Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makale



Katalog


«
»

15 Mayu 19M PBOF NİMBUS'ün MACERALAMı CUMHURtYFT ((Aras'dan öteye Türk yurdları zulüm sJtında» «1954 lenesindenberl 19 milyon hşmaktayıı. hektar arazi her parçası Kuzey Tür Üzülerek »öylemek isteTim kl; kistanın bağnndan kopa kopa 35 başkanlann degişmesi, dünyaya gös milyon Rus tarafından isgal edildi. terilmek istenen güleryüz RusyadaBu Hrutçefın ilk plânıdır.» ki Türk katliâmını yavaşlatmamıs, Bu sözleri, yüzü yeisten karar bilâk 3 hızlandırmıştır. 1954 55 Moskovada konuaan mış, yumruklan sıkılmış birisi söy yıllannda lüyordu: Millî Türkistan Birlifi ko Hrutçef, «Babalanmız gittikleri yer lere kültür ve medenivet götürmüs, mjtesi reisi Veli Kayyum Han... Üç gün evvel uçakla Almanya lerdir. Biz de bu siyaseti takib e Sovyet cumhuriyetleri dan sehrimîze gelen Kayyum Han deceğız. ile görüstük. 1921 senesimde Tür müstakildir. Fakat bu istiklâl ekilkistandan aynlan, Almanyada yiik memiş arazilere şamil değildir» d«sek mühendislik tahsili yapan Veli mışti. Bundan sonra bilhaasa KuKayyum Han bize ziyaretirıin se zey Türkistana gene komünistler iskân edilmeye, Kızılorduya alınan bebini izah etti: fı 1 itıei sahiiede) « Arastan öteye bütün Türk askerler yetiştirilerek (terhls ediller, bu arada, Efe* harabeleri Rezilecektir. Tekrar Müdürü Ulvi Yenal ile de görüşmüs(Baştaraîi l in« altmdadır. di) bahanesile Türkistan topraklaler, prensip anlaşmasına varmışlardır. yurdları bugün zulüm İstanbula dönecek olan misafırierimizin Türkivevi Yapılan le, 19 mayıs spor v e gençlik, bavramında vapılacak anlaşmaya göre Lockheed Buna üzülüyoruz. Fakat bu üzün nna yerleştirilmeye başlandı. töreni takib edeceklerdir. 18 mayısda otomobillerle âyaretleri 15 gün kadar sürect't v« Cumhur Bas fabrikası teknisyenleri, önümüzdeki 2 tü bızi yıldırmıyor. Bize (vata'nsız) Kendiîerine su dırektif verildl: Barıyar Barajına gidecek olan Sehinsah ve Kralice kanl, Medij Baskanı, Basbakan, EMsisleri ıBakanı. sene zarfında dünyanın en modern diyemezler. Türkistanımızm bugün «Sıze her şey veriyoruz. Bir defa uçak montaj fabrikalarından ve ta ertesi aksam saat 24 de trenle Karabüke hareket boynu bükükse, hamdolsun Tür gittiniz mi geri dönmeyiniz. Sizi iyi Zonguldak v* lstanbul Valileri tarafından. memlemir atölyelerinden birini Yeşilköy edecekler ve 20 mayısda Karabük tesisleri, bunu ketimizde bulundukları müddetçe misafirlerimiz se I hava alanı civarında kuracaklardır. kiyemiz var. Ben İkinci Cihan Har karşılamayız.» takiben de Çatalagzı enerii santralı gezilecektir. An'anesı, âdeti, yerli ahaliy* u y refine. riyaietler ve resml kabuller tertiplenecektir Bu fabrikada bütün Ortaşark mem bı sırasında İstanbulu ziyaret e t Daha sonra Zonguldak'dan Savarona vatı ile miştim. Bu ikinci gelişim. Memie mıyan, hiç bir inanısı olnuyan bu Şah ve Kraliçenin karsılama merasiminin bueün leketlerinin uçak ihtiyacı karşılana İstanbula gidecek olan mtafirlerimiz. müteakıben cağı gibi, şimdiye kadar tamir için ketimizdeki inkisafı görmek. onun muhacirler şimdi her an bir adım öğleden sonra sehrimizde provasi vapılmıstır. Airikaya gönderilen askerî uçakla la iftihar etmek, yurd dışındaki daha ilerliyor, Kuzey Türkistan aYalova, Mudanva, Gölcük ve Izmiri zıyaret edeeekrımız, bazı NATO mensublarının Türklere de iyi haberler vermek dım ortadan silmeye çalışıyorlar. askerî uçakları ve ecnebi havayolla için geldim.» Bu harekete Kafkas Türkleri kar rı uçakları da revizyondan geçirile cektir. Bu suretle her sene bir Kaç Yurd dısmdaki Türkler, Demlr şı koymak istediler. Neticeyi bümilyon dolarlık döviz tasarrufu «ağ Perdeden son sızan haberler hak tün dünya bıliyor. Kafkasya bugülanabilecektİT. kında kendisine sualler sorduğu ne kadar dünya tarihinde rastlan(Bastnraîı 1 ınn snhıtp'rit' bir katliâma sahne oldu. Lockheed fabrikasının mümessilîeri muz Kayvum Han ceN'ablarun şoy nııvan rmklarda demokratik bir rejimin teYeşilköydeki tamir atölyesi fle de a le sıraladı: Sıberyava sürülen kültürlü Türk•SEÜS eylemesi olduğu da muhakkaklâkalanmıslar, atölyeyi gezdikleri sı « Merkezi Batı Almanyada bu lerin verine Ruslar «Sizde kültürtx. Oğlunu, böyle bır rejım ıçınde I Istanbul mUlervekill Nazlı Tlâ I Bundan sonra Rusyanın niyetleri rada mahdud imkanlarla Türk işçl lunan RIıllî Türkistan Birliji ko lü adam kalmadı» diye kendi ldaidareyi devam ettirebılecek ş«kilde ! bar'm Amerikada yaptığı tiyi niyet ; ne ternss eden Bayan Tlâbar demıs ?inin meydana koyduğu eserleri tekülkelenni recilerini de getirmeyi ihmal etm«yetiştirmesl, onu Isviçreye vollaması, dir etmişler, fakat atölyenin bu mitesi Avrupada Türk '< turnesi» nin çok iyi neticeler verdi tir kidıler. Demir Perde gerismden «on tahsili ile meşgul olması da bunu « Sovyet Rusya belki taktiğini günkü halile beynelmilel bir hava tanıtmak için devamh surette neşI ğine dair haberler gebnektedir. aldığım haber Kuzey Türkistanda göstermiştir dpğiitirmiçtir. Fakat muhakkak ki meydanının ihtıvaçlarını karşılıyamı riyat vapmaktadır. j Kadın milletvekilimizin Spokane'de yacağını belirtmişlerdir. Bir kaç üsan üzerinden yaymla işgal edilen, 35 mılyon Rus muhaŞehinşah Rıza Pehlevi, Birinci Ci 1 verdiği bir konferan» hakkında Ame stratejisini tebdil etmemiştır.» arazJnin 19 Amerikan ordusunda kullanılan jet nan (Millî Türkistan) adîı mecmu cirinin yerleştirildiği han Harbinden kurtardığı ve kalkın I rikan gazeteleri hulâsaten »öyle yaz Nazlı Tlâbar bu tumesinde evvelâ 15 gün Washingtonda kalmış, uçaklarınm jüzde yetmisini ve dün ada nesredüen ilmî ma yoluna soktuğu memleketini Ikin maktadırlar: makalelerle. milyon hektarı geçtiğidir... ci Cihan Ha1 l>ımn felâketlerin ien de , « Spokane Birleşmı» Milletler Ce bir çok mebus ve senatörler tarafın yanın en meshur havayollarmın Hul bugüne kadar Türk illerirıi Rus Yegâr.e tesellimiz; asırlar önc« uzak tutmak ıstemişti. Fakat 1941 yı miyetinde söz almak Ozere dün Wa dan şerefine verilen >emek!erde ko | landıği çeşidli uçakların yüzde alt menşeli muharrirler yüzünden Rus Orta Aayadan gelerek Anadoluya mışını ima! eden Lockheed fabrikasılında bir taraftan Rusların ve diğer shingtondan buraya gelen Nazlı T14 nuşarak davalanmızı izah etmiçtir. nın Umum Müdürü Mr. Wyman Ste gözlüğünden bakarak tanıvan Av yerleşen kardeşlerimlzin kurduklan taraftan İngılizlerin, tranın tarafsız . bar ^VCA'nm şeref misafiri olmi'ş Bundan sonra televizyon ve radyo I vens, gelecek hafta memleketimize ge rupalılara hakikati anlatmaya ça modern Türkiyedir. O, Atatürkün llğını ihlâl eylemeleri ani değişiklık ; ve verdiği konferansta ftı noktaları turnesine çıkarak Dayton, Toledo, lerek malî hususlan görüsecek ve çocuklan ile var oldukça Türklüj Spokane. Seattle, Portland'da muhlere yol açmış. bu baskı altında Rıza , belirtmiştir: kuvvetli bir ihtimalle kafi anlaşmağün ölmyiceğine kaniiz.» Pehlevî tahtından feragat etmiş, oğ• «Türkiye garbcı oiarak vanflandı I telif konuşmalar yapmıştır. Bayan ya varacaktır. Türkistanlılar Yardımlaşm* der] Nazlı bu konusmalan sırssında Kıbns lunu yerine bırakmışt;. Onu bir In ' rılan, bu vasfa hakkile Uyık bir Bahsedilen fabrikanm mütehassı^ neğinın bugün şerefine vereceği zlgiliz gemisine bmdirmış, güney Af | memlekettlr. TOrkler bütün »arlhleri meselesini gayet iyi izah ve müda lan. tetkikleri esnasında Devlet Ha rikaya sürgün etmişlerdi. Rahmçtli | boyunca daima komünlst aîeyhtan faa etmi* ve kendisini dinleyenler vayollarmın beynelmilel bir hava yoyafette bulunacak olan Veli Kayerada vefat etmlş, harbden sonra oğlu ] olmuşlardır. Şimdi Rusya, Türklyeye, I Türk tezinin neden ibaret olduğunu lu haline gelebilmesi için de alâka ile yum Han, memleketimizde iki ay Türk mllletvekilinin karsılanan bazı tekliflerde bulunmuş(Bastarah ? >v tarafından na'şı trana ge'irilmistlr. kalacak. bu müddet zarfında AnI çok ihtiyacı bulunan iktîsadî yardı • anlamışlardır. Genç yaşta, bir çok memleketlerin mı temin etmek ve onunla dost ol bilhassa Walter Lipmann tarafından lardır. Devlet Havayollarmın elinde 4 ler üzerinde, karşılıklı fikir teatisin kara, Konya ve Adanayı ziyaret kurulan Council on Worl Affairs motörlü uçak bulunmadığı için ha de bulunulan bu toplantı, üç saat edecek. hükumet ileri gelenleri ile göz diktikleri, zengin petrol kaynak ' mnk istemektedir. Cemiyetinde verdiği sualli cevablı rlcî sefer yapamadığını öğrenen mü kadar devam etmiştir. lanna sahib bir memleketin idaresini temasta bulunacakfjr. . Fakat bize kalırsa dostlanmıı ve konferanslar çok muvaffakıyet ka messiller, «United States Airlines. <« Halen Meclis Umuml Heyetinde ellerine alan Şehinşah Muhammed müttefiklerimiz hüsnü nlyetimlzl ve zanmiftır. Erdoğan ARIPINAR •Transworld Airlines» şirketlerinın müzakere edilmekte olan Millî KoRıza Pehlevî'nin son derece müşkül komünist aleyhtarı azmimizi takdlr Şayanı dikkattlr M Amerikadaki kullandığı 4 motörlü meşhur Cons runma Kanunu tasarısı, kanunlaştığı günler geçirdiği görülmüştür. Petrol ' ederek hakkunızda daha iyi anlayıs Rumlar her fır^attan istifade ederek tellation uçaklarını ve diğer tip u takdirde EStonomı ve Ticaret Bakanı lhtilâfının son derece tehükeli bir ; gösterecekler ve bize yardım ellerini çakları kredl ile verebileceklerlni ebu kanferanslara cevab vermekten »afhaya girdiği günlerde. 1931 yılınm çıklamışlardır. Fabrika temsilcileri 10 istanbula gidecek ve Ticaret Odası uzatacaklardır. geri durmamıslardır Bu Rumlann mart ayında, Başbakan General Razve Sanayi Odası mensublarile göruŞunu da bilmek lâîim ki herhangi icimleri Amerikan. tebaaları da Ame seneük vade ile kredi teklif ettiklemara'nın katli ile Şahın durumunun ri için, bu müddet zarfında uçakla şecektir. bir hâdise karşısında Türkiyenin dal rıkan oldugundan oradn efkârı umuourmldığı zannedilmisti. İktidara gema ayakta duran ÎO tOtnçnf mevcud miyeden addedilmektedirler. Bayan rın bütün masraflarmı kolayca a Ege Ticaret ve Sanayi Odalarımn (Baştarajt l ınct satıiiede) len Musaddık. Pehlevî hanedanına düsündükleri çareler • dur. Bunun Yakmşarkta ne büyük Nazlı bu eiheti de konusmalarında morte edebileceğini söylemişlerdir. sonuna doğru Egeye geleceği bildikarşı idi, bunu son» erdirmek için tzmir 14 (Telefonla) Ege Sanavi rılen Gene! Başkan Osman Bölük1 blr kuvvet temsil ertfŞini Izaha lüzum gayet iyi izah ederek büyük bir va Senede 25.nno uçak imal eden Lockçalışıyordu. | olmasa gerek Hakikatte bu ordu Av karla tezimizi müdafaa ile beraber heed fabrikasınm Umum Müdürü Odası ile tzmir Ticaret Odasının Obaşınuı seyahatile alâkalı prograBugün memleketimlzin misafiri jrupanın en iyi ordusudur Modern Türk Yunan dostlugunun liizumu Wyman Steivens'in Ankara görüşme dalar Birliği tarafından yapılan tabulunan lran Kraliçesi Süreyya da, kararlajtırılacaktır. lerine hükömetimizce büyük önem leb üzerine hazırladıkları rapor yarıa mın teferrüatı j dir ve motörıze bir haldedlr.» nu da belirtmekten geri durmamısbr. verilmekte re yapılacak anlasmaların bu katil hâdisesinden bir ay önce Şeher iki teşekkülün idare heyetlerinin Ayrıca partler arası ışbirliği mevI Nazlı Tlâbarm Spokane'de kaldığı Kıbrısm kendi mukadderatını tayin Tiirk havacılıjında yepyenl blr merhinşah ile evlenmisti. O tarihten iki yapacakları son müşterek toplantıda zuuna dair C.M.P. nin Ege teşkilâj müddetçe oturduğu otele Türk bay hakkmdaki iddialara Bayan Nazlı hale olması beklenmektedir. yıl önce Pariste iran sefaretinde vekat'î şeklini aldıktan sonra Odalar tındaki temayül de muhtemelen ragı çekilmiçtir. Tlâbar Lozan Kon'eransı sıralarmda Metm ERGtN rilen bır baloda tanıştıklan söylenBirlığine gönderilecektir. bu toplantıda tnüsbet veya menfi Milletvekilimizin Seattle'ı ziyareti Venizelos'un şu sözünü hatırlatmış misti. Kraliçe Süreyya. Merkezi ve Bildirildiğine göre iki teşekkül a kat'î bir ifade halinde tesbit edlleGüney Iranda büyük nüfuzu olan bir münasebetile de Cazetelerde şu satır ve Batı Takya davasmda bu hakkın rasında bugüne kadar varılan muta cektir. Bununla beraber partinin nasıl biıe tanınmadıgın! izah etmişkabüenin kızı idi, halk arasından ge lar çıkmıştır: bakat şu noktalarda ^toplanmaktadır: bu mevzudaki nihaî karan, Bölük« Nazlı Tlâbar, Birleşik Ameri tlr: liyordu. 1 Türkiye kendi yağı ile kavrul başı tarafından Egede yapılacak te1953 yıhnda Musaddık'ın. İran Şa kada bir «iyi nlyet» turneai yapmak< Kendi mukaddevatını kendi tamak, ihracatına göre ithalâtmı ayar maslardan sonra ve bu temaslann hını devirmek için niha! darbesinl tadır. Gazeteciler* vermis olduğu bir yin etmek hususu milletler hakkınlamak, ihracatından elde edeceği döIndlrdiği görülmüstü. Sabık Mısır möllkatta Türk Kadın mületvekili da bahis mevzuu olabilir! Fakat sıtopladığı alâka nisbetıne göre tevizlerden en az yansını dış borçlara Knlını hatırlatanlar, tran Şahı da demiştir ki: lurlann çizilmesinde asla tatbik edive envestismanlara ayırmak zorun bellür edecektir. Bölükbaşınm İz« Birleşik Amerikada haDt Kıbtahtını bırakıyor. demişlerdi. Ancak lemez.» mirden başhyarak Manisa. Aydın, fBoytaratt I ınci sahffede) dadır. bu hükümde acele etmişlerdi. Çünkü rıs meselesini tngiltere ve Yunanistan Bir konferansında da hatib Aaland bnmak üzere olan iki pontonun 2 Türkiyenin ihrac maddeleri Denizli. Muğla ve Balıkesirde biikisi arasında mukayeseye gitmekle arasında bir dava sanmaktadır. Haladalannı mlsal getirerek buradaki inşaatından vazgeçilmeslnin kredi sayısı 264, kuvvetli ihracat maddeleri rer konuşma yapacağı haber verıl büyük h?ta işlemişlerdi. tran "Jahm buki Kıbns, Türkiyeyi herkesten fteI nüfusun yüzde doksan beşi lsveçli temkıi güçliiğünden doğduğu söy mlktarı da 16 dır. mektedir. Bu vesile ile tertib edida, Faruktaki sefahet meyll yoktu. ; la alâkadar etmektedir. olduğu halde stratejik ehemmlyeti lenmektediı. 3 thracatı arttırmak ancak bey lecek mit.ngler partinin şimdiye îran Sahı milletinden uzak kalmamıs, | Bu ada sahillcıimizden 43 mil gfbi dolayısile bunların Finlandiyaya bıGene İstanbul İzmir deniz yol nelmilel fiatları kabul etmek sure kadar hemen tamamen pasif kaldı genis kutlenin sevgisini kazanmiştı. ı kısa bir mcsafede bulunduğuna göre culuğunu on iki saate indirmek tile mümkün olur. thracatta ve ıtha ğı bu bölgeye ne dereceye kadar Bu sebebledir ki Musaddıkın ihtilâ I Türkiye için yalnız strateiik Dakım rakıldığını belirtmiştir. linl hemen ikinci bir ihtilâl takıb dan ehemmiyptli olmakla kalmıyor: 1 Nazlı Tlâbar İngiliz Kolumbiya'sma maksadile sipariş edilmesi karar lâtta beynelmilel fiatlara itibar gös ümid bağhyacağını gösterecek ve Ortadoğunun giderek burada Ba^vekil tarafından laştınlan Izmir tipi f»em nin birinci termek tek kurtuluş yoludur. etmiş, İran Şahı tahtında fcalmış, Kıbns aynı zamanda bu bakımdan diğer partilerle isbir4 Kuvvetli bir himaye politikaeabık Başbakan hapse girmişti. Di hava kuvvetleri ve cümlei asabiye kabul edilmiştir. Oradan dönüşte projeleri üzerindeki çahşmadan da liğınin lüzumlu ve faydalı olup olSanFrancisco. Los Anşeles, Newsile bugün 800 milyon civarında o!an yorlardı ki, o sırada duruma hâkim ' merkezidir. vazseçılmıştir. ihracatımızın 195657 devresındeki ye mıyacağı hakkında bir hüküm verolan General Zahidi'dir! Fakat kısa I Türkiye müdafaasınm bütün lkmal ! Mexico ve Texas'ta konferanslar veDenizcılik Bankası idare meclisi kunu bir milyarlık bir rakam olma direcektir. Bu itibarla C.MJ». nin I rerek Washingtona dönecektir. zaman sonra tran Sahmm General ve muvasala hatlan bu adanın hâEge toplantılanna diğer muhalefet reis: Enver Tekant, bu mevzuda hdır. I MAZHAR KUNT Zahidi'den avnlması. vazifesini biti kimiyeti altmdadır.» kendisile ^orüsen arkadasınuza jun 5 thracatı arttırabilmek üzere partileri çevrelerinde de son derece ren bu askerin çekilmesi ve yerini ları söylemistir: ihracatçıya getirdiği dövizlerin bir ehemmiyet verümektedir. B u arada Hflseyin Alâ'ya terketmesi Şahın du« Japonyaya ve Abnanyaya yüzde nisbetini terkederek bu döviz teşkilât kurma faaliyetini tamamrumunun ne derece kuvvetli olduğuna ciddî bir işaret olmuştu. sipariş edilen şilep ve yolcu gemi leri bir banka veya borsada serbest lamak üzere bulunan Hür. P. 19, 20 leri dolayısile büyük bir taahhüd satmak lâzımdır. Bu suretle ihra ve 21 mayısta üç büyük miting terIran Şahınm, kendisini devirmek (Baştarafi 1 tnei ?ahıfede) altına girmis bulunuvoruz. Bu ba catçı beynelmilel fiatlarla ihracat tıbi için gıriştiği hazırlıklan biürIsteyen Musaddık'ın cezasını hafif hurat postaları koymuş, Boğaz hattı yapmak imkânına malik olur. letmek için teşebbüste bulunması. seferlerini takviye etmiştir. Şehir kımdan ponton ve yeni gemi inşamiştir. Sırasile Manisa, Nazilli ve (Bnstanrti I mn 6 tthalât kademeli bir listeye kendisine karşı ihtilâl hareketine gi hattı vapurlarında Bayramın 3 gü atından şimdilik sarfı nazar etmek Bergamada tertib edılecek olan bu göre yapılmalı ve ithalâtçı ihracatçıYeni h Başkanı İl tdare Heyetl zorundayız.» rişen subaylan affetmesi. memleketi nünde 150,000 yolcu tasındıgı bıldi Fevzi nm satacağı dövizleri satm alabilme toplantılarda parti başkanı nin perşembe günka haftalık mutad ni, demokratik bir nizam r)ah''ürıde ıiİTiektedir. Lutf: Karaosmanoğlu blrer konuşlidir. îdare etmek arzusunu açık bir şeSirkeci Halkalı hattı, Bayram giın toplantısında scçilecektir. İl Başkanı 7 Yeni dış ticaret "rejiminde ale ma yapacak ve bu suretle Hür. P. kflde göstermiştir. lerinde şikâyetlere yol acmıstu. Sefer intihabında, tl İdare Kurulu Içinde Ferzan Aras ve Hayri Gönen tarafniyet. müsavat ve istikrar temin edil de Egedekı mücadele kampanyasını adedinin azlıgj dolayısile elektrikli açmış olacaktır. melidir. tren vagonlarına normalm çok üs tarlan olmak üzere iki hizlp doğmuş8 tthalât hem kalite, hem de OI.P. 20 mayısta Konyada büyük tünde yolcu binmiş, bu arada bir çok tur. fiat bakımından kontrol edilmelidir Orhan Koprölünün istifasının. D.P. bir miting yapacak kimse kalabalıktan faydalanarak be(Başıarajı 1 »nct sahifede) 9 Döviz satış ve abşlarmm terGenel Merkezlnce tasdik ve kabul dava seyahat imkânını bulmuştur. Konya 14 (Telefonla) C. M. bir milyon Türk Lrası değerinde cihan bir konsorsiyomda yapılmasuıedildiği haber alınmıştır. Partilerde hayramlaşma P. nin 20 mayıs günü Konyada yaotomobil ve kamyon lâstiği vere da fayda mülâhaza edilmelidir. Anfcara, 14 'Cumhurtyet . Telek») j pacağı ve Anadolunun en büyük Şeker Bayramı münasebetile jeh cektir. 10 Dış borçlar yapılacak ticaret Memleketlmizde 111: defa olarak Emnl rimiz siyasî partileri U merkezlerin Diğer taraftan ilâve edildiğine anlaşmalarile konsolide edilmeli ve I mitinsi olacağı sövlenen açık hava yet Müdürlerl hazlrandan itlbaren An de bayramlasma toplantılan yapmışkarada b!r s»ri konferansı davet edll göre, bunlarm teslimi önümüzdeki meselâ 20 yıllık vadelerde toplanma I toplantısma burada büyük bir e lardır. mlşlerdlr. hemmiyet verilmektedir. bir buçuk ay içerisinde tamamlan lıdır. C. H. P. il merkezlerinde Bayramm Ankara, Kayseri, Niğde, Adana tlk olarak 30 Emniyet Müdürü hazi11 Kredili ithalât ancak komple mış olacaktır. ranm 12 slnde baslayacak ve 15 gün ikinci günü saat 14.30 dan sonra yatesiflerde toplanmalı. diğer maddele ve Afyon vilâyetlerinin de iştirak «üreceS konferanslarda bulunmak pılan bayramlaşmada C.H.P. li milre teşmil edilmemelidir. edeceği bu toplantıda Osman Bölük letvekilleri, parti meclisi üyeleri ve ü*ere çehrlmlze gelecek*erdlr. kanun tasarılan ve bu arada Millî Bu teklife göre artacak ihracattan başı konuşacaktır. Bu toplantıya Tanmmış lilm adamları ve uzman il başkanı Muhlis Sırmab hazır bu memlekete girecek dövizin yalnız C.M.P. genel kurul üyeleri de daUr tarafından verllecek olan bu tekâ lunmuşlardır. Parti üyelerinin Bay Korunma Kanunu tâdiî tasarısı bumül konferaüsiarında dünva pollslnm ram tebrlklerini kabul eden parti lunmak tadır. yüzde 60 1 hükumet emrine kalacak. vetlidir Sehrimiz C.M.P. teşkilâtı •on teknlk ilerlemelerl, trafik mevzuu, büyükleri, müteakıben aralannda ithalSt yalnız yüzde 40 la yapılacakÇarşamba günkü toplantıda Millî «lyasf hâdiseler, kriminel çalışmalar muhteüf meseleler üzerinde görüş Türkiye basketbol şampiyonasının tır. İthalSt eşyası fiatlarmda. fiat art bu toplantı ıcin hazırlıklara başlaKorunma Kanunu tâdil tasansının ve polisl llgilendiren diğer çcşldli mev müşlerdir. mış, misaflrlerin karsılama progson maçınd» F. Bahçe. Modayı 6056 tümü üzerindeki müzakerelere devam yenmış ve Glatasarayın arkssından a tınlarak satm alınacak dövizlerle bir «ul3r tzerırde konuşiilacaktır. yiikselme olacağı tabiidir. Ancak bu ramlan tesbit edilnrs ve bütün kaİşeiler de dün bayramlastı olunacakür. Emniyet Genel Müdür'.üğu 1 lnd n verajla ikinci olmuştur. fiat hiç bir zaman 11 liralık dolarla zalara haberler gönderilmiştir tşçi Sendikaları Birliğinin tertib rt konferanslardan sonra iklncl s«rtye Bu arada. son şeklini almış Hulunan Fenerbahçe idare heyeti Bu çapta büyük bir miting şimgeçeceklerln de Islmlerlnl tesplt ede ettiği bajTamlaşma toplantısı, dün muhtelif kontrolsuz bir şekilde yapılacak ithatasanların da bu hafta Fenerbahç* kongresı idare heyeti secek ve bunlar da Ankaraya dâvet olu saat 19 dan iübaren Birliğin Beşik içinde Büyük Millet Meclisine sevbugünkü diye kadar ilk defa tertib edilmiş çıminde tasnıf gazetemtz bassıya veril lâta benzemiyeeeği için nacaklardır. taştaki lokalinde yapılmıstır. kolunacağj bildirilmektedir. Hulunm^ktadır. d.|ı saatlerde henüz devam etmekte İdi. seviyeyi bulamıyacaktır. İran Sehinşahı ile Kraliçesi bugün 1230 da Ankaraya geliyorlar Tiirkiyede uçak ntontaj fabrikası kuruluyor İran Şahı ve Kraliçesinin hayatları Amerikada dâvalarımızı acıklayan kadın milletvekili ı. Yapmzın buyuk göstermcsini kat'lyen kabul •im^yintz Ybzfinuzdekı kınyklarla müca datt «diniz I Gcc« v« gCnduz kreml«ri bu maksat tçin en faydalı silahınızdır. Ticaret Bakaniığında mühim bir içtima KJRlU.TOnU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİM BİR TFLEFOÜ MFiÖİR. Y E D İ K U L E TEL. (ralnko 2 1 2 0 1 8 HALI YIKAMA FABRİKASI PERVANELİ Partilerin faiiyeli gene hararetleniyor VISCOUNT TAYYARELERİVLE UÇUNUZ IRAK HAVAYOLLARI BAÖOAT • ISTANBUt • V İ T A N * «• LOMORA Artsmda muntaram ttrvitlet gupacmk ala* 40 yotculn 1 . nd •mıf VISCOUNT Ucaldnk'SİNBAD HATTLn. )«•• ttmi, TORKIYE UVDM ACENTSLHS K « H > N a l (P»rlotol ktnnmdı) Tet 4339* « 2 » byl HİKoo JubeA Hırbub Tek «4769 A. Aik«r«, Tjla Bcydanı, YmİKfc». Trt 2S4O Denizcilik Bankası projelerinden vazgeçiyor «ORMAN» Namile Marnf Lokanta ve Birahanenin Eşya Miizayedesi Çarşamba 16 Mavıs saat 10 da. Beyoğlu, tstiklâl caddesi No: 181 (Saray sineması karşısında) Komple bira soğutma maki nesi. Frigidaire marka büyük.vitrinler ayrıyeten kompresörlü Buz vitrinleri, üstleri mermer demir masalar, masa ör tüleri, Amerikan Bar usulü Yüksek masa ve sandalya, hava gazı fırını V.S. V.S. Bayram neşeli geçti Bayar ve Menderes Ankaraya döndüler ,36 Ây Vâde İle Ârsa Saüş\ I Deniz manzaralı nizamî ifrazîar: ana caddelere. vesaite vakm Bostancı tramvav durağı 538 girket Miro^tip1T ' ? " « arzedilmfatir. • I Emnivef Mücfnrleri içi fekâmüf kenferansları Mısır bize lâstik gönderiyor Şirketim ve sahsıma aid vapılmis veva vapılmakta olan bilumum insaat v« «rsa satışları dolayısile komisyon verilm«z. Ancak bu gibi gayri menkul satlşlardan evvel bizzat vazıb muvafakatım alın mak sartile komisyon verilebilir. Lüzumluna binaen ilân edilmistir. NTJRİ OĞLAKCT İ LA N Meclisin yarınki foplantisı G. Saray baskeibol şampiyonu oldu Kemer şantiyemiz için d emir boru ve teferrüatı (Vana, Rekor, Tapa, Manşon, Nipel, Dirsek) satın alınacaktır Tekliflerin kapalı zarf usulü ile tanzim edilip E.M.C. RAR Or taklıgı Halit Ziya caddesi Kubilav han 40'D İzmir adresine 23 mayıs 956 çarsamba günü saat 10 a kadar vasıl olması lâzundır. Bu husustaki (artname Izmirde yukardaki adresten, İstnbulda Galata Perçemli «okak Cemaat Han kat 2 den temin edilebilir. İsteklilerin teklifte bulunmaları rica olunur. 300 LİRA VADELİ 100 LIRA VADESÎZ HESAB AÇANLARA ZARİF BAYRAM HÂTIRALA RI 1956 PLÂNIMIZA DAHIL (2 BAHOELİ EY, 6 ŞİRİN V İ L I İ ve 300.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELER» NiŞANTAŞI Ajansımız EMRİNİZDEDİR BU AJANSIMIZDA HESAB AÇANLAR İÇİN HUSUSi KEŞİDE BİR DOGUBANK BAHCELİ EV 31 Mayıs Keşidemizde 3 BAHÇELİ EY ve 25.000 Liralık Mnhtelif Para İkram iyelerl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog