Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

32 nci yıl sayı 11.422 u m h u r i yet KURUCUSU: TUNUS NADf T«lgr*J r* mektub adred. Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefoalar: Umuml SantraJ Numarası: 224298, Yaa tslerı: 224299, M«tbaa: 2V429C Bayanlar MUJDE tanınmış kuaför Cem açmış olduğu salonunda sayın muş terilerinin emrindedir. Adres: Beyoğlu \ eni Melek sıneması sokağında No 4/2 tel: 449749 Sah 15 Mayıs 1956 Ticaret Bakanlığında İran Şehinşahı ile Kraliçesi bugün mühim içtima 12,30 da Ankaraya geliyorlar Milletvekillerile Vekâlet erkânııun Kıymetlî misafirlerin memleketimizî ziyaretleri 15 gün hazır bulunduklan bu içtimada ticari kadar sürecek, bu müddet içinde Şah ile Kraliçe bir çok ve iktisadi durum görüşüldü şehirleri görecek, İstanbula iki defa gelecekler Ege Sanayi ve Ticaret Odalan iktisadî durumun düzelmesi için II şart ileri sürüyorlar Ankara 14 (CumhuriyetTeleks) [ yapılan bu toplantıda, iktisad ve tiDün öğleden sonra, Ekonomi ve | caret sahasında ihtisas sahibi olan Ticaret Bakanhğmda, memleketi milletvekilleri ile Bakanlık yetkilimizin ticarî ve iktisadî durumu Ue leri hazır bulunmuşlardır. Türkiyealâkalı bir toplantı yapılmıştır. nin bugünkü ticari vaziyeti ile. bu Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zey mevzuda ahnması gereken tedbiryad Mandalincinin başkanlığında Arkasr Sa 5 Sv 5 te Modası Gegmiş Usuller illi Korunma mevıuatı, < «ltJ senedenm beri mer'iyettedir. I kind Cihan Harbi esnasında, bn kanun bttyük ümidlerle hazırlanmıştı. Kontrol tedbirleri ve ceza hükümleri sayesinde, pahalılık ve dariığm önleneceği düşünülmüştür. Fakat tatbikat, istenilen neticeyi vermemiş ve piyasada tesevvüşler yaratmıştır. Mahrumiyet yıllarında. pahalılık ve spekülâsyon cereyanlan, hayli tahri bat icra etmiştir. Kanunun yüriitülüş tam, «yaı zamanda, ânune nisamına ve umnmî ahlâka zar»r veren suiistimallcre yol açmışür. Türkİran dostluğu Bundan 22 yıl önce tran Şehinşahı Riza Pehlevi'yi Ankarada kar iiLayan Atatürk diyordu Id; « Türkiye İran münasebetlerinin tarihl gfeden geçirilirse bu iki memleketin dostluktan ayrıldık lan zamanlar en müşkül devrelerl aşamış olduklan görülür. Halbu• milletitnizin tabil temayülleri e yüksek menfaatleri icabı olan dostluk bağları kuvvetlendikçe, her iki memleket knvvetli haîe gel di ve refah buldu.» Birincı Cihan Harbinden sonra, güç şartlar altında bulunmasına rağmen idare etmekte olduğu İranı modern bir devlet haline getirmeye çalıçan Riza şah, istiklâlini kazanan ve bunu muhafaza için ye Arkası Sa. i, Sü 4 te Partilerin faaliyeti Lararetlenîyor Piyasa faaliyeö, iktisad ve m«liye siyasetinin uyandırdığı tesirlere bağlıdır. İdarî müdahaleler ve Ankara, 14 Aynca Cumhuriyetçi Millet Par eezai tedbirlerle piyasayı tanzim (Cumhuriyet 9% tisi de 2023 ve 27 mayıs günlerinteşebbüsleri, iktisad tekniğinin mo Teleks) Mec de sırasile Konya, Çankın v« Zon dası geçmis usullerindendir. Sırf !is dışındaki siguldakta birer açık hava toplantısı kararnafne • eıKarnıalf; taftnatııam» ftHi C« hazırlamak. el koymak, fiat tesbit hafta artacak kan Bölükbaşı buralarda birer ıietmek ve ceza vermek suretile ik tır. yasî konuşma yapacaktır. tisadî bayatın gidişure hâkim olDaha evvelce C.HP. kurultayı Ue 21 mayısta mak kabil değildir. Devrimlzde, ik de bildirdığimiz şehrimizde Ulus sinamesı salonımtisadi şiddet rejimlerinin taraftar gibi, yarm C da toplanacaktır. Bu toplantıdan 4 ları, ümidsizlik ve bilgisizhğin ver HP. Malatva i) gün evvel içtima edecek olan C.H. diği bir cür'etle piyasanm altım üs kongresi yapıP. meclisi kurultay hazırlıklannı stanbul miHehekili Nazlı Tlatüne gelirmek istiyenleden ibaret lacaktır. Bun SOTI defa gözden geçirecek ve muh baruı Amerikada yaptığı «iyi tir. Millî Konınma Kanununun on dan başka. Hüı temelen bir tebliğ yaymlayacaktır. njjet turnesi» başanlı neticeler •ltı senelik mazisi, eeza ve tazyik riyet P. 19,20 Egede verdi politikasımn iktisadî temayiiUer ve 21 mayıs gün îzmir 14 (Telefonla) Muhalefet karşısında iflâsa mahkum bulun lerinde E^e hapartilerin Egede tertib ettikleri bay duğunu gösteren en canh misaldir. valisinde üç ayram ertesi kampanyası çar<!amVıs Demokrat Parti iktidan, geçen n siyasî topUn eünü CMP. idarecileri taratndan «eneye kadar, millî korunma reji tı yapacak ve tzmirde yapılacak bölge toplantımiıri daha ağır hükümlerle takviye Genel sile açılmlş olacaktır. Bütün Ege Başkan etmeğe mütemayil değildi. Hüku Fevzi Lutfl Kavilâyetleri il başkanlarile il idare met ve parti erkânı, tedbir alınma raosmanoğlunun Osman Bölükbaşı heyeti üyelerinden bir kısmının işsını gerektirecek bir pahalılık cere başkanlığmdaki bir heyet, bir kaç tirak edecekleri bu toDİantıda ay yanmın mevcadiyetini dahi kabul güne kadar Egeye gidecektir. Arkast Sa. S, Sü. 6 da etmek istemiyorlardı. Enflâsyonu önleyebilecek tedbirler ihmal olunu yor ve müstehlikin çektiği sıkıntı kayıdsızlıkla karşılanıyordu. Başvekil. demokrasilerde iktisadi hükümranlığın miistehlik sınıfına aid olduğunu ve halkı pahalılıktan korumak lâzım geldiğini hatırlatanlara itiraz ediyor ve bütün imkânlan vatırım ve kalkmma politikaDünyaca meşhur büyük bir Amerikan uçak fabrisımn emrine veren bir hükumetin kası mümessillerinin alâkalı makamlarla yaptıklan bilâkis miistehlikten fedakârlık bek IiveceğiiTi belirtiyordu. Bir otomogörüşmelerde prensip anlaşmasma vanldı bilin 120 bin liraya satıidığından bahsedenlere, büyük kazanc sahibAmerikanın ve dünyanın en büyük tehassıslar heyeti, bir uçak montaj ve lerinin istihsal döküntüieriraJeıı dauçak fabrikası olan Lockheed Cor tamir fabrikası kurroak için Orta hi milyonlar çıkarttıklan söyleni poration'un mümessUleri, Turkiyede şarkta Türkiyeyi en müsaid memleNazh Tlabann Washingtonda yordu. Biitce encümeninde, enflâs bir uçak sanayii kurulmasile alâkalı ket olarak seçmişlerdir. çekilmij bir resmi yon ve pahalılıktan şjkâyet eden çok enteresan bir teklifte bulunmuşFabrikanm mümessilleri, memleke(Yazısı 5 inci sahijemizde) lere »Bizim politikamız budur. Be lardır. Fabrikanm yenl genişleme si timizde kaldıkları iki hafta zarfında ğenmiyenler aramızdan aynlsın yaseti icabı, aylardanberi Avrupa ve Ankaraya da giderek alâkalı BakanAsyanuı muhtelif memleketlerinde larla ve Devlet Havayolları Umum lar!n deniyordu. tetkiklerde bulunan 3 kişilik bir mü Arfcası Sa S, Sü. 4 te Bir sene içinde. iktidar zihniyetinde husule geleır değişiklik hayret uyand'racak kadar derindir. Pahalıhğa karsı aiınması gereken iktisadî tedhirler eskiden oldnğu gibi gene ihmsl edilmekle beraber, umumî efkârı teskin için bir suçlu Kredi sağlanamadığından ponton bnlmağa ihtîvar duyulduğn görülinşaatından ve yeni gemi sipatnektedir. Millî Konınma Kanunn rişlerinden sarbnazar edildi Şehrimizde bulunan Millî Türkistan Birliği KomiMecliste eörüsülürken «piyasa keşmekeş icindedir», «ihtikâr yapanHaber aldığımıza göre, Ulvi Yetesi Reisi, Rusyadaki Türk katliâmının hızlanlar İstanbul tacirleridir». «muhtenalın Denizcilik Bankası Umum kir idam cezasma çarptınlmalıdır» dığını haber veriyor Müdür muavinliği sırasında, İstanve «babanın evlâda ihbar ettirilbul limanını tevsi maksadile yapmesi bu kanunıın muvaffakıyetine tırılması düşünülen ponton kışaat teminat olacaktır» denilmesi, bu projeleri üzerindeki çalışmalar dur d"ği«;en zihnivetin teyahürlerindenmuştur. Birinci projeleri tamamdir Bir sene evvel miistehlik aley Arfcası Sa 5. Sü 4 te hinde konusanlann kayıdsızlığına nisbet'e. şiddet taraftarlannm daha rararh bir tezi temsil ettiklerine şüphe yoktur. Asıl üzüntü verecek taraf. sarfedilen sözlerin mnmni efkân tahrik edecek bir mahiyet taşımasıdır Vilâvet adı zikredilmek suretile tacirlere ihtikâr isnadı yapılması ve aile ferdlerinm birbirini ihbara teşvik edihnesi. ietimaî bnkımdan son derece tehlikeli birer harekettir. Rürriyet Partisi Egede, C. M. P. muhtelif şehirlerde büyük mitingler tertiblediler, C. ü P. Kurultayının hazırlıkları da ilerliyor Amerikada iâvalarjnuzı açıklıyan kadın milletvekili Sah. (Ay yıldız) memieketlnc hoj geldıniz» mânasında olan yukarıda k: mısra Ismaıl Hâmid tarafıntlan yazılmıştır.) Kasımzadenln bir manrumesinden ahnmıı *• hattat Ankara, 14 (Cumhuriyet Teleks) Dost İrsnın Şehinşahı Majeste Rıza Pehlevi ile Kraliçe Süreyya yarin şehrimizde beklenmektedirler. Cumhur Bsıskana Celâl Bavar'm resmî dâvetlisı olarak memleketimize gelecek olan misafirler. Türkiye sınırlarmdan ıtibaren hava kuvvetlerimize men sub filolar tarafından istikbâl edileceklerdir. Saat 12.30 da Esenboğa hava alanına muvasalat edecek olan Şehinşah hazretleri ve Kraliçe, basta Cumhur Başkaru Celâl Bayar olmak üzere. Meclis Başkanı Refık Koraltan. Basbakan Adnan Menderes, Bakanlar, Mulkî ve askerî erkân ile Drotokola dahil diğer zevat tarafından kargılanacaklardır. Misafirler dört KÜn müddetle Ankarada kalacaklar ve Harb Okulunda tertİDİenecek eösteriler Arkas\ S a . 5 , S ü . lde Tüfkiyede uçak montaj fabrikası kuruluyor Mısır bize lâstik gönderiyor [ mflyon Kralık otomobii lâstiği bir buçuk ay içinde teslim edilecek Kahire 14 (TJJ.A.) Bugün resmen bildirildiğine göre, Türkiye ile Mısır arasında yapılan bir anlaşma gereğince Mısır, Türkiyeye Arkası Sa S, Sü. 4 te Bayar ve Menderes Ankaraya döndüler Bayram münasebetile şehrimize gelen Cumhur Başkanı Celâl Bayar evvelki gün kara yolu ile Ankaraya dönmüstür. Başbakanm dün sabah şehrimizdeki temaslan Şeker Bayramını tstanbulda geçirmiş olan Basbakan Adnan Menderea de dün akşam uçakla Ankaraya mflteveccihen hareket etmiştir. Menderes, saat 11 de, D.P İl İdare Kurulunu kabul ederek Parkotelin hususi salonunda öğle yemeğine alıkoymus ve kendilerile saat 16.30 a kadar görüşmüştür. Toplantıdan cgayet memnun» ayrıldıklannı açıklayan tl tdare Kurulu üyeleri izahat vermekten kaçınmışlar ve umumî meselelerin müzakere edildiğini söylemişlerdir Aynca, nüfuz suüstimallerile şiddetli mücadele ve yumuşak bir politika takibi taraftarı İl Başkanı Orhan Köprülünün istifası ve bunu takib etmesi İran Şahı ve Kraliçessnitt hayatları Basbakan dün sabah D.P. tl İdare Kurulunu kabul ederek görüştü «Aras'dan öteye Türk pro jelerinden vazgeçiyor yurcüarı zulüm altında)) Küçiik bir vak'a Denizcilik Bankası Birinci Cihan Harblnl takib edem buhranh ve felâketli günlerde kom» (umuz İranın çökmesıne ve hattâ parçalanmasına, müstemlekecileria eline düşmesine, ordu saflarında kendi kendini yetiştirmiş bir askeria mâni olduğu muhakkaktır. Bugün memleketimızin misaftri bttlunan Şehinşah Muhammed Rıza ifta bu askerin oğludur. 1924 te Kaçar hanedanını sona «rdirip tahta çıkan Rıza Pehlevi, milletinin kendisine bağlanması ile müimuhtemel olanlan »nlemek Için lfl | bet bir çahşma devresine girmi?. İrazumlu tedbirler görüşülmüştür.. Aynı m modern bir devlet haline getirmek zamanda, yeni İl Başkanı namzedi için çahşmağa başlamıştı. Bu hedefa üzerinde durulmuş, Ferzan Aras ve varabilmek için, bilhassa mollalann Hayri Gönenin isimleri mevzuubahs tahrik leri karşısında, mutlak bir ida» r* kurmuştu. Fakat emelinln bu topedilmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Neclisin yannki toplantısı Pahalıhğa karşı alınabilecek iktisadî ve malî tedbirler varke», fayda vermiyeceği tecrtibelerle sabit olan detnode usullere müracaat edilmesi, hakh görülemiyecek bir keyfiyetür. Meeliste göriişülen taFeridun ERGİN Arfauı Sa. İ, Sü. S U Millî Korunma Kanunu tâdi< tasansı nıüzakerelerine devam ediieeek Ankara 14 (CumhuriyetTeleks) Büyük Millet Meclisinhı çarşamba günü akdedeceği toplantınm gündeVeli KayjTim Han mnharririmizle görüşürkea j minde bir kaç sözlü soru ile muhtelif (Yattn S inci sahijemizde) I Arkast Sa. 5, Sü. 3 t« Nazillide çtfcan (Nazillt Posfast) gazetesinde okuyoruz: «falan kazaya tâbi filân köyun muhtan, kendi çevresinde Hürriyet Partirinin kurulmasına fena halde $inirlendiğinden yanına Sıtma Mücadele memurunu alarafc bu portintn toplandığı kahveye gıdiyor, beraberce «t fcüpüne kul attyor Halk, taşıt sıkıntısı çekti, lar, tüfcürüyorlar, etraja pisliyorilâve seferlere rağmen Şehir lar ve oradan uzaklaşıyorlar* Vak'a küçük. basit bir vak'a... Hattı vapurlannda yolcular Fakat kabul etmek lâzım fci aynt ayakta seyahat ettiler zamanda bizde parti mücadelelerinin şekli balcımından karakteŞeker Bayramı, birinci gün yağan ristik bir vak'a... Bu köy muhtayağmura rağmen neşeli geçmiştir. En nndan bajlayarafc pek yuksek ka çok sıkıntı mevzuu, taşıt kifayetsiz demelere vartncaya kadar herkes hği olmuştur. Bayram münasebetile karfi parttyt ele aldığı zaman or Aksaray Taksım gibi yeni otobfls talığt telvis ve berbad etmeden bxseferleri ihdas edilmişse de araba rakmıyor. Bu tfler ne zaman noksanından ihtiyaç karşüanamanufgarbdaki şekil ve ölçüyü alacak tır. YarabbV Şehir Hatlan Isletmesi de Kadıköy, Haydarpasa ve Yalova hatlarma ı n 1 Arkası Sa. S, Sü. 2 de Bayram neşeli geçti Her gün Bajram «lsal.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog