Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Yünlü. tpekli, Pamuklu KA ME FA Mallan dalma emsalinden üstündür Tercih ediniz. 31 ıncı f\\ sayı 11.352 u m h u ri yet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgrai ve onektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonkr: (Tmuml Santral Numarası: 2242S8, Yazı Işleri: 224299. Mabaa 224293 ÖYLE BİR HİKÂYE ,> jpkryarun «n ünlü kücük hikâyecisi iaŞiîan Anton Çehov'un bir kaç da kısa rflmanı vardır. Bunlardan biri olan bu eser, son yüzyıl içinde fransızcaya çevrilen en güzel on eser arasından seçilmiştir. Nihal Yalaza Taluy'un kalemile dilimize kazandınlmış olan bu nefis eseri, Varhk Yayınevi 1 lira fiatla yayınlamıştır. A Pazar 4 Afart 1956 " Meclis çaiışmalarına yeni istikamet lâzmı „ Hürriyet Partîsi: «Bu husus, memleket menfaatleri zaviye sinden hayatî bir ehemmiyet arzetmektedir» diyor Şeyler Fakat.» üzel Sanatlarda olağanüstü istidad gösteren ço| cuklann devlet hesabına yabancı metnleketlerde yetiş.ürilmelerine dair geçenlerde Büyük Millet Meclisinden bir kanun çıktı. ^aktUe yalnız İdil Biretle Suna Kan için kabnl edilen öze! durumu bir istisna halinden kurtararak bütün kabiliyetli Türk çocuklanna yaytnası bakımından kanun süphesiz adalet ölçülerine uyirundar. Ancak, bu yolla maksada varıhp vanlamıyacaRi her laman bir tartışma konusu olarak ele alınabilir. Kanann yürürlüğe koymakla güdülen hedef, Güzel Sanatlar alanmda tnillî istidadlarm heder olmasını Önlemek. toplumuınnz hesabına üstün değerler yetismesinl (en iyi sartlar altında) sağtomaktır. Oysa ki böyle bir aoıaeı ısmarlama metodiarla gerçekleştinnek imkânsız denerek kadar güçtiir. Bir sanatçı her «eyden önce toplumnn malıdır. Ne kadar istidadlı olursa olsun. İçinde yasadığı sanat eevresi yeter derecede canh değrilse yeHstirilmek tstenen çocuklar beklendiği çibi eelişemerier. Yabaneı memleketlere gönderilip orada ejjlie yunt y*va« sönerler, dumm» uğrarlar. Bu, yalnız Güzel Sanatlarda değil. öteki bilgi dallarmda bile böyledir. Dünyanm en hareketli bilim merkezlerinde yıllarca calışıp mfikemmel neticelerle yurda dönen bir hukukçnyu, bir hekhni göıönüne cetiriniz. Bn gencler burada kendilerini çalışmaya, yararmay» ve ilerlemeye zorlayacak bir toplum çevresi bulamazlarsa ne yaparlar? Elbette yavaş yavaş bilgi ve meharetlerini kaybederler, ilerleyemezler. eski tempolannı bulamazlar, nihayet lâalettayin adamlar gibi kalabahğın içinde eriyip giderler. tclerinden en kabadayılan bite göre bir ayaratıcı», bize göre bir «iistad» payesine nlaşabilirlerse ne mutlu! Bn gibi degerlerimizin ise milletlerarası ölçüde parlak bir derece elde edebildiklerini pek göremivonız. Bilimde böyle olursa, sanatta, daha çok böyle olacaktır. Ve bu millî bir tesavvur değil, sadece bir sosyal vasat yetersizliğinden ileri gelmektedir. Küçük yaşlaruıdanberi devlet hesabına Pariste okuyan İdilie Suna'nın göçiiç kabartıcı başanlar elde ettiklerini vakından biliyorum. Fakat yarın bu çocuklar memlekete döndükten sonra o giin vardıklan üstün seviye>T uzun zaman muhafaza edebilecekler midir? Insandaki sanat çücünü kantçılayan kesif bir sosyal baskı olmıyan yerde istidadlar ve dehalar uyuşmaya mahkumdnrlar. Onun için, yetiştirmek istediğimiz kabiliyetleri yabancı memleketlere gönderip sonu bilinmez bir maceraya atmaktansa, Atarürk devrimlerile gelişmeye başlavan sanat hareketlerini yurdumnzda tesvik etmek bence daha isabetli, daha faydalı olurdu. Milletlerarası fikir ve sanat temaslarına daha büvük ölçüde katılmak, tanınmış artistlerin yurdumuza daha fazla sayıda ve daha sık uğramalannı saâlartak. hizim aanAnkara 3 (Telefonla) 1956 bütçe kanun tasarıa üzerîndeki müzakerlerin sona ermesi dolayısile ' ıgün saat 18.30 da Hür P. genel roerkezinde bir basır toplantısı yapar grup başkan vekili Fethi Çe likbaş gazetecile re ezcümle funları söylemıştir *• elııı Çeııktıaş t Bütçe müzakereleri maruz bulunduğumuz si>asi âhenksizlikler ve iktisadi güçlükler hakkında iktidar ve muhalefet partilerinin düîüncelerini açıklamalanna imkân vermi;tir. Müzakereler esnasında hayat pahablığmı önlemek ve haricî tediye sartlannı düzeltmek üzere hükumet tarafından ciddî tedbirler hazırlandığına dair herhangi bir bebMiye rastlanmaıtuştır. tktidar şimdiye kadar takib ettiği siyasetin menfi neticelerini nikbin bir ifade altında gizlemeğe uğraşmış ve halkın sıkıntılannı henüz lâyıkOe kavramaınış bulunduğunu ortaya koymuştur. Partimizm grup sözcüleri münakaşaların yapıcı bir zihniyet içinde cereyan edebilmesi için çabşmtşlardır. Tenkidlerini yaparken delillere, hâdiseler ve istatistiklere dayanarak ko ürkSuriye ticar anlaşması dün imzalanda gayruneşro ticaret neselderi de görâşuldâ. Yakında iki kaçakçılığın men'ine dair bir protokol imzalanacak Suriye Iktisad Nazırı: ((Türkiye ile, siyaset de dahiL her sahada anlaşmak kararındayız» diyor Nüzakereler esnasında memleket arasında Ankara 3 (aa.) Suriye tktisad Veziri Ekselâns Rizkullah Antakîn başkanhğındaki Suriye heyeti ile Hariciye Vekâletimiz arasmda, iktisadî ve ticari sahada birkaç gündenberi devam eden müzakereler, müsbet bir şekilde neticelenjniş ve müştereken hazırlanan vesikalar, bueün saat 1130 da Hariciye Vekâletinde imzalanmıştır. Vesikalan, Suriye hükumeti adı na İktisad Veziri Eiselâns Rizkullah Antakî. Türkiye hükumeti j.dı Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Urdün Londraya teminat veriyor Londra basmı, Ghıbb Paşanm azlini İngiltereye hakaret elarak gösterdi Londra 3 (R.) Dün Ürdün Kralı Hüseyin tarafından hudud dıjı edilmuj olan Ürdün ordusunun înfFiliz asılh kumandanı Glubb Paşa bu akşam buraya gelmistir. Glubb Pa«a ile tngiliz Başbakanı Arkan Sa. 5, Sü. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Yunan Dış Bakanı işi tehdide döktti! Köprülünün Kıbrısa dair beyanatına mukabele eden Teotokis, Lozan anlaşmasmın degiştirilmesinden bizim zarar göreceğimizi ileri sürdii Türkiye Suriye anlasması dün imzalanırken Köyiü Partisi "Partiler sığıntı fıalinde „ diyor Dün bir basın toplantısı yapan Tahsin Demiray, muhalefet partilerinin «Hükumetin verdiği müsaadeye göre var olduklarını» söyledi T. K: Partisi Genel Başkaıu Tah sin Demiray, dün saat 16 da parti genel merkezinde bir basın toplantısı yaparak; parti genel kurulu nun toplantısı sonunda hazırladlğı, 1956 yıh bütçesi hakkında parti görüşünü açıklanuştır.. Demiray bu mevzuda ezcümle şunlan söylemiştir: «Kanaatimizce, bugünkü büt çe açıktır. Bu açık, hayat pahalılığı ve enfilâsyonu büsbütün arttıracak, dolayısile, dar gelirli aileler daha müskülâtla karşılaşacaktır.» Atina 3 (a.a. A.P) Türkiye Hariciye Vekili tarafından Kıbnsla alâkalı olarak Büyük Millet Meclısinde yapılan açıklamaya Yunan Dış Bakaoı Teotokis bugün oevab vernüştir. Başbakan ile istişareden SOP"' 1 * yapıtam beyanatâC ' TOrlÖyenİtı Kıbrısa (lelfdetermination) verilmesine itirazı «Yunanistana karşı düşmanca bir harekeH olarak gösterılmiştir. Yunan Dış Bakanı. Türkiyenin Balkan işbirliğine zarar verdığini ıddıa etmiştir. Teotokis. Türkiyenin bu siyasete devam etmemesıni istemiş ^e Yunanistanın Balkan komşuları ıle münasebetlerini yeniden gözden geçirmeğe mecbur kalmıyacağı ümidıni izhar eylemiştir. Yunan Hariciye Vekili sözlerine şöyle devam etmiştir: « Gerek Yunanıstan ile Türkiyenin mü.şterek menfaati ve gerekse Amerika Oregon eyaleti Âyan batı ittifakmın daha genış menfaati Meclisi Türk kahramanlığuıı korunmalıdır. Bu sebebden Türk hüöven bir karar sureti (Arkası Sa 3 i'u 5 te) Izınlr Tarlş Tağ Kongresinin vapılyayınladı dığını d t o yazmıjtık. Bu resimde kongre üyelerini. bir mesele üzertnde ,oy» lannı kuUanırken göruvoruz Ankara 3 (a.a.) Haber aldığıSayın üyelerden birt tek. bir dlgert dört parmağını kaldırmıs. nihayet uüçüncüsü Churchlirin meşhur V zafer> lşarettal verlyor. G«rçekteıi. zeymıza göre Amerika Birleşik Devtlnyağı flatları, bu üyeye hak verdlrecek bir sevlyeye ulaçmıştır! onun lşaetleri Oregon eyaleti âyan mecretlnl anladık ama dlğerlerlne aklımız srmedi. «İnaaflı olmazsanız, ruzu isi Kore harbmde Türk kahraman mahserde on pamıağımız yakanızda' Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ordu takımımız dün Amerika5a 50 yendi Takımımız baştan sona kadar hâkim bir oyon çtkarmaya mTaifak ve old« Korede Türk âskerlerinin kahramanlığı Yeni 0y Verme Usnlü Wiesbaden 3 (Hususi) 1956 Dünya Ordularsrası futbol şampiyonasının eleme maçlarından olan Türkiye Birleşik Amerika karşılaşması bugün burada büyük bir seyirci kalabahğı önünde oynandı. Türk trkunında Turgay, Mustafa, B Ali ve Coşkun gibi; Macar millî takımını 31 yenen Türk millî takımında yer almış elemanlarrn bulunması, bu maça ayrı bir ehemmiyet veriyordu. Geçen senenin Dünya şampiyonu Türk Ordu takımı bu maça ju tertibdeki kadrosu ile çıktı: Turgay Rıdvan, Nedinı MuJtaia, B. Ali, Rober Burhan, C«r kun, Sabahaddin, Akgün, Nusret Türk Ordu takımı bu maçta Bir leşik Amerika takımı karşısında gâ yet güzel ve çok hâkim bir oyun çıkardı. Bütün maç müddetince Türk takımı hücum üstüne hücum tazaledi. Bu arada Türklerin milli kalecisi Turgay ancak bir defa klâsinı göstermek imkânmı bulabil di. 76 ncı dakikada Amerika sant raloru Peter Williams'rn çek*iği sıkı bir şutu Turgay fevkalâde bir Arkası Sa. S, Sü. 6 da Almanyaya borçlarımız îhraç mallanmızdan bir kısmı borç karşılığı Almanyaya tahsis edilecek Ankara 3 (Telefonla) Almanya ile ticarî müzakerelere gırişmek üzere Dış İşleri Bakanlığı Ticarî anlaşmalar dairesi reisi Hasan Işığın riyasetinde Bonn'a giden ticaret heyetimizırı ilk temaslanndan müsbet neticeler aimmağa başlandığı gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Heyetimızin Almanj'a ile aramızda halen mer'î ticaret anlaşmasmın işlemesi için bazı teklifleri hâmıl olarak Bonn'a gittiği ve bilhassa Almanyaya borclanmızın daha klsa zamanda ödenmesini temin için ihrac mallanmızdan muayyen bir kısmının borc karşılığı o memlekete tahsis edileceği söylenmektedir. SATIŞ MÜDÜRÜ KRAL Ruman Almanyaya satılacak mallanmızın yanın sabık Kralı Mişel, uçak malbaşmda buğday ve pamuk gelmek zemesi imal eden tWilliam Lear» isim li bir Italyan müessesesinin sabs şeftedir. liğini yapmağa başlamışto. Bilindiğ: gibi Almanya ile ticarî Resimde, sabık Kral Mişel, Cenova münasebetlerimiz bilhassa 951 ve I hava alanuıda. bir ucağı tetkik eder Arkası Sa. 3. Sü. 1 de > ken görülmektedir. Genel Başkan müteakıben soru(Arkası Sa. 3, Sü. 4 te) NADtR NADİ (Arkası Sa. 3, Sü. 5 te) Don Carlo chl, Ulmll bir Ka tollk İtalyan papazı, ölürken göa lerinln 2 kör cocu ğa Terllmeslnl T»slyet etmlstlr. •Gnocchl'nln Pro feadr Cesare Galeazzl tarafından alınan gozlerlnden blri. 12 yaşın Emekli, dul ve yetimlerden bir kısmına ikişer dakl Angelo Sllvlo Colagrande'ye maaş nisbetinde ikramiye verilecekken birer maaç verilmiştir. Dlgerl de, fklnd Dün verildi, birçoğu da hiç alamadl ya Harbl ıırasında kör olan bir Emekli, dul ve yetimlerden bir timlerden bir kısmına bir maa» baska çocuga amellyatla nakledllecek tlr. çoğu ikramiyelerini alamamış, bir nisbetinde ikramiye ödenmiş, bir KcoliDİerde gözlerlst vaslyet ed«n pakısmma da ancak bir maaş tuta kısmına ise hiç verilmetniî, ne za paz Gnocchl lla, gözlerlnden blrtnl teknnda tazminat verilmiştir. man ödeneceği hususundaki sonı rar kazsnacak olan çocuğa yapılan ame llyattan blr »ahne görülmektedir Dün malumatına müracaat ettiği lar da cevabsız bırakılmıştır. miz alâkalılar, kanşıklığın, ikramiye adedinin yılda iki maaştan üç maaşa yükseltilmesinden doğduğucu söylemektedirler. Halbuki, emekli, dul ve yetimlere yılda üç maaş tutarında ikramiye veribnesıne dair tasannın kanunlaşmasından sonra Emekli Sandığı tarafından gazete ve radyolarla yaymlanan bir tebliğde, iki maaş tutannda çeklerin alâkalı bankalara gönderildiği, kalan bir maaş nisbetindeki çeklerin ise bilâhare gönderileceği bildirilmişti. Buna rağmen, emekli, dul ve ye Emeklilere ikramiye tevziinde kanşıkhk GÖzlerini iki kör çocuğa bırakan İtalyan papazı <( Cumhuriyet Sahifelerînde Ikı Sampiyon: J Deny ve A' Ulvi (Yazan HasanÂl! Yure Dunya hadıselen Seramık \ Turk cinisl (Fahri Celâl) Yanlış kapı çalmısız (Dofar Nadi), Denızli horozu (Burhar Felek). Eski ruznameler (Haluk Şehsuvaroğlu) Aynllk (Ramdl Varoglu) bütün doktorlan üzdii Türk Tabibler Birliği Istanbul Odasının dünkü toplantısında, hekimlik camiasına yapılan tecavüz reddedildi; hâdisenin Haysiyet Divanınca incelenmesi kararlaştı Türk Tabibler Birliği Istanbul Odasının yıllık kongresi dün saat 13.30 dan itibaren Cağaloğlu oda merkezinde yapılmıştır. Altı saat fasılasız cevam eden kongreye, odsya kayıdlı üç bin üyeden 300 ü iştirak etmiş, üye adedi zaman zaman azalarak, daima daha mühim olduğu belirtilen dilekler faslınj 28 üye takib etmiştirProfesörlere 40, doçent ve diğer Darülaceze,, hâdisesî Deri kanserine karşı yeni ilâc tarlışmalari Ankara, (Telefonla) Yavuz Öztorun adındakı bir Tıp talebesi tarafından bulunduğu bildirilen ve cüt kanseıine iyi gelcüği ıddia edı len iptidai ilâcın keşfi hakkında şimdiden ıhtilâf çıkmış bulunmak tadır. Henüz. tam bir ihnî tecriibe geçi rip ilmî neticeye bağlanmamış olan bu ilâcın eskiden beri cetlerince kul lanıldığım iddıa eden Rıza Dilmaç sdındaki bir üniversite talebesi geçen gün bir gazeteye bu mevzuda bazı şeyler söylemiştir. İlâcı keşfettiği bildirilen Yavuz Öztorunun avukatı Şirıasi ÖzdenSa 3 Su 2 de SAPANCA MUBETTEBATI Scheldt nehrinde €The HollandaAmerica Lıner» girketine aid «Blom Mersdyk» şilepile çarpıstıktan sonra batan <Sapmca> jilepinin 31 erkek ve 1 kadmdan mütesekkil kazazede mürettebatı. 28 jubatta Hollandanın Hanswert köyüne getirilmişlerdir. Resimde, kaT*z* jelsrien bir kısmı görülüyor. mütehassısLra 152025, pratisyen hekimlere 515 lira asgarî ücret tâyinin konseye teklif edilmiş olması keyfiyeti umumiyetle iyi karşılanmıştır. Seçimler sonunda, divana verilen 28 imzalı bir takrirle, Darülâcezede cereyan eden hekime tecavüz hâdisesi münakaşt edilmiştir. Ancak, imza sahiblerinin hanr Arkası Sa. 3, Sü. 3 te YÜKTE DE A6IR, PAHADA DA... Humnal kâhyası maseleal balledlknedl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog