Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ALİFEHMlBULVER'in Şiirleri GÜL YOKKİ BAHÇEMDE Zamanımızın en güzel şiir kitabı. Üç renkli bir kapak içinde. 125 Kuruş. Bütün kitabçılarda bulunur. Müracaat: Posta Kutusu No. 28 Aksaray İstanbul 31 ınci jı\ sayı 11.379 u m h u r i yet KURUCUSUrYUMUS NADÎ Teıgrai ve mektub adresı. Cumhurıyet Lstanbul Posta Kutusu Tstanbul No 248 Telefonlar; Umuml SaotraJ Nun.arası: 224298, Xaa Islerı: 224^y Mtbaa Ü242S) Şiir ve Müzik Gecesi Türk Edebiyatçılar Birliğinin hazırladığı bu gece 2 nisan akşamı saat 21 de Tepebaşı Dram Tiyatrosunda verilecektir. ç ve Tanpınar'm Yakub Kadri, , konuşmalarından nra tanınmış şairlerimizi bizzat di ksiniz. Ayrıca Cemal J ^ ş £ 0 Piyano ve Cep y Tiyatrosundan kısa bfr piyes Davetiyeler Varlık ve Yenilik Yayınevlerile Ösman Güzel ve Necmi Rıza Mağazalarında. fnmartesi 31 Mart 1956 Adnan Menderes dün Zongu!dakta konuştu Menderes, dünkü konuşmasında muhalefete târizlerde bulundu ve: «Bir hafta 10 gün içinde 30 veya 40 miting. Seçim kampanyası mı var, ihtilâl mi olmuştur, ne oluyor?> diye sordu Zonguldak 30 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes, beraberinde Iç tşleri Bakanı Ethem Menderes, misafir Alman heyeti olduğu halde saat 16.50 de binlerce Zonguldaklının tezahüratı arasında şehrimize gelmiştir. Menderes, halk arasında güçlükle ilerlemiş, Vilâyette kısa bir istirahati müteakıb meydanı dolduran 15 bin kadar tahmin edilen topluluğa hitaben şunlan söylemiştir: t Uzun bir zamandanberi aranızda bulunmayı arzu ettiğim halde iş Arkası Sa. S, Sü. 4 te Kıbrısa dair görüşme WasMngton ve Atinada femaslar yapılıyor Başbakan Havzada yapılan yeni tesislere Kıbnsta tedhişçiler tarafın300 milyon lira sartedildiğini söyledi dan bir Rum polisi vuruldu Yiyecek Tayın bedeli tasarısı dün kaıtuıtlaştı fiatlarında görülen artış sebebile deniz' hava» kara» sivil personeline de 50 liralık taym bedeli verilmesi kabul edildî bunlara da 50 lira tayın bedeli verilmesi husu kabul olunmustu. Bu sebeble tasarının komisvor iade edilen birinci maddesi son seklini almıs v bugün umuml heyette görüsülmüştür. Birinc! maddenin müzakeresi sırasmda söz alan Mahmur Goloğlu, yiyecek raaddelerinde RÖrülen ârtıa se Arkast Sa S. Sü 2 de ; ; ; Amerikalı sanayioinin basın toplantısı «Türkiyede küçük teşebbüsü teşvik eden bir zihniyet hâkim olmalı» Atina 30 (R.) Yunan Başbakan ı Karamanlis bugün Amerikanın Afcna büyük elçisi ile Kıbns mevzuu etrafında görüşmüştür. Bu toplantıda Yunan Dış İşleri Bakanı da hazır bulunmuştur. Iki memleke ti alâkadar eden diğer meselelerin de incelendiği ilâve edilmiştir. Diğer taraftan Washingtomdaki Yunan elçisinin de Amerikan Hariciye Bakanlığına ziyaretierini sık laştırdığı bildirilmektedir. Bu ziyaretlerde de Kıbns mevzuu üzerinde durulmaktadır. Lefkoşe 30 (R.) Bugün tethi?çiler, bir Rum polislni arkadan vurarak ağır surette yaralamışlardır. Yunanistanın ilhak teklifine taraftar ohnıyan ve hattâ susarak bu teklıfi desteklemiyenlere karşı tethiş genişlemektedir. Bu şekilde tet hişçiler, Yunanistan idaresi altına gırmek istemiyen Rumlan da sindireceklerini hesablamaktadırlar. Ankara 30 (Telefonla) Meclisin bujrünkü toplantısında ordu mensublarına tayın bedeli veilmesini mutazammm tasarının görüaülmesine devam olunmus ve tasarı kanunlasmıştır. Bilindiği gibi geçen toplantıda tasarının birinci maddesine mecburî uzatmalı jandarma erlerile çavus ve onbasılann da ithal edilmesi ve Giircistandaki avaklanmaya dair tafsilât Tiflis'te bulunan FinVandiyah bir piyanistin anlattıklan New York 30 (A.P.) NBC rad yosunda Fînlandiyalı bir piyanistin yaptlğı bir mülâkat esnasında, bir kaç hafta evvel Kafkasyada yapılan Stalin lehindeki nümayişlere temas edilmiş ve o sırada Tifliste bulunan piyanist gördüklerini anlatmıştır. Piyanist Tatani Valsta, Arkast Sa 3. Su 3 te Şemseddin Gfinaltay dünkü toplantıda koousurken Ankara 30 (Telefonla) Amerikada endüstri sahasında isim yapmış ve National Association Of Manüacture'nin eski Başkanı Earl Bunking bugün şehrimize gelerek Ankara Palasta bir basın toplantısı yapmıştır. Memleketimize gelmezden evvel eşi ile birlikte Muır, Lübnan, Irak, Suriye, İsraeli de ziyaC.HP. Kadınlar Kolunun fikir ret etmiş bulunan Earl Bunking toplantısı, dün saat 15 de parti Arkatı Sa. 5, Sü. I de nin Beşiktaşdaki tlçe merkezinde yapılmıştır İkiyüze yakın kadın üyenin bulunduğu toplantıda eski Başbakan Şemseddin Günaltay'm kadının cemiyetteki rolünü belirten, umumiyetle siyasetten uzak konuşmasına mukabil, Beşiktaş teşkilâtl Başka C. H. P. kadmlar kolu toplantısı dün yapıldı Bayarın lctkik gezisi Toplantıda bnlunan Günaltay: «Tehlike belirroiştir, fakat elbirligi ile yok edilebilir» dedi Çanakkale 30 Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, beraberin<Jeki revatla bugün Geliboludan hareketle saat 12 de Çanakkaleye gelmiş, Ziraat Vekili Esad Budakoğlu, kumandanlar, mülki erkân ve binlerce Çanakkalelinin büyük muhcbbet tezahüratı ile karşılanmıştır. Balıkesir 30 (Telefonla) Cumhurbaşkanı Celâl Bayann yann saat 18 ile 20 arfsmda şehrimize gelenı Mürüvvet Akahn DJ». icraatını ceği kat'! olarak bugün vilâyet matenkid eden bir hıtabede bulun kamından bildirilmiştir. muştur. Bayar geceyi burada geçirecek ve Şemseddin Günaltay milletler pazar sabahı da Susurluk, Manyai hayatında kadının dtırumuna te ve Gönene gitmek üzere şehrimizmasla denuştir ki: den ayrılacaktır. Bayarın burada «Medeni memleketlerde kadın, kaldığı müdet zarfında konuşması sadece ana olarak değil, eş olarak ihtimdine karşı şehrin 30 yerine da lâzım gelen enerji ve hayati hoparlörler konmuştur ve bütün Arkası Sa. 5, Sü. 7 de giriş yolları ampullerle donanmi|tır. Antalyada şiddetli soğaklar Kar yüzünden Elmalı Kaş Üçeleri arasında irtibat kesildi Antalya 30 (Telefonla) Vilâyetimizin »ark kazalannda kış bütün »iddetile geri donmüs ve va» ğan kardan Elmalı ile Kaş ilce'eri arasında irtibat keslmistır. Avrıcft Demre nahivemize ceviz büvüklüğünde yağan dolu nareinive mahsulünü, turfanda sebzeleri t"«n»«neB mahvetmiş, müstahsil büyük zarar lara uğramıstır. Kurtköydekı ecAei kursa devam *deu Köjrlti kuUr ve kadınlar Memurlarm emekliye sevhi işi ŞaİMJKthat Cemal Kuntay vefat etti Türk köylüsü çarşaf re'sen için (ikrini söylüyor Dolayoba köyü halkımn fikri: Kadını ile, erkeği ile biz çarşaiı sevmeyiz. Çarşaf altında her türlü kotülük gizlenebilir. Kotü kadından tut da kötü ruhlu erkeğe kadarM.» RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Türk koylüsü çarşaf İçin ne düşıl yaptığımız 500 kllometrelik yolculugu nüyor? Glyer ml? Giymeü ml? Glyer üç kısma ayırmslc kablldlr: 1 Istanbuldan îzmlte kadar. se nufusa nlsbetl nedlr? Glymez«e hangl kıyafetı tercih eder? 3 tzmltten Sapancaya kadar Arkas\ Sa. 3, Sü. 6 da) Bu sorulan cevaplandınnak İçin Lokantaîarımız güzel sanatlar okulu imiş! Lokantacılar Derneğinin kongresinde bir aşçı: «Belediye benim çorbaya kaymak koyduğumu bümez ve bunu tarifeye dahil etmez!» dedi B. M. Meclisinin dünkü toplantısında, idarî kaza merciine müracaati önleyen kanunun tâdiline dair tasarı komisyona iade edildi Ankara 30 (Telefonla) Memurla nazarı iübara aünması ve daha esasll rm re'sen emekliye sevkedilmeleri na bir kanun yapuması içüı komisyon Merhum Mithat Cemal Kuntay linde idari kaza mercune muracaat tasarıyı geri aldı. Bugünkü müzakerelefde ilk sözü larını önleyen kanunla JEmekli Sandığı Kanununun memuılann emek alan C.H.P. Kars Milletvekili Sım lilık müddetleri haklundakı 39 uncu Atalay yapılacak tadilâtın bu mevmaddesinin tadilini derpi? eden ta zuda çıkarılan en son konunu da sarının müzakeresine mecliste bugun ilga edeceği cihetle tasarıya re'sen edevam edildi. mekliye sevk halinde idari kaza mer Yıllardır antidemokratik mevzuat cüne müracaat edilebileceği yolunda bölümünde yer alan ve hattâ D r I bir hüküm koymağa lüzum olmadıİ tefsirle de takviye edilen bu kanun ğını, ancak komisyon sözcüsünün ou ların tadilini mutazamnun tasarının 'hususu kürsüden açıkça bildirmesi Arkadaşını ahnak Için karakola müzakeresi sebebiyle bugün Mecliste nin doğru olacağıru söyledi. giden sahte vaH yakalandı Bundan sonra konuşan Maraş D. hayli hararetli konuşmalar yapıldı. Hatipler hükumet tasarısının aley P. milletvekili Abdullah Aytemiz ise, Şair Mithat Cemal Kuntay, dün akre'sen emekliye sevk halinde memuKendisine vali süsü veren biri şam saat 17 de, 71 yaşında, hayata hinde bulundular ve re'sen emekli run idari kaza merciine müracaat egözlerini yummuştur. Merhum, bir ye sevk halinde memurun idari ka dememesinin türlü mahzurlar doğur yakalanarak adlî makamlara teslim müddettenberi akciğer kanserinden za merciine gidebilme yollarının a duğunu ifade ve antidemokratik olan edilmiştir. rahatsızdı ve tedavi altında bulunu çılmasını istediler. Komisyon da bu Nuri Cımbız isnjinde biri, aryordu. Kaybı, edebıyat ve basın âle fikirde olduğunu beyan etti ve ye bu hükmün kaldırüması fikrini mü kadaşı Metin Kömürcü ile Beyofmimizde büyük bir teessür uyandır niden muhtelif milletvekilleri tara daraa etti. Trabzon D. P. milletvekili Mahmud lunda bir hayli icip evlerine gidermıştır. fından Meclise aynı mealde kanun Goloğlu, meselenin kısa bir tarihçelerken, Nuri aşırı derecede sarhof Arkast Sa. 5. Sü. 8 de teklifleri verildığinden bunların da Arkası Sa. 5. Sü. 2 de olduğu icin caddede rezalet çıkarmış ve yakalanarak Beyoğlu Emniyet âmirliğine getirilmiştir. Telefonda, ben valiyim diyen adam "Yeni ilçe olmuşsunuz, sonra gene köy yaparlarî,, Mersin civaruu dolaşan Osman Bölükbaşı, bir konuşma yapması için ısrar eden Erdemlilere böyle dedi Bölükbaşı, bir konuşma yapması Mersin 30 (Telefonla) Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Baş için ısrar eden Erdemlilere: kanı Osması Bölükbaşı, beraberin Arkası Sa. 5, Sü. 3 te de Kır?ehir milletvekili Ahmen Bilgin ile bugün Hataydan şehrimize gelmiştir. Bölükbaşı şehir methalinde Cumhuriyet Halk Partisi, Hürriyet Partisi ve Cumhuriyetçi Millet Parisi mensublan tarafından karşılanmış, öğle yemeğini yedikten sonra Silifkeye hareket etmiiHr. Osman Bölükbaşı, yeni ilçe olan Erdemliye vardığı zaman kalabalık bir topluluk tarmfından karşılanmıştır. Dünkü toplantıda bulunan lokantacılar (Yazısı S inci sahifede) Aradan 1520 dakika geçmeden meçhuî bir şahıs Emniyet âmirliğine telefon ederek karşısına çıkan komisere: « Ben Vali Gökayun. Biraz evvel karakola getirilen zat tanınmış bir şahsiyettir. Kendisini derhal serbest brakın!» demiştir. Komiser: « Emredersiniz beyefendı!» ce vabmı verip telefonu kapamıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Telefoto: CUMHURIYET: Ankara İstanbul Katil Vedad cinayetin işlendiği yerin kapısmı eli kelepçeli olduğu halde açarken Emekli Albayı boğarak öldüren Bulgaristanlı katilin daruşnası başhyor Dün Ankarada cinayet nıahallinde bir keşif katil ciııayeti nasıl işlediğini anlattı yapıldı, Ankara, 30 'Telefonla) Üç buçuk •y evvel Yenişehirde Fevziçakmak O r d u f u t b o 1 t^ 1 " 1 1 1 1 1 1 1 vann Portekizde Mısır Ordu takıım ile sokakta pancur imalile meşgul olan TİİrİT MlQir flrrlll • Uin mtöll UIUU ^arşılaşacaktır. Geçen sene Napohde Ordu takunımız Mı^ıra emekli albay Mümtaz Gümüşü iple boğmak suretile öldüren Bulgarıstan yenildiği içüı yarınki mac. revans mahiv^tini hsımaktadjr Yukarıtîaki resimde. Mısır ve Ordu takırrla muhacirlerinden Vedad Kutlubay, bu rına mensub futbolcular. birlikte kaldıkları kamp önünde yan>ana gÖrülmektedir. (Tafiilât ve diğe, gün atölyede yapılan keşif esnaan•por haberlerimiz son sahüemizdedjr.) da Cumhuriyet Müddeiumumisi Necmi Seken ile Sulh Ceza Hâkiıni ve Adli tabibin bulunduğu ehli vukuf heyeti huzurunda cinayetı nasıl ışlediğinı anlatmıştır. Hatırlanacağı üzere bir ara Suriyeye de gittiği ha ber alınan Vedad, îstanbuldan Ankaraya telefon ederken bulunduğu ma Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Amerikada bulunan Türk milletvekilleri Nazh Tlabar ile Ahmed Tokuş dış politikamızı Amerikalılara anlattılar Washington 30 (A.A.) Bir müddetten beri Amerikada bulunan İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar ile Antalya Mebusu Ahmed Tokus dün kongrede, şereflerine verilen bir öğle yemeğinde Türkiyenin iç ve dıj meseleleri hakkında ileri gelen senatör ve temsilcilere izahat vermi}lerdir. Arkast Sa. 5, SiL 1 de Aduiada lüks ekmek piyasaya çıktl Kbnbflir, bn ekmeklerin içinden ne lüks jeyler çıkar!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog