Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ALTJ CÜMHURH 15 Mnju 19M Bayramda yapılaıt Ifg tnaçları : F. Bahçe kongresi dün yapıldı Kongre tahmînler hilâfına gayet sâkin bir şekilde geçti Fenerbahçemn aylardaBben dedıkodusu devam edegelen fevkalâde kongresi dun sabah Kadıkoydekı Surevya sıreması salonunda >apılmıştır Buyuk bır aza top'ulugunun katıldığı kongre, butun tahmın ler hılafına ga>et sakın bır şekilde cereyan etmış ve olgun bır hava ıçmde sona ermıştır Pek çok eskı Fenerbahçelılenn de hazır bulunduklan kongreyı ku lub reısı Zekı Rıza Sporel açmış ve kongre başkanlığı seçımı yapllmi|tır Başkanlığa ıttıfakla Fıruzan Tekıl seçılrnıştır Muteakıben ventakrırler reye konularak, yenı bır nızaTiname heyeü ıle gayet gırıft bır hale duçar olan sıcıl ışlennı tanzım ıçın bır heyet seçdmesı kararlaştırılmıştır Bundan sonra, Umumî kâtıb Ertugrul Akça ıdare heyeü raporunu okumuş ve uzermde munakaşalara geçılmıştır ilk sozu alan Hayn Ceâl Atamer Fenerbahçede îstanbul ve Kadıkoy dıye ıkılık olamıvacagı nı soylemış ve «Fenerbahçe bırlık olmalıdır» demıştır Muteakıben manzum bır konuşma yapan Ragıb Magden d<* aynı mevru uzennde durmuştur Bundan sonra soz alan hatıbler ıdare heyetı raponı uzerjıde tenkıdlerde bulunmuşlardır Dunku kongrede ıdare heyetı futbol takımıni'n muvaffak olamayışınm sebebını şu noktalarda topamıştır «a Antrenor Markoçun faydasız çalıştırması ve yenl antrenSr Fıkretm henuz bu vazıfede kendısını gosterebılecek bır muddet çalışma ımkânı bulamayışı. b Takımın dışandan moralinı yıkıcı hareketlenn mevcudıvetı » Haysıyet dıvanı ve murakabe he%etı ıle mevcud ıhtılâfta da ıdare heyetı kendı noktaı nazarı ve kararlar nın doğru olduğunu ılen sur muştur Bunlara haysıyet dıvanı adm# Asaf Çmar, mustafı murakıblar naEn eski Fenerbahçelierden Mustafa Elkâtib (ortada) kongrede mına da Tarık Erer cevab vermışlerdır Ancak bu ıkı ıhülâf da kat'i kanoğlu, Doğan Aka, Nasuhı Bay Nasuhı Ba>dar Kemal Aksın Necbır netıceye bağlanamamıştır Ida« dar, Orhan Erguder det Dalay, Adnan Tuncay, Şahab re heyetı ıbra edılmıştır Sicil heyeti Bılg ner, Nerıman Tekıl Muvaffak Menemencıoğlu Şakır Bunu muteakıb ıdare heyetı seçi Tenkıdlere ıdare heyetının cevab vermesınden sonra nızamname ve Beşe Hakkı Akalan Sevket Soley, mı yapılmıştır Aylardanberi merakla behienmekte olan üruguay Rampla Juniot Beşiktaşı yenemedi: 00 Kaleci Varolun şüzel oyunu karşısında Profesvonel 'u^bol ll"lne bayramm blrlncl ve lihıcl aünlert Dolmabahçe stadında de\am edılmijt r Galatasaray Bevoğluspor Beyramın blrind cumartesl günü AnkTralı Osman Yere«er ln hakemllglndekl Galatasaray Bevogluspor karşı laşmasma lkl raklp şu kadrolarla çıkmı^lardı Galatasaray Yuksel All TayyaT Hober Salm Enver Isfendlyar Suat G ı l c o r Kadrl B All Be O"luspor Surnopulos Baharoğlu Nıkolau Dıamandı Dımıtrıoglu Mus'afa Kasapoflu Affan, Kartalls S^lâhaddln Sofyanldls İlk devrenın 7 ncı aakıkasırda K Allnln kafa vuruşuyla İlk gollerlnl kazanan Galatasara\hlar lklncl devreDta 14 üncü daklkasmda Güngör 22 ncl daklkasmda flr'klkren Kadrl ve 23 üncü dakikasında Isfendlvar vasıtasl'e vaptıkları gollerle sahadan Bey oğluspora 40 gallp a\r liııslardır Beşiktaş Adalet Bavramın lkincl pazar günü Ankarah Bedri Kav»nın hakemhgınde Beçlktaş Adaletle karş l"îmınır Gol<;üz berabere blten bu rraçm en enteresan lkl hareketl Adale*ln son 50 daklkayı sakatlanan Cahlt^en mjhnım o arak an klşl ovnamalan ve Beşlktaşm lkln cl devrenln 33 üncü daklkasmda Ahmealn avağından blr pena tı kaçımıasıdır 00 bl en maçı lkl raklp şu kadrolarla ovnamışlardır Beşlktaş Varol Kâmll Vedll Metln A Ihsan Esref Ercan Ahmed aziıl Nusret Bl lent Adalet Sevkl Fahrl Ahmed Argun Cahlt A\han Turhan Erol Os car K Frol Sallm Profesjonel ligde son puan durumu H S Varolun dunku maçta enteresan bır kurtaışı Dtta Dolmabahç* »tadında blr de •••«•••» »••••••• Bülent flrmlştl Bruguay takunı «eyrettlk Rampla Jütlk atagh Rampla Junlorlar vaptı STAD Dolmabahç» »loRoks un şutunu Varol çok gü7el tu' ' SEYIRCI 14 850 kis! Hw ftlrt b'.r geksenden lrt. enlnt botu 2 ncl cU.Uada Daksas topu çoğsü HASILAT 35 928 llra 50 kuru» t runa ovuneular Tabll büyük ağacın HAKEMLEH Feridun Kılıç, K +Ue lndlrerek attı*' SJ»J \arol (.0*. gü föleesl de büyük olur Faullert, (lkln Arkal M Guventürk f zel b'r çekllde kurtardı •t devre blraz azalan), lttrazLan da bU Ovuna ilvahbevazlılar hâklm oldu Varol KâmiL Vedıi J rük oldu A thsan. Nusrt Saml <. larsa da ne'ice alamıjorlardı c O>undan notlar Devre gonuna do'ra Unı 'uavlılar sol Nazml (Bülend), Ercan. Ahımed 'Rampla ]ünlor un föhretll Uruguaj Coskırn (K Ahmed) " kanatdan akmlar hazırladılar 26 da222 22J futbolunün Temallcllerl oldugunu »an RAMPLA JUNIOR Rortrfgez • klk<ıda ve 3<* daklkada Roka un lkl nemıvoruz Maç bovunca daha haklm oy Pınyero Fereyra Trombotı Kar •• fls şutımu Varol a\m güzelll«.*e tuta " nar glbl blr gorünüşleri yar ldlvse de tllyo Miramontez Bılvelvo Dok ** rak takımını maglublye**en kur'ardı Be Iktaş fazla gol pozlsyomına gtrdl sas R Rodngez (Omarml), Perez • Fakat Tiacın netieeslnln beraberlik Maçtan sonra ne dediler? Rok* • eluşunda geuç Varol un büyttk ro'.ü ol tfu •••••••t «••••••• Karşı aşmadan sonra mlsaflr takımra antrenörü M Ortya va flkrlnl sor Oç yüıde yüe golü önllyen Tarol B* Brd»t*s AJUPTNAB duk Maçın !\1 oldugvrau be\an edefUctası mailublvete sürttkletmedi. Bevrut 14 (Husuu» Af kalı Franrek aBeşlkta; blzlm kall'emlzde blr ta larmı nklastırdılar Roka 38 DOI dakl fcım üç mlllî ovuncu nuz saka* o du sız boıcsoru Osman Cıffı 1» şphrımizdc Maçm cereyam r kada (UMİ blr eut attıyaa da top avuta ğu lçln lvl cnnavamadlk Ankarada br karşılaşma \apan p ofe<^onel Turk Oyun rüzüârı lehlerlne alan dyah b« çıktı daha lvl oyna\aca£ız Beşlktaşm kale bOf!.oru Garbis Z2ha\an 10 ravundluk f»7İılann glrişll» basladı ol n bu maçta çok hafıf dovuşmesine Bundan »nra 38 lnd daklkada Saml dslnl ve sağ açığmı beğendlm dedl tlk güzel «utu 9 uncu daklkada 8aml attı Coşkunun ortasına »ert blr 30 uncu daklkada Nazml blrer atak Ka'lle relal M Alzuı?ara lse 3 mll i rasiıen kaşı patladıgı ıçm rakıbi berakafa rurduisa da top avuta glttl yaptılarsa da netlc* Tennedl DevTe oyuncunun ovnamadıgını beyan e*tlk berlıgı guçlukle kurtarm ştır Garbis n beraber gı muvafiakıyet olaBampla Jünlorlar Hk çutlannı 1» da 00 bltti. den sonra llâve ettl «Varol tumede ra* telakkl edılmektedır klkada attılar ve bundan tonra akm İklnd devn Nagml çıkmıı yertne gördütün kalecl'erln en lvlsl» dedl ııııitiııııtmıuııııınıiiinHiıaıiHHiuuıiMiutıiımRin«ın»iiiıııiıııııiııttııuıu ııııııımıuıııiHtnnnııiıııiıiımmınıiHnuııııııittiııımıMiııııııııııııuıııuııuıuuınııınıııııııuıınıııın G^litasaray Beşıktaş Adalet ^enerbahçt Be\ koz Ka'impaşa l«»înbu spor Vefa Be'v ogluspor Emnıyet O G 13 10 14 9 15 6 12 6 13 S 16 5 13 3 14 3 16 3 16 2 B 2 3 5 4 4 3 6 4 4 3 M 1 2 4 2 4 3 4 7 9 11 A 43 37 26 19 17 19 18 15 17 11 Y P 14 22 19 21 15 17 9 16 12 14 33 12 20 12 24 10 32 10 44 7 Garbis Beyruifa berabera kaldı sıcıl hevetlen seçımı yapılmış ve 2 5 mılyona mal olacak yenı stadvom projesı eoruşulmuştur Ancak ÛU stad me==elesınde bazı hususal natamam olduğu ıç n başka bır Aoapazarı 14 Gnıp blrincıhıvlermden davisi sırasmdı saat tutultıadıfı glbl, toplant'da muzakeresıne karar ve lk maçmı Sakarva şampıjonu Yılrtırım buna ragm°n ıraçı 45 dak ka erken por ıle yapmak ıçın pazar gunu Istan bitırmesı 3 Maçtan sonra ikı yan nlmıştır bul şampıvonu Karagumruk takımı hakeTiınin Sakaryalı ojuncularla ODUSVarılan karar gereğmce, sıcıl ve geldl Bu maçı seyretmeğe Istanbuldan ıresi idi Bovle muh m maçları daha ehl'vetH nızamname hejetlerı uç ay ıçınde tobu«lerle taksıierle ve trenle muazT uzerlerme aldıkları vazıfeyı ıkmal am bir kalabalık da gelmıstl Burada hckemlerın Idare et nesı hususun^a Fela bu ikı takımın karşılaşmasma bu derasvonumuzun n^zarı dıkkdtini celedecekler ve ağustos ayında yenı iuk bir alâka goruluyordu Çalışkan beceriz bır UTiumi he>et toplantısı yapıla Dolge ve ıdarecılerin emeği ıle vucude Asaf AYÇIL caktır Açık reyle yapılan seçım elen stadın etrafı kapalı \e kuçuk bı1 ler netce«mde nızamname ve sıcıl rıbunü vardı Fakat saha bozuk Id Heie burada fasılah yağan yaemurlar hejetlen şovle te ekkul etmıştır: ahayı busbütun bozmus ve ağırlaştırNızamname hejeti ııştı Hakıkaten çalışkan ıdarecılerm Talha Altınbaşak Enver Yaku ıkenmez enerjıleri sa\esinde Ueride bıoglu, Sadun Erdemır Ranıız Ba guzel blr stad olacağı muhakkatır Amerika amatör basketbol federasMaça saat 16 da hakem Hahık Hekımog >gtu idareslnde ve çok kalabalık bir yonu mlllı takım antrenöriimüz Sae\ rci onunde başlandı Henuz bırmcı muel Fox vasıtasl e spor o\unlan feiakıkada Karagumruk orta hafının bır derisvonumu'a 12 Amerikan basketbol tonu ve skasından ıstıfade eden Sevfi ilk golu dermlş'tr 1edlve etmlşTilllı topları gönBu 12 top basketbol aptı Hemen akabınde Receb 16 ncl takımımızın çalışrrirf'arında kullanıldık akıkada da Nureddın durumu 21 y3p tan sonra Turklve baske*bol şamp'vo:ı Devre boylece bıtti nasmda federasyon kuoası maçlanna Z ncl devrenın 6 ncı daklkasmda hak glren fakımlara hei'^e edl'e'"'^Mr z blr penaltı ile bır gol yıven KaraAvnca Ol'mplvadlan muteakıb Agumrükluler 20 ncl daklkada beklerı merlka mlllı baake bol takımı Avrue çıkınca 10 kışl kaldılar Maç çekıs pa turnesl tahakkuk ettl^l takdlrd» m«li bu surette 22 berabere bitti Rusyadan sonra lklncl olarak memle Karagunruk Turan Fehml Reşad ketlmlzl zlvaret edecek ve blr mllll 'et, Osman Fıkret All Rıza Receb maç yapnraktır lureddın K Şukru B Şukru Amerikada spor Yıldırımspor Remzı Vecdet Hasan Fahreddm Ihsan Mu='afa Bu gece saat 22 de îstanbul radyoeyfl Sevket Saun Fazıl Ismaıl sundakl üzak lkllmlerden saa'lnd» Maç enasında ha>retimi7İ mucıb olan Fethl Plrlnççloğlu Amerikada Spor» 3 vak a 1 Serbest vuruş ati'îinda mevzuunda blr konuşma vapacaktır top hakeme varptı dı>e Fehmıjı oyun Bu konuşmadan sonra mülı basketbol dan çıkarması 2 Zaman zaman va takımımız antrenörü Samuel Fox Ile Kongrede alkışlar raıanan Karagumruklu futbolcuların te blr roporta] \ayın .ınacaktır KfllılllllUUIUIIUIIIIIIllllllllllllllllllllHIIIII nmınımııuııııınmıımıi'nnnuıııııınHiıınııınnıınnıııtııııııııııınııııııııuıııımııııiıiıiıııtıiHiıııııiHiııııunıııııııiHiııııııııııtnnnımaB Karagümrük, Sakaryada takıldı: 22 Amerikan mülî basketbol timi ge'ecek mi? Otomobiller için A. V. F. Elektrik Parçaları İUII Eşsiz Vasıflı >/ • • • • • • • MARŞ MOTORLARI DİNAMOLAR DİSTRİBDTORLER MANYETOLAR REGDLATORLER KLAKSONLAR MUHTELİF PARÇALAR Çiçek gibi GARAJ TEÇHİZATI bir cilde sahip olmak isterseniî EOENt EMET54 MOTORLU VASITALAR MACAR DIŞ TİCARET ŞTİ. BUDAPEST 62 P. 0 B 249 MACARİSTAN MUmessin HENRİK KRANZFELD 'îstanbul Bahçekapı MUhUrdarzado Han Kat S No. 314 Posta Kutusu No. 9 GALATA Güzelliği ile nam ealan „ snç fiüm yıldızı DENİZ TANYEL1 hayranlanna Puro Tuvalet Sabunu tavsiye edijor. Deniz diyor ki "Puro cildin kretn ChtîyaciDi fcarşılar... Puro cildi besler, havanın ve makyajın muzur tesirini bertaraf eder. Puro pençleştiric.^ güzelleştirir.. cazibenizi arttırır... TÜRKİYENIN E \ BÛYÜK ÇOCUK 1MECMTJASI MOTORLU VASITALAR MACAR DIŞ TİCARET ŞTL BUDAPEST 62 P. 0. B. 249 MACARİSTAN MUmessill YENI AÇILAN MODERN • HENRİK KRANZFELD Utanbui Bahçekapı Mühürdarzade Han Kat 3 No. 314 Posta Kutusu No 9 GALATA PİYERLOTİ 18 Mavıs çarşamba günü alaturka ve alafranga nefis yemeklerıle açılacağını sayın muşterılerımıze muidelerız PIYER LOTI OTELİ TEL 27 17 00 Piyer Lotı Cad Belediye îstanbul Otelinin Lokantası BOl KÖPOKLOfJEFlS KOKUIU Yakında Çıkıyor. NEBIOĞLU YAYINEVİ İZALE! SÜYÜ DOLAYISİYLE FEVKALÂDE SATIŞ Büyük Fuad Paşanin gehnı ölıi Neyıre Tugay'a ald ve «skı saraylardan kalma fevkalâde ve emsâlsız bır nâdıde mücevherat kolleksıvonu îstanbul Beledıvesı Sandal bedestenı mücevherat satis salonlarında 17 5/956 perşembe Bunu saat tam 13 30 da a£ik arttırma ıle satılacaktlr Çıft kapakll mınelı Kocme saat, anüka altın, çalan cep saatı gorulmenus ıncılı ve fevkalâde temız vakut lar ıle muzevven bır sıra eavet klvmeth kolve avrıca aynı kol\ nin model incıh ve vakutlu kupeler Pans RÜE DE LA PE*nln en meşhur sanatkârların mamulâtı Rayet zanf plâtın mineli Te elmaslı küeuk bır kadm »aati ve muhtelif eâvet nâdide bır müce\ herat kollek5ivonu Satıs pesln par« Ile vapılacaktlr. Sandal be He«rtenl «alonlarının vitnnlerlnd« teshlr edillvor Bulunmaz Fırsal Mezad Mudurluğunde 115 1956 perşemeb guru satılmak uzere lekesız tek taş 7 kırat'ık bır pırlanta yuzuk te=hır edılmektedır Satış 13 30 dadır Tuvalet sabunları 100 de 100 saftır PLRO G O Z E L L I G I N ESAS KAIDESİ: Cildin genç ve taze kalması için ıhtimamdır'. Cıldınizı muntaıaman KREM NIVEA ıle koruyunuz. Cildin catlayıp burujmasını emın ve tesırh bır surette önlemek ıçın muntaıaman KREM NIVEA kullanmak lâzımdır (Erkekler cıldlerı düzgün olan kodınları çok beğenırle'1' ^ Cüdln yoktn «nsurlarından olan Eucerll yalınız KREM NIVEA da vardır Eucer I cildin derml klerıne gırer . va l^erden teıır edefek r 9«nçlik v* laravetınl lajlâf DEMİRKÖPfiÜ Şantiyemiz için eleklrod satın alınacaktır Teklıflerln kapalı zarf usulfi Ue tanzim edılerek EMCRAR Ortakhğl, Haht Zı>a caddesı Kubılav Han 40/D Izmır adresinf 22 mayıs 1956 salı eünu saat 10 a kadar vasıl olmasl lâzımdır Bu husustakı îartname tzmırde yukardaH adresten, tstanbulda Galata Perçemli sokak Cemaat han Kat 2 den temin edılebılir^ tsteklil«rin teklifte bulunmaları rica olunur.. \ X E E ZAMAS TR BAK1MA MUHTAÇTIR KUL.EDIBINDE KİRALIK Galatada büvuk ve ferafc 4 odalı konforlu, telefonlu yazıhane daıresi t 1130 aran 44S960 KREM NIVEACREME
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog