Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Secilmiş Hikâyeler Dergisinin 49 ve 50 teci sayılan ayrı ayrı 80 ner sayfa olarak bir lira fiatla Birçok hikâye, şür, deneme, müzik, pleştirme, tiyatro, inceleme, sinema, resim yazılarile 2 Gün Sonra Çıkıyor P.K. 133 ANKARA 31 inci nl sayı 11.410 m h u r iyet IOJRUCUSU : YUNUS NADÎ Telgrmî ve mektub adresi; Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 224298. Yazj Işlerı: 2242tf9, Mctbaa: 2"M29C VARLIK Mayıs sayısı Yaşar Nabi, Fazıl Hüsnü. Suut Kemal, Sabahaddin Teoman, Salâhaddin Batu, Hasan Şimşek, Nurullah Ataç, Ceyhun Atuf, Hikmet Dizdaroğlu. Halim Yağcıoğlu, Said Faik, Faik Baysal, Haldun Taner. Oktay Akbal, Sabahaddin Kudret, Zahır Güvemlinin yazılarile çıkmıştır. Okuyucuların en beğendikleri yazarlar listesi devara ediyor. Salı l Mayıs 1956 «Başbakan Menderes istifayı düşünüyor mu?» Dün Meclise verilen ikî sözlü soru önergesinden biri bu sual ile nihayet buluyor Önergelerde Dordüncü Menderes Hükumetinin programından nükul edib etmediği, etmemişse söz verdiği icraat tasarılarını niçin getirmediği, fiat artışmın ve madde darhğımn hâlâ niçin önlenemediği soruluyor Ankara 30 (CvunhuriyetTeleks) Zonguldak milletvekili Hüseyin Bahk bugün Başbakanlıkça cevablandırılması istenen bir sözlü s*ru önergesi vermiştir. Hüseyin Balık, Başbakanın cevab landırmasını istediği soru önergesinde şöyle demektedir: d Dordüncü kabinesi ile BüyüK Meclisin itimadına arzettiği ve Mecli.tarafından ekseriyet bulan programır dan nükul etmiş midir? Etmediysf bu programda taahhüd edilen icraa tasarılan ne zaman Meclise getirilecektir? Ekrem Alican 2 Memlekette bir rejim buhranının bulunduğuna ve iktisadî tazyıkın son haddine geldiğine kail midir? Demokrasiye Başbakan olarak inanıvor mu? Demokrat Partinin programına ve ana davalanna inancı berdevam mıdır? Bunu ne ile teyid eder° 3 Bütün bu hususlardan doğan ve efkârın ittifak ettiğine inandığım kriz karşısında, Başbakanlıktan çeı kilmeyi düsünüyorlar mı?» Hüseyin Balığın bu önergesi. önü ^üzdeki günlerde, Başbakan tarafınl dan cevablandırılacaktır. | Arkasi Sa 5 Sü 4 te , Hıisevin Bai:k Gülek îzmîrde C. H. P. Genel Sekreteri, hazırlanmakta bulunan kanunlan siyah ve kötü bukıtlar olarak vasıflandırdı İzmır 30 (Telefonla) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek bu sabah İstanbuldan uçakla şehrimize gelmiştir. Kasım Gülek tayyareden iner inmez, önce, bir müddettenberi evnde rahat sız yatraakta olan Hür. P. meclis grupu başkanı Ekrem Hayri Üstündağı ziyaret etmiş ve kendisme âdl şifalar temennisinde bulunmuş tur. Gülek, öğleden sonra çarşı içinde yaya gezinti yapmış ve estıafla konuşarak fıatları tetkık etmiştir. Saat 17 de C.H P. Karantina kadınlar kolunun tertib ettiği ikindi çayma giden Gülek, burada kendisine ikram edilen çayı oruçlu olduğu için kabul etmemişth. C.H.P. Genel Sekreteri, kadınlar kolunda yap Arkast Sa. 5. Sü. 3 te Foto: Olhmar ugün Bahar Bayramıdır. Fakat havalardaki ıttıradsızhk d:vam [Efendi) merhumun hakkl var. İstanbulun mevsimi iki imis: Lodos. ediyor. Bir gün paltolanmızı sırtlarımıza eeçirmek lüzumıifj dv Povraş! Güzel. neseli bir Bahar Bayramı yaşamanızı temenni yuyoruz; ertesi gün yazlık elbise ile dolasıvoruz. (Ahmed Mithat ederiz. îsi Hür. P. işbirliği teklifine D.P. den cevab bekliyor İbrahim Öktem, Hürriyet Partisinin müstakil kalacağını, fakat memleket menfaati mevzuubahis olunca işbirliğinden çekinmiyeceğini söyledi ÇehrireSı'a bulunan Hür. P G*nel Sekreteri îbrahim öktem, dün saat 16 da il merkezinde basın toplantısı yapmıştır. Partilerarası işbirüğinin yanlıj anlaşıldığını belirterek bir açıklama yapan Öktem, müteakıben sualleri cevablandırmışbr. Genel Sekreter, işbirliği mevzuunda junları söylemiştir: « Memleketimizde çok partili hayat henüz yenidir. Başka demokrat memleketlerde gayet basit meseleler üzerinde işbirliği yapılmaktadır. Fa Arkası S a 5, 3ü. 8 <\e D. P. Genel Idare Kuıulııııun toplantısı Nenderesin başkanlığmda yapılan ozun içtimada basın kanunu tadilâtı, ispat hakkı, ffluhaleffetin işbirliği meselelerinin görüşüldâğü tahmin olunuyor petrol almapa karar verdik Ankara 30 (CumhuriyetTelfks) İstihlâk ettiğımiz petrolün büyük bir kısmı, bil'ndiğı gibi Amerikan petrol şirketleri vasıtasile yurda ithal eJı'.mektedır. Ancık verilen malumata nazaran bundan boyle Rumanyadan da petrol ithal edılecektir. Esasen Rumanva ve Türkiye arasında bundan bir müddet evvel imzal?^m'ş bulunan klering anlas,mssı da bu memlekett"n Tu r k VPVC petrol ithalıne müsaidcîır Söy'e ki, Klering anla^masında ithal ve ihlac edilecek r^addeler iin bir t hdH konulmamnkta, madde ısmi z : k red Imemekte ve her iki memleketin ihrac mallarının karşıhkh olarak mübadele edebileceği kaydedilmektedir. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Amerikamn yeni yardım programı Dulles, bu programda kesinti olursa Amerikanın emniyeti teMikeye düşer, diyor Hindisian Törkiyeyi protesto etti Buna sebeb, Bağdad pakhnın son Tahran konieransında Keşmire dair karar almış olmasıymış! Konferansın diinkü açıhşmda delegeler Çalışma Bakanının nutkuau dirJiyor Karaşi 30 (R.) Hindistan hükumeti buradaki Türk Büyük Elçiliğine bir protesto notası tevdi etmiştir. Hindistan, Bağdad Paktının diğer aza Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Kö dün saat 11 de Istanbul Teknik Üni Türk I>;\riı» Ocaklan Beyoğln devletlerinin buradaki elçiliklerine de benzer notalar vermiştir. Buna mur Sanayii Komısyonunün altıncı versitesinin konferans salonunda açıl şubesinin diinkü toplanhsında sebeb Bağdad Paktj Tahran konfe toplantısı, 16 aza ^memleketin hüku mıştır. lâiklik ve din mevzuunda Bu münasebetle yapüan açıhş memet, işveren ve ışçi temsilcilerinden enteresan görüşler Arkast Sa. 5. Sü. 2 de Arkast Sa. 5. Sü. 7 de müteşekkil 120 delegemn iştirakile, ortaya atıldı Kömttr konferansı dün şehrimizde açıldı "Oarsaf eğitim yolu ile değil kanunlakaldırılır,, Washington 30 (R.) Bugün Kongrenın hususî bir komisyonu onünde Başkan Eısenhower'in yeni yardım programıru müdafaa eden Dış Işleri Bakanı Dulles demiştir ki: t Başkan isenhovver şu fikirdedir ki, ,bu yardım programında herhangi bir kesinti yapılacak olursa, Bırleşik Amerikanın emniyeti tehlıkeye düşer.» Dulles, dünyada harb tehlikesinin azaldığını kaydetmiş, fakat Amerikan yardımına son verilmesi için hiç bır Arkast Sa. 5, Sü. 6 da Ankara, 30 (Telefonla) D.P. tarzmın da göruşülen mevzular Genel Idare Kurulu bugün Başba meyanında olduğu sızan haberler kan ve D.P. Genel Başkanı Adnan arasmdadır. Menderesin riyasetinde BaşbakanBundan başka D.P. Genel İdare lık bınasında toplanmıştlr.. kurulunun bu toplantısında günün. Hayli uzayan gorüşmelerde Mec diğer iç politika hâdıseleri üzerinde lise sevkedilecek yeni kanun ta^a de f:kir teatismde bulunulduğu \e rıları üzerinde durulduğu, bu ara meselâ muhalif partiler arasındaki da Basın Kanununda yapllmak is mutasavver işbirliği mevzuuna tetenen değışikliğin bahis konusu e mas edildiği tahmin olunmaktadır. dıldıği tahmin edilmektedir.. Genel Kurula yakm çevrelerde Ayrıca kısa bir müddet evvel muhalif milletvekillerinin yaptıkAdalet Komisvonunda 6 ya karşı arı konuşmalar dolayısile dokunul 8 oyla red edilen ve meclis umu tnazlıklannın kaldırılması meselesi mî heyetine sevkedi'en basına is nin de bugünkü içtimada görüşülpat hakkı tanınmasına mütedair düğü rivayeti ortaya atllmışsa da kanun teklifinin mecliste müzakere bu hususta hiç bir haber sızmamış si yapllırken takib edilecek hareket tır . Ankarada polisin döviip hakaret ettiği gazeteciler Meclise iki soru önergesi verildi ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti ile Sendikası birer tebliğ neşrettiler Ankara, 30 (Cumhuriyet Teleks) 3 istanbul gazetesine mensub 5 gazetecinin 28 nisan gecesi Çankaya polis karakolunda dövülmeleri ve hakarete mâruz bırakılmalan dolayısile bugün Meclis Başkanlığına Kastamonu Hür riyet Partisi milletvekili Ziya Termen ile C.H.P Malatya milletvekili Nüvit Yetkin tarafından iki ayn soru öner gesi verilmiştir. Ziya Termen İçişleri Bakanı tarafır. dan cevablandınlmasmı istediği soru önergesinde şöyle demektedir. « 1 30. nisan tarihli tstanbul gazetelerinde Hürriyet Dünya, Tercüman gazeteleri mümessil ve muhabir lerinin Ankara Polis Müdürlüğü tarafından gece yansı karakolda dövül gecesi adeta bır defıle havası yararmi}dukleri ve çeşidli tehdid ve hakarete tır. Smemoya gelen cavetlılerm gıyd'k» mâruz bırakıldıklarına dair büyük !er: elbıseler guzellik ve orıjınallık ba» manşetli haberler neşrolunmuştur. Bu kımmdan birbırı ile yaıış etmıştr Yukoiıdaki resım bu elbiselerden birıni haber doğru mudur? ar.iadan feostennektedır. Elbısen'n tara Arkast Sa. 5, Sü. 5 te sırtında bayuk bır beyaz gui vardır. Ş1KL1K YAR1ŞI Romada «Buyuk Marevralar» adlı Fransız fürainin gaıS Kasablara göre iki ay etsiz kalacağız! Dün saat 16.30 da Türk Devrim Ocaklan Beyoğlu şubesinin Tel sokağında tertiblediği ve dikdörtgen bir masa etrafında yapılan kadın haklan mevzuundaki yuvarlak masa toplantısında söz alan bir kadın hatıb «bu dünyada her şey erkeklerin elindedir, kadınlan eziyorlar» diye bağırmıştır. Hukuk Fakültesi asistanlanndan (Arkast Sa 3, Sü. 4 te) Vali dün toptancı ve perakandeci kasablarla görüştü 3 mebus hakkında narhın kaldırılması isteklerini reddetti; ve tahkikat yapacak Belediye, gerekirse et satacak komisyon toplandı Vali ve Belediye Reüi Prof. Gök ay kendisine karşı eephe alan ve narh fiatindan mal bulamadıkları taVdirde et almıyacaklarmı söyliyen toptancılarla kasabları dün sa at 17 de Viîâyete dâvet ederek ken dıl^rile bir saat görüşmüştür. Prof. Gökay narhm kaldırılması nı istiyen toptancı ve kasabların bütün diğer tekliflerini de reddetmiş, kendilerine müstahsille müs tehlik arasındaki mutavassıtları tas fiye suretile maîiyet fistlannı dü j şÜTnelerini tavsiye etmiştir. Vali ve Belediye Reisi, Beledıyenin ge \ rekirse et satacağım kasablara bil dırrrıştir. Bu toplantiyı gayet sinirli olarak terkeden toptancılar ve kasab lar, kendilerile konuşan gazetecile re azamî iyi niyet göstermelerine rafmen İstanbul ha'kının yakında 1.52 ay etsiz kalacağını, bugünkü narh fia f;1 " lr«'~>o ı'^">rn, n im'ân Sa. 5, Sü. 5 te Ankara 30 (CumhuriyetTeleks) C.H.P. milletvekillerinden Sırn Atalay, İbrahim Us ve Osman Alişiroğlunun teşriî masuniyetlerinin kalduılması hususundaki Başbakanlık tez Arkası Sa. 5, Sü. lde CANNES FİLM FESTİVALİ Beynelmilel Cannes füm festivaline iştirak eden Amerikan yüdızlarından Susan Hayward, fotoğrafçılar'n «peşinde koştukları kadın» olarak seçilmiştir. Yukarıdaki resimde, Susaı Hayward bir mmimini çocuk ile gö rülmektedir. Üç arkadaş define arama sîrketi kurdu! Değirmtndeicde, eşkıya katırcı Yani'nin toprağa gömdüğü 40 katır yükü altın aranıyor Izmir 30 (lelefonla) Meşhu. Eşkıya Katucı Ynı'ye aid olduğu söyienen 40 katır yükü Eİtın hikâ ycsı bu defs da Kemaıpaşa kaza Maliye Bakanlığı, tasarı kabul ohınduğu takdirde diğer smdan Değiımendereye sirayet ttBaKanlıklar mensııblannın da aytv talebde bulunacağmı mıştir. Sermaye sahıbı üç şahıs, Kave bunun bütçeye 150 milyon lira külfet fcrcı Yanı'nir. dehnelerıle ^lâkalı yükliyeceğini ileri sürdü olarak K brıs ve Yunanıstanda bazı k n selorie tema^a geçrr.ışler, det;TÜRKİYE BREZILYA >IAÇI BUGÜN OYNANIYOR Tür1 Salâhiyetli kaynaklardan aldığımız öğretim intibak tasarısı Maliye Ba nerıin bu unabılecej ! mahallin kro kive Brezilya mıllî futbol maçı bugün saat 15.45 te Dohnabahçe kitmi alıp İzrr.ire ttnnmuşlerdır Bu stadında oynanacaktır. Bu maçı seyretmek için bir çok meraklılar malumata göre, Millî Eğitim Bakan kanlığınca reddedilmiştir. 1 secevi stad kapisı önünde geçirmislerdir. Yukarıdaki resimde cav Uğı ve Mu>11imler Birlıâince bir se Bilindigi gibi bu tasarı; 1702 sayıl üc arka^ ş hpr bırı 50 ser bin lıı nedenberi üzerinde çalışılan, orta Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Arkasi Sa. 5, Su. 4 te ıçerek sabahı bekl«yen meraklılar görülmektedir. Orta Öğretîm intıbak tasarısı redcîedildi *'. Ktıtublar Kimln Olacak? Kutı.blar etrafınaaki faalı\et' gur. geç" kçe artmaktad'r. C ney Kııtbunüan yeni donen AmLrlkan kâ^fîerinden Amiral Bırd (buvuk dtvlet <r Kutublar meseics'^ae an] ^maiıdnlaı) demış. bu tcraK'arın ıl.n: kıymeıı olmadığım, fakat zar..anla stratefık ehemniyetı haız o U ' f M so>le»n'stır Yukarıdakı resımdt Kjzej Kul.^ında faal vet goşteren Rus hojellerınitr. bırıne mensub avcıUr kurd avınca gorulmektedırıer.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog