Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

HHSM Ir^?*j Tek başma işlenir. Yeni kumaş Fotoğrafh Model v e Bluzlar, Çamaşır, Yatak takımı, Masa örtüleri, Dekorasyon Renkli is. 491 ÇIKTI. 31 mcı yıl sayı 11.377 umhuri KURUCUSU:YUNUS NAD! Ttlgral ve mektub adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu tstanbul No 248 Telefoalar. Ümumi SantraJ Numarası: 224298, Vaa Isierı: 224299 M=tbaa 2242S) İlk Perşembe 29 Mart 1956 Telâffuzlu ve Ansiklopedik. 900 e yakın sayfa, battal, boy. 2000 den faz.lÛGATi la resim ve tablo. 65000 kelime, tâbir ve cümle Gayet zengin ve faydalı bir zeyil Ingigilizce okuyan veya öğrenenler için ideal bir rehberdir Her kitabçıda Kültür Kitabevi TL. 20 İstanbul RESİMLİ LÛGAT YENİ ÇIKTI İngilizce Türkçe .RESİMLK İNGİLİZCE> TÜRKÇE Ortadogunun maruz Köprülunün Kıbrısa ve Sovyel sulh taarruzuna dair beyanatı Menderes "Bağdad Paktı Konseyinin gelecek ay yapacağı içtima möhim kararlara müncer olacak,, diyor «Tazyikler ve tehdidlerle, gizli, açık tervirat ve yıkıcı faaliyetlerle tahakküm veya prestij politikası takib edenlere karşı şimdiye kadar gösterilen müsamahalar daima makus neticeler verdi. Teşebbüsü ele aknayıp kendimizi hâdisatın cereyanına terketmemiz felâketlere müncer olacaktır.» Ankara.28 (Telefonla) Kardeş ve müttefik Pafeistana yaptığı resmî ziyaretten dönen Başbakan Adnası Menderes Anadolu Ajansma verdiği beyanatta, Pakistan milletine memleketimizin ilham ettiği sevgi, itimad ve itibann nc kadar sağlam ve derin olduğunu bizzat müşahede etmekle iftihar duyduğu 1 (Kıbrısta statükonun değiştirilmesi Lozan muahedesinin revizyonunu gerektirir... Biz, Adadaki tedhiş havasmın nihayet bulmasını istedik» "Sovyetlerin son zamanlarda Türkiyeye vâki avanslârt, Türkiyenin d$ş siyasetinde herhangi bir değişme meydana getiremez» Çoktıır Ankara, 28 (Telefonla» Dış İşleri Bakanı Prof. Fuad Köprülunün «Worldwide Press Service» ve «Agence Opera Mundi» ajanslarının Türkiye muhabirinin muhtelif meseleler hakkındaki suallerini cevablandıran mühim beyanatı muhtelif menıleketnu belirtmiş ve demiştir ki: « "Başta muhterem Cumhurbaş lerde 20 kadar gszetede intişar etmişf kanları ve Başbakanları olduğu tir. Köprülü. Ortadoğudaki son gelışmelere dair ük suali şöyle cevablanhalde idarecilerinin kiyaset ve di dırmıştır: rayeti ve halkmın maddî ve ma € Ortaduğuda son geli§meler di nevi kuvvetile Pakistan, insanhğın ye tavsif ettiğiniz hâdiseler. Bağdad Paktını ne zayıflaUr, ne de onun inmedarı iftiharı bir memlekettir.» Başbakan görüşmeler hakkif.da kişafına mâni olur. Çünkü Bağdad Arkam Sa 5. Sü 1 de Arkası S a . 5, Sü lde Türkiyeye harb gemileri mi verilecek? NATO Başkomutanı, büyük devletlerin, ihtiyat gemUerini Türkiye, Norveç ve Danimarkaya teslime davet edildiklerini açıkladı Paris 28 (R) NATO Başkumandanı G«neral Gruenther burada verdiği btyanatta, Batıb devletleri ikaz etmİ9 v« Rua tecavüz tehlikesine karşı dikkatle hazırlanmaktan vazgeçllmemesi lâzım geldiğini anlatnm UT. 1927 yıhnda, memleketimizde ilk nüfus sayımı yapıldığı laman, Büyük Millet Meclisinin üye sayısı tiç yüzü bulmnyordu. Aradan geçen «H» dokuz yıl içinde nüfusuınuz bâr misline yakıa bir artıs göstererek yinni dört milyonu aşmıştır. Y rürlükteki seçim kanunumuza göre kırk bin vatandaşa bir saylav düştüğünü hatırlarsak, önümüzdeki 1958 seçimlerile Büyük Millet Meclisine altı yüz küsur milletvekili göndermek zorunda kalacağımızı matematik bir kesinliklehesablayabüiriı. Gerçi böyle bir neticenin mületçe övü»eceğimiz bir tarafı vardır. Son ç«yrek yüzyılda, aüll! umriıttmn içlndeki vataa4a; saytsınn, Maltas kanuntum ispat edereesine yüxde yüx blr aröj Meclis Tahkik göfiUrmest, her baknndaıı güvca heyetinde ' bîr' verici bir olaydır. Kronik harbler kaç gündenberi ve çöküntüler yüzünden asırlar bo sezilen anlaş yuBca insan güeünü damla damla mazlık dün nikaybeden Anadolnmm, Atatürküa hayet patlak ver nurlu iradesile kısa zamanda bn miş ve heyette eanlıhğı k«M»dı ise bnna sadeee muhalefeti temsilen bulunan aeviniriz. tek C.HP. milAncak, bu sevincünh, yasama letvekili Meh Malatya milletveorganımızın kadrosnnn yurd ihti med Zeki Tolu kiK Mehmed Zeki yaçlanm nygtuı bir ölçüye indir pay, heyet başTolunay inek hususnnda diişündüklerimiıl söylemekten bizi elbette alıkoyamaz. 13 milyon nüfusln bir millet hesabına üç yüz üyelik bir Meelis lüztunlu sayılabilir. Fakat nüfusn yirmi altı milyona yükselİBce, milIetvekili sayılannm da mutlaka yiizde yüz arttınbnası gerekmez. Seçim kamıntmda cşa kadar vatandaşa bir temsilei ayrüınaaııu» emreden hükmün gayesi, millet aduıa kanun yapaeak organa oormal ve makul bir harim sağlayabilmektir. Bu bacim, göriilecek işin mahiyetine göre ne eksik, ne de fazla olmahdır. Toksa kırk bin nüfusa illâ da bir mebns diye değişmez bir ölçü diinyada yoktur. C.H. Partisi mebusu Meclis tahkik heyetinden çekildi kanı Halil Özyörükle ikinci bir münakaşayı müteakıb toplantıyı terketmiştir. Mehmed Zeki Tolunay, kendisini karşılayan gazetecilere toplantıyı terketmeğe mecbur kaldığını açıklamakla iktifa etmiş ve müteakıben acele olarak Ankaradaki C.H.P. genel merkezi ıle görüşmüştür. Bu görüşmeyi müteakıb Mehmed Zeki Tolunay ilk trenle Ankaraya hareket etmi^tir. (Arkası Sa. 5, Sü. S te) Malatya milletvekili Mehraed Zeki Tolanay, heyet başkanı Halil Özyörükle bir münakaşayı müteakıb toplantıyı terkederek Ankaraya gitti !!«••••> Rumeli Kavağı iskelesine bağlı iken yanan 53 No. lu tnçirah vapuru f a p H l tahkikatına dün başlanmıştır. Yangın sonunda geminin kıç salonu sancak, kaptan köşkü tamamile yanmıj, alevler zamanında söndürüldüğünden makine dairesinde tahribat olmemıştır. Savcılık yangınm neden çıktığını araştırmaktadır. Şehir Hatları Enspekt örleri de mütettebatın ifadesine müracaat etmişlerdir. «İnşirah» dün çekilerek Kuruçeşme önlerine getirilmigtlr. Resimde, vapurun yandıktan sonraki hâli görülmektedir. Arkast Sa 5. Sfl. « da Muhalefete karşı alınması istenen tedbir D P. den çıkanlan Ziya Termen. bugün Kastanıonuda vapılacak mitingde ' (Zafer) in ortaya artığı ı fikre nıukabele edecek Kastamonu 28 (Telefonla) Parti grubunda, Mecliste ve Komisjondaki tenkidleri yüzünden geçenlerde D.P. den ihraç edilen Kastamonu Milletvekili Ziva Termen ıhracından sonra ilk defa olarak bugün seçim bölgesine gelmiştir. Ziya Termen ve berabeı indekı gazetecilen hamil otomobil yolda 3 defa ârıza yaptığı için saat 15 yerine ancak saat 21.30 da Kastamonuya muvasalat edebılmis ve Termen'i 10 dereceden fazla soğuğa rağmen şehrin 25 kilometre ilerisinde 25 otomo bil, kamyon ve otobüsle bin kadar Kastamonulu karşılamıştır. Karşılayıs su^ısında Termen"e büyük tezahürat yapılmıs: Kastamonulular D. Arkast Sa. 5, Sü. 4 te Millet Neclisi dün ortaokullarda dmı tcdrısat ışııu goruştu ~Jt . ı II»». Millî Korunma Kanununu Tâdil Tasarısı Meclis Komis) onu dün idam cezasını reddetti ve diğer ceza maddelerini görüştü Ankara 28 (Telefonla) Milll korunma kanunu tadil tasansının müzakeresine bugün Meclis geçid komisyonunda devam olunmuştur. Komisyon içtimaında tasannın cezaî müeyyidelerini ihtiva eden mad deleri görüşülmüş ve müzakereler Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Millî Eğitim Bakan Vekili, Başbakanın Konya nutku münasebetile sorulan suallere cevab verdi Ankara, 29 (Telefonla) Meclisin bugünkü müzakerelerinin büyük bir kısmı din tedrisatı meselesinin konuşulmasına hasredildi. BUindiği gibi, bundan bir müddet evvel Manisa bağımsız milletvekili Hıkmet Bayur, Başbakan Adnan Menderesin Konya nutku dolayısile ortaokullara din der si konulup konulmıyacağı hususunu bir onerge ile Milli Eğıtım Bakanm dan sormuş ve bunu Tokad milletTekili Ahmed Gürkan ile Gümüşhane DJ5. milletvekili Sabri özcansar tara fmdan verilen iki ajTi soru önergesi takib etmişti. Uzun zamandanberi gündemde bulunduğu halde cevab landırılamıyan bu üç sözlü sonı bugün cevablandırıldı. Ancak, Milll Eğıtim Bakanı Ahmed Özel, Irakta bu lunduğu cihetle cevabları Devlet Bakanı ve Milli Eğitim Bakan Vekili Cemil Bengü verdi. Bengü, •Başbakanın Konya nutku hükumetin bu mevzuda prensip kararına vardığını ifade eder» dedi ve din derslerinin ortaokullara da teş mili için gerekli çabşmaların yapüdığmı ifade ettikten sonra ortaokullara konulacak din derslerinin hu rafeden uzak ve hiçbir zamnn inkılâb aleyhtarı bir hüviyet tasımıyaca Arkası Sa. 5, Sü 3 te Cumhuriyetin ilk yıllarmda tesbit edilen nisbetler, bogünkü ihtiyaclarunıza artık uymaz olnroşlardır. Biitçeye yüklenen lüzumsuz malî külfeti bir yana bırakınız, sayısı altı yüze yaklaşan kalabalık bir heyetin, kendinden beklenen İNCİLİ YUMUBTALAB İzmirde Atiye Krenler isminde bir hizmeti meselâ dört yüz kişilik bir meclisten daha iyi görebileceği şüp vatandaçımız, resimde gördüğüniiz gibi üç yumurtayı inci. boncukla helidir. Hastalık, mazeret, seyahat süslemiştir. Bunlan Cumhur Reisine, Başvekile ve İzmirdeki NATO vesair sebebler yüzünden oturum Kumandanına hediye edecektir. lara katılamıyan mebnslam» sayısı, kalabalık meclislerde daha da artmakta, bu yüzden hattâ bazan celseleri açmak bile güçleşmektedir. Üye sayısının fazlalığı, aynı zamanda ihtisas komisyonlannm bnnyesine de zarar vermekte, bunların salim kafa ile işlemesine engel olGazeteciler Cemiyetinin kurduğu ihtisas komismaktadır. Hele yürürlükteki çoyonu, 3 aylık devamlı çalışma sonunda hazırladığı ğnnluk sistemi karşısında, mebus sayısının fazlalığı demokratik düraporu dün son defa gözden geçirerek NADİR NADİ Almanyaya borcumuz 60 milyon dolan buldu Şehrimize gelen Balı Almanya eski Başbakanlık MSsfetarıım beyaulı iktisadi görüşmeleri, halen Bonn'da devam etmektedir. Dr. Lenz, Ortadoğuda tetkikler yap mak ve durumu öğrenmek üzere seyahate çıkmıştır. Yeni teçekkül etmiş Baü Almanyanın, henüz müesses bir Ortadoğu politikası olmadığını açıkhyan Dr. Lenz, Cumartesi günü uçakla Beyruta müteveccihen tstanbuldan ayrılacaktır. BIR MEMLEKETİN HAZIRLANDIĞI DÜĞÜN Monako Prensi ile Grace Kelly'nin düsunu içm hazırlıklar 11«rlemektedir. Monako'nun meshur mücellidi M. Raveu, Prens ile geline hediy» etmek üzere bir cild hazırlamaktadır. Yukarıdaki resımde, M. Raveu çalısırken gorulmektedır. Basıtıla ilgili mevzuatta yapılması gereken mesaisini bitirdi BU NE B1C.IM ASFALT Istıklal caddesi asfaltianacak diye bLr iki sene once çektiğımiz seyrüsefer sıkmtısım hatırladıkça ve ju manzarayı gordukçe hayretten dona kalıyoruz. Bu ne biçim srfalt? B1r bektaşinin abdestsiz namaza durduğunu gorenler, namaz bitir.ce sormu?lar: • Abdestsiz namaz kılınır mı', C.M.P. Genel Başkanı tezahüratkı baba erenler: «Kıldım, oldu!» demış karşılandı. bugünkü mitingde Bİ2im asfaltlarımız da bu hikâyeyı ne kadar batıriatıyor. Bölükbaşı Antakyada konuşacak (Arkas* Sa. 3. Sü 5 te) Antakya 28 (Telefonla) C.MP. Genel Başkanı Osman Bölükbaşı Hatay bölgesindeki propaganda gezisinin ikinci merhalesi olarak îskenderundan şehrimize geldi. Bölükbaşı Belende ve daha sonra da yol kavşaklannda halk toplulukları tarafından karşılandı. Şehre 30 km. mesafede de Antakyalı C.M.P. ve C.HJ5 liler tarafından istikbal olundu. Şehir hududuca girerken omtızlara alınan Bölükbaşı misafir kalacağı otele kadar tezahürat arasmda götürüldü. Bölükbaşı yann Antakyadaki konuşmasını müteakıb Adanaya hareket edecek ve İçelde yapacağı propaganda gezisine devam etmek üzere cuma günü Mersine hareket edecektir. Evvelki akşam geç vakit uçakla şehrimize gelen, Batı Almanyanın Hıristiyan Demokrat Parti Dıs İşlen Komisyonu Başkanı Dr. Otto Lenz, «Türkiyenin 1955 te Baü Almanyaya olan 40 milyon dolarnk borcu, 1956 da 60 milyona yükselmiştir» demiştir. Eski Başbakanlık Müsteşarı olan Dr. Lenz'e göre, iktisadî münasebetleri müstakil olarak mütalâaya imkân yoktur. Daima. siyasî münasebetlerle ve gayelerle nazan itibara alınmaüdır. Dr. Lenz, «Türkiye borçlu olmasına rağmen, Batı Alman ya iktisadi münasebetleri kesemez» demiştir. Evierinde mühimmat bulunan Dr. Lenz, ancak Batı Almanyanın 21 Rum ile iki papaz daha Türk borçlannı kabullenirken bir tevkif edildi hudut tanıyacağmı ilâve etmiş, fakat Lefkoşe 28 (R> Kıbrısta kanlı bir rakam vermekten çekinmiştir. Bılindiği gibi, Türk Batı Almanya hâdiseler elân devam etmekte ve alman tedbirler fayda vermemektedir. Dün gece yarısı Rum ashudan bir gümrük memuru ile iki Ingiliz po Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Kıbrısta toplu tevkifler Polis bir dilenciler karargâhını bastı Bir adam, idaresinde 60 dilenci çalıştırıyor ve giinde en az 900 lira kazanıyormuş Melih adında bir çocuk dün Elmniyet müdürlüğüne mürscaat etş, Şaban ismqde bir şahsın 60 kadar dilenciyi idaresi altına alarak, bunlan şehrin muhtelif yerlerinde dilendirdiğıni söylemiştir. Bu ihbar üzerine, Şabanın Tophanede Necatibey caddesindeki ikametgâhına zabıta tarafından baskın yapılmıs, muhtelif yaşta 20 kadar dilenci yakalanmıştır. Sorguya çe Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Adanada lüks ekmek Belediye Daimi Encümeni. Bakanlar Kurulunun tek tip ekmek kararı hüâfuıa 25 kuruşa 420 gramlık ekmek çıkarmağa karar verdi Adana 28 (Telefonla) Şehrimizde ekmek meselesi bir tartışma konusu olarak devam edip giderken, belediye daimî encümeoinin iki tip ekmek çıkarmak üzere karar alması halk arasında hayTetle karşılanmıştır. Daimî EncümenİB kararına göre, birinci tip «lüks ek Arkası Sa. 5. Sü. 2 de İfim adamlanndan ve cazetedlerden mür« kkeb koıaisjon dunku son içtitnaında (Yazım. 5 inci sahifede) Bir de halkın yüzü gülmüyor derler.M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog