Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SEÇİLMİŞ Hikâyeler Dergisinin 48 inci sayuı 12 şiir, 5 yazı, 4 hikâye, 3 inceleme, elestirme ve desenlerle 3 renkli bir kapak içinde, 54 sayfa, 50 kurus,. ÇIKTI P.K. 133 Ankara 31 inci fil sajn 11.351 umhuri KURUCUSUîTUNUS NADİ Taşralı Kız Gfinttmüz İtalyan romancılarınm en ünlüsü olan Alberto Moravia'dan şimdiye kadar dilimize bir kaç eser çevrilmiştir. Aneak hep satıs gözetilerek yapılan bu tercümeler bu yazarın gerçek kişilığini göstermek bakımından zayıf kalmıştır. Varlık Yayınevi onun birbirinden güzel büyük hikâyeîerinden bir kaçını güzel bir tercüme ile sunmuştur. Fiatı 1 liradır. TMgraf rt mektub adraai: Cumhuriyet tstanbul Poata Kutura fstanbul No 246 Tdrfonlar. ümuml Santral Ntmaraa: 224296, Yazı tsleri: 224299, M.tbaa: 22429) Cnmartesi 3 Mart 1956 n, ordusu İngilizleri hudud dışı etti Kİnı Degisti? u yılki bütçe konuştnalan boyunca muhalefr cephesini en iyi temsil edenler Hür riyetçiler oldu. Ilükumet adına konuşan sözcüler de en çok onlara sinirlendiler, en ziyade onlan vurmağa çalışhlar. Bn yüzden zaman zaman C. H. P nîn ikind plâna düştüğü, ortadan silinir gibi olduğu görüKiyordn. Hür. Partililer aralannda akılhca bir vazife böKişümü yapmışlar, her Bakanhğa aid tenkidleri ihttsas sahibi arkadaşlanna bırakmışlardı. Bu itibarla, grup olarak hiç de kalabalık otmadıklan halde Meclisin ve halkm dikkatini tizerlerine çekmeçe muvaffak oldular. Ferhi Celikbaş, Ekrem AK Can, Turan Güneş, Muhlis Ete, Enver Giireli gibi sözcüler, müspet ofaylar üzerinde rakamlara dayanarak, çok defa objektif ve olçun düşünceler ileri sürdüler. yainız tenktd etmokle kalmadılar, tutulması gereken yola dair bükumeti aydınlatmaya da çahştılar. Buna karşıhk iktidan savunan hatihler daha ziyade subjektif bir davranışın içinde kaldılar. Olayi olayla. rakamı rakamla karsıhyacak yerde «çeçen yila kadar siz de bizitn gibi düşünüyordunuz. Aramzda Bakanlık yapmış, Menderes hükumetlerinin sorumuna katılmış insanlar var. Rskiden gümhür gümbür, şakır şakır D P. nin politikasını överken şimdi 180 dereceKk bir dönüsle karşımıza çıkıyorsunuz. Size kim inanır?» tarnnda. akla deijil de hislere hitab eden sözler sövlediler. Bn iddialannı cevablandırmak RÜç değüdi. Nitekim Hürriyetçiler adına kürsüye çıkan hatibler biç de telâşa ve asabiyete kapılmaksızın hücumlara serin kanla gögüs germesini bildiier. Fakat onlar ne kadar sükunette konuşnrsa beriküer dp o nisbette sinirlenip cosuvor ve ancak bağirmak. güriiltii ettnek suretile ferahlamağa çalışıvorlardı. Halbnki Sayuı Menderesi can ve gönülden destekiiyen, ona karşı yapılan ağırbaşh, yumuşak üsluplu tenkidlerp bile sanki bir hivanetlik gösterisi imişçesine tahammül edemiyen bn sinirli Demokrutlar bir az daha sakin davranabilseler ne iyi ederlerdi. Hürriyetcilerin vaktile şöyle, bnçün bövle düsünmüş ohnasınuı gerekçesi nedir? Bu konuda NADİR NADİ (Arkası Sa. 3. Sü. 5 te) Edremidde tifo başındaki salgını görüldü Milli Mâdafaa Vekâletinin bildirdiğine göre Vekil ve Erkâniharbiyei ümumiye Reisi uçakla Balıkesire geldiler, Edremide gidip hastaneleri gezdiler İzmir 2 (Telefonla) Edremidden alınan haberlere göre §ehir dahilınde tifo haetalığı müşahede edilmis ve hastalık kısa zamanda yayılmısttr. Halk arasındaki hastalar tedavi altına alınarak oturduklan yerler tecrid edilmiştir. Bu arada hastahğm Çifte değirmen suyundan sirayet ettiği netıcesine vanldığmdan bu su, mansabından kesilmiştir. Diğer taraftan hastalık Edremiddeki askerî birlikler arasında da görülmüş olup hastalanan erler muhtelif hastanelere nakledilmişler ve ıcab eden bütün tedbirler almmıştır. Millî Savunma Vekâleti veklli Şem'i Erkin beraberinde Erkânı Harbiyei amumiye reisi olduğu hal de bugün anî olarak uçakla Balıkesire gelmi; ve buradan otomobille doğruca Edremide geçerek hastaneleri ziyaret etmişlerdir. Millî Müdafaa Vekâletinin tebliği Turistler, turistik (!) İstanbulun topraguıa ayak basabumek içla Ackara 2 (a.a.) Millî Müdaböyle, hayli sor akrobasi hareketlerini Ihtiyar etmek Arkası S a . 5 , S ü . lde mecburiyetinde kaldılar Hâdise, Ortaşarktaki Rus nüfuzuna karşı İngilizler tarafınflan acılan mücadeleye indirilmiş bir darbe olarak karşılandı Kral Hüseyinin Globb Paşa ile arkadaşlan hakkındaki kararı nzerine Ürdünde halk büyuk tezahürat yaptı, Londrada ise heyecan ve endişe var Ürdünün mevkiini gösterir barita Amman, 2 (R) Ürdün kralı, Ürdün ordusunu yıllardan berl idare etmekte olan Ingıliz eenerali (Glubb pasa) nin vazifelerine son vermıstir. Glubb pa$anın albav rütbesinde iki İnşiliz yardımcısı da uzaklaştırılmıslardn. Bu İngiliz subavları bugün Ürdünden ayrılmıalar ve Kıbrısa gitmislerdir. Ordunun başında bir Arab generali Ürdün ordusunun idaresi Arab bir Benerale tevdi edilmistir. Glubb pasa ile sıkı müna»ebetkri bulunduğru bilinen ban Arab subaylar da azledilmislerdir. Glubb üasanın azü haberi bütün Ürdünde hevecan urandırmıs halk kralî kararname lehinde büyük nümayısler tertib etmutir. Gtubb Paga Glubb Paşa kimdir? İngilterenin yetiçtirmi} olduğu ikinci Lavrens dün Ortedoğudan çıkanlmıştır. Yıllardanberi Glubb Paja diye Urunan vc dün Ürdün Kralı Hüseyin tşratndan hudud dışı edtkn bu yeftı Lavrens'ta anl adı Sir John Baggot Glubb'dır. John Baggot, Londrada askerî mektebi bitirdikten sonra Birinci Cihan harbi esnasında Fransa cephesinde çarpışmış, boynundan bir yara aldıktan sonra da Ortadoğuya «vazifeli» ol,rak gönderilmişti. Kısa boylu, kızıl saçb bu İngiliz subayı Bedeviler arasma kanşmış, yıllarca onlarla beraber yaşamış, bir çok arab lehçelerini gayet iyi öğrenmiş tir. John Baggot da, Lavrens gibi tn Arkan Sa. 5, Sü. 3 te Ürdun Kralı Hüseyin Dün bir transatlantikle Başbakan 513 turist geldi Pakistana Turistlerden bir kısmı bugün uçaklarla Ankaraya gkh'p dönecekler; dün gece Hilton'da turistlere Türk milîi oyunları gösterildi gidiyor Sebeb nedir? Asıl adı £tr John Ba^ot Gİubb olan <Glubb pasa) Üe tngiliz yardımeılannrn Ürdünden çıkarılmaları İngiliz ortasark politikasuun yeni bir muvaffakiyetsizliği olarak vasıflandırılmajrtadır. Ingiltere Ürdün ile olan eski andlaşmalarını tâdıle yanasmamıstl. İngiltere Ürdünde askerî üslere sahibdır ve buna karsı para yardınunda bulunmaktadır. Halk bayram yapıyor Ürdün halkı simdı Kral Hüseyini «ordunun kurtarıcısl» olarak selâmıamaktadır. Glubb pasa. Kralın gözleri önünde vazifesini Tümgeneral Hadi Ünab'a devretmıstır. Ürdün Kralı Hdsevın ile Basbakan Sarri Rifai'nin. memleketve behren kuv\etli Batı aleyhtarı cereyan karşisında bu kararı verdıkleri sdvlenmektedır. Şimdı. Glubb pa^a uzaklastırıldıkUn sonra bu memlekete İnguız yardımının devam edio etmiveceği belli deeildir. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te «Amerikan Export Linea» Şlrketinin, 29.500 tonluk transatlantık «Con* tituüon» yoleu ««misi, 51) turisti hâmilen, Akdenızın muhtelif lımanlanna yapmakta olduğu 58 günlük ziyaret esnasında dün tstanbula gelmıs,tir. «Independence» in eşi olan ve 2 subatta New Yorktan hareket eden «Constitution», saat 13 te Dolmabahaçıklannda demirlemiştir. «Constitution» meslek hayatının ellınci senesini doldurarak 65 yaşına gelmesi dolayısile tekaüde aynlan şöhretli kaptan Brent A. Jacobson'un idare Bir mebus C.H.R ye Orman yangmlan yfizttn katıldı sindedir. «Constitution> un 31 martta New Yorka doner donm«z emekiıye aynlacak olan kaptan Brent,M bin dolar tazmınat alacaktır cConstitutıon» un 599 mftrettebab Ankara, 2 (Telefonla) Bajbavardır ve 1931 senesinde inşa edil kan Adnan Menderes Bsğdad Pak miştir. 4 nisanda New Yorktan hare tı Bakanlar Toplantısmda bulunketle bir başka sefer yapacak olan mak üşere bu ayın 16 sında Karac «Constitution», Prens Rainer ile ev Arkası Sa. 5, Sü. 2 de lenecek şohretlı film yıldtzı Grace Kelly'yi. ailesile birlikte Monacoya gotiırecektir. îki kişilik bir Basm Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ekipi Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Menderea, Pakistan Parlâmentosunda bir konuşma yapacak ı Aydın ve Sökede iki grev hâdisesi Işçiler. ücret meselesinden toplu halde iş yerlerini terkettiler; Çalışma Müdürlüğü durumla alâkalanıyor Manyas gölüniin suları dün alcalmağa başladı Su baskınına maruz kalan 150 bin dekar arazi üzerindeki mahsulden istifade edilemiyecek den senede ağradığımız zarar 59 milyar lira Pazara, Ankarada bütün ormancıların katılacağı bir loplantı yapılacak Ali Şiroğlunun iltihakile MecHste C. H. P. li milletvekilferrnin sayısı 31 e yükseldi İzmir 2 (Telefonla) Dün taşmıs olan Manjas golu. gecekı sevıjesını kajbetmış ve javaş yavaş alcalmağa başlamıştir. Ancak sulann istilâ ettigi ekili arazidekı mahsulden tamamen ümid kesilmiştir. Filhakika arazi üzerindeki suyun yüksekliği halen 50 santimden fazladır Yağmurlar keIzmir 2 (Telefonla) Aydmdan mensucat fabrikasmda ücretlerin silmiş, kar suları da azalmış olduverilen bir haberde, Aydın ve Sö 1 marttan itibaren kesintiye uğra ğundan Manyas gölünün yanndan kedeki iki fabrikada işçilerin toplu ması üzerine vukua gelmiştir. sonra tamamen jatağına çekileceği olarak iş yerlerini terkettikleri bil Fabrika fazia mesaı ile çalışma sis tahmin edılmektedır Böyle de olsa dirilmektedir. Birinci hâdise Aydın (Arkası Sa. 5, Su. * de) taşkın neticesinde su baskınına maruz kalan 150 bin dekar tutarındaki arazinin üzerindeki mahsulden istifade edilemiyeceği gibi, araziden de bu yü hiç bir suretle yeni mahsul almak imkânı hasıl olamıyacaktır. Dün sulann tehdidi altında buluiduğunu bildirdiğimiz Manyasın Kısıksa, Salur, Hamamlı ve Isıklar köylerinin maruz kaldıkları tehlikede sulann ni«be*en alcalması neticesinde bertaraf olmuştur. Diğer taraftan su baskmı neticesinde zarar gören çiftcilçre yardım hususunda ilgili makamlara müra Arkası Sa. 5, Su. 3 te Ankara 2 (Telefonla) Türkiye tabiatını koruma cemiyeti önümüzdeki pazar günü DU, Tarih Coğrafya Fakültesinde bir toplantı apacaktır. Ankara 2, (Telefonla) C H.P Genel Merkezinden öğrendiğımiz« göre Kırşehir milletvekıli (Bağımsız) Osman Ali Şiroğlu bugun Bütün ormancılann katılacağı bu C.H.P saflarma katılmıştır. toplantıda bilhassa memleketimızin Osman Ali Şiroğlu Çankaya kaza maruz bulunduğu (erozyon) su teşkilâtma kaydolmuş, ve bu suj ların aşmdınp taşıdığı topraklar retle C H.P nin milletvekili sayısı ' Arkatı Sa. 5. Su 6 da 31 e yükselmiştir. Felâketten 10 gün sonra Eskisehiri ziyaret: 3 BÎB TRAMVAY YOLDAN ÇIKTI 93 numaralı Ortaköy Aksaray tram vayı, dün sabah saat 11 sıralarmda ••»•»••»»•»»•»»•••••••••••••»•••»••••••••••••»••••••••••••••••••••••••» Aksaraya muteveccihen Galata köp: rüsünden geçmekte iken, koprünün • Eskişehirde altı kişi, hükumet yeni ev yaptıracak diye zelzeleden sağlam ' • Emınönu cihetindeki bırleşme yerin'.; çıkan evlerini kendi ellerile yıkarlarken yakalandılar, bunlan, duruma son y, de, bir çoküntü husule gelmiştir. Tramvayın bu yüzden raydan çık derrce sinirlenen komşuları ihbar etti ması, uzun zaman trafiğin aksamasına sebeb olmuştur. Resim, raydan çıkan tramvayı gös »•»•••••»»•••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>••••••••••••••• termektedir. (Sureti mahsusada Eskişehire giden arkarla$ımız Yaşar Kemal bildiriyor) Çadırda oturanlar bile en ufak sarsmtı ile dışan nğrayorlar Âvra Warretı dün gitti Amerikanın Ankara yeni elçiliğine tayin edilen Fletcher Warren, üç ay sonra gelebilecek Bırleşik Amerikanın Ankara eski Büyuk Elçisi Avra Warren, dün saat 12 de İtalyan bandıralı «AbbaTelefoto CUMHURIYET. Frankfurt Istanbul zia» yolcu vapurile İstanbuldan ayrılmıştır. Bılindiği gibi, Bırleşik Amerika> nın Karakas Büyük Elçisi Fletcher Wıesbaden'de oynanacaktır. Maçın yapüacağı saha bir karıs buzla kaplı olduğu icin takımı Warren, Cumhur Başkanı Eisen«ıız dün kapalı saîonda bir egzersiz yapmıştır. Sahadaki buzlar bugün üzerine gaz dökülmek hower tarafından Ankaraya tayin •uretıle entıîecektir. Frankfurttan telefoto Ue aldığımız yukandaki resimde takımımızm üç edilmistir Tayinı henüz Birleçik •lemanı B. Ali, Turgay ve Coşkun dünkü antrenman esnasında görülmektedirler. Arkası Sa. 5, Sü. 8 d* fürkiye Amerika Ordu maçı bagün r Eskişehirde celzeleden külibı devrillp camlln damınB saplanan bir minare ve evlerinden kaçanların mesken baline soktuklan bir römork (Yazın 5 vnct tahijtmitde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog