Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Vadelî tasarnıf hesaMarinih her ay bir ikramiye çekilifi, her çekilifte 2 0 talüıliye aylık gelir DEMİRBANK 31 ıncı fil sayı 11.378 umhu RURUCUSU: YUNUS NAOf çevrelerindf günün mevzuu olmağa baslamıstır Bir klilm D.P liler, muhalefet partilerinin bütün birleşme faaüyetlerine rağmen muvaffak olma şanslarının az olduğunu belirtirlerken diğer bazı D.P liler de bu hareketin memlekette kuvvetli bir muhalefetin tesisi icin favdah ola Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Son yıllann en Hrik şnrlerini ATA KARATAVın v T ER [STEMEZ T*lgraf rt mektub «dresi: Cumhuriyet Istanbul Puıta Kutustı tgtaobal No 246 TelefoaUr: (Jmuml Santral Numarası: 224298, î a n tsleri: 224299. Motbaa 22429) foma 30 Mart 1956 tsimli ve resimli şiir kitabında okuyacaksmız. YAKINDA ÇIKIYOR. i Muhalif liderler arasında önümüzdekî seçimlerde tek liste halinde çıkmak için ciddî müzakereler yapıldığı bildiriliyor Î5 köy dolaşük, 6000 köylü ile konuj Muhalefette Işbirligi Türk köylüsü çarşaf Cereyanı Kuvvetlendi için fikrini söylüyor •#>• ••••• •• İzmir, 29 (Telefonla) Muhalefet partilerinin önümüzdeki seçimlerde isbirlıği vaparak seçmenlere karsı tek liste halinde çıkmak için müzakerelere bajlamis olmaları sjehrimiz siva^! çevrelerind* büyük akisler yaratmıstır. Bu mesele Muhalefet liderleri arasında ciddi müzakerelerin basladığı $u günlerde sehrimiz siyasl Koprulunun Kıbrıs işi için temasları Dış lşleri Bakanı dün ingiliz Elçisile ve Amerikan maslahatgüzarile görüştü Ankara 29 (Telefonla) D13 lşleri Bakanı Fuad Köprülü bugün öğle üzeri Kıbns Türk Cemaah liderlerinden Faiz Kaymak'ı kabul etmiş ve kendisiyle bir mfiddet görüşmüstür. Bu görüşmede Faiz Kaymak'ın Dıs îsleri Bakamna Kıbrıstakl son durum, E.O.K.A. cılann tedhis hareketleri ve Türk azınhğmın vaziyeti hakkmda izahat verdiği nzan haberlerden anlaşılmaktadır. C.M.P. Bayarın tak, çarşaf lehinde Mmse bnlamadık konuşmalarını r Ihtiyar bir köy kadınının fikri: «Çarşaf, erkekleri tahrik etme, dinî emirlere beyenmiyor karşı gelme ve masraf bakunlanndan mantodan çok kötüdür» RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOÛLU « Çarsaf mı? Bb onu unutah yülar oldu. Buralarda çarsafuı irin» rastlıy amazsınız!..» B.M.M. ne 3 kadın MilletvekiU Urafmdan verilen çarsafuı yasak edilmesi yolundaki kanun teklifl ttzerinde komisyon çabşmalarının bashyaeağı su gunlerde, Türk koyiüsünün hâlâ çarşaf giydiğini, bu ı«beble böyle bir kanunun mahalll fiyim şekline taban tabana zıt olacağını iddia eden bazı kimseler c« Arkası Sa. 3. Sü. 6 da) Yurdumuzda yılda 60 bin kişi kanserden ölüyor Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Cenel Sekreferi dân basına izahat verdi hakkındaki karar günü veriliyor Anlcara 29 (A.A.) Türk Kanser Arastırma ve Savaj Kurumu, bu yüki faaliyeti ve Nisanın ilk haftasında tertip edilecek olan «Kanser Savaj Haftasu münasebetiyle bugün saat 18 de Kurum merkezinde bir basın toplantıa tertip etmiştir. Kurum Genel Sekreteri Prof. îzzet Kandemir, basın mensuplanna izahat vererek demistlr ki: «Davamız insanhk için en müthi? bir âfet olan ve ne harb meydanlannın ve ne de baska herhangi âfetten daha aşağı bir tehlike olmıyan kanser hastahğı ile mücadeledir. Bu hasUhğın sağlık teskilâtı en mükemmel olan memleketlerde bile 4 milyonluk bfr halk kitîesl arssında her saatte bir jahsın öbnestel ve dolayısile bu *adar az bir toplulukta bir yılda I 9.000 • yakın şahsın öldüğünü yine bu hesabt gözönüne alırsak 24 milyonluk memleketimizde en azdan Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Bölükbaşı ve Boyacıgiller, Camhurbaşkanınnı Trakyada yaptığı konaşma anayasamıza aykmdır, dediler Ankara 29 (Telefonla) Bugün bir basın toplanüsı yapan C. M. PGenel Sekreteri Abdürrahman Boyacıgiller &on »iyasl hâdiseler hakkında gazetecilere izahat vermiştir. Cumhurbaskanı Celll Bayann Trak ya seyahatinde yaptığı konuşmaya temaj eden Boyacıgiller, Bayann (kalkmma devrm» girdik. Artık Allah bize yardım ediyor) seklindeki sözlerine iHretle demi?tir ki: (Arkast Sa. 3, Sü. 4 te) (Arkası Sa. 5. Sü. 5 te) Kıbrıslı Rumlar Tedhişçileri ihbara başladılar Adada kanşıklık çıkarmak istiyen bir Rum, polis tarafından vuruldu Lefkose 29 (R.) tngilix makamları bugün FrenaroB köyünde, 2 İngiliz askerinin öldürülmesi fizerine konulmus. olan 1500 sterlinlik kollektif para cezasını kaldırmıştırİlk sorguda, köylüler katilin kim ©Iduğunu söylemiştir. İngiliz makamlan cezayı kaldınrken «biri konuştu, ihbar etti» demiştir. Adada kançıkbk çıkarmak istiyen bir Rum genci poliı tarafmdan Bldürülmüştür. komisyonu mesaisini bitirdi Meclii Tahkik Heyetinfa dünkü çalıçmasmı müteakip Baskan Halil Özyörük 40 günden beri devam eden çalışmaların resmen *<wia er~ diğlni, âralardan DJ». H miUetve Meclis tahkik Thornburg'la dün görüşta Menderesle Amerikalı flttisadcı arasındaki 2 saat sürdü ve başka kimse konuşma mülâkatta bulunmadı (Arkası Sa. 3. Sü. $ te) tzmite b«ğh Maşukiy» köyftnden firdevs Çetin nine (kucaîında foenk olan) Cnmhnriyet ofcjektifî karststnda 23 eylul 1»49 tarihH «Cumhuriyet» te Rajk'a aid havadis Demir perde gerisindeki 10 defa bozulan komedilere bir Belediye Vatana hıyanet suçile idam olunan Macar Bakanı Rajk'm masum seçimi {Arkası Sa 3. Sü. 4 te) Urla belediye seçimleri Amerikan Millî Imalâtcılar Birliği Reisi şehrimizde • Karsta yem kıtlığı bir Celâket halini alıyor Köylüler ölü kuzularını çuvallara doldurup vilâyet makamına getiriyor; hükumetîn doğu illerine acele yardımda bulunması istendi Kar» 29 (Telefonla) Vilâyetimiz muhakkak ki son çeyrek asnn en ıstırablı günlerini yaşamaktadır. Yem kıtlığının doğurduğu hayvan telefetı }U gunlerde bütün vilâyet halkını dü şundürmektedir. Yem kıthgmın başlıca sebebi, geçen mahsul yüının kurak gitmesi ve bu Kişın uzun sürmesidir. Maaletef idari makamlar, kıs. bastırmadan bu meseleye lâyık olduğu ehemmiyeti vermemiştir. Köylüler ölü kuzularını çuvallara doldurup vilâyet makamına getirmekte, bir çuval saman ve bir mflrtar o* için Ziraat Bankasile Valilik araamda gidip gelmektedir. Son gunlerde durumun •ahamvtini gören vilâyet, hususi bir tomıte teşkili ile yemlik bulmak için tefebbüslere geçmiştir.. Çıldır ve Göle Kaymakamlan, bir hafta tarfında yem yetiştirilmediği takdirde bütün hayvanların telef olacağını bildirmi;lerdir. Kızak kafilelerile bu kazalara imkfin nisbetind* Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Ankara 29 (Telefonla) Dün « bah İstanbuldan ş.ehrimize gelen ye akşama kadar Başvekil Adnao Menderesle ^«örüşm*» mümkün o ^ lamıyan "Âınerikah iktisada Max Thomburg nihayet bugün Bajvekille konuşmak fırsatını elde edebilmiştir. Thornburg, Başvekille yalna görüşmüş ve saat l l de başlayarak 2 taat kadar devam eden bu gö Arkası Sa S Sü. 4 te Mr. Banting, «Amerikan sermayesi için yeni iş sahalan aramaktayım» dedi olduğu ilân tıihayet müstakiller lehine neticelendi İzmir 29 (Telefonla) 5 aya yakın bir zamandanberi türlü safhaİar geçiren ve tam 10 defa müstakiller ve D. P. liler tarafından yapılan itirazla bozulan Urla Belediye seçimleri nihayet müstakiller lehine tecelli etmiştir. Bu hâdise son olarak müstakillerm Itirazile Yüksek Seçim Kurulunda tetkik edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu dün ll Seçim Kuruluna gönderdiği bir yazıda seçimlerin müstakillerin îehine neticelendiğini nihai olarak bildirmiştir. Böylece 5 aydanberi belediyesiz olan Urlada müstakiller belediyeyi teslim almak için büyük bir merasim tertib etmijlerdir. Budapeşte 29 (R) Macar komünist partisinin şefi verdiği beyanatta, Stalin devrinde Budapeştede asılmıj olan bazı komünist idareci Ford, General Mortors gibi en büyük Amerikan müesseselermi içerisınde bulunduran Amerikan Millî İmEİâtçılar Birliğinin ve Amerikanın Ortaşark Dostlan Cemiyeti Reisi. Amerikan endüstrisinin bir nulerinin «nasum» olduklarını ilân et maralı sözcüsü diye tanınan Mr. Earl Banting, dün Telâviv'den şehri miştir. Bütün Macar gazeteleri tarafından mize gelmiştir. Arkasi. Sa. 3, S ü . l d e Arkası Sa. 5, Sü. 6 da edildi Anadoluda tipi altında dün yapılan mitingler Kastamonudaki C. H. P. mitinginde konuşan eski D. P. li Ziya Termen : «Bu millet Inönüyü nasıl indirdiyse, Menderesi de bir gün indirecek» dedi Kastamonu 29 (Evced Güresin bildiriyor) Sert tenkidleri yüzüsıden geçenlerde D.P. den ihrac edilen Kastamonu milletvekili Zıya Termen, bir müstakil milletvekili olarak bugün Cumhuriyet meydanında CJI.P tarafından tertiblenen bir mitmgde konuşmuştur. Dört bin kişinin katıldığı bu toplantıdan evvel meydanın elektrik cereyanı kesilmiş buluoduğu İçin Arkası Sa 5, Sü. 1 de Başvekil, liiks ve israfa kacılmamasını istedi Valiliklere gönderilen bir tamimde, resmî dairelerin dövizle sağIanan malzeme kuHanmamalan. hilâfına hareket edecek idare âmirleri hakkmda takibata geçUeceği büdirildi (Ortadoğunun Amerikalı Dostlan) adlı derneğin ge ketmizm içinde bulunduğu iktiçen hafta NewYork'ta tertib ettiği toplantıda «Ata sadî buhran ve döviz sıkıntısı ilgitürk» e aîd dokümanter bir film gösterilmiştir. Amerikada bulunan tanınmış Türk iş adamlan, ileri yeniden bazı tedbirler almaHaberler Bürosu Müdürü, Amerikalı gazeteciler V e dernek fizalan, «Modern Türkiyenln baba ğa mecbur etmpktedir. Bu cümlen> na aid bu filmi seyrettikten sonra Atatürk ile 30 sene önce röportaj yapan İlk Amerikalı den olarak bizzat Başvekil Adnan kadın gazeteci Dorothy Thomson hâtıralarını anlatmıştır. Yukarıdaki resimde, Dorothy ı Menderesin imzasım tajıyan bir Thompson konugtırken görülmektedir. Arkası Sa. S, Sü. 2 de Amerikada Atatürk Fîlmi İzmir 29 (Telefonla) Memle İS TAŞINDA OPEBA Y1LU1ZI Dünyanm en küçük opera yıldızı An]a S A P K A an, ÇAMAŞIRLIK Mi Silja'dır. Berlinden Londraya gelen Anja, İS yajında olup, mayu «yınd» Burtonwood sehrmdekı Amerikan •»kerlerlnin karıları arasında «caib tenuU edilecek «SevU Berberi» »dll Budapeşte 29 (Telefonla) Siyasetl Yunanhlartn hareketi burada hie defUesl tertib edilraistir. Bu defiledt operanın bas rolünü oynıyacaktır. Yuspora da karışmı; ve «Kıbns> ihtilâfı de hoş karşılanmamıs.tır. en lazla nazatı dlkkaü ç«ken »apkalarkarıdakt resimde, 12 yasındanberi arCUMHURİYET Macaristanda dan biri de yukarıdaki resunde gorıUen yalar töyliyen An]» Siljı göriılmek yüzünden Yunanistan, junior takımlar turnuvasındaki Türkiye maçuıı di'»'t:ü Türkiye Doğu Almanya ma otaıustur. Şapkar. ın arka kısmı pancur, tedir. oynamayı reddetmiştir. Gerek tur çı 11 berabere neticelenmiştir. Taf ustü de tellerc «ılmıj çam«|irlar halindedlr. nuvayı tertipleyen Beynelmilel Fe silâtı son sahifede bulacaksınıı. derasyon. gerekse maçlan organize eden Macar Federasyommun bu mev zudaki arabulma teşebb. sleri netice vermemiştir. Bu vaziyet karşısrnda Türk takımı, Cumartesi günü yapılması icabeden Yunanistan maçında hükmen galip sayılmıs^ır. Dünfcü gazetelerde hep beraber Takımımız Cumartesi günü Budaokuduk: Polis, ihbar iirerin* bir peştenin 50 kilometre yakınındaki dilenciler karargâhını basmış. Vatvon şehrinde bir Macar takımile Tahkikat neticesinde anlaşilmış antrenman maçı yapacaktır. fci bir adam idaresi altına aldığı 60 dilenciyi çalıştınyor ve günde 900 lira para kazamyormuf. Teşkilât azasından her biri günde 30 lira elde ediyor, bu parantn yarmm febekeyi kurup çaltşttron adama veriyonnuş. Dilencüerin teşkilâtcıhk kabilivetini takdir ve İstanbul jehrini böyle dilencilere malik olduğundan dolayı tebrik edelim. Hattâ daha ileri giderek iyi kurulup Yeni Üniversite binasile inşa işleyemiyen tesekfcüllere dtlenhalindeki Belediye Sarayı arasıncilerden der» almalannı töyliyeda bulunan bütün binalar litn. yıkılacak Fakat bu arod<ı tıtanbul polisine de bu herifier böyle teşkiİlk defa olarak 1956 da doksau lâtlanmcıya kadar nerede oldumilyon lirayı bulan Belediye bütğunu soralım. Haydi kanunların çesinden, hükumet tarafından iseksikitğinden, tatbikatın kötüluğünden, milletin muhtekirler tatimlâk işleri içiı» yapılan 10 milyon rafından boğazlanmasına çare bu liralık yardımla, hangi istimlâk ijlamıyoruz, ban bütün konunî imlerinin başarılacağı Belediyece teskânlar elimizde iken dilencilerin bit edilmiştir. Bu istimlâk isleri İS tröstler kurup halkı toymalanna milyon liraya ihtiyaç gösterdiğinmini olalım. den, İ| Bankan tstanbul Beledl• * * j DİLENCİLER KKALI Arkası Sa. 5, Sü. 7 d ı Yunatılılar Peştede bizimle maç yapmak istemediler, hukmen mağlub sayıldılar Polis ne yapıyor? Belediye geniş ölcüde istimlâklere başlıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog