Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

15 Mayıs 1958 CÜMHURh o Rusyada terhis! H A B E JL (Başmakaleden devam) iz manevi ve maddî bütün san. hukuk T« iktisad tekniğlniıı sahalarda disiplini, yani terviç edemiyeceği kusurlarla mazaptu raptı kaybetmişiz. luldür. Şiddetli hükümleri destekBu, sermayesinl kediye yukletmiş tuccarın durumundan daha leyen ve içtimaî gerginliği tahrik ağırdır. Çareler bulunmak lâzundıreden zihniyet ise. teklif oluren ayramdan evvel Sovyet iktisadi sahada, içtimai alanda, nmüeyyidelerden daha vahimdir. Faidarecilerinden Hrutçef, yasi mevzularda, spor işlerınde , <w kat müzakerelerin en enteresan taMoskovayı ziyaret eden Çocuklar için kiralık hayvanlar lmanlar (kaloriferli ayakkabı) yı meselelerinde hulâsa butun faat Londra 14 (AJ\) Ingiliz îşçi Par rafı, artık pahalılı&ın, yokluğun. bir Fransız heyetinin azaocukların hayvanlara karşı duy lerımizde gonıp uzulduğumuz hadiicad etmişlerdir. Verilen izahata tisi bugun Başvekil Eden hükumeti hatalann ve piyasa teşevvüşlerinin göre, bu ayakkabıların topuğu boştur lanna şbyle demişti: dukları yakın alâkayı gozönün seler, vâkıalar hep bundandır. nin sürgün Başpiskopos Makarios'u • Yakında çok muhim bir haber iktidar mensublan tarafuıdan da ve bunu kullanan bir kimse her adı de bulunduran bazı Amerikalılar, bu Biz, sokakta jurumesini bilmeyiz. Londraya getirtıp Kıbrıs buhranını Londra 14 (R.) Sovyet Rusya kadro dışı bırakılacaktır. a t t a vereceğiz. Bans istedığtmiz gorulecek. kabul edilmesidir. Takib edilen ik ™ ^ : topuk yaylanmakta, içto alâkadan istifade ederek para kazan Doğru para kazanmasını, doğru d u halle matuf müzakBrelere girisilmemanın yolunu bulmuşlardır. hükumeti tarafından açıklandığına Bekleyüı!» Rusya, geçen aralık ayında 640 rüst para yemesini. hattâ yaşamasını tisadî siyasetîn memlekete refah deki piston vasıtasile otomatik şekilHrutçef tarafından mujdesi verilen göre Rus silâhh kuvvetlerinde 1 bin kişilik bir tensikat daha yap sıni istemiştir. de ısı vermektedir. Bu ayakkabıları Bunların «hayvan kiralama büro eetirmediği, tereddüde mahal bı hazırlıyanlar etraflı izahat vermekten ları> kurdukları bildirilmiştir. Ame bilmeyiz. Mesud veya bedbaht olmaBu şahsın Londraya getirilip kendihaber, dun gece Moskova radyosu mayıs 1957 tarihİTie kadar bir milsını bilmeyiz. Gulmesini. ağlamasını tarafından açıklanmıştır. Sovyet hu yon 200 bin insan terhis edilecektir. tığını bildirmişti. sile müzakerelere girişılmesi meselesi rakmıyacak bir berraklıkla anlaşıl kaçınmaktadırlar. rikan gazetelerine göre, bu kiralama bilmeyiz. Yani memnunluk veya mah kumeti. askeri kuvvetlerini azaltacaBütün bunlara rağmen Batıh eks tekhfı Avam Kamarasının bugünkü maktadır. Bir Ingiliz gazetecisinİB büroları mühim miktarda para ka zunluk âdabuu bilmeyiz. Çunku bız *** Sovyelter'rı ilân ettiğine göre. 63 ğını 1,200,000 askeri terhis edeceğini, zanmaktadır. 7 yaşından küçük olan hele son yıllann tevali eden hâdisetoplantısında muhalif mebuslardan dediği gibi, «Devlet adamlan. parBlr üniversitelinin müthif kara' tümeni, 3 hava tümeni lâğvo perler Rusyanın 4 milyon askeri 376 harb gemisini ihtiyata alacağını çocuklara kaplumbağa, tavşan, beyaz leri onunde disiplini kaybetmiş bir Griffıth tarafından ortaya atılmı* ve lak vaidler ve güzel nutuklarla ikmuzibliği İlân etmiştir. Geçen aralık ayında da lacak, 375 gemi de ihtiyat olarak olduğuT.u tahmin etmektedirler. fare kiralanmaktadır. On yaşmdan yu cemiyetin efradıyız. Ipi kopmuş tesbu sözler Muhafazakâr sıralardan tisadi hayatm motörünü harekete anadada bir universite talebesi, karı çocuklar ise tilki, kertenkele, yıMoskova buna benzer bir haber verıııımıııııııuıııııııııııııtnıııınnnıınnıııııııııııııııııııiNiıııııiMiiMiım bihe dondük. kahkahalarla karşılanmıştır. Buna sreriremediklerine ne kadar iizülsearkadaşlaruıı son derece müskül lan ve daha bir çok hayvan alabilmek miş, S40.000 askeri terhis ettiğıni bilrağmen İngilterenın eski Müstemleke ler yeridir.» duruma sokmuştur. Üniversitede ta tedirler. Kendilerine anneleri ve ba Bu mukaddemeye, bu derd yanmadirmisti! Bakanlanndan olan Griffıth, Eden Feridun ERGİN lebe cemiyetinin idare heyetine Böyle toplu bir terhis hareketinin baları kefil olmaktadır. hükumetinin Kıbnsta müzakereleri ğa luzum ne? çimler yapıldığı sırada, listelerden bidünya gerginliğini azaltabileceği, baBu büroların kurulması memnunikesmek hususundaki siyasetine şidrinde görülen (Kiki Graham) adı et yet uyandırmıştır. Böylelikle çocuk Kadir gecesi. Suleymanıye camiınn j davasına hizmet edeceği muhak detle çatarak bunun «sorumsuz bir rafmda ekseriyet hâsıl olmuştur. Ki lar istedikleri zaman istedıkleri hay de Imam Hatib mektebi muallim kaktır. Yalnız burada cevablandınl San Francisro 14 (a a 1 Sahll mu çılgınhk» olduğunu ilerı sürmüstür Ankara 14 (a a ) Federal Alki Graham 405 reyle idare heyetine vanı almakta, bıkmca da bunu iade ve talebesi bir Mevlid tertib etmiş. ması lâzım gelen bir sual \ar! hafaza teşkilâ rm açıkladıiına gore Haberimiz joktu. Rad>omuzu açmca Bundan başka, Işçi Partili mebusseçilmiştir Fakat kısa zaman sonra etmektedirler. Rus idarecileri hakikaten bovle manva Reısicumhuru ekselâns Dr Mon'erey açıklannda seyreden lkl isittik ve bu ruhani toplantının matalebeler, Kiki Graham'ın mektebin bir terhis hareketüıe giriştiler mi? Heuss. memleketimize resmî bir zi Amenkan bandıralı geml bu sabah çar lardan bıri cKıbrıs Yunanistana veri *** hiyetini de ertesi günkü gazetelerden köpeği olduğunu hatırlamışlardır. Yoksa, yalnız bunu ilân etmekle mi varette bulunmas: hususunda, Re pışmıştır Kaza hakkmda verilen taf lirse Türkiyenin dövüşeceğine hiç Bir dişçi, kaybettiği müşterilerini ' sllâta gore, çarpışan «Leopard» ile şüphe yoktur» demiştir. oğrendik. lküfa eylediler? nasıl kazandı? »sicrumhurumuz vc hükumetimiz »Olosen» gemllertn'n her lkisl de taŞimdi, idare heyetmde vazifelendiOkuyanlar içinde guzel sesli mev Moskova radjosuııun dün geceki tarafından vaki daveti kabul etm.ş şıt gemllerivdl «Leopard» gemlsl «OlNeticede, Hükumetin Kıbns politirilen köpeği, ihraç için haysiyet di IJirleşik Amerikada Clayton'da müş lidhanlar vardı. Tevşihler muntazam açıklamasmı sened ittihaz etmemize terilerinm gun geçtikçe azalmakeent e bmdlrmiş ve gemivl lkiye böl kası 236 oya karşı 314 oyla tasvib •vanına mı başvurulacağı, yoksa tek " ve bu ziyaretin 1957 yıh ilkbahaoldu. Lâkin Tekbirler. mânanın azafankân yoktur. Silâhsızlanma mevzumüştür Maarrmflh lklye bölünen ge dilmiştir. ta olduğunu goren bir dışçi, akla gel rar seçim mi yapılacağı soruluyor. r metile mutenasib bir intizam gbsteunda sarih bir anlaşmaya varılıncıya rında yapılması takarrür etmiştir. ml ba mamışMr medik bir değışıklik yapmıştır. Bu Kıbnsta bir hâdise remedi. Yekâ\âz dua ve tegannije **# ve Demir Perdeyi de ortadan kaldı Gemilerde bulunan müre'tebstın Bunlann yerine Büyiik Elçiiiğe dişçı, muayenehanesındekı beyaz ren Heuss Atinada Lefkoşe 14 (a a.) Haber verildialışmarmş olan cemaatin bir ucu âblbetl hakkmda tafsılât alınmamış racak bir beynelmilel kontrol şebeBir avukatın büyiik başarısı gin müşterilen kaçırdığını ileri sur Tekbirin ortasında iken, diğer ucu olmakla heraber. Leopard gemtsi, de ğme gore, Ingılız emniyet kuvvetleri, tâyin edilecekler arasında Orgekesi kuruluncıya kadar Rusyadan geilânolu bir avukat, serseriler gibi muş ve renkli bir spor gomlek, san bitirmiş oluyordu. Bilhassa radyoda Atrr.a 14 (a.a.) Haber alındı p ''»n b Polıs köyünde yapmakta olduklan neral Nureddin Baransel de var k^'azpdeler kurtarr azl lecek terhis haberlerini şuphe ile kar giyinmiş.şehrin kötü muhitine da bir pantalon, yeşil kunduralar giy bu dağınıkhk çok acı ve menfî bir ğına gore, Almanya Cumhur Baştarama esnasında kuruhnuş olan emgılamaktan geri kalamayız. D. P. nin ikt'dara gelişinin niyet kordonunu ikazlara rağmen aş Ankara 14 (CumhuriyetTeleks) hil olmuş, seıseriler ve sabıkalılar a miştir. Hastabakıcısına da maviler tesir yapmakta idi. Amma bunda kim kanı Profesor Theodore Heuss bu giydırmıştır. Son silâhsızlanma konferansı. daha r a s l n d a s e n e k a l m l v e b u senin taksirah >oktu. Alışmamış, taaldığımız mağa çabşan bir Kıbnslı Rumu vur Mevsuk bir kaynaktan * 5 varmış ve Kra! 6 ncı yıldönümü bundan bir kaç hafta evvel. Rus de sabah Atınaya Bir Amenkan mecmuasına bakılasonunda da müekkilmin cak olursa, dışçi bu değışıkliğı yap lim etmemiş binlerce halka boyle bir malumata nazaran, önümüzdeki legelerinin değişmez teklifleri. kon Paul, Başvekil Karamanlis, Atma Izmir, 14 (Telefonla) D. P. nin muslardır. masum olduğunu mahkeme huzu tegannili duada beraberlik yaptırmak Ölen Kıbnslı Rumun isminin Kyri günlerde muhtelif büyük elçıliklere runda ispat edebilmiştir. trolu reddeden plânlan yuzünden başpıskoposu ve diğer Yunan şah iktıdara gelışının 6 ncı yıldonumu tıktan gonra müşterilerinın bir misli doğru değildi. akamete uğramıstı. Orada iyi niyet siyetler. tarahndan karşılanmıştır. munasebetıle bugün şehrımızın muh akos Soteriou olduğu tesbit edilmis yeni tayınler yapılacak ve bu araarttığını görmüşrür. Hafızlar arasında guzel okuyanlar Giorgio Galiardi admdaki avukat eseri göstermemiş olan So\vet h ü *** da bazı büyük elçiler emekliye sev 1952 yılında katil suçundan müebbed vardı. dedik. Burada bir noktaya işaAtina halkı, ılk defa olarak ya telif semtlerindeki D. P. ocaklarında tir. kumetinin temsilcüeri şimdi bize terçeşıdli eğlenceler tertib edılmiştir. Aynca, Lefkoşede kurulmuş olan kedıleceklerdir. Boşanma pastası hapse mahkum olan Aurelia Aresi'nin A merikalı bır pastacı, duşünmüş. ret etmek isteriz. Bunlar meyanında his haberi ulaştmyorlar ve buna inan bancı bir memleketi ziyaret eden Eşrefpaşada yapılan eğlencelerde par olağanüstü mahkemelerinden biri, Yüksek tasdıka iktıran ettiği bil davasını üzerine almıştı. O seneden * " taşınmış, cevlenme pastası» olu kasidede mubalâğa edenler. Suleyman Cumhur Başkanı Heuss'i hararetie tılıler, gosteri mahallme bir deve bomba taşıdığı sabit olan 15 yaşında mamızı da istiyorlar. Çelebi merhumun Me\lid metnlne beri de bu muhitte çalışıyordu. Bu getırerek oynatmışlardır. Bu şupheye rağmen Rusya, karşılaTiıştır. bir Kıbnslı Rumu 10 sene hapse mah dırilen kararnameye göre, Millî çalışkan avukat sayesinde asıl katıl yor da neden «boşanma pastası» ol ilâveler japanlar oldu. Butün bunSavunma Bakanlığı Müsteşarı Amasın demiş ve bu meseleyı cıddı lann sebebi, boyle bir ruhanî toplan1,200,000 Rus askerinin terhisine dair kum etmiştir. bulunmuş, Aresi de serbest bırakıl yetle ele alarak yenılık yapmıştır. Bozkır Vilâyet Meclisi açıklamadan bazı fajdalar sağlı>aIzmirde bir sarhoş tının bir .menecer» i, yani mes'ul ve Tekaüde sevkınden sonra Kıbrısta mıral Azız Ulusoy. Orgeneral Nu mıştır. New York'ta Madıson Avenue'dekı salâhi>etli tertibcisi olmaması idi. caktır. Sovyetlerin son banş çağnlaçiftçilıkle meşgul Guy Thompson adlı reddın Baransel ve Kütahya D P . seçimlerine ehemmiyet «harakiri» yaptı! bu pastacı, şımdı «boşanma pastala Bizde maalesef bu )?ibi ruhani ve din ve gulumsemeleri karşısında zaaf *** Konva, 14 ıTelefonla) Bundan blr bir eski Ingiliz albayı bugun, Monar milletvekili Dr. Ahmed İhsan Gürrı> satmaktadır. Evlenme pastalarında nî toplantılann dahl intizamma riaeserleri gosteren Atlantik Paktının Yumurta rekoru muddet evvel müstakıllertn lttrazile go kasabasında sokak ortasında vu soy muhtelif yerlere büyük elçi oIzmlr 14 (Telofonla) Bavramın iki «şekerden ınsan bulunuyor! Bo yet edilmiyor. Bakanlar Konseyi Pariste japtığı son lklncl gecest bir meyhanede çıkan mü yüksek seçım kurulunca lptal edilmiş rulup öldurulmuştur. Albay, tedhiş larak göndenleceklerdir. elçikada Auvelaıs kasabasında ya şanma pastasında ise yalnız bir insan toplantıda mukabil tedbirler almayı Sonradan oğrendik ki: Bu toplantryı nakaşa nertceslnde Reşad Islmll bir bulunan Bozkır vllâveti meclls seçim hareketlerınm başlangıcmdanberi Aşamakta olan Georges Crognıet heykelı gorülmektedır. Aynı karamame ıle halen Paris kararlaştırmış ve bilhassa iktisadi iş muşteıi ellne eeçlrdiğl ekmek bıçagı lerl önümüzdekl 20 mayı» pazar günü İmamHatib mektebi tertib etmls biHiğine de gidilmesini istemişti. Mos m midesine saplamak suretıle ken yenilenecektlr Umumî seçlmlerde 2400 dada oldürülen üçuncü sivil Ingiliz Büyük Elçimiz olan Numan Mene adında bıri, yeni bir dünya rekoru Pastacının, boşananlar arasında, ev iken. seslerin radyoda işitileceğini haetmiştir. 50 yaşındaki bu ada lenenler kadar sevınenler bulundu ber alan profesvonel mevlidhanlar. rev onde bulunan D P belediye seçim dir. kovanın «terhis açıklaması. Atlantik dlilnl öldurmuştür rrencioğlunun emekliye sevkedilece Ierlnl bu mın yarım saat zarfında 44 yumurta ğu ve bu hâdıseyı tes'id etmek iste kürsuyıi işgal ederek bütün geceyl Paktını tekrar kuvvetlendirmeğe maBarram gunlerlnde bundan başka şehrimlz D kazada kaybetmiştl Hâlen söylenmektedir. teşkllâtı yediği bildirıliyor. Rekorun adı da diklerini duşünerek bu yeniliğı yap kendilerine hasretmişler. Eğer hal tuf çalısmalan yavaşlatabilecektir. şehlrde lkl lntlhar ve blr boğulma Tak' kalade blrP.ehemmiyetbu seçlme fevvermekte w (yumurta rekorudur). tığı zannedılmektedir. böyle ise büsbütün esefe lâyık bir Diğer taraftan Amenkan Kongresi. as! teshlt edtlmlştlr. hatta Konyadakl durumlarına bu sehâdisedir bu! Demek ki camiler ve Eisenhower hükumeti tarafından is çlml miyar oiarak eöstermektedlrler (Baştarafı 1 inci sahıfede) kfirsüler. ilk kapanın elinde kalmaktenen savunma tahsisatı ile yabancı Dr. Ustündağ, yeni bir kriz Bunun İçin DP. bütün gayret Te fa ni y«ni gayretler sarfeden komşusu ta. Bir Mevlidi kimin tertib ve kimin memleketlere yardım tahsislerini mualiyetlerinl Bozkıra tevcıh etmıstır atlattı Idare edeceğini olsun tayin etmek rakere ederken, hükumetin taleb etEski eenel mecllg üyelerll» vllavet Türkiyeye dönmüş, bu iki millet İdare hevetlnden bazı zevat bir haftakabil olamamaktadır. Diyanet Işleritiği miktarda indirmeler yapmayı duişbirliğınden her iki İzmlr. 14 (Telefonla) Blr müdde» dır kazada bulunmaktadır Yann, bay arasındaki nin bu hâdisedeki durumu şayaru şıinürken. Eisenhovver ile arkadaşlan Edremid, 14 (Hususî) Ivrındi, mületin birlikte faydalanacaklannı teemmüldür. bu indirmelerin yapılmasmı önleme ten berl şehrlmlzde rahatnız bulunan ram münasebetile şehrlmlzde buluHavran ve Balıkesirdeki siyasî top Hur P Meclls Grupu başkanı Dr Ek nan mllletveklllerl de Bo7kıra glde kabul eylemistı. ğe çalışırlarken Moskova radyosu rem Harrl üsrunda* dün yenl blr krlz Ne İse. biz, hâdiseden bihaber, lantılara iştirak eden C.H.P. yüksek cpkler ve »eçtm hazırlıklarını gözden Atatürk ile Rıza Şah tarafından 1.200.000 askeri terhis edeceğini ilân aflatmıs'ir Doktorun sağhk durumu gpçlreceklrdlr Çok slnlrli bir hava Mevlidi dinlerken. cemaatten bazı meclis heyeti, bugun buraya geldı v« ediyor. •Rusja, askeri kuvietlerini clddiyetlnl mulîafaza etmckte ve hıç lçlndp geçeceil muhakkak olan «eçlm temeli atılan TurkIran dostluğu Cumhurıyet meydanında yapılan bü j khnseler.guya vecde gelip nârâlar atazaltıyor, Amerika da tehlikesizce as blr zlyaretçl kabul edümemektedlr. mağa ha^ladılar. Hakikaten nârâ atı de muesMf fazı hâdtselerin vukuun nun devamından, bu dostluğun da yük mitingde hazır bulundu M e y keri bütçesinde kesinti yapabilir. dedan da endişe edllmektedir. hyordu. Camiin lcinde olanlar. bu nâha da kuvvetlenmesinden millet danda on bine yakın halk toplanmışmeğe getiriyor! râları bİ7İm radvoda du^duğumu Rus muharriri Fadeev lerımizin menfaatler salayacakla tı. Celâl Dora, heyecanlı bir konuşma nin kimbilir kaç yür mU\\ ku^vetle Rusyanın yeni İdarecileri. memlerından hıç şüphe yoktur. Bugun yaparken, güneş çarpması neticesi has SABAHAT İNAL işitip muteessir olmakta idiler. intihar etti talandı ve Edremit hastahanesinde teketin İktisadi durumunu duzeltmek her iki millet için hedef, Atatürk davi altma almdı Kore kahramanınm | Mevlidin ve bilhassa kasidelerin aIçin bu askerleri terhis ediyor, istihile Tuccar terzi ıle Rıza Şah tarafından çizilmış bu anî rahatsızlığı bütün Edremidli Moskova 14 (a a ) Tass ajansı ta cıklı yerlerinde musiki hunerleri ve sal sahasına mı sevkediyor? Aynı KEMAL TOPRAK olan yolu emin adlmlarla takip et eri üzdü. tiz perdeler gosterdikçe halkm coştuzamanda Rus Komünist Partisinin si rafından oldügu büdlrllen Sovvst mu ğunu farkeden oktıyucular ise bu vil sefleri. Kızılordunun kuvvetini bacrırı Alexapdre Fadeev'in asabl bir Hacıosmanoğlu nişanlandılar mektedir. buhranı mu'pakıb lntlhar etmek BUazaltarak son zamanlarda nüfnz sahususta birbirile âdeta yanştüar. Ve 1934 yılında Şehlnsah Blza Pehlevl 12 mavıs 1956 halannı genişletmiş olan askeri şef retıle olduğu resrnen açıklanmaktacemaatte bağıranlann sayı ve kuvvenin memlekMlmlıl Elyaretl lkl devlet I lere de ml darbe indirmek isthorarasında genlş ve samlmi temaslar dev tini arttırmağa elhak gayret ettiler. reslnl açmıştı Üç yıl »onra Turk ve lar? Bazı Arab memleketlerinde de işlIran mllleleri arasındakl dostluk yal tilen bu nevi sajhaların din âdabile Rusyada •terhis» mevzuu propagannız bu lkl mllletl blrblrine yaklaştırLondra' 14 (a a 1 Busıta resmen camiin hejbet ve hurmetile asla muda silahı olmaktan çıkmış değildir. makla kalmamış. fakat Saadabad pak ıçıklanriıîına eöre İneili7 komünist nasebeti \oktu. Muteessir olduk. LâBoyle bir değişikliği gormek için bektının kurulmasma da vol açarak İra partisinin lldert Harrv Pollitt «slhhı kin asıl acısı Kur'anı Kerim okun kı. Afganlstanı bu camlava lştlrak et sebeblerden dolayı •Başkanlıktan ayliyoruz! tirmiş. bu mllletler arasmda da temakta iken atılan nârâlar ve yaşa sa Sevgilim, sen misin? rılmıs ve verlne, 45 vaşmdakl İskoçva masları genlşietmlşti daları oldu. Anlaşılan halkı, vâizleriı John Oollan tâvin edilmlstlr GolSaadabad paktı. âzâ devletler ara lan, Da'ly Worker gazetesinın yazı ış Basın miz tenvir etmivorlar. Bu \uzden, Teknisyenleri, Çalışma Yüksek okulkr öğrencileri smda butun munasebetlerln zamanla eri müdür muavlnldlr badet ve mabed disiplini de elden Bakanma vaadini hahrktıyerlar arasında şiir yarışması genlşletllmeslnl »a*lavabillrdl Fakat gidiyor. Malumdur ki Kur'anı Kerimi blr taraftan askeri cephenln ihmal edll Istanbul Bas'n Tekn s\enlen SendiT M T F ktanbul Yuksek Okullar okumak sunnet, dinlemek farzdır. Bir Londrada hâklm olan kanaate gore miş olması ve dlger taraftan hem Polllttv, sıhhî sebeblprden ztvadp Pta kası Yonetım Kurulıı dun bir teblığ Talebe Bırliğı Kultur kolunun Urtıb Rus'arm ve hem de Inelllzlerln müş İn alpvhtarı kampanvava etrişlldlk ya\ınlamı=tır Bunda şoyle denllmek eltığı ı Kendi Şıırlerımız» yarışması, farzın ifasında coşup ne şekilde ve ••e blr cephe hallnde Iranın dahtll pn sonra parti polltikasmı istendlSı tedır: » rk Yuksek Denızcılık Okulu salo'iunda ya ) ne ibarede olursa olsun nârâ ancak Te*uan, 14 ıTHA) El Cmmah ;abuytık bir kabahat ve gunahtır. havatına mudahale etmeleri. mıldafaa sekllde yürtıtmesre muvaffak olamadı ı Sayın Çalışma Vekılı Mumtaz Tar pılmıstır. zeteslntn bugün buvuk ha=lıklarla VPT mevzuunda gellştırilmemis olanSaada 6ı İçin partl Mdprlletndcn U7aklaştı han gerek Sendıkalar Bırlıgl lokalınde dlğl bir haberde Fa» ordusunda bir Biz, stadvomlarda, gureş salonlannNeticede. ekıp olarak bırıncılığı Yukbad paktımn esas vazlfesinl lfa evle nlmıştır Turk Askerı mlsyonunun bulunmae yaptıgı son toplsntıda gerekse bırlıgın sek Öğrtemen Okulu ve Egı ım Enstı da halka sukunet ve ta\ n selim tav Tipçlnp fırsat bırakmamıçtı. re ordunun Turk ogre*menierl tarafın unumı kongre^mde, kat'i bır dılle ısçı tusu kazanmış, kendilerine Atanın al sijesi ihtiyacını dujarken camiı ş e Ikincl Cihan Harblnden sonra komşu dan yetlf*irllmeEine Fas hukumetlnce lere hafta tatılı ve genel tatıl gunlerın çıdan kuçuk bır bustu hedıve edılnnş j rifte ve Kur'anı Kerün okunurken, •nuzla munasebetlenmls blr durgunkarar verlldlŞi açıklanmaktadır ' ' Arkadaşlarile iddinya giriştiği de tam ucret odenmesı hakkındakı tır Ferdi elemede bırıncılığı ve ıkm | hâşâ gazel dinlermis gibi sayhalar ,uk devresl eeçlrmlştlr Harb bovunksnunun bızlere bır muide ve hediye cılıgı gene aynı okuldan Gazete Türklve İle Fas arasmda dip M Turan ca blr taraftan Rus ve diğpr tarafiçin fes giymiş lomatlk munasebefler kuru'ur kurulo'arak. şeker ba\ramından once tahak Tekdoğan ve HL,snıye Erol, uçunculuğv ar ,ldığını işıtince derin bir hayret ve tan Inslllz mudahalest Ue karşılaşac maz Fa» hükumetinhı bu teklıfl Turk Rumehhı^arındr Kadınmekteb soka kuk edeceğini behrtmış. bu durumun ıç Yuksek Ekonomi ve Tıcaret Oku'urdan teessure daldık. Bir aşir okunurken Iranlılar. dünyada sllâh sesleri kesilhukumetine büdlrecefml Uâve etmek ğında 1 numaralı evde oturan Nureri çılere duyurulmasını bız sendıka ida Ergun Başar, dordunculuâu Yuksek De almacak tavır. sadece huzu' ve huşu'dlkten sonra. yıllsrca evvel kazandıktedlr rec:lerınden bızzat. ısrarla rıca etmıştı dan ibarettir. Çunku, okunan, Allah ları lstiklâli bu şekllde kurban etmek dır Atak ı^mınde bır genç, evvelkı Bızier Sayın Vekılın bu vaadlerını b'r nızcılık Okulundan Mehmed Uzunlar, kelâmıdır. Ve Allahı dinlerken insan Gazete Fas ordufunda bilhassa Turk gece yarısı Envreândakı kahvelerden beşınc.l'ğı Teknık Okuldan Ali Cankılıç ntyetlnde olmadıklarını l?pet etmlsler h hava ve kara subaylarırdap qemş ı^tıve bilhassa Rusvanm Iran Azerbeyca ınpe »linrte fpsb.h a;'nd^ fe« n'dufu i sened telâkkı ederek, kerfiyetı butun ka7anmışlardır. Kendilerine tanınnvş nârâ atamaz. Dunyanm hiçbir ma fadeler sağlanacağına ışaret e'rpekte ild* gırmıs polıs tarafındpn yakalan | uj elerımıze duyurmayj kendımıze ^ır şaırlerımızm şıir kıtablanndan hedn e bedinde bojle hurmetsizlik gorulmus nını ele jjeçlrmek ve Tebrizde blr blrcok AraD devleMerınin bu sek.lde şey değildir. Bu hususlarda halkı tenIhalk cumhuriveti) kurmak hususun mıstır Tahkkana Nyeddının bu Isı |\azıfe edındık Goruyoruz kı. bavram edumiştir. ordularmm veMsmeslnde Turk subavp dakl manevralarmı önlemlşlprdlr O rkadaşlarıle gınstıSı ddıa uzerine yap ge'ıp geçtığı halde, ne yıllık ucetlı vir etmek ailelere duşer bir vazife larından Istlfadeler sai'.amış oldu^unu NATO Savunma kolejlerinden idi. Hiçbirimize. mekteblerde din derızın mevzuu ne de hafta tatı'ı ıle gene] sunlerde butun Turk efkârıumuml ısı anlasılmıstır bevan etmekte'iır vesl komşumuzun bu mucadelealnl tatıl gunlerınde ı=;çılere tam ucre* odenbir kafik geldi si okutulurken «camide nârâ atılmaz» Fransa tse Fas ord'isunun Fnnrız bujuk bir alâka ve endlşe İle taklp Bir işçi kamyondan düijerek öldü rr.esıne daır kanun, Sayın Vekılın kat'i NATO Savunma kolejlerınden 65 kışı diye bir şey oğretmediler. Biz, bunu Bubavları taraf'ndan hazırlanması ıçln etmlştl Çunku Iranın lstiklâllni tehÇetın oner ı=;mınde bır şahıs ehlı be.anlarına rağmen. maaiesef tahakkuk Korgener^l Clovıs E aile buyuklerinden ve yaş büjiıklelsrar etmektedir dld eden tehlikeler, avnı zamanda bl etsız olarak kullandığı 80692 p'âkplı etmemış. bu durum karşısında bız scn lık bır kafıle Byers'ın başkanhğında dun saat 14 te rimizden oğrenmiştik: Fakat her sazim için de tehllke'.erdl Bugun de kamjonla Ytşılkovde IstanHul dıka ıdarecılerı temsıl ettığımz msanlar sehr hada olduğu gibi. bu sahada da di Turk milletl aynı goruşü muhafaza et den geçerken Karoserde oturan Adran i onunde kotu bır duruma dusmus bulu ° ™ıze «eIml5tlr: Hava meydanında Turk ve Amerikaiı siplini ka>bedip âdab ve erkânı unutmektedlr smınde bir amele yere d'isTiuş ve ya . nujoruz generaller ve yuksek rutbelı subaylar tuğumuzdan bu hale geldik. Diyanet Zaman zaman karanlık devreler ge ralanmıjtır Kazezede kaMrıldıg BaSalâhıytelı bır şahıs bulunan sayın çlrdikten sonra Turk Iran munase kırkoy akıl hastanesınde olmus sofor Çsl;şma Vekıhmn. ısrarla belırttığı bır tarafından karşılanan NATO koleji su İşleri Riyasetinin bu hususlarda halBahriye Mırımıranlarından Alyarak betlerı geçen sene muspet blr safhaya akalanarak tahkıkata başlınmıştır hususun. soylemlen tarıhte yerıne getı bay ve talebeleri, bu sabah 8 45 te An kı ikaz etmesi cidden beklenir. DinMehmed B«MH torunu, Hasan Kap*anır> lntikal etmiştir 955 in evlul ayında rilmemış olması. bızlerı, diğer havatî karaya hareket edecek ve aynı akşam darhk, her şeyden evvel insanın kız' ve merhum Mıralay Ahmed Bekır Iranın mlsafirı olarak Tahranda bumeselelerımız hakkmda yaptıkları va s?at 17 30 da tekrar Istanbula donerek inandığına hürmet etmesile başlar. Beyın esı. Maarıf Vekâlet: M'ife'tışi lunan Turkıve Cumhur Başkanı Celâl vA E V L 1 D adler için de »naışelendırmektedır Ka İS mayıs salı gunu saat 14 te Romaya Allah kimseyi şaşırtmasm. Huvıyet Bekır Bek. Fazılet*Ete ve SuBayar ve kendısine refakat eden heraatımızce, Çalışma mevzuunun tanzı muteveccıhen memlekeümizden »yrılamerbanlc teknık mufettışı Nac, Or»3Çok kıymetl: ve sevpılı annemız B. FELEK yet Iranlı idarecılerle goruşmeler yap m nde salâhıyetlı bır şahıs olan Sayın cklardır. baçmın çok sevgılı annelerı, Mel=k mış, işblrlıemin Atatürk U« Riza ŞaHALİSE GÜRAY Vekılın bız sendıka idarecılerıne verOrtabaşı ve Ankara m:llet'."kılı MuMıs hın direktiflerı dahllinde genlşletilme deı soz gunu gunune tahakkuk etmeEtenırı kayınvalıdelerı Dokîor Mu^ad Hanımefendinin 81 meselesi uzennde durmuştu lıjdı B'zler bu sozun yerine getirilmeRsmı. General Fevzı ve Muzaffer AyBunaan sonra Iranın, Turk Irak pak vefatının 52 ncı gunune tesaduf eden y'S'nm ıızuntusu ıcer^mdeyız > dınır yengelerı, Sıtare Kulin. Necdet tma katılması muhakkak kl hem lkl .6 5 956 çarşamba gunu oğle nam=ızını Azak ve Adalet Kokun hal^lırı, Kenan millet arasmdaki işbırlıği bakımından muteakıb seçkın hafız ve duagular taDün sabahki zelzele'er Teşdeler n hem= resı Üstun Ete, Aydın ve hem de bulunduğumuz bolgeyı istlk rafından Beşıktaş Sınanpaşa Camıı Şe Meteorolojl îslerı Umum Mudurlüve Uğur Ortabaşı ıl e Ethtın Etpnın rara kavuşturmak bakımından ilerisı rıfıne azız ruhuna ıthaf edümek uzere ğunden bıldırıldığıne gore dun sabah buvukannelerj ıçm umid kapılarını açmıştır Geçen Mevlidi Şerıf okunacağından outun saat 7 35 ile 7 45 arasında Çanakkale sene Tahran toplantılarını muteakıb akraba. dost. ahbablarımızın ve drzu Sıle. Uşak ve Bandırmada uuer sanıye FATMA ŞEHPER ORTABAŞI miiS'erek bır teblıg neşredumiş ve bun btıyuranların teşnflerı rıca olunur. devam eden zararsız depremler kaydegayret şefkat ve cesaret dolu bir da şu hedeflere vanlmak lstendlğl de OPON, baş, diş, adale, Kemaî Guray dılmıştir ömurden sonra Hakkın rahmetme kaılan olunmuştu, sinir ve soğuk algınvuşmustur ifi V 1356 çarîamoa guru 1 Turkıve ıle Iran arasında transit, Levend Camıınden nele namazı kı'ınnaklıyat ve sevahatln Inklşafı, dan mütevellit ağrıları dıktan sonra Zıncırhkuyu rpezarhgma 2 Blr Turk Iran muşterek naklidefredılecektır teskin için faydalıdır. yat şlrketı kurulması 3 1949 andlaşmasında zikredilen OPON, bayanların mutransit yollarmın sc^TUsefere açılması, Yaz kesıde^ı yatırma müddetı: Hazıran sonu 4 Turkiye İle Iran arasında demlr ayyen zamanlardaki yolu lrtlbatı TEŞEKKÜR sancı , rahatsızlıkların5 Bır tıcaret ve kllrlng andlaşması akdi, Çok kıymetli sıle buyugumuz da başarı ile kullanılır. 6 Bir muşterek slvll havacılık slr Emeklı Erzacı A'bayı Bir müşteriye ketl kurulması ALİ ERTAN'ıri Kıymetli mlsafınmizin memleketlâni olarak vefatı dolavıs.le gere< mızi zıyaretile daha da genlşllyecek cenaze merasım.ne bızzat ış'ırak olan TurkIran dostluk havası lçlnde ayrıca etmek ve gerekse telgraf ve mekbu hedeflere mumkun olan »uratle 5 Aded 1.000. Liralık 5.000. T.L. tubla ve şahsen buyuk acnıızı vannamız gerekır Bundan lkl mlllet paylaşmak suretıle gosterılen çok 10 Aded 500. Liralık 5.000. T.L. birden faydalaniraklardır vakın alâkadan dolayı butun akTafsılât Gişelerimizde Ömer Sami COŞAR raba ve dostlarımıza duyduğunıuz sukran hıslerini ayrı ayrı ıfade etmeye acımız manı olduğundan Beyoğlu İstıklâl caddesinin en işlek yerinde iki caddeye giri teşekkurlerımızın muhterem gazenız lle duyurulmasını bilhassa ısşi cıkışı olan bin metre karelik bir saha, Gazino, Lokanta. tırham ederiz. Mağaza, Pasaj. Sinema, Teşhir salonu, ve bir çok ticari işle Esı ve Çocuk' = rı re elverişli yer kiralıktır. Müracaat: Telf: 44 36 53 Vlyana, 14 (R) Avusturya spçlmIzmir Basma Sanayii Müessesesinde bulunan 244.522 metre lerınl Başkan Raab'ra Halkçı Partlsl hatalı bez mevcud şartnamede yazılı esaslar dahilinde satllacaktlr. açık farkla kazanmıstır Halkçı Partl Isteklilerin, bu i$e aid şartnamevi görmek ve luzumlu ırahatı sl 1953 seçlmlnde 165 »andalyad»n 74 Bugün matinelerden itibaren S U M E R ' de UTIÜ kazanmıştı Bu seclmde 1»* bu âlarak temınatlarını yatırmak için en gec 28 5 956 günü saat 16 ya rakkam 82 ye yükselmlstlr. kadar Muessesemiz parnuklvı Şubesi Müdurlüsrüne müracaat etİstanbulda ilk defa mutlaka tekrar görmek isteyeceğiniz büyuk Seçimlprde Alman taraflârı partller Saça bir aı FIT surerel< meleri rica olunur. hog bir komedi filmi fıezlmete ugramış. komünlstler gene heyecanlar filmi uvunuz FIT \3ğ 3 sandalyeyl ellerinde tutmuşlardır. Müessesemiz satısı yapıp yaomamakta serbesttir. 5977 Koallsyon hükumetinin bütün Ba\amadan ve kanları yenldPn seçllmlşlerdlr s»c l u a l o l ı p c de\•>!•>•>li « e k ' l (Just across. the street) Hükumet. bugün lstlfa etmlş'lr Te(Yankee Paşha) Renkli nl hükumeti g«ne Ba»b kuracaktır verir. Beraber gösterilecektir. •îendlsl bu hususta •veni hükumetin <urulması kolay olmıyacaktır « demif tlr. Rusya askerî gücünü azaltıyormuş! Sovyet Hükumeti. I milyon 200 bin kişilik bir fensikat yapacağını açıkladı verilirse., Kıbns Yunana Modası Geçmiş Usnller Âlmaıtlar kaloriferli ayakkabı yaptılar Ç Din Âdabı A Batı Almanya Gumhur Amerikada iki gemi çarpıştı Baskanının ziyareti K çıkarılacak elçiler Emekliye M B Türk İran Dostluğu Celâl Dorayı güneş çarptı İngiliz Komünist Partisi Başkanı değiştirildj Fas ordusunu Türk subayları yetiştirecek baş, dîş, adale ve sinir ağrılarını ÖLÜM OPON FAYDALIDIR günde 6 tablet'e kadar alınabilir SELANIK BANKASI 25.000. L İ R A 15.000. LİRA K I R A L I K Avusturya seçimlerini Halkçılar kazandı PANUKLU BEZ SATIŞI Daktilonun Maeeraları Beyaz Esire Sümerbank Alııtı ve Satım Müessesesi «FİT» SAÇ! DÜZGÖN TUTAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog