Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

FeridiB Fazıl TiMentçi Barbaros Hayrettin Geliyor İki cild blr arada olarak üçüneü âeta basıldı. 5Q0 Kunış. Inkilâb Kitabevi İstanbuL nin bSyuk Urihl romanı 22 ıcı yıl sayı 11.423 u m h u ri yet KURUCUSU: YUNUS NAOf Telgraî T « tnektub adresi: Cumhuriyet Istanbul PosU Rutusu tstanbul No 24b Telefonlar: UmumJ Santral Numarası: 224298, Yaa U'eri: 2242S9, Mabaa: 2*429C BUYRUĞU fki büyük bez cild halinde takım olarak TANRi\ 25 LİRADIR > • * M Iveıüııııı tercfnne vc ÖMER RIZA DOGRUL < Çarşamba 16 >1ayıs 1956 . AHMET HALİT YAŞAROĞLU L Kitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. İstanbul ; Cumhur Başkanı Celâl Bayar İran Şehinşahı Ue Kraliçesini Esenboğa hava meydanmda karşüarken ve Ankara caddelerinden İran Şahı ve Kraliçesi d un Ank araya ge Idiler Şehinşah, uçak meydanında: «Kendimizi kendi vatanımızda gibi biliyoruz» dedi 1945 e Doğru.. 1954 seçimlerinden sonra bir sürpriz şeklinde başhyan antidemokratik gidiş, 1955 kasun ayında D«mokrat Parti Meclis Grupunda patlak veren hükumet buhram urmsında bir aralık dunılur gibi obnnş Dördüncü Menderes hükuraetinin vaadlerile ortalığı tatlı bir ümid havası kaplamıştu Son bütçe konuşmalarına kadar devam eden bn hava, ne yazık ki bir kaç haftadanberi gene bozulmuştur. Hükumet. eski haline getirilmek üzere Büyük Millet Meclisine verdiği Seçim Kanununu sebeb göstermeksizin geri almış. gene eski haline getireceğini söylediği Emeklilik Kannnnna dayanarak on altı hâkimi vakitsiz emekliye ayırmıştır. Söz, jrazı ve seçim hiirriyetlerile ilgili yeni tedbirler hazırlandığına dair dikkat çekici işaretler görülmektedir. İktidar partisi ile hükumet üyeleri arasırrda, Cumhur Başkanmın da katıldığı toplantılar bayram öncesine kadar sık sık yapılmıştır. Demokrat Parti Meclis Grupun» sunulacağı haber verilen tedbirlerio özü hakkında temelli bir bilgimiz yoksa da, tasarlanan kararlan demokratik prensiplerle bağdaştırmanın giiç bir iş olacağını tahmin etmek için herhalde pek fazla zekâya liizum olmasa gerektir. İki gün önce iktidara gelişinin altmcı yılını kutlayan bir parti hesabına memlekette görülen bugiinkü manzara doğrusu bir par^a hanmiir. O ne parlak, o ne dinamik. o ne iç ferahlatıcı bir başlangicdı. 1950 yılmın 14 mayıs akşamı iktidan kazanan sanki bir parti değil. biitiin bir milletti. Tarihimizde ilk defa olarak düriist ve serbest seçimlerle. kimseniır bumu ve gönlü kanamaksızın iktidar el değiştiriyordu. Artık bizde de vatandaş hürriyetlerine saygı emreden bir hukuk rejimi kurulacak, Devlet idaresini baştakilerin deha Atinada Kıbns icin toplantı Yunanistamn Ankara BUyük Elçisi bu toplantıya katıldı, alınan kararVar gizH tutuluyor Atina 15 (R.AP.) Yunanistamn Ankara Büyük Elçisinin de iştirak ettiği bir toplantı esnasında Kıbnsla alâkah bazı kararlar alındığı bildiribniştir. Bu hususta tafsilât verilmemiştir. Yunan Hariciye VekâleUnde yapılan toplantıya Yunanistamn Ankara Elçisinden başka Londra, Washington ve Bonn Elçileri de iştirak etmişlerdir. SSylendiğine göre, bir hal çaresine nasıl vanlabileceği düşünulmüş ve bazı «metodlar» üzerinde karara varılmış! Gene bu toplantıda Yunanistanıa dı» memleketlerdeki propagandasıjua Arkası Sa. 5. Sü 5 te Gülek, Malatya C.H.P. kongresinde konuştu C.H.P. Genel Sekreterinin bindiği uçağın 2 saat geçikmesi Malatyada yol açtı Şehrimizde Kurultay hazırlıklan devam ediyor, Genel Sekreterlik için adaylar çoğaldı Malaty» 15 (Telefonla) C.HJ». Ö Kongresi bugün tstanbul sinonannda akdedilmiştir. Malatya mebuslarile kalabahk bir delege grupunun katıldığı kongrede başkanlıfa Nüvid Yetgin, ikinci baskanlığa Mustafa Özalp. kâtibliklere Hüseyin Kartal, Hüseyin İstanbulluoğlu getirilmişlerdir. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Kıymetli misafirimiz, Anlcara Radyosu mikrofonu önünde yaptığı konuşmayı «tran Türk dostluğu •e itttfakı ilelebcd paytdar olsun» cütnlesile bitirdi Resmi ziyafetlere parti liderleri çağırılmadılar Müstakil ve muhalif gazete tahiblerine de davetiye gönderilmedi Ankara, 15 (Cumhuriyet Teleks) Majeste Çehinşah ve Kraliçe şerefine yarın akşam verilecek yemek ve onu takibedecek kabul resmi ile Meclis Başkanııun öbür günkü öğle ziyafeti, Başbakan Adnan Menderesin 18 Mayıs akşamı Kolejde grev dün bitti İnbisarUr Umum Müdürü Ömer Refik Yaltkaya muharririmi» tzahat verirken Talebeler derse girdî, okul idaresi de ceza vermiye(Arkası Sa 5. Sü. 5 te) ceğini bildirdi Yeni D.P. îl Başkanı dütıde seçiletnedi Robert Kolej Mühendis kısmı öğ Kıymetli misaürlerimize aid diğer rencilerinin geçen hafta öğretmenresimler 6 ncı sahifede ler Mr. Butterfield'in istifası hakkındaki kararı boykot maksadiyle yaptıklan grev, dün sabah nihayete A Sa. 5, Sü. 3 te Kraliçe Süreyya dün Esenboğa hava meydanında milli marşlan dinlerken Hâtıra pullan karaborsaya intikâl etti Yazııı bira sıkmtısı çekilmesi muhtemel Inhisarlar Umum Müdürü dün muhtelif mevzular ve Kıbrıata inşa edilecek sigara fabrikası hakkında foahat verdî Yaptığımız tahkikata göre, önümüzdeki yaz aylarında bira nkıntuı çekilmesi kuvvetle muhtemeldir. Inhisarlar U. Müdürlüğünce bira is tihlâkini karşüamak maksadile fab rikada bazı tesisler yapılmış, dinlendirme tankı ve kazanlar yenilenmişse de istihsal, beklenilen miktara vara mamıştiT. Ancak fabrikanrn tevsi pro jesinin tamamlanması için kaynatma dairesinin tadilâta tâbî tutulması lâzım gelmektedir. Buna müvazî olarak, «malt> kapasitesinin arttırüması icab Arkası Sa. 5, Sü. 4 te D.P. tl tdare Kurulu, mutad haftalık 2 toplantısının Ukini, pazartesinin Şeker Bayramına tesadüf et mesi dolayısile. dün saat 18 den ıti baren Gümüşsuyundaki lokalinde yapmıştır. (Arkası Sa 5. Sü. S te) İran Şahı ve KralicesiniH Tiirkiyeyi dyaret hâürası olarak bastınlan pul P. T. T. Umum Müdürlüâitaün 50 Mn dantelslz ve 50 bin dantelli olarak ba«tırdığı. İran Sah ve Kraliçesinin Türkıyeyi ziyaret pullarınm İstanbul kontenjanı. 4.5 saat zarfmda tamamen satıl mıştır. Beheri 100 kunışluk olan pullar, dün saat 9 dan itibaren satısa çıkarılmış ve derhal karaborsaya düşerek IVEY ÇOCUĞUNU DİBİ DİRİ GÖfiatları 1215 üraya fırlamıştır. Sinema ve maç biletleri karaborsacılarının, pul MEN BABA Yakacıkta oturan İsmaU sahasma da el atmaları nazarı dikkatl Hakkı Eren isminde blr şahu 8 ya;ında üvey kızı Zeynebi bir ziyaretten çekmişür. dörterken Aydos dağı eteklerinde açtıgı bir çukura diri diri yarı beline kadar NADİR NADt gömmüştür. Ölmek üzere olan kızcağız Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Bayan Keşide Bayar hava meydanmda Kralice Süıejya>a cıçek vtriyor i oradan gcçmekte olan bir çoban tara(Yazısı 5 in« sahifede) fından kurtarılmıştır. Durumdan haberdar edilen jandarma yukarıdakl resimde görülen İsmail Hakkıyı yakalamıs 10 mayıs tarlhltıde Beyrutta açılan ne sahlblerl cemlyetlni temsllen ceml adalete teslira etmiştir. İsmail Hakkı Ortadoğu Eezacılık Kongrestae Türkl yet başkanı Ord. Prof. Setâhıddln Tan ifadesinde çocuğun yaramazl.ğına ta yeyl temsllen 18 klşillk blr heyet ka dol, lklnct başkan Celâl Krgen ve Perhommül edemediğini bildirmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. S de tılraıştır. Bu kongrede Türklye Ecza Ortadoğu Eczacıhk kongresi delegelerimiz BeyrutU Türk heyeti türlü dedikodulara yol açta Seyhan Barajı Müdürü dün intihar etti ŞEHİD HAVACILAR ANILDI Vazife basmda şehid düşen Türk havacılan dün »aat 11 de Fatih Parkında yapılan törenîe anılmıştır. Törenin yapıldıgı anda limandaki vapurlar bayraklarını yarıya indirmişler ve düdük çalmışlardır. Askerî ve mülki makamlar ile siyasî partiîer anıta çeienk koymuşlardır. Yukandaki resimde, şehid havacılar için göğe üç el ateş eden menga erleri görülmektedir. Blrecik, 15 (THA) Seyban Bar&jı ve Bayındırlık Bakanlığı altmcı bölge müdürü yüksek mühendis Nureddln Atalay bugün saat 17 de kendtslnl Blr* clk köprüsünden Pırat nehrlne «tmak suretile İntihar etmlştlr. Arkast Sa. 5, Sü. 8 de papiîc çalan vaız! İran Şehb^ahı Atetttrkün kabrine çeleak koyarkea Antalya 15 CTelefonla) Ramazan münasebetile Konyadan «ehıinüzt gelen Salih Yücel isimll bir hoeanın buradald marlfetleri hayretle karsıianmaktadır. Arkast Sa. 5, Sü. 6 da VATANDAŞIN MACERALABI i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog