Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Vadeli tasamrf heuManAi her ay bir ücrtmiye çekilifi, her çekflişte 20 talihliya DEMiRBANK aylık gelir umhuriyet 31 iııcj fü »J> U.357 niRUCUSU : YUNUS NADf TOfnf T» mcJrtab adr«ri: Cumhuriyet îstanbul Poata Kutusu tıtaobul No 148 Tdttanlar: Omuml Saatral Numaran: 224298, Yıa tsleri: 224299, Mabaa 22429) ÖYLE BİR HİKÂYE Dunyanm «a ünlü küçük hikayecial sayüan Anton Çehov'un bir kaç da kısa romam vardır. Bunlardan biri olan bu eser, son yüzyıl Içinde fransızcaya çevrilen en güzel on eser arasmdan seçilmiştir. Nihal Yalaza Taluy'un kalemils dilimize kazandınlmış olan bu nefis eseıi, Varlık Yayınevi 1 lira fiatla yayınlamıştır. Cuma 9 Mart 1956 Başbakan Izmirde Beklenen Nutkunu Ver Menderes "basına çatmıyorum,, dedi, fakat nutkunun dörtte üçünde basına çattı ıı "Bu gazeteler demokrasi devri matbuatı olmak vasfına sahib dejildir» Menderes, basını, hakikatleri tahrif etaek, D.P. iktidannı alaşağı etneyi döşümaekle suçlandırdı, hayat pahalılığı bulannadığını, sabahın yakın olduğund söyledi, nihayet bütün târizlere, taarruzlara karşı gulerek istikbaldeki mesud gnnleri beklediklerini anlattı ingiliz Nazırının ziyareti Ziyaret prograou dim belli oldo Bağdad paktma iştirald Içhı Ingiltere tarahndan vald talebi reddeden Amerik». nin ba bareketi Ankarada naail karsılandı? TcMoto CUMHURİYET. İsalr İaUnbul tmMe Atattrk hcykdl ynanto taumbm Knufeı »eyda»d«M halka Mtrt edJror îzmirdeki nutuk ve "Seçimleri öne aldıracak miting intıbaları sebeb tasavvur etmiyorum" tzmir I (TclefonU) DP nin bugün vaptığı miting bu partinin simdiye kadar İzmirde yaptığı açık hava toplantılarmın hiç süphe vok ki en sönüğü oldu. Gerci otobüsler ve trenler iki ıründür civardan kalaballk kafilel«ri İznüre tasımıvor değıl ama ne hikmetse gelenler sehre varırvarmaz eriyip daftılıverdüer. Miting saatinde Cumhuriyet meydanındaki en hararetli partizanlar bile kalabahğı tahmin icin münakasa ederlerken suallerini (5 bin mi 8 bin mi?) seklinde soruvorlardl. Halbuki bundan bir evveiki mitingte (1954 de yapılmıstı.) sual gu idi. (50 bin mi 80 bin mi?) 80,000 den 8.000'e! D.P. Meclis Grupu Başkanı Anialyada, envestisman politikasından ve Amerikan yardımından da bahsetti Ankara 8 (Tatafonhı) lngUter* if îileri Bakanı Sir Joha Selwya tzmİT, I (Hususl surette giden arLloyd'un memleketımizl ziyant kadasunız Mehmed Said bildiriyor) programı bugün belli olmuştur. Cumhur Başkanı Celâl Bayar ile Bas11 mart pazar gttnü saat 12.45 te bakan Adnan Menderes, bu aksam •ehrimize gelecek olan lngiltere Dıa Ürdnn Kralı Hüseyln, ordasanaıı yenl Arab KomoUu caat 17,30 da beraberlerinde Izmir Arkast Sa. 5. Sü. 7 de mületvekilleri olduğu halde Zf vaGeneral RadJ tnnab ile blr arada puru il« sehrindze geldiler. Cumhuriyet meydanı rıhtumna jranasan yapurdan inen Cumhur Baıkanı ile Başbakan, meydanda hazırl»nmi| olan kürsüye gıderek evvelâ kıaa birer konusma Ue halka teşekkür ettiler. Meydandan aynlmak uterlerken mıtinge istlrak edenler, Menderesin yeniden konuşmasını ısrarla istediler. Bu suretle 10 dakıkahk blr fasıladan sonra Başbakan günlerdenberi beklenen siyasi konustw»«ın», meydanı aydınlatan iloresan lambalarının ısığı altında saat 18,0? te baslıyarak 19 a kadar devam e'.tL Nntak, 55 dakika sürdtt Menderes, 55 dakika süren konusmaaı boyunca basına hücum ederek, basının D. P. iktidarını yıkmak az minde olduğunu ileri sürdü. Bundan sonra matbuatm hakikat • Bağdad 1 (a.a.) Irak Basvekili belirttikten aonn ftmlan Uâv» «*tari tahrif ettiğini söyliyen Meuderes, Nuri Said Pasa bugünkü beyanatı mistir: «Ecumle dedi Id: sırasında, pek yakında mühim hâ« Arablar içln aaıl muhlm olan Arkası Sa. 5, Su. 1 de diselenn vukua geleceğini haber husus tsraeli n* zaman yanebıl*verdikten sonra sunlan ilâv» «t ceklerini bilmeleridir.> miştir: Irak Basvekili diğer taraftan İnc 10 güne kadar Arablarm te giliz Dı» lsleri VekiU Selvryn sanüdü kuvvetlenecektir Bu devre Llyd'un ryaretinin, bilhassa diger zarfında Arab devletleri, bilhassa memleketlerdeki temaslanndan son Irak ile Mısır arasında, samimi mfl ra çok büyük bir ehemmiyet k»nasebetler tesis edilecektir. Bu 10 zanacajhnı haber vermistir. gün içinde bir basın toplantısı terAmerikanm rarthnu tibliyerek Arab devletleri arasmLondra 8 (R.) Birlesik Araedaki işbirliği hususunda izahat verika Savunma Bakanlığı, altına receğim.» Amerikan deniz filosunda vazife Irak Basvekili, Arab lejyomı ku görmek üzere Akdeniz bölgesine mandanı Glubb Paşanın azline te 1500 deniz piyadesi gönderileceğini mas ederek bunun tamamen Ür açıklamıstır. Amerikanın bu kararı dünün iç işlerinl ilgılendirdiğini Arkast Sa. 5, Sü. 7 de "Ortadoğu çok mtthim hâdiselere gebedir" Böyle söyliyen Irak Baş bakanı, 10 gün içinde Arablar arasında tesanüdün kuvvetlenecegini bildirdi Dolmak bümiyen meydan Cumhurreisi Bayar ile Başbakan Menderesi getlren E«e vapuru bilindiği gibi ilk tecrübe sefenni yapmakta idi. Bu seferter her halde gemilerin birçok vasıflarile birlikte muhakkak ki âzami süratlerini de denemey* vesile verır. Halbuki bugün aksi oldu ve Ege körfeze «irişinden rıhtıma vanasmasma kadar eecen zaman zarfında ealiba asgâri süratinin ne olduğunu tecrübe etti. Sahilde bekliyenler bir ara ârızadan süphelendiler. hakikatte bir ânza olduğu muhakkakdl. Ama bu vaourda değil, mitinsin vapılacağl meydanda idi. İs verlerinin dağılma saati de gelip gecivor, fakat İzmirin bu tarihl meydanı bir türlü dolmak bilmivordu. «Hükumetin envestisman politikasını en büyük heyecanım ile taj vip ediyorum. Zıra memlekette ıkı senelik bir sıkıntımız kalmıştır. Bilâhare geçecek zaman hergün Türk milletini refaha doğru götü recek ve on sene sonra noemleketin çehresi tamamen değişecek ve memleketimiz de tahayyül edildiğta den daha büyük bir refaha kavugmuş olacaktır.» Amerikan yardımı Doktor Burhaneddin Onat bilâBilâhare memlekette duyul hare Amerikan yardımına temas makta olan iktisadî sıkıntılara te ederek ezcümle şunlan söylemişmas eden D P grup reisi sunlan tir: söylemi$tir: Arkası Sa. 5. Sü 8 de Antalya. 8 (Telefonla) Demok rat Parti Meclis Grup başkanı Dok tor Burhaneddin Onat bugün yap tığı basın toplantısında muhtelif mevzular hakklnda konuşmus ve gazetecilerin sorduğu sualleri cevablandırnustır. Bu arada seçimlerin öne alınıp alınmıyacağı mevzuundaki suali grup reisi föy le cevablandlrmıştır:, , , «Seçimleri öne aldıracak bir lü rum ve sebeb tasavvur etmiyorum.» Nakarios'nn yardımcısı tethişçiliği takbih etti Kireniya metropolitini, sozlerini geri alman için sdoştınyorlar, Makarios bu beyanata çok sinirlencS Lefkoşe 8 (R.) Makarios'un yar dımcüarmdan olan Kireniya metropolidi basına verdiği beyanatta, tetçiliği takbih etmiştir. Metropolid, her türlü jiddet harekeü aleyhinde olduğunu da ilâve etmis, (EOKA) tethisçi cemiyetiıün kötülük ettiğini belirtmistir. Bu beyanat, Makarios'u ve etrafındakileri sinirlendirmistir. Daha bir kaç gün evvel Makarios, şiddet hareketlerine devam edilmesini, tethişçiliğin genişlemesini istemişti. Şimdi Makarios'un adamlan Kireniya Metropolitliğinl sıkıstırmakta ve sozlerini geri almasını temine ç»lışmaktadırlar. Kirenlya Metropolldinin bir tekzib neşretmesinl de taleb etmlşlerdir.. Makarios yann Atinaya gidecektir. Tunan Krah nt irmiş? Atina 8 (R.) Yunan Krah diği beyanatta, Kıbrtsın tngiliz idaresinden kurtulaeağını v« Yunaniıtanın idaresl albnda «istiklâlo kavusacağını söylemiştir. Kral Koredeki Yunanlı askerlerin de Kıbns için (D» çarpıstıklanndaa bahaetmistir. AMEBİKAOA SEÇİM rBOPAGANDASI Bu kasım »yınd» yapılacak elan Kcnel Joçjnler lfin fimdiden kampany» baflamıı bulunmaktadır. YukarıdaM resimde, E!senhower v« partlsl İçln propaKanda yapan blr kadm v* parttnln fembolü elan ftl rssm1 11* süslenmls elbisesl gttrulmektedlr. Partlnln kadınlar kolu bu elbiselerden «a btnlcrc* hazırlamıstır. Onların yazdıklarına inanmıyoruz! Gemi vanasırken halk eüvertede bulunan Bayar ile Menderesi alkışlamağa basladı. Tezahürat arasında vükselen ilk aes su oldu: (Bir onların vazdıklarına inannuyoruz.) Başbakan bu söze RÜlerek mukabele etti. Ama bövle bir törende Din mevzuunda da konuşan Budakoğlu: «Onların zamaJlk olarak bu sözle istikbâl edilmekten kim hoslanır? Nitekim az sonmnda Kuranı Kerim okutmak yasaktı. AHaha şükür ra mikrofon basına Relinoe o da sözü matbuattan açtı. Ve hatta bu bugün öyle bir durum yok» dedi arada yarınki gazetelerin mansetini de verdi. «Bakın. dedi «öreceksiniz yarın» Adnan Menderes matbuata »iddetle çattı» diyt manset Balıkesir 8 (Telefonla) Basta lefete hücumlarda bulunmuştur. koyacaklar.» Muhalefetten onlar diye bahseden Ziraat Vekili Esad Budakoğlu olIyi ama bu mansete de mi inanınıyacağız? duğu halde 7 mebus ve D.P. Baş Vekil, «Yaptıklan hareketler vakanı bütün kazaları dolasmaktadır. tanperverlikle kabili telif değildir. Dün de Bigadiç kazasına uğramış İktidan beceremediler, muhalefeti Basbakan ilk önce konusmaSa pek istekli değildi. Nitekfan Ba lardır. Burada tellâl vasıtasile top de kötüye kullanıyorlar. Fakat vayardan sonra o da birkac cümle ile tesekkür edip kürsüden avrıltiı lanan halka hitaben yaptığı konuş tanm yüksek menfaati namına icab Arkası Sa. 5. Sü. 7 de mada Ziraat Vekili bilhassa muha eden tedbıri alacağızB demiştir. Din mevzuuna da temas eden Vekil, şunlan söylemiştir: Ziraat Vekili de Bigadicte Mohaleiete hücum etti AVBLPALI GÜZELLEB Avrupa güzellik müsabakasına iştirak edecek olan namzedler Pariste toplanmış bulunmaktadırlar. Yukandaki resimde bunlardan bir kısmı eörülüyor. Mehmed Taşkesen dün de bulunamadı Katffi d e geçirecek emniyet «ensablanna para ikramiyesi verilecek; dnaya polis teşkilâtı da donundan haberdar edildi Güneş batiı, nutuk devam effl Ordu cezaevinde kanlı bir hadise oldu Mahkumlar iki grupa « Onlar zamanmda Kur'anı Kerim okutmak yasaktı, Allaha ayrılarak dövüştüler, şükür buçün öyle bir durum yok2 kişi öldü, 9 kişi tur.» Mekki Said Esen de Hürriyet yaralandı Partisini 2 numarah Halk Partısi olarak vasıflaîidırmış ve «Sakın Ordu 8 (Telefonla) Bundan onlâra ınanmavm. Çünkü, şefleri iki ay evvel Orduda bir lokantada Inönüdür» demistir. iki kişüıın ölümü ile neticelenen bir cinayet, dün Ordu hapisanesinde büyük bir arbedenin çıkmasına sebeb olmuştur. Hâdise şudur: Hasan Şimşek admda 12 yıla mahkum 25 yaşında bir genc. dün gece Ordu hapisanes.nde. kendi köyünden iki kişiyi öldürmüş olan ve sava tarafmdan idamı istenilen Hamdi ve thsan isimlerindekı ki hasmı ile kavgaya baslamıştır. Mah tanlr 8 (Telefonla) Ege Üni kumlar derhal iki grupa aynlmifAKADEMİNtN BALOSU Güzel Sanatlar Akadenüsinin an'anevl balosu ew«lki aece Taksm. versitesinin açıbs merasiminde bu lar ve hapisane içindeki bölmeleri Beledije Gazinosunda •erilmistir. Vall v Beledlve Reis vekili Gökayın da hazır buiunduSu balo ook lunmak üzere bugün sehrimize ge kırarak kanlı bir dövüşe baslamış Arkası Sa. 5, Sü 2 << J» Arkası Sa S, Sü. 7 df aeçmistir. Resimdt, Vallyi ve d*vetlilexd*n bir lrımmmi enteresan kıyafetlenle törüyonuııu». Sebze ve meyve pahalılığına sebeb ne imis? Toptancı esnaf aynı sayıda kaldığı halde perakendeci esnaf yüzde bin artmif Adüye Veküi İzmirde hastalandı Şehrimiz müstahsilleri, bugune kadar hava durumunu gözönüne alarak ve tecrübelerine dayanarak, mühım bir tabii hâdise olmadığı takdirde bu yıl mahsulün bol olacağını bildırmislerdir. Mahsul bollugunun tehrtmizdekl fiatlara ne derece teair edeoegl mrr zuunda Meyva T* Sebze l»n*u D«r neği başkanı Ibrahlm öugelir fan< lan »öylemistir: Jaudarma mi. katalia B«kJxk«r hiiUnerinden knctığı kamvı trosteriyar Arkası Sa.. 5, Sü. î d* •<(Yozvn 5 inci tahifemızd*)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog