Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

31 inci 71] sayı 11.356 u m h u r i yet RURUCUSU:TUNUS NAD! Ttigrat v* mckteb «dnrf: Crjmhuriy«t trtanbul Posta Kırtuau tstanbul No M8 Tttafoolan Omaml S u k ı l NumaraM: 224298, Y«n ljleri: 224299, Mabaa 2242&1 Taşralı Kız Günümuz İtalyan romancılannın en ünlüsü olan Alberto Moravia'dan şimdiye kadar dilimize bir kaç eser çevrilmiştir. Ancak hep satış gözetilerek yapılan bu tercümeler bu yazarm gerçek kişilığini gösterraek bakımından zayıf kalmıştır. Varfık Yayınevi onun birbirinden güzel büyük hikâyelerinden bir kaçmı güzel bir tercüme ile sunmuştur. Fiatı 1 liradır. Perşembe 8 Mart 1956 Bugün Ege vapurunun İzmire muvasalatı saâtlerinde D.P. açık Ürgüblünün sotı Kıbns durumu hakkmda hava toplantısı yapılıyor, Menderes burada beklenen nutkunu söylîyecek dün geceki demeci: "İnşallah itidal ve İçin haztrlanan sabrımızın mükâfatııaı göreceğiz" dövizlerde: «Memleket Londra Büyük Elçimiz ar ve İzmire harçket ettiler ansızın Istanbula geldi Açıl Kilit fc»Hrnımp«mı 15 kuruş için baltahyanlar bize tercümao olamaz.», «İkJ yuz kuruşluk ıspanağı satan da, yediren de Türktür.» gîbi ibareler dnmnyor eçenlerde, Devlet Bakanj Emin Kalafatla gorüsüyorduk. Söz, dönüp dolasrp bizdeki basın rejimlne geldi. Kendine pek güvenir bir adam edasile Knlafat benden fa •orunnn cevabını ivedl: Türkîyede basın hürriyeti fok mudur? Sayın Emin Kalatefa gu eermbı Yerdmı: Fıien bizde bngtin en 1leri demokrasileri bile aratnuyacak bir basın hürriyeti bulundağunu *öyleyebiliriz. Fakat hnknkt bir temele dayanmadıkea, bütiin hiirriyetier fibi, bu hürriyetin de varhğını vunmaya imkân yoktnr. Bn kona üzerinde fereği kadar durmadığımız için eevabunın vimli Bakanı ne dereceye kadar Bavar ve Menderes dün Ere vaDmrunda. beraberleHndeki levat ve te«yie «elenlerden bir kısnule birlikte tatmin ettijini bilmiyonım. Bakana kısara artkladığım düşfinceye yürekten inanmıs. bir adam sıfatile bnrada o davayı biraz daha dejmekten kendimi alamıyacajpm. Gerçekten dört aydanberi yurdumuzda fi'lî bir basın hürriyeti bulunduğunu Inktr edemeyiz. Yürürlükteki kanunlara ve sıkıyönetim Maresine rağmen gazetelerimiz istedikleri gibi yazıp çMyor, iktidara cesaretle hücmn edebiliyorlar. Çok değil, daba geeen jrcl bir kedifare nüktesi yüzünden yazarlar hapse atıltp saçlan diblndcn kesiürken, şhndi pek ağtr teakidlere bi!e taharamnl edflmekte, Mmseye ıçözünün Ustünde kasın var detunemektedir. «Demokrat Partiyi altı yılhk lcraatımzla tam bir Bn, neden böyle ohuktadır? OrÇakırbeyli çiftHği idaresine döndürdünüz. Tiirk münevtada mevznat bakımından değişmiş veri nazaruıda siz siyasî hayatı, fitiline sarmı; lâmba bir şey görmüyoruz. 6334 sayılı kamisali, tükenmekte buhınanbir parti reisi mevkiindeslniz.» nun ise hâlâ yürürlükte. tspat hakkı ise hâlâ kabul edilmedi. Hâkimler ttminatı ise gene eski halinde. Ankara T (Telefonla) D. P. OeDemek ki değişen, sadeee hükunel ldare Kurulu tarafından partiden metin psikolojik durnnmndan ibaihrae talebıle müşterek haysiyet direttir. İş basudakiler gazetelere vanına sevkedilen ve yazılı müdafaaAnkara T (a.a.) Kalifiye eleman sııu yapması için kendisine cums fükarsı ne hikmetse bir müddetür nüne kadar mühlet verilen DP. Kas yetijtimıek gayesile İşçı Sıgortalan daha müsamahalı davranmaktadırtamonu miUletvekili Ziya Teraıen, Kurumu Ankarada bir yetiştirme lar. Bu psikolojik an yann geçer de divana müdafaa göndermemeğe karar kursu açmağa karar vermiştir. hava yeniden karanrsa, en ufak vermiş ve bu hususu bir yan üe bil Kurslar üç sınıf halinde smıflandırılvesileler yiizfinden gazeteeilerin ge Arkast Sa. 5, Sü. 7 de dirmiîtir. ne hapisaneyi boylamalan, caseavDivana fonderilen jrazı aynen jS lak bir kafa ile demir eubuklar arledir: dında <ile doldurmalan. ohır olmaz «OJ>. Başkanı Bay Adnan Mendesebeblet yüzünden aylarca hapis, rese hitaben yazdığım ve basına tevbinlerce lira para cezasına çarptınlcih ettiğim açık mektubumu ekli olamalan işten bile değildir. Psikolojik rak sunuyorum. Müdafaamı Adnan an dediğimiz ruh hali kanunla, yaBeyin mahkemesine karşı değü umuhud mevsimler gibi mnntazam faml efkâra kar^ı yapmayı daha uygun •ılarlarla değişen bir şey olsa idi, buldum. Çünkü. rulüm olan yerda •Itı ay yaz. altı ay kış kabilinden müdafaa mümkün değildir. Saygüamemleketimizde «şu kadar müdrımlaj det basın hürriyeti var, şu kadar Ziya Tennen (Arkan Sa. 5. Sfl. 7 de) müddet de yok» der ve bn münarebpli hürriyet sistemine bünyemizi uydurmaya eahşırdık. Halbuki psikoloiik an, adı üstünde her an dejrişebilir. Büyük Elçinin gelifi, Ingiliz Hariciye Nazınnın Ankara seyahatile ilgili Londra Büyük Elçimiz Suad Hayri Ürgüblü dün gece saat 21,30 da BEA. uçağı ile Londradan teh rimize gelmiş, Yeşilköy hava alanında akrabası ve dostları tarafından karşılanmışür. Büyük Elçi dün gece kendisil* görüsen bir arkadaşımıza, bu ant seyahatinin sebebini ju şekılde anlatmifttr: c Bildiğiniz gibi, martın 11 in, de tngiliz Hariciye Nazın memleketimizi ziyaret edecek ve Türk hükumetile temaslarda bulunacakhr. Bu müzakerelerde benim de ha nr bulunmam için talimat aldığım dan memlekete geldira. Yann uçakla Ankaraya gideceğım. İngiliz Nazırile Ankarada yapılacak görüsmeler için Hariciyeml» tarafından hazırlanan nızname hak kmda hiç bir malumatım yok Bununla beraber, her iki memleketi alâkadar eden meselelerin müzske Arkast Sa. S, Sü. 5 te Cumhur Başkanı Bayar, dün Harb Akademilerini ziyaret ettikten ve öğle yemeğıni orada yedikten jonra ıaat 16 da, Denizcilik Bankasının yeni •Ege» vapurile İzmire hareket etmisür. Cumhur Reisınin beraberinde, Başvekil Adnan Menderes, Adliye Vekili Prof. Hüseyin Avni Gdktürk, B. M. Meclisi Reij vekillerinden İhsan Bac ile bazı mebuslar da bulunmaktadır. Galata nhtunında Devlet Vekili Emin Kalafat, Sıhhat Vekili Nafiz Arkast Sa. 5, Sü. 1 de | Londra Büyük Elcimiz Suad Hayri Ürfüplü eai ve oilu ile birlikte Partiden çıkarılmak üzere olan D.P. mebusu, Menderesi şiddetle itham ediyor İşçiler için yeni hastahaneler Eden, Amerikanın Bağdad Paktma iltihakını istedi Londra, hükâffleti Ortadoğn hâdiseleri etradnda müttefikleri ile istişarelerde balunuyor Ziya Tarmen, haytiytl divaaiM yazılı •fidafaanam» yollamamaya ve mSdefaMim ımmî sftâra fcarsı yapmağa karar ~ Sanayi işyerleri haftanın 7 günü açık kalacak İcra VekiHeri Heyetinfaı kararı şehrimiz işçileri arasında iizüntü yaratü Vekiller Heyeti, sanayi iş yerlerinin hafta tatilinden istisnasma karar vermiştır. Küçük, büyük bütün i» yerleri haftanın 7 gününde de açık bulundurulacaktır. Gene bu karar gereğjnce, Museviler cumartesi günleri, müslüman Arkast Sa. 5, Sd. lde Londra 7 (R.) Bugün Avam Kamarası, Ortasark hâdıselerıni müzakereye başlamıştır. Hükumet adına konusan Nutrıng, Ortaşatkta Ingiliı pohtikasının Bağdad paktına ve 1950 (Üçlü beyannamesi) ne bağlı bulunduğunu kaydetmis ve demiştir ki: « Glubb Paşanın azli üzerine Ingiltere, müttefikleri ile temaslara girişmiştir. Bu temaslarımız sona ermeden her hangi bir karar alacak değiliz.» Londranın, Amerika ile yakından temasta bulunduğu anlaşılmak tadır. Nutting, Amerikanın da Bağ dad paktma süratle katılrnası lüzumunu ileri sürmüştür. Hükumet sözcüsü, muhalefetin bu meselede takib etmekte olduğu siyasetin gayet tehlikeli olduğunu söylemiş, bundan vazgeçmelerini tavsiye etmiştir. «Ürdüne yardımı kesin!» Muhalefet adına konuşan fşçi Partisi lideri Gaitskell, Glubb Paşanmn azli üzerine Ürdüne senelik 9 milyon sterlinlik yardımın derhal kesilmesini ve İsraele silâh sevkiyatı üzerine konulan ambargonun da kaldınlmasmı istemiştir. Siyasi çevreler, Basbakan Edenin, Ba$kan Eisenhower'e bir mesaj yolladığını ve Amerikanm Bağdad paîctıria istirakini taleb ettiğini töylemektedirler. Washingtomın görüşü Washington 7 (R.) Bugünkü basın konferansında, Glubb Paşanın azlinin küçümsenmiyecek bir hâdise olduğunu ve bunun tehlikeli sonuçlar yaratabileceğini belir ten Başkası Eisenhovver, Ortadoguda tehlikeli durumun derhal Birlesmiş Milletleri harekete geçirmesi lâzim geldiğini söylemiştir. tngiliz • Amerikan menfaat çarpısması Londra 7 (a.a.) Daily Maü şrazetesi bu sabah bir makalesinde föyle yazmaktadır: cingiliz ve Amerikan petrol men faatlerinin çarpısması bugünkü du rumuıı en kötü veçoelerinden bkidir.» Gazetc şöyle devam ediyor: «Bir nlza çıkarmak istemiyomı ve igbirar da giitmüyoruz, bu kere daha sunu belirtelim ki, bu konuda tngiliz Amerikan tesanüdünün eksikliği davamıza en büyük xaran Arkast Sa. S, Sü. 4 te TürkJapon tîcaret anlasması Ankarada yeni vesikalar fnrcatendı, 1953 ticaret anlasması uzahldı Ankara 7 (a.a.) Türkiye ile Japonya arasında mevcud 8 şubat 1955 tarihli ticaret ve tediye anlaşmasının hükümleri çerçevesinde bir müddettenberi Ankarada yapılmakta olan IArkasn Sa i Nı i fe) Bn şartiar altmda ise basın hürflyetinden söz etntek saym Kalafat danlmasm ama her yiçitin bafarabileceği kadar kolay değildir. Konnjrn biraz genişletip de ÜniTersite barmısızlığı, hâkimler teminatı, memnrlar statüsü, seçun güvenliği sribi hoknk devleti şartlannı meydana «retiren öteki müIzmlr, 7 (Telefonla) Hürriyet Par esseaelere de bir göz atacak olnr tisi Genel Başkanı Fevzi Lutfi Karasak, onlarm da aynı kararsızbk osmanoğlu, dün gece geç vakit otoiçinde bocaladıklarmı görürüz. Bir mobille şehrimize gelım^tir. Fevzi Lutfi Karaosminoğlu, bugün NADİR NADİ akşama kadar il merkezinde muhte(Arkast Sa. 3. Sü. S te) lif parti işlerile meşgul oimuştur. Hürriyet Partisi Genel Başkanı İzmire vardı Karaosmanoğlı, Menderesin yapacağı konaşmaya, gereMrse cevab vareeek Şark vilâyetlerinde D.Pteşkilâtmda huzursuzluk SarsınfiRin onlenmesi için Pari IfitBtl Merkezine miiraeaaütr yapıliı Genel merkezin* muhtelif mftract atlar vaki olmus ve teskilâtın geçir diği ciddl sarsıntuun önlenmesi için parti ileri gclenlerinden birkaçının Şarka göndeıilmeti iaten miştir. TAKMA SAKALU DS\XET RE1Sİ ADAY1 Amerikada 1952 »eçınünd» Demokrat Partinln Cumhurba;kanlı|l adayı olan Adlai Steveıuon. 1936 ıeçlmind« de aday olmak İçin partisi Içinde prapaganda gezil«n yapmaktadır. Yukandaki rtslmde, propaganda konuf majını yaptıktan »onra bir cemıyetin kendisine hediye ettıgi sakalı takan Adlal Stevenaon göruljnektedır. Acabt bn Mücal. Stevenson'a sozü daha fazla dinlen&ın dıye ml venldi dersınız?... Ankara, 7 (Telefonla) D.P G« Bugün Parti merkezinde kendisile nel İdare Kurulu «ark vilâyetleri goruştuğüm Genel Başkan, Başbaksn DP teşkilâtlarında son zamanlarda Adnan Menderesin yapacağı iiyasi görülen huzursuzluk ve istifaların konuşmaya cevab verip vermeme hak KI2IL ÇİNIİLERİN GEBİ VERDİKLERİ EBİMİZ Bir senekmda henüz bir kararı olmadığını denberi isml «kayib» lar lutesinde bulunan Kore savas birliğimize sebeblerini araştırmak ve bu hususta bir rapor tanzim etmek üze büdirdi ve bu arada, Menderesin ko Arkası Sa. 5, Sü. S de mensub er Necati Öztürkün nihayet Kızıl Cinliler tarafından iade re Elâzığ milletvekili Ömer Faruk edildigini bildirmistik. Yukandaki resimde mübadeleyi müteakıb Ne Sanaç'ı parti müfettisi olarak vazi cati Oztürk, Binbası Süreyya Yonderin yanında hürrivetine kavu felendirmis ve ilk merhalede Vasurken Rörülmektedir. na göndermistir. Vandan aonra Bitlis Te Tunceli vilâyetlerine de gidecek olan Omer Faruk Sanaç bazı partililerin DJ" den ihracı yüzünden vuku bulan huzursuzlukları önlemeğe çalıçacak ve şark vilâyetlerinin teşkilfi tını yeniden organize etmeğe gayret edecektir. Diğer taraftan verilen maluma Aramalara rağmen ele geçirilemiyen Taşkeseni bir ta göre Şark vilâyetlerinden D.P Katil Mehmed Taşkesen Bakırköyden nasıl kaçtı? iddiaya göre karısı kaçırdı, fakat kadın tekzib ediyor bunu Krar hâdisesinin tahkikatma el koyan Emniyet 2 nci şube müdürlüğü, dün, Mehmed Taşkesenin kaç masuıa sebeb olan hastane hademe lerinden Mustafa Şeneri vakahyarak ifadesine müracaat etmiştir. Mustafa Şener polise verdıği ifadede şımlan söylemiştir: e Geçen nıraa günü Mehmedi karısı nyaret etmişti. Bu ziyaret sırasmda Mehmed bana; (ayda aldığın 61 lira çok az. Ben sana bir ehliyet çıkartayım da bu sefaletten kurtuli dedl. Benim bövlece ak'ımı Arkast Sa. 5, Sü 3 le EMIÎM CKIIIH1 l*Hmlamiml U0«IOnSI ~ W r Draem* programındakl tlkyardım. BOro Bllglal, Yemek plslrm», Blçkl Dl dQn relller d« katılmı#lar. çoevudannın çalısmalarını gOrmüalerdlr dar«ılı«r». toplantı salonunda Müxlk, Spor •OaMrtleri; Blçkl . Dlkl» d«r»dikllcn rlyim «şyHan Ue d* blr geçld Tapılmiitır. Atatürk Kıa LİMSI Denem» Okulu dün nut İJJO dan Jübaren Tell'ere ««Itlın göatortal yapmıatır Usenln orta kısmında tatbik edUmekta olan Teknik Üniversitede talebe iken bundan 6 sene evvel hocası Prof. Feyyaz Gürsanı tabanca ile vurarak öldüren ve evvelki sabah Bakırköy A kıl hastanesin den kaçmaya muvaffak olan Mehmed Taşkesen Mehmed Taşkesen, bütün aramarağmen bulunamamıştır. Oliinfin gozu ile gören çocuk Roma: 7 (a.a.) Rahib Don Groncchı'nın gözunden alınan parçanm aşılanması sayesinde Silvio Eolagrande adındakı âma çocuk görmeğe başlamıştır. Bilindiği gibi kanserden hasta olan rahip vefatın dan önce gözlerinln; âma çocukların görebılmelerini temin için kulîanılmasını vasiyet etmişti. EGEDE BOY ÖLÇÜŞME
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog