Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ankara 8 (Hususl) Türkly* genç ler basketbol şamplyonası nlhayete er miştir. Dünkü karşılaşmalard» Yenlşehlr Konya İstasyon Blrllflnl 6628, Galatasaray Kadlfe Kaleyl 5635 yenmlşdlr. Müsabakalar sonunda Galatasaray blrtnd Yenlşehlr lklncl olmuştur. Galatasaray basketbol takımmın An karada 3 maç yapması İçin burada te sebbüslere geçllmlstlr. oldu. Galatasaray genc takımı şampiyon Ordu takımımız dün de Portekize yenildi: 62 Mısırı 21 yenen İtalyan Ordu takımı şampiyonluğu kazandı LİZBON 8 1956 Ordulararası takımı kadrosuna alnuşlardı. dünya futbol şampiyonası, bugün Bu oyunun ilk golünü 13 üncü daLizbona 350 kilometre mesafedeki kikada Ernani attı ise de üç dakika Porto şehrinde yapılan maçlarla ni sonra Kadri beraberliği temin etti. hayete erdi. Bu golden sonra açılan Portekizliler Mısır Ordu takımları yaptılar. ilk 23 üncü dakikada Oliviera ve 25 inci Günün ilk karşılaşmasını Italya ile dakikada da Manacia'mn ayağından devresi 00 beraberlikle biten bu üst üste iki gol çıkararak 31 galib maçın ikinci devresinde iki gol çı duruma geçtiler. Buna Kadrinın karan ttalyan takımı bir gol yiyerek 32 nci dakikada attığı bir golle musahadan 21 galib ayrıldı ve böyle kabelede bulunduksa da Portekizliler likle 1956 Ordulararası dünya şampı bir çol daha çıkararak devreyl 42 galib bitirdiler. yonluğunu kazandı. tkinci devrede oyun mütevazin bir İkinci maçı Ordu takımımız, Portekiz Ordu takımına karşı oynadı. tempo içinde cereyan etti. Bu devreBu müsabakaya büyük ehemmiyet de moralman tamamen yıkılmıs olan veren Portekizliler meşhur millî fut takımımız fazla bir varlık gösterebolculan Ernani'yi Lizbondaki Bre medi Bu devrede de 78 ve 89 unzilya milll maçına bırakmayıp ordu cu dakikalarda Andre ve Coluna'nın yaptıklan iki gol neticesi Portekiz takımı sahadan 62 gibi farkb bir galibiyetle aynldı. Böylelikle Ordu takımmuz ttalyanın birinci. Portekizin ikinci oldulclan rumuvada üçüncülüğü de Mısıra kaptırarak dördüncü oîdu. Selâhaddin GİZ Dün yapılan amatör lig maçları Karagümrük: 3 Beylerbeyl: 1 Darüşşafaka: 3 Buyükdere: 1 Galata: 3 Alemdar: 0 Karagücü: 0 Hllâl: 1 Eyüp: 1 Ortakoy: 0 Teşlldlrek: 0 Hasköy: 1 Şlşll: 1 Bağlarbaşı: 1 Çapa: 7 Fatlh: 1 Lftnga: 3 Raml: 0 Davutpaşa: 0 Defterdar: 1 Basketbolcn Can, Feoerbahce takımınıa il nd ıroliinü Iste böyle yapU. Prdu takınunuzın Italya Ue yaptı*, maçtan bir an Doksan daklkanm fon daklkası da •a sahadan yürüyerek dışan ;ıkarmaz Holanda, Belçikajn 1 0 Haftanın tek lig karşılaşmasını dün aona ermlşd! Dün şöhretll lâkabını lar» Cok kızdığı bel'l !dl .. » » • • •• • yendi sabah Şeref stadında Kasımpaşa Ue * yazdıfımız «Detılzlerln ve karaların STAD: Şeref Onlar yavaş yavaş kapıya dogru vü takımı» Vasco de Gama Dolmabahçe Anvers. 8 (Ankara AJansıl Bugün Beyoğluspor yaptılar. Bu karşılaşma, HAKEMLEB: Falk Gökay (An 4; rfamlı Brezilya takımı Vasco de •«?••••'• ilk devreye nazaran daha çok hü den 20 msSlub ayrlıvordu. ••• rürken Dolmabahçe »tadınm loç korl burada oynanan Holanda, Belçlka mll bundan evvel liglerın birinci devrekara) I cumda bulunuyorsa da bu akınları STAD Dolmbahç» Gama, dün Fenerbahçenin fevkalâde dorlannda yalpa vura Tura blrlsl ko II futbol maçraı daha hâklm blr oyun sinde oynanıp 10 Kasımpasanın gaF BAHÇELİLER KASIMPAŞA: «Mehmed FsSF.YIRCI. 20459 Fenerbahçe müdafaasında, başta Nafözel oyunu karsısında dize geliverBarılâelvertlllerin odasında gallbl ?uyor ve blr tarafdan da gülüyordu çıkaran Holanda mllll takımı 10 kallh, Hlkmet Tayyar, SericedHÂSILAT: 66203,30 ci ve Basrinin güzel oyunları karşı yetlere kanıksamış blr sesslzllk vardı Bu, maçm lyl oyunculanndan solaçık zanmıştır Bu netice geçenlerde Fran libiyetile neticelenen müsabakanın <U. dln, Sallh Zuhtü. Çetln (K), HAKEMLER: Sulhl O ı n n 11e sayı venen Belçlka takımı İçin blr rövansı olması bakımından hava musında eriyip duruyordu. Seylrclleıin, tarafdarlarının çoktandır Basrl ldl . Sarı Lâciverdliler, elli seneye yak Metin, Nureddtn, Niyazl.» Mustafa Güventürfc ve Tarık T» halefetine rağmen stada oldukça fazErdoğan ARIPINAR sürpriz olmuştur tedlŞl blr oyun çıkarmıslardı. 14 üncü dakikada Çetin çıkarak lasan tarihlerindeki «ayısız ferefli BEYOĞLUSPOR: «Surnopulo»maç la kalabalık topl;ımıştı. Flkret Ancan Ben az konu?urum» sol açığa Nıhad girdi. r'enerbahceligalebelerine bir yenisini daha ilâve Nlkolan, Kostantlnldl» • Musta FEîfKHBAHÇE ŞüfcrU OürSaha, iki günden beri yağan yağler sağdan yaptıkları bir hücumda 25 dedl ve kendlslnl tehrlke ?elen Brezll ^•••••••»•••••••••»••••••••••••••••••••••••«••* fa, Dlmltrloğlu, Dlamandl • Ka •tmişler, bütün dünyanın tanıdığı kan, Basrl M All, Tarık (Nacl) saboglu, Selahaddta, Sofyanldls, , incı dakikada Şerefin avut çizgisi valı ldarecllerl kabul ettlkten aonra murun tesirıle bir çamur deryası Brezilyanın bu raeşhur takımını hakNecdet Niyazl, Nacl (Can), Şe ClmblkaklB, Mlhoh» yakınlarından kafa ile yaptığı nefîs konuştu nt, Hüsameddln. Çetln (Nlhat) hahnı almıştı. h bir galebe ve 2 0 gıbi net bir Cocuklar lvl v» csnlı blr oyun oyGOLLER Serareddln (Kftâlm ' VASCO DE GAMA Hello Da bir ortayı kale ağzında yakalıyan nadılar Topu vakından taktb ettller. netice ile yenmişlerdir. Bu arada suMaçtan notlar ve goller paşa Dakika 19), Sofvanldla (B ', rlo, Haroldo, Laerte, Orlando, , Can, kalecinin yanından sıkı bir şut kazandık Her zaman b6Tle oynarlaraa nu da ilâve edelim ki Fenerbahçe Oyuna Kasımpaşalıların vuruşu ile Spor Dakika 28), Seraceddln • Adamlr, (D)alr) Vava (İela ağlara göndermekte ve ikinci gol her zaman kazanırız * •aflarında Lefter gibi klâs bir fut başlandı. Derhal rakip nısıf sahasma t (K Paşa Dakika 35) do). Plnga, Meneca, DJalr (Palerini de takımına kazandırmakta güç bolcu da eksik bulunuyordu. rerleşen Kaiimpaşahlar Beyoğluspor J HAKEM DEDt Kİ A. YÜCELMAN \ rodi) luk çekmedi. Brezilyalıların bir gun evvel BeşikMaçra hakeml S Oaran «Fenerbahçe kalesini tehdide başladılar. Iücivert • •••••< GOLLER: Bet» D 37 (K«ndl •••••••• Oyun da bu netice deKşmeden Fe son genelertn en lyl oyunlanndan bltaf karşısında gosterdikleri enfes stop k&leslne); Can D: 70 Beyazlılar hâkimiyetlerinin semeresinerbahçenin Vasco de Gama'ya 2 0 rlsln! çıkardı ve haklı blr gallblyet l*rı, boş yerlere pasları, Dıyagonalin Haluk SAN ni 19 uncu dakikada hiç de bekle ki bir karamboldan lstifade ederek kazandı* dedl. galebesile sona erdi. • güzel deplâsmanları; Fenerbahçenin »•••«»• ••••»•••medikleri bir anda gördüler. Sant Seracettinin kafasından galibiyete uVASCO DE GAMA eanlı ve adarn adama oyunu karşı ra yuvarlağmın önünden Kasımpaşa laştılar (Dk. 80). Ue sahadan çıkarılan Tanğın yerine Vasco de Gamalılann odannda f&rtında âdeta âciz kalıverdi. lıların kazandıkları bir serbest vuorta hafa Naci geçti ve sağ içe de Oyunun bundan sonraki kısmı iti| a blr gürültü yoktu. Velhâsıl Brezilyalıların, karalaruı genç basketbolcu Can girdi. ruşta Seracettinin çektiği çok düzkakış içinde geçti ve çamur deryaİlk defa kaflle rel«l Perelra Leal'ln ¥• denizlerın takımı dıye bahsettik gün bir şut, Surnopulosun kolları sında oynanan müsabaka da Kasımükrlnl sorduk» Fenerbahçenin futbol Bir baskı şeklıni alan Fenerbahçeleri Vasco de Gama'nın dünkü mağ nin hücumlarının bırinde 37 nci da klâ«ı çok güzel: Brezllvada blrtncl llg arasından kaleye girdi. Devre son pasanın Beyoğluspora 21 galebesil» Mbiyeti normaldir ve bundan dola kikada Vasco de Gama sol hafı Beto de üçüncü olabilecek blr takım Halarına doğru açılan San Siyahlı neticelendi. yt üzülmedikleri de muhakkaktır. Fenerbahçe genç futbol takımı dün keml nlç be&enmedlm Blz venllmegerıye kalecisine bir pas verdi. Kalelar beraberliği temin etmek için uğBrezilyalıların başladıkları oyunda ci Helıo topu tutmak için ileri atıl kendl sahasmda P T T futbol takı dlk. Fenerbahçe vendl M All, Can, rastılarsa da neticeyi değiştiremedifenerbahçeliler bariz bir üstünlük dı, fakat kösteklendi ve topa yeti mlle yaptığı bir ksrşılaşmaua 71 gallp Tlyazl, Hüsameddln. Nacl futbolcular Adalet: 5 Emniyet: 1 ler. kurmakta güçlük çekmediler. Üstüste şemedi. Top da köşeden ağları bula gelmlştlr F. Bahçe Hallt Neclp. Nec re santrahaf çok lyl ldller » AffTRENÖR FRENÇESKO* İkinci devre başladığı zaman Bejrapılan SarıLâciverd formalı fut rak Fenerbahçeye ilk golü temin ml Oktav, Mellh (1), Faruk, Tümay, Dün sabah Şeref stadında Adalet Mustafa (2) Brdofan (1), Yalçm, Ka«Böyle blr takıma yenlldlğlmlzden yoğluspor hırslı, Kasımpaşa ise ile Emniyet hususi bir karşılaşma bolculann hücumlarını Brezilya mü etti. ya (2) dolavı memnunum. Blze yalcız tebrlk Brezilya milli takımı kalecisi antrerunamia dafaası büyük bir zorlukla durdur 10 lık neticeye razı görülüyordu. etmek düşer Sağhaf. Santrahaf. SolDevre de böylece Fenerbahçelile yaptılar. LİZBON 8 (Hususi) Brezilya mıllî futbol takımı. buırun Fenerbahçe voleybol maŞa calışıyorlardı. Malum Bİstemle rin 10 üstünlükleri altında kapandı... Nitekim oyunun 73 üncü dakıkasında bek. Sataçık lyllerln lçlnde en lyl National stadında Portekiz millî takımıle kar§ıla«tLk. Cok çekistlk devreyi Mustafa (Emn.) ve Serlnin Fenerbahçenin güzel oyunu kar dller. dedl Kasaboğlunun sağdan ortaladığı totkinci devreye Brezilyahlar deği takıını, şampiyon ADE.VİR TUHAF TUHAF GÜLÜYOR m«li bir s«kilde cereyan eden bu maçı Brezilvalı futbolcular 10 • pu mükemmel bir kafa vuruşu ile lim (Adl.) in gollerile 11 beraber» üsında netice vermediğini görünce şik bir kadro ile çıktılar. Gene üs 10 DUn Teknlk Ünlversltede yapılan Sağaçık çok l«i sertüğe döktüler. kazandılar. Bu nlaçta Portekiz takımı daha zıyade mudafa^ya • kaleye sokan Sofyanidis beraberliği bitiren taraflardan Adalet ikinci deva^ya tünlüklerini temadi ettiren SarıLâ lklncl küme Toleybol maçlsrınd» Ünl bahçe lyl takım» lyl futbolcu. Fenerdedl. rede Ayhan, Turan, Selim ve Yılmaehemmiyet vereo bır oyun gösterdi. Brezılvalılar ise kendile l temin etti. Kitekim bu sert oyunua ilk kur civerdlilerın her akını Brezilya kale versite takımma hükmen gallp sayıiileKöşede oturan Plnga lual soranlab«nı Fenerfiahçe santrahafı Tarık ol si için tehlikeler yaratıyordu. rinden beklenen ovunu göster^medıler • Golü yiyince açılan LacivertBe zın ayağından 4 gol daha atarak salan Fenerbahçe jamplyonluğu garan. hızlı hazlı başını sallıyor «Hakem 4u. Bir çarpışmayı müteakıb Eedye ı Maamafih, Brezılyahlar bu devrede tllemlstlr. dlvordu Böyle hakem Brezllyad» ol» » • 4 » » » » M M » » » M » * * » « ••••»•••••••»•••••••••••• yazlılar, Beyoğluspor kalesi önünde hadan 51 galip ayrüdı. ^ ııııııııımmıınıı ııiHmıtM>mr'iııı,i"iıtmıılllıımmnm«« F. Bahçe, güzel bir oyunla Vasco de Gama'yı yendi: 20 Vasco de Gamalılar maçtan sonra dediler ki: <(F. Bahçe, Brezilya birinci liginde üçüncü olabilir» Kasımpaşa dün B. Sporu 2 1 yendi Haftanın yegâne profesyonel maçında Brezilya, Portekizi 10 yendi t Fenerbahçe genc P.T.T. yi 71 yendi CildiuijİH taTeliai kendİHİri tevdizıı 0 0 d i V 1956 11 aded Ytltnda "Makyajh manzarası göstermeden' Amar\,bu banyo ne kadar pis ve ydq\\! Ömür Boyunca Aylık Gelirı (Bir şahıı için tutan 120.000 lirayı aşabilir) 44aded U n t u t B n n d a ŞAYANI HAYRET BİR TEN ıaze ve cazlp harikulâde Mr ten • Makıyajı hatırlatan tuç bir sey olmadan .. O kadar ınce ve hafıf bir pudradır la hakikaten cıld üzerinde gorunmez. Güzelliğinızın temamen tabil olmadığım kimse ıddıa edemez. Bunun sırn. Tokalon pudrasının yenı bır Havalandırma» usulu sayesınde bazırlanmış olmasındadır Arük parlayan buruna rastlanmayacak ve sık sık pudralanmak ihtıyacı hıs olunmayacakttr. • Havalandırılmış • Tokalon pudrasını hemen bu gunden itibaren tecrübe ediniz. Tenıniz terütaze kalacaktır Y I M ne kadar îyı ve çabuk lemiüler! tkt r> katfim olmakla <n »• çocufel»nraım bakımı İle meşgul oiup ket>tflnlzi Ihmsl etmeyiniz. Bu hal, bl> eck felâketlpre sebeb olabilece^inl ner gun hayatta gbrüyorsunuz. Haratınızın erkegı her ne kadar faallyetınıze. sadakattnize hayran otnyor•a. cazibenmn ona tesir etmesin* de candan Ister Cıldımzden.lâyık oldugı. tbtımamı esirgemeyiniz POND S KREMLERİ uaıml «u rrtte talhık edildiğı takdırde yüzünuzün daimt gençlıgini mnhafaza «(• meyi teahhut eder Geceleri yatma<5an evvel PON'D'S COLD Kreml ile yüzünüze masaj yapınız, Bu krem ci>iin mesamelerine kadar nüfuı ederek eildi makiyaj ve tozlardan temizîer POND'S VANİSHİNG Kremi gündütün istımal edilır Bu kremden yüzünÜ7e ınce bir tabaka sürdükten sonra makiyajınız için müsaıt bir zemln h» Brtanır Aynı zamande cüdıoizi dış tarirdpn,toz,güneş verüzgârdan korur Mesken Kredisi Aynca 399 POND'S Odasından: BOyOk TOp 2 5 O K J > KOçQh TUp 1 2 0 K ı > 2 2 OtOOO PARA Uratutannd * İKRÂMİYELERİ Talihînizin sizi bulabilmesi için siz de en az 100 liralık bir hesab açtınmz. ANKARA İSTANBUL IZMİR BURSA \ğf KM her şeyi bozmadan W I P l ve çabukça temiıler *V 499/6151 Istanbul Sanayi Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdörlüğânden: Arşiv Dolabı Yaptırılacaktır 1 Müessesemiz arşiv dairesl içln yenl yaptınlacak arjiv dolablan kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmugtur. t Birinci maddede sözü eecen dolablann keşif bedeli (22.280.40) lira muvakkat teminatı ise fl671.) liradır. 1 Bu işe aid ihale evrakı ve resimler (10) lira mukabilinde müessesemiz alım grup 7. şefliğinden alınabilir. 4 Eksiltme 11 nisan 1956 çarşamba günü saat 15 te müessesemizde teşekkül edecek komisyon tarafmdan yapılacaktır. Taüblerin kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar müessesemize vermiş olmalan veya zarfların müessesemiz girij holündeki teklif kutusuna atmalan lâzımdır. • Bu ije taüblerin bir taahhüde assari (30.000.) liralık emsali ahşab tesisat veya mobilya işinin taahhüd ve ikmal ile bunların kabullerini yaptırmi5 olduklarına dair vesikalannı 1956 vılı Ticaret Odası vesikasını kapalı zarf Içine koymalan sarttır. 6 Müessesemiz ihaleyi lcrada serbesttir. (4038) İKurtuluş tramvay caddesl üzerinde 50.000 55.000 liraya bef odalı Oda Meclisi kararile 5590 sayılı kanun hükOmleri dahilinde (Teneke ejya lmâlcileri) grupu teşekkül etml^tir. Mezkur grupun meslek komit* »eçiml 29.4.1956 paMr Künü Odamızda yapılacaktır. Bu grupa dahil edılerek seçmek ve seçllmek vasfını halr olanlarm listesi 9.4.956 ilâ 14.4.956 tarihleil arasında Odamız ve İstanbul Ticaret Odası methallerinde asılacaktır. Hâlen Odamızın başka gruplarma dahil bulunup imalât bakımından bu grupa geçmek istiyenlerin mezkur listeleri tetkik ederek itirazlan olduğu takdirde 17.4.956 günü saat 18 e kadar Odamız seçim kurulu başkanlığına yazı ile müracaatlan lüzumu ehemmiyetle llân olunur. (4229) SANAYİCİLERİN DİKKATİNE Kurulmuş veya kurulacak her hangi bir fabrika mamullerinin münhasır toptancılığuıı yapabilecek, Türkiyenin her yerinde teşkilâtı olan bir firma teklifler bekliyor. Sermaye de koyabilir. P.K. 252 Beyoğlu ÖKSÜRÜĞÜ ECNEBI BIR Hava Volıı Şirketi Daktllo ve yolcu servislnde çalışacak genc blr bayan aramaktadır. tneüizce, Fransızca ve Türkçe lisanlarına vakıf olmau »arttır. tHavayolu» rumuzu Ue P.K. 176 İstanbul adrealne Um malumat vererek ve yenl bir resimle tngilizee olarak yazılması. Osmanbeyde Satılık ARSA Hâlen on odalı olan ve iskâne elverişli dört yol ağzında bulu nan KONAK SATIUKTIR. Ankara Cad. 47 No: Şakir Ahmad v« Şevk«t bcykr* mü raea*t: T»lrfon: 2334S9 229200 K£SER (CZANELERDt BULUNUfl MutaTaant kabul edUmez. Mfiracaat: Her Kün «aat 91B m kadar Tel 48 78 15. Satılık Apartıman Daireleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog