Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Bayar ve Menderes, bazı Veldllerle beraber Izmîre Hürriyet Partisi Genel Başkatu: "İktidar gidiyorlar, Ege Ünîversitesinîn açılış törenînî yapacak, dîğer sorularımızı cevabsız bıraktı" diyor açılış ve teme! atma törenlerinde bulunacaklar İddiaiara göre bu temaslar D.P. ye ümid verirse iktidar, Hürriyet Partisinin Inkişaftna meydan vermeden yeni seçimlere gidecek Egedeki boy ölçüşmede smano ilk hamleyi "D.P."yapıyor gazetecilerle görüştü Çıraklık yeter İzmir 5 (Telefonla) Önümüzdeki ırttnlerde siyas! partilerin Eeede vapma&a hazırlandıklarl boy ölçüsmesinde ilk hamlenin iktidar partisinden eeleceji bupün anlasılmıs ve Reisicumhur Celâl Bayarla Basvekil Adnan Menderesin çarsamba günü vapurla tstanbuldan hareket ederek persembe eünü sehrimiz» eelecekleri Bütün anneler. babalar, öğretmenler, idareciler için çok faydalı 20 kitab Yazan: Dr. HALÎS ÖZGÜ iTayınlayan: Öğretmen Dergisi, Ankara Posta Kutusu 318 1 Çocuklan yaptıklan resimlerl* nasıl tanıyabilirlzT 2 Çocuklar derslerlo* nlçta çalıjmazlar? 3 Çocuklan hırsızlığa zorhyan sebebler. 4 Hiddetli TC hasan çocuklar. 5 Aşağılık duygusu ve çocuk ruhu Her kitabın fiatı 40 kurugtur. 31 iiici 71I sayı 11.354 u m h u r i yet KLTRUCUSU: TUNUS NADt Telgral v« mektub adresi: Cumhuriyet Istanbol Posta Kutusn tctanbul No 246 Telefanlar: Umuml Santnl Numarası: 224298, Yan tsleri: 224299. Mctbaa 22429) KAZ Gitgide gelişip zengmleşen Varlık Çocuk Klâsikleri artık bütun yurdda hak ettiği ilgiyi çekmeye başlamıştır. Her av yeni bir eserle zenginlesen bu seriye bu ay da Marcel Ayme'nin meşhur Kedinin Masalları serisinden biri daha katılmış bulunuyor. Çocukiarın hem severek hem faydalanarak okuvacakları bu güzel ve resimli kitebın fiatı 1 liradır. Salı 6 Mart 1956 ok partiH Medis hayabnm rotnantik deyrini henüx atlaUmadık. İkti dar ve muhalefet groplan arasında zaman zaman bir sürpriz halinde patlak Teren ahngan(Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) lıklar ve çekişmeler bunnn böyle Londra 5 (R.) İngiliz Müsolduğunu »çıkça gösteriyor. Söx ve temlekeler Bakanı Lennox Boyd basın hürriyetinin sıııırlan konnbugün Avam Kamarasında söz almıs nında dahna hasis davranan iktive Kıbrıs meselesi ile alâkalı oladar Mcclis kürsüsünde eojuveren rak Makarios'la yaptığı görüsmeler kendi hatiblerini eok defa hos gör(Arkan Sa. 5, îü. 6 da) , Glubb Pasa, Londra hava alanında ailesi efradile ucaktan inerken düğü halde, ba hüniyetleri hiç bir raman yeter bulmıyan muhalefet, bakıyorsunuz bazan en masam dtemlere bile tahammül edemiyor. Ankara, 5 (Telefonla) Uzun 194650 yıllannda bir gün rahmetli zamandan beri üzerinde çahşılan Reisicumhur Celâl Bayar, dün vekil Adnan Menderes dün sabah Pekerin ağzından kaçırdığı «psikoİcra ve İflâs Kanunu tâdil tasarl Haydarpasadaki 34 bin tonluk filo pat» sözüne o zamanld muhalif sabah sehrimize gelmiştir. sı ikmal edilmek üzeredir. Adalet ler öylesine stairlenmislerdi ki der Reısicumhur, Haydarpaşa gann ile liman dalgakıran, et ve balık Bakanlığında kurulan bir ıhtisas hal salonu terketmişler ve günlerce da Basvekil Adnan Menderes, Dev kurumunun Haydarpaşa soğuk hakomisyonu tarafmdan bu mevzuyerlerine dönmemişleTdl. Halbnld let Vekili Emin Kalafat, sivil ve va deposu Insaatını gezmisler r* da yapılan çalışmalar önümüzdeki alâkalılar tarafmdan verilen lzagünlük gazetelerde olsnn, aeık ha askerî erkfin tarafından karşılan Arkast Sa. 5, Sü. 6 da haü dinlemislerdlr. 34 bln tonluk *a toplanülannda olsun « devir mıştır. silo, silo nhtrmı, dalgakıran ve ıoReisinnnhur ve Basvekilin iktidarma çok daha ağır terimlerle ğuk hava deposu vakın bir zamantetkikleri hüctıın edihnesi adeta moda haline Arkern Sa 5, Sü. 6 da Reisicumhur Celâl Bayar ve Bas gelmişti. Kullanılan siddetH sözler ranrada «psikopat» keUmesi şüphesiı pek hafif kahrdı. Nihayet bu sözden bir hakaret manası eıkaracak Londra 5 (R.) Son Ürdün andlaşmasıra karsı olduğunu ı5ykadar alıngan olan fananlann kenhâdiseleri dolayısile İngiliz hüku lemiştir Eden demiştır ki: di tenkidlerinl bambaska eaaslara göre hazırlamaUn, yahud da pobmetinin müşkül duruma düştüğü « Ürdünün askerî kuvvetleriükadan vazgeçmeleri gerekirdi. görülmektedir. İktidar partisi için ni çeliştirmek için ömrünü feda eBuna benzer bir dnrumla geçende bir grup, Başbakan Eden'e kar den Glubb Pasaya karşı daha âli Polis şoförlerinden HayredZiya Termen: «Şayed mutlak tardı tazammun lerde gene karsılastık. Bir hiicuma şı cephe almış ve hükumet reismi cenabane hareket edilmesi geredin, barda kendisine küfür eden bir kasid sezersem, müdafaamı herhalde eevab vermek üzere Medis kürCASUS ATAŞEMlLtTER Tahran(Arablara baş eğdirecek) bir poli kirdi » dakl Sovyet Atasemiliter Muavınirün süsiiae çıkan Devlet Bakanı sayın tika takib etmeve davet evlemıştir Eden. bu mesele hakkında ileride eden bir şoförii tabanca ile Adnan Beyin mahkemesine karşı değil, umumî easusluk suçu ile tevkif edlldiğinl ve Emin Kalafat, bb muhalefet lideSüveyş üssünden İngılterenin çe daha fazla malumat vereceSini de geri alıranası İçin tranın Rusyaya bir vurarak öldürdü rinin hareketini «vatanperverlikle efkâra karşı yapacağım» dedi kilmesi böhis mevzuu olduğu za kaydetmiştir. İçin için kaynamakta nota venlığinl blldlrmıştık. Yukarıdaki kabili telif» bulmadığmı itade etresimde, Sovyet Binbaşısı Ivanovich man da bu Rrup isyan bavrajjını olan Muhafazakâr partinin «müfnt mek isterken sağ taraftaki sıralarda gece Şehremininde çekmiş ve Muhafazakâr Başbakanı Bnıpu» Eden'in artık taviz vermek roektedır. Ayrıca son günlerde D. P.Kouznetsoff. lki tranlı polifin arasın Dün Ankara, 5 (Te kıyamet koptu. Muhalif miUetvekil lefonla) D.P. ntn urodelerile kabili telif olrruyacak da görülmektedir. ten vazeeçmesini taleb etm'slerdir. vukua gelen trafik kaza müskül duruma sokmuştu. leri sanki bağırtanna hançer sap genel idare kubir şetulde gerek Meclis koridoı tarın Bugün Avam Kamarassr.da tngiltere kurdn&u ordndaa lanıyormuşçasına yerlerinden hr rulu Kastamonu daki haslıhallerınde, gerek Grup ve tında bir yüzbaşı, ağır (Glubb Paşa hâdisesi) hakkmda kl korkuyor ladılar. Ortalık birbirine girdi. kar milletvekıli ZiMerî.s konuşmalarile partiye ka^ı sa izahatta bulunan Başbakan ELondra basmı, Glubb Pasa taraya Termeni de surette yaralandı oldiı EevfJi, tesanüd ve itimadı bozagıhkb ağız dalaşmalan oldu, nerede den. bu hareketin İngiliz Ürdün Arkası Sa 3. Sü 3 t« cak, parti birliğini tehdid edecek feLse siile tokat döviişülecek, yara ihraç talebi ile ssdkîrcııe hareketlerde bulunmak, Dün akşam saat 20 sularmda Şehdana sıjjınıp yumruklar savrulacak müşterek haysisev 195S Btlediye seçimlerinin propaginremininde bir tralık kazası ohnuş tı. Bereket versin başkan soğuk yet divânınaÇok ketmiştir. da fralıvetı günlerinde D. P p<9ntur. kanlılığını kaybetmedi de oturumn uzun olan iddisiblerine aykırı konuşmalar yapmak, Topkapı l,tikfjnptı;ıden gein>ekte derhal kapatıp yersiz ve yakışıksız aname, Ziya Ter Ziya Termene isnad cdilep suçlar olan 166003 numaralı askerî np, Çtpa bir serbest güres müsabakasını ön meni parti pren arasuıdadır. Izmir 5 (Telefonla) Bir müd istikametindîn otobüs garajına gıt ledi. siblerine, parti Kastamonu milletBunlardan başka bütçe miizakcre dettenberi verem hastalığrna müp mekte bulunan şoför Halil Korkut tüzüğüne aykıvekili Ziya lerinde yaptığı konuşmaların gene D telâ bulunan Hüseyin ijlkü isminde idaresindeki 72 numanh Çarşamba Doğrnsu, saym Kalafatın sözle n hareketlerTermen rtnden de böylesine kızılacak. de bulunmakla suçlandırmakta, bu a P. prensiblerıne aykırı jlduğu iddıa 45 yaşında biri, iyileşmekten ümidi Cihangir otobüsü ile çarpışmıstır. îçinde kendinden geçilecek bir hakaret rada parti saflarında bozguncu faali edilen Kastamonu mületvekiline aid ni kestiğ için kendisini öldürmeğe tobüsü,yolcu bulunmıyan beled'.ye ovirajı sola doğru sapaken Dün sehrimize gelen Sıhhat Vekili, bu yolda bir manası çıkarmaya pek imkân yok yetinin müşahede edildiği Ueri sürül Arkası S a 3. S ü . lde karar vermiş ve bu karannı müt jipin ânide önüne çıkmış. evvelâ ön tn. Nitekim o gece salonu terkeden (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) Arkast Sa. 5, Sü. 2 de teşebbüs yapılırsa, halkın ödeme kabiliyetinin muhalifler de bunu farketmi; olagözönünde tutu lacağım söyledi eaklar ki ertesi günü öğleden sonra, Katil polis dünkü duru$ması hiç bir sey oimamıs. gibi yerlerine sırasında •tOtnrdular, vazifelerine devam etSıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve duğuna göre, durumu tetkik icab " öler. kili Dr. Nafiz Körez, Vekâlete ta etmektedir Bugün müesseseyi gez Evvelki geceBu romantik aknganhğın psikoyininden sonra ilk defa olarak dün d m, inceleme sonunda netice belli yarısından sonra Beyoğlundakı lojik sebebleri üzerinde durmak issabah sehrimize gelmiştir. olacaktır.» barlardan birintemiyoruz. Belki Meclisteki sayıHaydarpaşa Nümune ve eski İnIstanbul Tabib Odasının tesbit de bir pobs şolarmın aı olması muhalifleri zaman taniye hastanesinde tetkikler yapao ederek konseye stmduğu 40 lira förü, sarhoşluk saman bir takım çıkışlara zorlaSıhhat Vekili, kendisile görüşen dan 20 liraya kadar olan asgari dok neticesı 5 üramakta, belki de sinirlerin fazla gearkadaşımızın muhtelif suallerini tor ücretleri ve doktorların muh lık alacak y u rilmesi yüzünden onlar bazan hacevablandırmistir. telif şehirlerde yığılmalarını önle zünden katil olBilindiği gibi 1 ocak 1956 tarihinde istenen son esnaf vergisi dolayısile reketlerini istedikleri gibi kontrol Teşkilâtla tanışmak ve sağlık yecek tedbir alınıp alınmadıgı hsk muştur. edememektedirter. Her balde söz yürürlüğe giren bir kanunla esnaf garib bir durum karşısında kalınlki «neden müesseselerinde tetkıkler yapmak kındakı sorulara cevaben Vekil deve yazı hürriyetine son derece vergisi kaldınlmıstır. Yabıız geçen mıştır. Malum olduğu üzere sabit beri İstanbul üzere egldigmi söyleyen Körez, seh mistir ki: 1955 takvim yıhna aid kazanclar için esnaf vergisi dükkân kiralan üzeEmniyet Mübağlı olduklannı söyleyen insanlar rin büyük ihtiyacı olan intaniye « Ücret mevzuunda şimdılik dürlüğü Motorsabit esnaftan bu mart ayuıda sonun rinden almmaktadır. Kiralar ise kaNADİR NADİ cu defa olarak beyanname istenmek nunlarla arttırılmaktadır. Ancak kihastanesinın tekrar ihyası mevzu Veklâetimize aksetmiş bir mesele lü Vasıtalar da Oldürulen şofor (Arkası Sa. 3, Sü. S te) te ve vergi alınmaktadır. Fakat bu (Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) unda demiştir ki: yoktur. İstek geldıği takdirde, hal iresinde çalışan Hayreddın Sımın is< Hâdisenin blr kaç cephesi krmızın ödeme kabiliyeti ve doktor minde bir polis şoforu. ev^elkı gece Arkası Sa. 5, Su. 4 te vardır. Baslaıunı« bir vaziyet de ol Arkası Sa. S, Sü. 4 te Kıbns için açıklama Celâl Bayar dün sabah tetkikler yapmak üzere şehrimizc geldi Bayarla Menderese bir kac Vekil de refakat ede cekHr Demokrat Parti çevreleri, Egedeki kuvvetlerinden herhanei bir sev kavbedip etmediklennı ortaya koyacak olan bu zivarete büyük bir ehemmiyet vermektedirler. Anlasıldıgına Röre Bavannı Arkasi Sa. 5 Sü 1 de Karaosmanoğluya göre, yatınmlann bir plân ve programa bağlanıp bağlanmıyacağı, rejim teminatının sağlanıp sağlanmıyacağı hâlâ muallâkta duruyor! Bunlara cevab verilmedikçe siyasî bnhran ve iktisadî sıkmtılar devam edecek Hürriyet Partisi Genel Başkanı jaat 16 da il merkezine giderek, mü Fevzi Lutfî Karaosmanoğlu, dün teşebbis yönetım kurulu âzaları va kuruculardan bazılarıle hasbıhal etnüstir. Karaosmanoğlu, gehşmek te olan İstanbul teşküâtı üzerindeki çalışmaları gözden geçirmis, ıza hat almıs ve direktifler vermıştir. Dün kendisile görüştüğümüz G« Dumhurreisi ve Basvekil Haydarpaşa limanı ile Salıpazarı liman ve antrepo inşaatmı gezerek izahal aldılar Son Urdün hâdiseleri Eden hükumetini sarstı Yeni icra ve iflâs tasarısı Bir D. P. mebusu daha Haysiyet Divânına verildi Başbakanın partisi içinde isyan kaşgösterdi, Eden, Ürdun krahmn karannı tenkid ettl Bir Belediye otobüsü askerî iiple carpıştı Bir poîis cînayet işledi Bir adam üzerine benzin dökerek kendisini yaktı Itaktor ücretleri için hüknmet ne düşünüyor? Esnaf vergisi bu sene bir kaç misli fazlasüe mi alınacak? Ordu futbol talamımız dün gece geldi VALİ ÜNrV'EBSITE YEMEKHANESINDE Vali v« Beledive Eeis vekili ile gazeteciler ve bazı davetliler dün, Kızılayın Üniversite yemekhanesinde öğle vemeği vediler. Buna dair haber 2 nci sahifemizdedir. Resimde Profesör Gokayı; 1 Hra ödediği yemeĞini oturduğu nıasaya bizzat tasırken RÖrüyorsunuz. Işçiler grev hakkı îsteğinde ısrar ediyor Işçi Sendikaları Birliği, grev hakkımn tanınması için meşru her çareye başvurulacağını belirtti İşçi Sendıkalan Bırlıği idare heyeti, dün saat 16 da Bırlığın lokalinde bir basın toplantısı yaparak, Çalısma Vekilinin Büyük Millet Meclismdekı konusmasına cevab venniştir. Birlik Baskanı Seyn Demirsoy; siyasî parti liderlerini davet yolundaki b rlik karanmn, Mümtaz Tarhan tarafındsn birliğe hücum mevzuunda kullanmıs olmasmdan IIzüntü duyduklanm belirterek söz» başlatms ve demistir ki: Kafile YaflUköjr Hava alanaMİa Bçaktan iadik ten sonra (Yazısı 5 ind sahifemizde) Arkası Sa. 5, Sü. 2 de CANSIZ TABİAT CANLI Tabiatı Koruma CemiyetinlB kongresi toplandı TARtAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog