bunu Vali ve Belediye Canım hoparlör var ya... ee Ne münasebet, Şahab Bey, de «ındakl elektrikli tren servlsleri şim, boyunca büyük jehirlerde ve bilhassa nin büyük bir malî kudret ifade et riz. Çünkü kuvvetli müstahsil. kuruAskerin ve cahil halk tabakalarının dikl halde cumartesi ve pazar nor | Istanbul gibi en büyük istihlâk mer mesi bunun bâriz delilleriudendir. mun daima emniyetle dayanacağı bu Reisi güzel ifade etti. Biraz (az et vabını vermlj. Sldürmek istediği kimselcrin basın di, onu ben Divaru Harbe götürürür, . yiyelim) veys et Ihtiyacmı mümkün *** ederim. Ve filhakika ' mal olarak islemekte, diğer günler | kezinde, belediyeyi en çok uğrastı Denilebiiir ki Türkiyenin en kuvvetli, unsur, teşkilâth tüccar cephed karda münevver kimseler, zabitler var ben refakat Yalnn o ağa değil, şehirlerde d« en teşkilfitlı tficcan, koyun ticareti şısmda daha mütesanid ve kuvvetli olduğu kadar diSer gıda maddelerile beraberce Divaru Harbe gitmiîtik. 915 arasında Insaat ve tamirata ran bir mevzu olmuştur. dı. Benl de Sldürmek istemislerdi yapan smıftır. Esasen bu tüccar a bir muvazene faktörü olacakür. Et telSfi edelim. Bu maddelerde normal nlce nice baylar, hoparlöre böyle keEvim, Diba|hane mahallesindeydi. Hepsi MUmtazın arkadajlan Idl. Be müsaade etmek için durdurulmakUzun tarihi bir yana bırakarak son fîatlan da belediye sağlasın. Bu gibi ramet yüklüyorlar. Cayutıyı verdlkuvvetinden dolayıdır ki ( ticaretinin durumunu bu şekilde izah ni hürriyetperver, Ittihada, güzlde tadır. Hükumet konağımn önünde kendlyarım asırlık bir müddeti ele alsak rufının jettikten sonra şimdi İstanbul Vali durumlarda müstehlik, Kendisi için ler mi yedi ınahallede şenlik doğacak Birinci Işletme cevrelerinden al bile görürüz ki et mevzuu, en güzel İkinci Dünya Harbi içinde, bilhassa sine rastgeldiğlm Fransız Konsolos bir zabit olarak tanıtınca, rels: kendi lehine olarak yapılan teşebbüs sanıyorlar. Guya. yazhk bahçelere, Heptinden haberimiz var, onu dıgımız malumata gSre bu trenler 3 kasablık koyun yetiştiren Rumeli öl İstanbulda eti ucuzlatmak için hü ve Belediye Reisinin teşebbüsüne ge lere zahir olmalıdır. Londrab bayan panayırlara, garfno ve lokantalara hanesi tercümam Ermenl Sürebyan itibaren kesinin kaybından sonra, tstanbulda kumet çapında ve doğrudan doğruya lelim: Süvari Şubesine götüriinüı de Uyi haziran pazar gününden Efendi, ların bir kaç hafta kasablara grev müsteri üsüşecek! aktarmasız ve devamlı olartk Slr daha da müşkülât arzeden ve uzak Ticaret Vekfiletl kanailarile yapınini yapsınlar, demi?ti. Buna karşılık civara, ne cehennem Halen tstanbulluyu besleyen gene ilân ederpk, asgart istihlâk ile onlan Neredeilnlc Hüsameddin Bey, SUvari Subesl MüdürO BinbMi kecl Halkalı arasında islemeğe bas şark vil&yetlerimizden tağdiye mec lan bir çok teşebbüsler bir Ticaret bizim teşküâth hususi sermaye «a dize getlrdiğini hepimiz okuduk ı e hayatı yaşattıklannı düşünmüyorlar. sfei vuracaklar, gelin konsoloshane Zeki Bey, defterleri açarak blru layacaktır. buriyetini dofuran bir hal almıj ve Bakanının teşebbüsfl mflstesna müs hiblerldir. Bu husuri sermaye narh işlttlk. Aynı hali bizim hanımları Her sayfiye yerinde böyle ya . Yalde size yer ayırdıkl diye haykır düşündükten n n n , ytiıüme bakaTrenler gunde «7 sefer yapacak bu durum, bu havaliyl ve müstahsi bet bir netice vermemiş, devamh oltan hoelanmamakta ve serbesti yani mızın da vapmalannın tam nrasıdır. nız ben şu merkezi durumdaki Lsmıştı. İlk Islm, validemi, ailemi Vali rak: •ynea Florya plâjlan lçin seferler lini bağlayan, tamamen teskilâtb bir madıklan için de hayatiyetleri olmaküdar mejdanmı ele alayıın: Arnb« mOstehlike, onun azaminin d« fls Esasen bu eibl mevzularda teşebbüa Tahir Paşamn himayesine götflrilp iskeleslnin yanındaki kahveye hiç SIEİ, dedi en dvdvli bir vcr«, tertib edilecektir. toptancı kütlesinin mevcudiyeti kar mışbr. teslim etmek olmustu. Vali, çok tetündeki iştira kabiliyetile saüş yap ve hareket daha zziyade hanımlara blr kelimesl anlasılmıyan. hiç bir O tarihte yollar tamamen oturmuş (isında tstanbul Belediyesini, Ticaret Serezdeki 25 lncl alayın 4 üncü boNihayet, son camanlarda, mevzuıın mak hevesindedir. Terazinin mukabil dflşer. Malum ya biz erkeklerin boymlz ve namuslu bir insandı, aym nağmeyi doğru nakledemlyen bir oalüğün» kumandan tayin «diyoruı, olacağından katarlar 90 kilometre Vekâletini hattâ bütün hükumeti za daha geniş çapta ve sümulile ele alınzamanda tttthad ve Terakkiye de gözünde ise sadece belediye vardır numuz kıldan incedlr. Onun için işi zırtı âleti koymuşlar. Sabahtan ak «üratle iefer edebileceklerdir. yolunua açık oUunl man zaman sinsi mücndelesile naçar dığı «Et ve Balık Kurumu» nun sıkı tutan Valinin yanında kurum ve mütemaylldl. Bu gırada orada buluEt ve Balık Kurumu tstanbulun reasama kadar oradakilerin başını şisiribırakmıstır. teşkilile görülmektedir. Bidayette biz mfistehllkler toplanabm. ve artık yor. Fakat öyle kl. devletin. nıilletin nan partinin ajanlarından polis memî ihtiyaçları haricindeki et işini de **• Et, herhangi bir madde gibi ilk bu kurumun da bir çok obstruksi üzerine alacak olgunlukta degildir. eskl usul oyunlann sonu geldiğini, en llerl gelenleri o mevkide arahalaıı muru Ourak Beye, Serezdeki askeri kulübde konf»halkın baslıca gıdasrndan bu kadar defa müstahsilin elinde yetiîir ve yonlara maruz kaldığı hatırlardadır. Ancak Kunım, memleketin bugünkü fazla miktarda elin baç almasınm za İçinde beklerler. Blri çıkıp: Hüsameddln Beyl Fratunz Kon ranslar verlliyordu. Süvari MüfetÜfi Kurum, afır agır da olsa muvaffak müstehUkin elinde de istihlâk ediUr. Nedir bu sehrlmlzin mantıksızMirliva Tayyar Paşa, Erkânıharb müşkül durumunda Arab memleket manı gertitini bu mutavassıtlar gnısoloshanesine götürünüz, emrtnl Fakat normal olarak herhangi bir olacaktır. Gerek isbasmda olan kimlığı?... Susturalım sunları! demezvermiftL Gittik. Fakat bu nrada a Reisi Miralay Raşid Galib Bey, Sülerine, tsraele Dıracat yspmak mev puna g&sterelim. gıda maddesi istihüalden istilhlfike selerin kabiliyetleri. gerek et ticareler. sfler evime taarnız etmisler, esya vari mesieğine aid konferanslan da İsUnbul Vallsi Ord. Prof. Dr. F. kadar nihayet iki, üç TiuUvassit el tinin, hem müstehlik. hem de umu kiinde de degildir. Bütün halkın, az Valinin bu sefer hakkı var. Etralarum füngülemlşler, yatak ve yas bana verdiriyorlardı. Bu konferanaveya çok, nk veya seyrek, başlıca K. Gökay, Türkiyenin bellihadı slden geçtiği halde et veya tipik tA miyetle memleket iktisadiyatı bakıfında saf tutmahyız. tıklarunı delik desjk etmislerdi. lt lar kısa zamanda dikkati çekmijti. memleket nir mütehas<tisıdır. Klâksonu yaak birile koyun, müstahsilden müsteh mından, gittikçe daha iyi anlasılan. gıdası olan (et) evvett tihad v* Terakkl Merkezi Umumlsi Askerin talim ve terbiyesi mükemT nct B.har v« Çtçek Bayramı, Z like kadar 67 elden geçer. Evvelâ ehemmlyeti karşısında artık bu tica jhalkımn karnını doyurmağa tahstf 0 etmlştir. Herkese «Allah ran OIMIH» ne bu Irtlcaın müsebbıbl olarak meldi. Yapılan bir manevrada »ü mayıı paıar günU Htt 1« S0 dı Vali v« müstahsüden toplayan, ondan topla ret sahan aadece mahdııd bir zfimre I edilmelldir. Kurum derhal ihracatı dedirtmlstir. Diğer taraftan vv\ar MlHt Türkistan Komltesi gösterilen Arabkirli Yusuf Pa^a, varl alaylan içtnde blzim bölük bl Belediye Reisi Prof. Gökay tarafından yan, sevkeden, İstanbulda teslim alan, ye muazzam kâr getiren bir makine ıkesmeli ve buraya tahsis ettiğini tesatıcılann bağırmafl çojhı miiııev\er Başkanı Vilâyette bilâhara tstanbula davet edilmiş, rinciliği kazanmıştı. Ordu Kuman açılacaktır. tarafından ele alınmıştır. Fakat ke«ki Bayram münasebetlle Gülhane par ondan alan, tekrar alan ve nihayet olmaktan çıkmaya mahkumdur. Yeni razinin belediye götüne atmalıdır. , danlığı bu nçticeyi Harbiye Nezaremuhakeme olunarak idım teşebbüs şeklile, şimdiye kadarki ip ] Dikkat edilirse Istanbuldan başka di Milli Türkistrn Komıtesi Başkarı klâksonlar gene ötse... Keşki seyjar k'nda üç luna park fa diyete geçecek müstehüke eti satan kasab olarak Melih Kayyuml. TUrktst'n Cemlyeti. Diğer taraftan o sırada Erzincan tine yazdı. Takdirname geldi. Bölü psrkta Darülâce*e ve Cezaevleri ma müteaddid ve komisyoncu, büyük tidaî şeklinde, kemik, kan, gibi zayı ğer daha az müreffeh vilâyetleri ü\elerile birlikte. dün Vilâyetl zlyaret satıcılar. yatak odalann pencerplerine doğrıı mefafonlarla: da bulunan 4 üncü Ordu Müfettışi ğümüze mızrak verildi. Bu, süvari mu'.leri gen'.ş çapta teşhir edllecek ve toptancı, küçük toptancı, madrabaz olan iktisadî kıymetler değerlendiri mizde de et fiatlan gSrfllmemiş sevi ederek bir mnddet Vali Prof Gökayla Efradın satılacaktır. Sabah oldu kalk! Alışverlşin» Müşir ibTahim Paşa (4 üncü Ordu bkte bir nevi imtiyazdı. celeb vesaire gibi acayib unvanlı lecek. mevsim tahavvüllerinden do yeye varmıştır. Esasen bunun içindır gorusmüstür. bak! diye soslenseler . Belecliyece açılaeak olan çehlr pavtyo ellerden ddnüp dolaşarak bize gelır. Jan arz ve taleb tefavütleri halledilenun merkezi ErzineandO. bu irti süratle yetiştirilmtai emredildi. SeBaskan şerefine dun gec« Ltman lokı hususî a»rmaye, mallannı flatl TA ki şu çatlak hoparlörlerin sesl caa Erzurumdaki 2 numaralı Ittihad lânikteki Ordu Müfettifliği de bı nunda, şehird* yapılmıı, yspılmakt» v« Her dokunanın elinde, onlara gSre cek, satış şekilleri iptidailikten kur yüksek olan bu şenirlere gönderraek bi' ılyafet verl!ml«lr ziml« yakından alakadar oidu. O «ı yaplacak olan eserlerln resun. pano ve kısılsa ve Terakki Kulübü sebeb olmuştur bal, müstehlike göre tuz biber bıra tulacak, hulâsa bu ticaret fubeci, bu ve Istanbulu etsıı bırakmak tehdldinVali Yalovadan döndü msketlerl yer alacaktır. Okuyurnlarla Başkasa sütunnnda, hükmüne varroış, beni de onun reisi 1 rada Osmıuüı Erkânı Harbiyei Ui] güntt Yalovaya tiflen îsCulhane parkmda Milll Müdafaa Ba kan zavallı koyun, ne kendisini bü kadar kâr etmesine ragmen hususi ]de bulunmaktadır. lstanbulun bir ofatile suçlu görmüş, maaş ilmüha mumiye riyaseti. muhtemel bir Bal kanlığınca açılacak Ordu Serpisı d« yüten ve bütün cefasını çeken sını sektörün hiç bir zaman teşebbüs et 1 tanbul Valisi Prof GSkay. d'!r sabah tflrlfi semtlerln btsanlan Idare fimlr* gunlük etini bu vilâyetlerin o yüksek şehnmlze dBrmüçtflr. kan Harbini sezmif ve bunu g6zlerlnin dikkatlnl hoparlKrlere eektl, berimi alarak îstenbula gitmem ve fa yar, ne de bütün iştira kudretini mediği bir kalkınma ve ilerlemeye bir ay devam edecektir. fiatUrla kaç günde istihlâk edecekKaradan ve denizden tam merkP7İ Merkez Kutnandanlığına tesîlm ol önüne alarak (Bulgar, Sırb, Yunan, Bayrr.ın mOnasebetile parkta çefidlt «arfcden zavallı müstehlike vefakâr mazhar olacaktır. Valiye şeref üycli^i veriliyor lerini söylemiyen hususi sermaye bu noktada bulundııçu için su ^msinamam husTisunda alâkadarlara emir Karadağ> devlrtlerine karşı 4 cep mdsrbpkalar i» teH'bleneeekt'r olmaktadır. Mustafa Kemal Derneği bugün saat Bu vesile ile. bflyük çapta bir ise tehdMinin pek müessir olmad.pnı 15 30 da Vilâyette Vali Prof Gdkaya $a Bıisalini alayım: Burada değtl İ'svermiftl. Müşir Jbrahim Paşanın heli bir harb için icab eden maHaziranda sıcaklar başhyor küdan. hclki karşı sahllleri r*hnt<nz nevranın haıırlanmosını emretmif, Hâdiseyi iktısadî şekilde ifade e girişmiş olan Et ve Balık Kurumu da bllmektedir. Kanaattoıizce dîger şpref liyelijtl tcvetb edecektir. bana adaveti şundan doğuyordu. Hâkiki baharın gelmı; olma'ma r?? dersek, et ticareti asırlardanberldir 30 kadar yüksek riitbeli zabiti bu Bu mflnasebetle ynpılacak m<r»tteıde edecvk bir hnpnrlnr EÜHiltiiıt (rercn Kendisi Meşrutiyeti müteakıb işe memur etmiş ve bizim bolüşü men havalar çok »erın gitmfktedir Bu daima en yüksek kârla muamele göDeroek Bafkant Muh»ar Kumral blr SCIM tckmil mevstml zehlr etti. Ded* vaziyet karşısmda konujtuâjmıı? Metc4 üncü Ordu Müfettisliğine îttihad de bu manevralarda kırmızı mavi oro'.oji uzmanları funları söyleraışlerdir• ren bir ticaret subesi olduğu hslde konusma yaoaeak ve Vaily» dernegln namannı. haba hesabını, oful bütilnleme Imtihaııım saıırdı. tek ro7ptln! hed've edecekt'r. ve Terakkl Merkezi Umumisinin kuvvet'erin harekâtı/ıda ictihdam bu ticaret hakikî rruistahsil ile hakikî « Bu sen» kışın geç gelmesl ve Bu srnpııİTi bRşlanpıfinda da. Prof. mutrafakatile tayln edllmişti. Halbu edibnek üıere Mçmlfti. Bölüğümle jiddetil (eçmesi baharı da geciktirml; müstehlike bir iktisadf fsyda sağlaEyübdeki türbeler tamir Gökavla. t'sküdar kaymaktımına o ki bu zat İstibdad devrinde Serezde beraber Selâniğe gitmek emrini al tir. Vağışlar da gene geçen feneki nlsan yamamış. ticaretin kavmB§ını. kârın 1 Haziran Cuma 21,30 edilîyor kuyuculanmi7 ricada bulunmns'arkumandan lken tttihndcı labltanın mış ve «ehre de gelmijtlm. Manev tyırın yagı; vautısine uytnaktadır en büyük lokmasını. bu ticarette en Vali Prof. Gokay dün sabah Ejrtlb dır. Sükuna ali'mıs mahnl'<"l'"'>"le Selânik ve Menastırdaki şubelerle ranın reünakaşasını yapacak zabitan Geiçn raporlara fBre ve meteorolojik az emeği geçen «mutavassıtt Finıflir dekl türbelerin tamlri hutıısunda Vgkıf baslannı dlnlemekten ibaret haklarıirtibat yapmasma mâni olmuş, bu Selânik Askeri Kulübünde toplan haritalara nazaran hazİRn ayınıp çok almışlardır. Asırlardanberidir yetlşti!ar Umum Müd'jrö üe b!r gBrusme nı elde edememlşlerdlr. IMrt p''ı#nn s'cak olmasl beklenmektedlr Havalsrın suretle Abdülhamidin teveccühünd yapmıştır Türhelerm tamlr! \%\ vakmda blri kalkıp öbürfl konuyor. Geçen «emayıı sonunı kadar yagıslı ve serln Ücüncü Tlyatro (Türk Ocağı) ndt kazanmışü. Bu tayin haber alınınca Ihaleye çıkarıalcaktır. ne oldnğu crihl bu «ene de jriinrte helîşte ilk defa burada Mustafa Ke gecmesi muhtnneldlr. Umuml olarak Erzurum garnızonundaki zabitanın Bıçakla bir kadmı tehdtd eden kl M>W deftı «Avaramu! EVserhn. mali gBrmüs ve tanımıştım. O za yağan yağmurlar gerek mahsul ve geAYL DONAT isteklerine uyarak kendisine şöyle zlraat l'akımından çok normal bh knc besle ve uüfte ayn ayn yermütecaviz yakalandı man çok gencdi. Orta boylu, altın telakkl eflilmektedlr • bir telgraf çekmlstbn: ile Y. Mimar All Ekensov i^nlnae bir îahıs Ar lertnden nrlıyor. renğinde san saçlı, yesil gozlü, pemrvvudköyde Klreçhane sokajında S nu Bana gönıierlien cok imzalı tttf tAbdülhamid devrinde, Selânik ve be yüzlü. vakur ve ciddî bir zabitti. Hâl işçilerine zam FlKRET YARGUCU maralı evde oturan Hel1m« Snrkin adınManastırdaki îttihad ve Terakklnin Giylnlsi çok temiz ve muntazam, •Belediye ( aleyhlne koilektir şekilHAIdckl sebze v* meyva taçıma işçiNisanlandılar. di bir kadının yolunu keserek bıçafı de dav;ı araragiz. Bir kaç In&afm e«Hnln zam taleb! kabul e^llmiştir Işçifaalivetlprine sert emirlerle mâni konuşması son derece dikkatimi nı cekml» v» 610mle tehdld etmistlr. İstanbul 14.5.956 olmağa çahsmıştınız. Simdi de 4 un* çekici idi. Bateşiarında Itısanl ken Itre yüzd« pn zam yapı'mıçtır. Ayrıca Kadının feryadı 0*erine yakalanan nafın blr kaç zevkslz müsteriden blr Orijinal dekorlarile cfl Orduva ve buradaki tttihad v« disine hayran eden bir cazibe vardı. 75 kuruş yernek bedelı rie odpn*cektir. A'l Ek*n»oyun OrerlBde S3 asnOm aran kaç knrns fnıtln pttrtt kargnmım M n Eİİnlerinde şehirde Terakklcilere ihanet edip etmiyece L Otue yüksek rütbeli Kfkâruharb lugunda btr saldırma bulunTruştur. bWm Mnlrlerimlz. *flk<l»nn,Mi feda ediliyor. F K.G.. buna hir t w *+*">Muteeavir adjlet^ tesliın edılmlstir. ğinfzi öğrenmek lstiyoruz'» subayının içinde bir Etkâhıharb yolcu naklediJdi malı. Meydan vermemell!» dlyoriar. Kolağasısı olarak en çok konusan, B»yramın ilk günü Tr>tr.vay v» ElekImzam tahtmda çeküen bu telgraACI PtR KAYIB **• ft Trabzonda alan Müsir Pasa, çok dikkat ve lezzetle dinlenen bir klm trlk tdar»st vssıtaHrı 607 S53. fk'ncl tstnnhnl günel sehir. doğru. tstan • Merhum Doktor Rıfat Beylr oğlu. rmjrur ve müstebid ruhlu bir insan se idi. Parmaklarını harfta Uzerinde guntl 598 085. OcOnctl eünü bir rekor Dr Cengl7 Yurdojlu, Cemll» Sültnen bula turist geliln. Inşaallah . Ntanbııl eden, 1530 «42 yolcu kl cfman Oç ofrnasına raŞmen mecburen sSyle gezdirerek. isabetli fiklrler ortaya Tomris Arel ve Yıldız OeğUfan baba hîbahâ Bir senginc yekpâre komşu ı atıyor, ve mühim tenkldler yapı gtlnde 19«ft(M)0 kijl tasımiü'ardır. cevab vermisti: : ları Yapı v» Kredl Bankan MMdUrle memleketler feda . Amenna . Ammn, < yordu, Mustafa Kemal bu kurmayHububat alıml.in rîrden Nurl G«tüj vt tktlssd v« Tiearet Na^rarldln Hocanm hikâyenmi blllr 4 üncü Orduya mensub bil lara: Toprak Mahsulleri Ofiıl tstanbul Vettaietl Dıj Tlcaret ataveierlnden Sulhı cümle zabitanın arzulannt yerine Bolge MüdUrO dtln Ankaraya pltmlstlr Arel ve Nüzhet Yurdoglunun kayınpegetirmek emelile sanlı ordunun ku | Vazlyet Balkanlarda blr harb HTber verlldljire gSre Oflsln ha<ad Blr (rece Efendi snrmrsak y H derlerl mandanlıŞım deruhde ettiğimi siz vuku bulacağını göstermektedlr. Bu mevsiml münapebetlle yapacagı hubuhanımı veml» . Burnm buram koka BAY SALAHADDİN • trkdirde dört kilçük devletin hücu bat alımlan hakkırda p')rU«nıek v» lere haber verebilirim. mldıjhnı farkedip. Hatnn. ayağinl I muna uğrıyacağımızı, bu ordular kararlar vermtk Orere rtiî«r bb'ae mliYURDOĞLU kaldira kaldıra yorganı havalandmr* Fakat o bunu unutmamıs ve benl 1 birbirlerite birleşmeden tıpkı Napo dtlrleri de Atıkarada Umum MOdUrlük10 mayıı 9.*« perşemb* FÜnQ Ankanda mıs. Erzurumdan sürmüstü. Erztırumdan leon'un harblerinde tatbik ettiği ta • te toplanaeak1sr«1ır. Hakkın rahmetine kavu»muş ve 11.5 936 Dlkkntl baska tarafa çe^rmek lein deve katarlarile Trabzona gidilirdi. tiye gibi, hepsini teker teker mağcuma gflnil 881e namazını müteakıb de: Avrupa Konsoyi bayrajh ve Bu naklivatı üzerine almış bulunan luh elmemiz lâzım geldiğini söyliyeHacıBayram Camllnden ka'dırılirak Parara nkarsak Var pam erte» alâmeti hnkkında tamim ebedl lstlrahatffâhın» tevdi edllmlstlr. clâvdarlar Acemdi Ben de îran bilirim. Bulgarların, Yunanlılarla ve Merhum 1S08 de Edlrntd* doğmu': araba yortanımız? dermlî. Avrupa Konteyi Genel Sekteterliğlnln Konsolosunun delâletile katara ai Sırbhlarla anlaşamıyacağını tahmin Na«raddln Hoca cevah vermH: 1S12 yılında Harbiye mekteblndcn neşet lemle beraber katılmıştım Teşyiim ediyorum. Bu takdirde ilk mücade «Avrupa Konsevl bayrağı ve alameti Bu koku ondayken beş para etederek ttaivan, Balkan. B'tlr.cl Clhan nin» hususi sahıs'ar ve ticari müessefeMenemen AJansımızda 177085 Hesab No. de konjolo.«lar bulunmuş. fakat za lenin Bulçarlara karsı olması lâzım hsrhl ve Mllll MOctıdeleve lştlrnk etmiş meı. l«r tarafından kullanılma«!rtın do£ru bit arkadaşlarıma izin verılmcmişti. gelmektedir. Taarruzu. Bulgaristen oİTiıyacsgın» d»tr yazısı Dahilıvf Ve1PÎ6 da IsteSiIe emekllye ayrılmıttır Onun gihl: Enrurumdan lırtanbul kapısından üzerine yapmalıyız. Burada EÜratli îrAietinre llırllil»r» tamim ed'lm'stir Bu tarlhten »onr» tnhisarlar tdaresi Bu hoparlör bizdeyken, değH gevtstihbarat Milfcttl?118i ve Nsfıa Vekâ hcri yekpare olmak. sehrimiz be» çıkarak yola koyulmuştuk. Deve netice aldıktan sonra. Yunsnlılar ü Bayram »^inkrindeki kontroliar zeıine yurumek ve Sırb, Yunan orlerl Seferoerlik ve Mabeme MUdürlCkkatan. Kop daelarını ve Zıganalan B«!edlye Mfrkez Murakab* tefkllltı lerlnde bulunmushır. AÎIah rıhmet ey para etmez . Başını dlnlemek istlven kazanmıstır. arkasmda bırakarak Trabzona var i dularınuı birleşmesine mani olmak tarafından boyram gönlerlrde tehlrde münevver Tiirhler. tevekkell de^fl, ll /orundayız. K»rada§a karsı bir mü 9?1 mnetese tefti} edl'mlîtt» mıs, biz de Şakir Efendinin oteline harlre kapaği atmak zorunda kalı* inmiştik. Trabzon Kumandam Erkâ • dafaa ha'bi yapmak ve onu en sona Bunlsrdan 6 kasaba rr'I't korunma. yorlar. nıharb Mirlivası Abuk Paşa idi. Paj bırakmak ic=b ediyor. O balde iki 51 esnafa da Belediye ziptı tanzim Klâksonn mB&lub eden VMIİ. h o I mühim cephemlz olacaktır. Şark cep o'ımTiusrur ME V L İ şa beni hudud karakollarından tanır 1 parlörii ve radyo güriiltüs'inii d« hesi, garb eephesi. Bu iki ordu wa Tiirk tngillj Dostluk CemlyeH ve «everdi. Parasız olduğumu söymağluh edehilir . Bu elindedir Bu Kıvmt buvüSüron?. Emekll ' sının kapanrmması Ha lâzımdır PikYüz liralık hesab açarak yılın müteakıb çekilişYenl te'ekkü! eden Turk tngili? sayede memlekete hiil>m<»drn ssj.bi leyince gülerek: ( ç r l l s ı ı r'mee. harekâtm dügüm noktası Ma Do«tluk Cemlyetl. İlk tnplantııım dün yetl de blr nebze önllrebtlir. lerine katılınız. Her yüz liraya bir kur'a numa A Hüsameddîn Bey Iş paraya ; na'îtır önü olacaVtır, demişti. İBRAHtM ETHEM «at 15 t? İrgillz Kültıir Heyeti lok«(VaNÛ* rası vadel! hesablara bedava sigorta kalsın. al jimdilik şu on altını, ne Mınfnfa Kemali, herkes dikkat ve Hnrte yııpmiîtır. ERTEM'ln 1 zaman elin degerse verirsin!. de • ehemmiyetle dinüyordu. Kararların Toplantıda tstanbul Va'lç! 1 » tngillz vefstının kırkıncı gUntlne tesada spri, fikirierinde münakaşacı olan Başkoınolosu d« hazır bulunmustur. mişti. tlUf cirn 18. mayıs. 19M cumı bu genç zabiti her zaman. ''^ gün e(rnö egie namttmı mOteakıb Nikah ve duğ'inumüz» şerei veren Trabzondan kalkan Seyrüsefainin KadıkSr ttkele mmtlnde nıhuna ^ördüaüm hevecania hatırlanm. Yaodostlarımızı seyahat dolajısile ayn bir vapurile Istanbula gelmiş, vall I tığımıs harekfit, hep onun tavsiyeleri Ithaf edllmek Osere okunacak ayrı ziyaret edemlyeceğimizder. mindeml ve ailemi akrabalarımın evine I üzerinde cereyan etmiş. Joğuda KırMerlldl Şertfe, »kr»t». dost re n*t ve sukranlarımuın bflditlımMine amı buyurenların tpçrtflerlnl bırakarak Merkez Kumandanlığına 1 mızı kuvvetler. batıda mavi >t'ivvetgeEetenizın tavaaeutunu rlca «derız. rlca ederl». gitmlsttm. Merkez Kumandam Pi ler yenilgiye ugramııtt. Mustafa KeŞemsa ve Talât Alleşl yade Kaymakamı KalkandelerJl Ş« mal bıtndan su neticeyi çıkarmıstı. ALPAOtrrl hab Beydi. Odada mekteb arkada• Eğer. demieti. Sarih bir tâbiye V. J 4.42 13 10 16.07 19 M[21 10 2 37 emnlyet ve sür'at şım tzmitll Süvari Yüzbaşısı Müm hatası yam'mazsa. doSudn Bulgarlara E. | (.21! 4S0| 8 47 12 00{ 1.51 7.17 tazla karjılaşarak kucaklaşmıştık. ' Arkası Sa S. SÜ 1 d* Nnstafa Kemali ilk defa Halkalı nerede ve nasıl tanıdım? trenleri 5ehir= =haberleri CUMttURÎYET 19 Mayw İMI İ | «l ŞEDRİN DAVALARI { ABAHTAI^ ABAHA... Her yaz hoparlör belâsı Hakkı Var! S. A. Bahar ve Çiçek Bayramı pazar günii başlıyor KARACA ANKARA Sabık Bakan TUTÜK BANKASI 11 MAYIS Çekilişinde Suadiyedeki Apartman D a iresini MUSTAFA DAĞLI TÜRK EKSPRES BANK TEŞEKKÜR TUTÜM BANKASI V'aza niar: Nihat Karamağaraiı ve VâNu dip onlan ister Maslahatgüzara ver. ister Sefirin gelmesini bekle, Sefire ver... Fakat, Dadımızm bir türlü Konsoloshanenin büyük bir odavasıflandıramadığı ihtiyar, yatıi smdalar. Ağır eşyaîarîa düşenmif şeyh midir. sah mıdır, pasa mıdır bir büro... Güîerle Cemil maroken her ne karm ağrısı ise. işte o adakarıapede yanyana oturuyorlar. ma Emirin yazdığı mektub b;zİT> Ceml telefonla konusuvor. için ehemmiyetli... Hem çok ehemMamadadı bir kotuğa yan eelmiyetli... miş. KombinezonuTîun etefinden Başını Gülere çevirdi: Bu Bension'un uysalhğı beni söküp verdiği kâğıdlar. vani Emi kuşkulandınyor, dedi. Baçımızdan Aynı fikirdesin değil mi sen rin evrakının kopyası. yazı masası geçen hâdiselere dair Uahatımın de? nın üstüne serilmiş duruyor. Haki hemen kabullenmis görünüyor. Faz Elbette... Birinci derecede ekaten de inci gibi döktürmüs Bur j la sual sornıuyor. kurcalamıyor. Bir hemmiyetli... Adeta muammalann sab hettat... punduna getirip suçüstü ırö vaka çoziimü Mektubunda bahsettiği Masa bssında. orta yaşli, pembe, lamak istiyor aklı sıra b:zi? profesör, bizim törende gördüğü: pespembe tenl tıknazca bir adan Yüksek sesle düsünür gibi ko müz. Maslahatgüzann övdüğü ve oturmakta... Mavis gozler: dürbun nuşmustu. Alruna düşen perçemi iki sonra biz otelin terasında otururadesesine yskm kalmhktaki miyob parmağı ile arkaya Itti. Guya bu ken, kapıdan girlp Emlrle karşılagözlüklerinin arasmdan safiyetle hareketile Bension mevzuunu tüh şKca bozum olan çatal sakallı probakıyor. Cemilin telefon muhave ninden uzaklaştırmış oldu. fesör Blumenthal... Adile sanile resi bitsin diye bekliyorlar. Masaya yaklaşıp ellerini dayaya yanyor. Cemil Eren: rak telefon fashndan evvelki muŞaklr Seyranoğlu, »Bze karıştl: Mersi. monşer Bensiyon O havereye devam ettl: Hiç «üphe yok ki bu profetSr lur, yann ögle remetine unı ft Evet eidden... Naylo» tarfta Aeem kıhcı gibi blr şey... Burada Hriz. dedi. ki evrak bizi hiç ilgilendirmaB, a tsraelin bir numarah âlimi olarak Kapattı telefonu... rizim. Sen dilediğin gibi hareket geçiniyor. Arab memleketlerinde Tekrar arabavı yürüttü. Kotısoloshanenin önünde durdular. Yüzü ifadeslz*. Caru sıkıldığı zaman hep bu ifadesi* maskevi takınır. Böylelikle ifade eder can sıkıntısını... Güler, sual sormafa cesaret edemiyor. Cemil, yerrnden kalktl. Kollannı göğsünde kavuşturup odada bir boy gitti, geldi: ise bir numaralı İsrael düsmaru... Hakikî hüviyeti ne olsa gerek bu adaminî Cemil, karan sesinde okunarak: Bu adamm nivetini öğreneceğim, dedi Emiri, onun kaçırmağa kalktığı da mektubdan belli... Emir, onun hskkında: «Blumenthal, burada Yahudi rolü ovnuvorsa da, hakikatte Nazidir. tkinci Harb sırasında, Yahudi hüviyetile müttefik saflarına süzülmüş bir Nazidir» diyor. «tsraelin başma çorab örmekle meşeuldür» diyor. (rOlmaya ki, asıl çorabı bizim başımıza Srsün, profesör Blumenthal» diyor. Güiere vaklastı: . atunın kıymeti yoktur. Ben, lâboratuvara giden bir kobay gibi. j Bhımentharin tayin ettiği yere g\decegim. Benim ürerimdeki tecrübeden, onun brze karşı iyi niyeti vahud kötii niyeti arrlaşılun kâfi... Bu firar sırasıırda beni öldürtürse sebebi. tsraelde kendisile karşılaştığım içindir. Hüviyetini faşedeceğim işine gelmediği içindir. Sağ ve salim beni hududdan geçirtirse, bu takdirde İsraele mUthi; bir oyun oynuyor demektir. Fakat iki yüzlü kıhç kullanıp kullantnadığı gene de anlagılamıyaojktır, habibim. Cemil elini masaya vurdu: Hani, sen de aısansörde profe Karşılaştıklan anda birinn sör Blumenthal ile Emirin fıskos yüzünde beliren dehset, öbürünün konuştuklarmj görmüşsün?... Kaç vüıünde beliren havret simdi izah ma, kaçırma kararını o anda vermiş ediliyor Emirin sırtına hançeri kiolacaklar. min ell vurrnuş olursa olsun, onun Miyob aözlüklü adam, arabca hakikî katili Profesör Blumenthalmektubun bir kaç saürını tekrar dir. okudu: Güler, mırıldsnırcasma: Aziz muhibbim, Berri kaçırdıklan sırada bir felâkete u^rarsam, devletime haber ver ki. bu profesör, başımıza bir belâ getirmeğe hazırlanıyor. Onun. Yahudilere kaı51 biti desteklediğine inanmasınlar. Onun devletimize tavslye ettiği ve miibim iş başjarırra yerleştirdiği kün varsa. hepsi tevkif edilmel!... Hepsinin cemaziyüle\'veli anlaşılmalı... Niyetleri ne ise ayan olmalı... Benim fani ka Kutu kutu lçkıde gibi vak'a vak'a içinde. dedi Profesörle Emir ayn bir vak'a... Hartmanın uçağımızı düsürmesi, Hacılarımııla ve pilotlanmızla beraber infilâk ettirmesi ayn bir vak'».., Ve™ Cemil, onun sözünü kesti. Gözle rini yavaşca çevirdi ve Gülerin bir sual seklkıi tekrarladı: Mı dersin, Gülerdjimî Gülerin ffözleri parladı: Slzin düsür»celerinizl kontröl tmek için bunlara ayn vakalar, dt dim. Bunlar ayn vakalar değil, bun ann topyekunu bir vak'a.., Evet, ban» da Svle geliyor kl, bunların topyekunu bir vak'a, Gü ler. Tek egaç gövdesinden çıknus ayn ayn dallar bunlar... Fakat göV de bir. Bir dala yapışrp öbür dala geçebiliriz. Ve ilk yapışacağımız dal, Blumenthal'dir. Mamadadı, oturduğu koltukta kendisince takdirkfir bir cümle savurdu: Ule, sen bunlara hani yan şizi vordun?,.. Sonradan şıkan boynuı kulağı aşajak jraliba. dur bakali *** Percemli Adam Ans soseden ayrılan ağaçlıkh. dar asfalt yolda Cemil Eren otomobili sürerken. alaca karanlık basmıştı. Anberbu, otomobllln arka pence resinden bir göz attı: Gestl kurtulduk. soj\ıkl»r. Güler de arkayı kolladl: Evet. vehimmiş bizimkisi.... Ta kibedilm'^ ormus.ua:. Polls otomobili ssndığımız otomobil, sosede uçtu gitÜ. Bir mOddet daha llerledller. Bir müddet daha kontrol ettller: Taklbedilmedikleri muhakkak... GOler, tereddut edlyordu: Profes8rfl ıdyaret lçin pek mtt nasip blr saat degil. tster mlslnU tepeden inme geldik diye Bltımetıt hal bizi terslesin? ŞUBEMİ1 (Arkası rar) TÜPK TİCARET BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog