Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Mahkeme Kapısı tşte size Said Faik'in ilk defa yayınlanan yeni bir eseri. Bütün hayTanlannı sevindirecek olan bir edebî hâdise. Said Faik 1942 yılmda bir ay gazetecilik yaptı ve Haber gazetesine adliye röportajlan yazdı. Her biri ayrı bir hikâye havası taşıyan o 26 yazısı Varhk Yayınevinee bu ad altında yayınlanmıştır. Fiatı 1 Lira. 32 nci yıl sayı 11.419 u m h u r i yet KURUCUSU.YUNUS NADf Telgrai ve mektuc adresl. Cumhurıyet Lstanbu) Posta Kutusu tstdr.bu' No 246 Telefonlar: Umumi Santrai Numarası: 224298 ¥a/3 Işlerı: 224299. Mtbaa 2"'429C TEK BAŞINA İŞLENİR. Yeni kumaş, fotoğraflı model ve bluzlar, çamaşır, masa örtuleri, kanava Ç I K T I Perşembe 10 Mayıs 1956 bahsinde dtinkti tartışma çıkan karışıklıklar devam ederken Reis, celseyi 16 mayısa kadar tatil ettî Izmirde C.HJP. CMP.kavgası İki parti mensublan iktidan bırakıp birbirlerine hiicum ediyorlar, Hürriyet Partisl ile D. P. seyirci! lzmir 9 (Telefonla) C.M.P. genel merkezinin bir kaç gun önce yayınlamış olduğu tebliğin matbuatta intişanndan sonra C H.P ile C.M P nin lzmir teşkilâtları arasındaki mücadele birdenbire hararetlenmiştir. Son iki gün zarfında C.H.P. nin ter tib ertiği iki toplantıda hatibler iktidan tenkid etmekten ziyade C. M. Partisine hücum etmişlerdir. C.MP idarecileri de aynı şekilde C. H. Partisıne mukabele etmekte devam etmektedir. Bu mücadelede her iki parti temsilcileri birbirlerini samimî olmamak ve memleketin iyiliğini istememekle itham etmektedir. Diğer taraftan D P. ve Hiirrivet Partisi İz mir teşkilâtı şimdilik bu mücadeleye karışmamakta ve seyirci kalmak tadırlar. Ankara. 9 (Cumhurıyet Teleks) Büyük Mıllet Meclisinin bugünkü toplantısmda. Millî Korunma Kanunu tâdil tasarısının müzakeresine devam olunmustur. Tasarının tümü üzerinde konusan bir Tokat milletvekili, uzun uzun Hürriyet Partisi hatİDİerinin eeeen ietirracîa vsntıkları konusma lara cevab vermis ve müteakıben tasarımn kabulünü istemistir. Kemal Özçobamn konuşması Afyon D.P. milletvekili Kemal Özcoban, bilhassa 1953 ten sonra büvük değisiklikler arzeden piyasaya temas etmis. karaborsanın tesekkülünde Arkası Sa. 5. Sü 1 de i MedİSte muhtekire ceza Yunanistanda dün \ Atina, 9 (S.) Bugün burada ciddî karışıklıklar olmuş, bir nümayişçi ve iki polis öldürulmuştür. 50 den fazla polisin ve 150 kadar nümayişçinin de yaralandıkları ve hastahanelere kaldırıldıkları bildirilmektedir. Karışıklıklar, Kıbrısta Ingiliz askerlerini Sldürdüklerinden dolayı i dama mahkum edilen iki Kıbrıslı Ru mun cezalarının infaz edileceğinin Kıbrıs Valisi tarafından açıklanması üzerine çıkmıştır. Bu sabah Yunan hükumeti, nümayişleri yasak ettiğini bildirmişti. Fayişçiler, Atina meydanlarından birin de toplanmışlar ve orada başpapazı dinlemişlerdir. Şehrin sokaklarında dolaşan hoparlörlu otomr bıller halkl meydana davet etmistir. Iste bu ka labalıkla polis arasında çarpfîmalar ol muştur Polis, tngiliz, Türk ve Amerikan sefaret binalan etrafmda gayet sıkı tedbirler almış ve oralara doğru yürümek istiyen nümayişçileri kat bu yasağa rağmen karışıklık çı dağıtmıştır. Karışıklıklarm büvümesi kacağıni gördüğünden yasağı kaldjr üzerine askerî birlikler yardıma çami5 ve nümayişe müeaade ettiğini i ğırılmış ve ba7i verlerde askerler ha Arkam Sa. 3, Sü. 3 te lân etndjtir. Bunun âzerine nüma Atinada Kıbrıs için yapılan nttmayişlerde D. P. milletvekilleri Mıllî Korunma Kanununu tâdil eden iki polis ve bir tıümayişçi öldfi, tasarının lehinde, muhalefet aleyhinde konuştu, münakaşalar 200 den fazla yaralı var Meclis notlan Nümayişçiler, Amerikan Haberler Biirosuna tecavüz ertiler, Atinaya askerî birlikler getirildi, İngiUz ve Tiirk sefaret binalan kordon aîbnda bulunuyor D.P. Grupunun içtima edemeyişinin sebebi ne? Gazino ile koridorlardaki milletvekillerinin içtima salonuna girmek istemeyişleri dün muhtelif söylentilere ve tenkidlere sebeb oldu "Grev hakkı fanımıyan demokrası maluldiir,, Dünya çapında şöhreti olan bir iş fcukukn prtrfesörüntin dikkate değer beyanatı Dün öğleye doğnı, uçakla Kopea haga müteveccihen İstanbuldan ay rılan Danımarkalj mâruf İs Hukuku Ordinaryüs Profesörü Dr. Bertil Haagsson, işçilere grev hakkı ta Ecved Güresin bildiriyor Ankara 9 Bayram dolayısile Meclis ayın 16 sına kadar tâtile gir di. Hem de öyle bir giriş ki.. Millî Korunma Kanununun müza&eresinin hararetlendiği bir sırada saat 16.30 da Başkan Agâh Erozan (İç Tüzüğün madde numaralamu ezbere bilen başkan) birden bire tâtil karannı veriverdi. Milletvekilleri de şaşırdılar, dinleviciler de... *** Bugün Özçoban hâriç söz alatı Demokrat hatipler âdeta grup sözcüsü havası içinde Hürriyet Partisi milletvekillerinin konuşmalarını cevablandırmak istediler. Istediler diyorum. fakat elindeki metni dahi kekeliyerek okuyan Ömer Sunar Ankara, 9 (CumhuriyetTeleks) ile Aristo mantığının veni nümuneD.P. Meclis Grupunun dün toplanma lerai veren meşhur Kirişçioğlu her ması hâdisesinin akisleri devam et Arkası Sa 5 Sii >( ric mektedir. Bilhassa gazinoda ve koridorlarda bulunan milletvekillerinin salona girmek istememeleri ve bu yüzden ek seriyetin temin edilememesi bugun Meclis kulislerinde milletvekilleri arasında şiddetli münakaşalara sebe biyet vermiş, salona girilmemesi bir taktik olarak vasıflandırıünıştır. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de "Bize süratle yeni bir Anayasa lâzım,, AVKUPA OTOMOBİL YARIŞI Alman Otomobı: Ku!übü tarafmdan tertib edilen dünvanm en büvük otomobil rallisi haziranın 1 inde başlayacaktır ve İstanbuldan da geçecektir. Resim, İstanbuldan yarışa iştirak edecek otomobili gpsterrrektedir. (Yarısa aid Tsfsilât 3 üncü sahifemizdedır.) Prof. Naüî Kubalı nıukayeseli Hukuk Enstitüsüniin anayasa çalışmaları hakkında açıklamada bulundu Ankara Savcıhğı, mecmuanın bir yazısını âmmenin telâş ve heyecanını nıucib mahiyette gördü "Akis,, aleyhine Robert Kolejde çJOa 270 Kurbağa dâvaacıidı adamın boykot yaptı esran! Talebenin ellerinde levhalarla dü n jraptıklan yiirüyüşten bir intıba (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) Basınla ilgili mevzuata dair rapor Hür. P. ye C JLP. tekaüd Gazeteciler Cemiyeti ilim ve ihtisas komisvonunun raporu tabettirilerek hükumete. mebustara, üniversitelere ve barolara gönderiMi Gazeteciler Cemiyetinin basınla ilgili mevzuatta günün ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak yapılmasl gereken değış'klik'eri tesbit etmek üzere teşkil ettiği ilim ve ihti Arkası Sa. 5, Sü 6 da Ankara. 9 (Cumhuriyet Teleks) Hatırlanacağı üzere, kalemin teksır âletı olup olmadığı hususu, 1955 Belediye seçimlerinde hukukçulan, idarecileri ve efkân umumiyeyi hayli meşgul etmis, neticede bundan birkaç gün evvel Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk tarafından emekliye sevkedilen temyiz üçüncü eeza dairesi baş kaıu Baha Ankan, kalemin teksir edilen hâkimler meselesini Meclise getirdiler Ankara 9 (Cumhuriyet Teleks) Ankara savcıhğı tarafından bugün Akis mecmuası aleyhinde âmmenin telâş, heyecanını mucıb mahiyette neşriyat yaptığı ıthamıle bir dava açılmıştır Dava mevzuu olan yazı Akis mecmuasının 28 nısan 1956 taAnkara 9 (Cumhuriyet Teleks^ rihli ve 103 sayılı nüshasmın 10 uncu İstanbul Üniversıtesı Mukayeseli Hu sahifesinde başlayıp müteakıb sahıi kuk Enstitüsünün yapmakta olduğu felerde devam eden «Basın bır ta Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Anayasa çabşmalan hakkında gazeteciler tarafından fıkirleri sorulan Prof. Hüseyin Naili Kubali aşağıdaki açıklamada bulunmuştur: Arkası Sa 5 Sü 2 de lstifa eden bir öğretmenlerinin okuldan aynlmamasını temin için öğrenciler derslere girmediler ve yemek yemediler Dün, Robert Kolej mühendis bölümü öğrencileri sevdikleri bir öğretmenlerinin okuldafi ayrılmasl do lavısle gösteride bulunmuşlardır. Oğleden önce spor sahasında top lanan 270 oğrerıci derslere girmemiş ler ve yemek yememişlerdir. Ellerinde dövizler olduğu halde okul bahçesinde sükut yürüyüşü yapmışlar ve bu saat 14 e kadar devam etmistir. Öğleden sonra konferans s?lonunda toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin aynhşmı protesto ma hiyetinde konuşrnalar yapmışlardır. ÖtrendlSimize sore, protesto harek* İngiliz Başbakam, kurbağa adamın hükumetin haberi olmadan Rus harb gemisi civannda dalış yaparken öldüğünü açıkladı Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Amerikah Cole Porter, Çanak kaleye giderek Truva harabelerini tetkik edecek ve bir eser hazırlayacak Meshur bir bestekâr Fransız film y ı l d ı z ı şehrimizde Martîne Carol dün gece « 1 Adalet Bakanı olarak kalemin • âleti olmadığı hususunda karara varmıştı. Bugün Hur. P. Grup Başkan Vekıli Burdur milletvekili Prof. Fethı Çelıkbaş. Meclis Başkanlığına bu mevzuda bir önerge vermiştir. Celikbaş Adalet Bakanı tarafından cevablandırılmasım istediği önerge«inde şöyle demektedir: Arkası Sa. 5, Sü. T de Celâl Bayar, Bayramı İstanbulda geçirecek Ankara 9 ı Cumhuriyet Teleks) Öğrendiğ mıze gore. Cumhur Başkanı Celâl Bayar yarın akşam 8.35 te Yatakh Eksprese bağlanan hususi bır vagonla Istanbula muteveccıhen Ankaradan aynlacaktır. Şeker Bayramını geçirmek üzere İstanbula gelecek olan Bayara Özel Kalem Mudurü Faruk Berkol ile yaverleri refakat edeceklerdir. Bayar, istanbulda bazı tetkıklerde bulunacaktır. C. H. P. Kurultayında ele alınacak mtthim mevzular Kurultayda, bilhassa, Âyan Meclisi, Cumhur Başkanhğı, kabîne teşekkül tarzı, salâhiyet ve mes'aUyetleri, insan hakları meseleleri görusülecek Ankara, 9 (CumhuriyetTeleks) 21 mayısta Ankarada toplanacak olan C.H.P. Kurultayının hazırlıkları devam etmektedir. Kurultaydan evvel 18 mayısta CJL P. Meclisi toplanarak son hazrrlıklan ve faaliyet raporunu gözden geçirecektir. Seçim sathı mailine girildiği için C.H.P. lilerin bu seneki Kurultaya verdikleri ehemmiyet büyükrür. Bu arada bilhassa Parti Meclisine seçilmek istiyenlerin adedi bir hayli fazla dır. Bu bakımdan genel başkan ve ge nel sekreterlik seçimleri hariç, diğer seçimlerin hayli mücadeleli geçeceği anlaşümaktadır. C.HJ>. genel merkezi Kurultaya tü zük tâdiline aid hiç bir teklif getir miyecek, ancak delegeler tarafından yapılan teklıfler olursa bunlar mü zakere mevzuu olacaktır. Söylendiğine gore, teskilâttan gelecek tâdil tekliflerinden en mühimmi merkezden gösterilecek milletvekilliği adaylığı için bir krnıtenjan ayrılma sıdır. Bilindiği gibi 1950 den sonra yapılan tâdilâtta genel merkezin aday gös termek hakkı kaldırılmıştı. Bu şekil, bilhassa 1954 seçimlerinde iyi netice vennemiş ve kendilerinden istifade edebilecek münevverler kuvvetli yerlerden aday gösterilmemiştir. Önümüzdeki Kurultayda bu tadilât yapılrrsa genel merkeze ayrılacak o lan kontenjanın yüzde 2025 olacağı sanılmaktadır. Diğer taraftan bu seneki Kurultaym hizib çekişmelerinden ziyade ortaya atılacak mevzular bakımmdan Arkası Sa 5. Sü. 3 te Kurbağa adanı. binbaşı Crabbe (Yazısı 5 ınci sahıjemizde) uçakla Istanbula geldi 2^ ay devam edecek bir dünya seyahatinin ilk merhalesi olan Türkiyeyi ziyaret etmek üzere dun saat 22,30 da beraberinde kocası rejisor Chrıstian Jaques olduğu halde uçakla Paristen İstanbula gelen Fransız film yüdızı Martine Carol, «Türkiyeye zihnimde bir istifham olduğu halde geldım» demiştir. Bununla Türkiye hakkmda hiç bir malumatı olmadığını iiade etmek istiyen Martine Carol'a göre Marilyn Monroe tipik bir Amerikan seksa Arkam Sa 5. Sü 4 te Maruf Amerikalı bestekâr Cole Porter. dun saat 15.30 da, 5 kisilık maıyeti ile birlıkte Beyruttan uçakla gelmıştir. «Hove Parisı, •Beguinne the Begin> Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Orhan Köprülünün isfifası dün tahakkuk eMî Ankara 9 (Telefonla) D P İstanbul II Başkanı Orhan Koprulunun Istıfanamesmın bugun Genel Merkeze geldiği bıldirilmekîedır Orhan Koprülunün istifasma sebeb olarak son beyanat ve bevanatı müteakıb yapılan tavzih gosterılmektedır. Dr. Crosvenor ailesi efradı muharririmizle Amerikah âlim. dogdugu Istanbula görmeğe geldi Dünyanın 1 numaralı coğrafya âlimi sayılan Dr. Grosvenor, eski İstanbul ile yeni İstanbulu mukayese ediyor Seksen yıl önce Osmanlı İmparatorluğunun en buhranh devirlerinde doğduğu istanbulu, eşi ve kızı ile birlikte gormpğe gelen Amerikalı eoğrafya âlimi Dr. Gilbert Grosvenor dün sabah ilk olarak Rumelihisanndakı eski evini ve orta tahsılini yaptığı Robert Kolej i ziyaret etmistir. Dr. Gilbert Grosvenor. Türklerin hiç de yabancısı değildir. Zira bugıin dünyanın 1 numaralı coğrafya âlimi olarak kabul edilen bu zat, 55 yıl müddetle ıdare ettiği ve halen Turkiyede de binden fazla abonesı olan meşhur «National Geographıc Ma | gazine^ de her birı 3040 sahıfe uzun ( luğunda yüzden fazla resimli makale yaymlamakla hayatınm 16 yılını geçirdiği memlekete karşı vazifesini Arkası Sa. 5, Su 5 te r YAZ1SU r Martine Carol dün gece Yeşilköv hava alanında pasaport poh'sinin elini sıkıyor ve Cannes Film Festivalinde çıplak Elm sahiblerinden Apostot'ua g«Oe»diğF Crvhuriyet gazetesini tetkik ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog