Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Türk Edebiyatçılar Birliğinln hazırladığı ŞİİR va MÜZİK GECESİ 2 nisan 1956 pazartesi saat 21 de Tepebaşı DRAM TİYATROSUNDA Memlcketimizin en seçkin şair ve müzisyenlerini dinliyeceksiniz. Dâvetiyeler: Varlık, Yenüik, Yeditepe Yayınevlerı ve Necmi Rıza Ahıskan, Osman Güzel mağazalanndan ahnabilir. 31 inci umhuriyet 11.374 KURUCUSUrTUNUS NADf Tfrlgrai re mektub adres: Cumhurıyet Istanbul Poata Rutusu tstanbu) No 246 Teleioolar: Umuinl SantraJ Numarası: 224238, Yazı I$len: 224299. M.tbaa 2242S) ENDER BİR FIRSAT Çiftehavuzlarda 4miz kenan (lebideryâ) Asırlık ağaçları hâvi 3500 metrekarc bahçe içinde 8 odalı köşk. Su, elektrik, telefon. Bahçede kuyu ve ayazması ile rıhtım ve kayıkhanesi mevcud. Otel, kulüp, hastahane inşasına müsait. Adalira nazır harikulâde manzara. Sahibi eliyle satılıktır. Müracaat: Galata, Kefeh Hürriyet Han No. 17 Tel: 44 45 07 Pazartesi 26 Mart 1956 Meclis bugün toplanıyor MiMn lasarı ları göritülecek Bütçenin müzakeresi M bebi ile geri bırakılan 30 n mütecaviz sözKi sonı da bu toplanh devresinde cevablandınlacak Ankara 25 (Teleforda) Türkiye Büyük Millet Meclisi yarından itibaren çalışmalanna başlayacaktır. Dün de bildirdiğimiz gibi 25 günlük bir tatilden sonra açılacak olan bu faaliyet devresinde bilhassa işçiler •• ordu mensublarının durumlarile alâkalı mühim bazı kanun tasarı ve teklifleri görüşülecektir. Bu arada karma komisyonda zakeresi ikmal edilmek üıere olan Millî Korunma Kanunu tasarısı da yakmda Meclis gündemine alınacaktır. 195* bütçe kanun tasarı*ınm müz«kereai sebebile geri bırakılan 30 u müte^aviz sözlü sonı da bu toplanü devresinde alâkalı Bakanlar tarafından peyderpey cevablandırılacaKtır. Meclisin 25 günlük tatilinden istiladeyle yurdun muhtelif bölgelerine gi den muhalefet ve muvafakat milletvekillerinden büyük bir kısmı meclisin açılısı münasebetüe şehrimiz» dönmüş bulunmaktadır. Kıbrısta dün kimse sokağa çıkarılmadı Her türlü telefon muhaveresi kesildi. Sadece gazeteciler ve doktorlar caddelerde dolaştılar, Yunan mîllî bayramı günü gürültüsüz geçti Lefkose 25 (A.P.) Bugün Kıbm, geniş, sessiz. terkedilmiş, bora» boş bir memleket halini almış; 160 000 Kıbrıslı, evlerinde kapalı kalmışlardır. Geri kalan 300.000 Kıbrıslı da ancak komşularına kadar gidebilmek hakkına sahib bulunmaktaydılar. Böylelikle Yunanistanın millî bayram gününde her hangi bir tophntıya, gürültüye patırdıya meydan verilmemiştir. İngiliz polisleri ve askerî kuvvetleri sokaklarda dolaşmışlar ve muhtemel sokağa çıkmalar. kargaşalıklar için peşinen tedbirler almıçlardır. Kıbrıs »dasmın en büyük 13 şehrinde bulunanlar, hiç bir şekild* dışan çıkamamışlardır Yalnız doktorlar, bazı gazeteciler ve çok önemli Arfcast Sa. 5. Su 6 t.'a 1 Başvekil Menderes dün Pakistandan döndü Cumhıır Reisi tarafından karşılanan Menderes, kardeş Pakistandan nüsbet intibalarla dondüğnnn söyledi Pakistanı resmen ziyaret eden vc 23 Martta Pakistan Cumhuriyet bayramında Turkiyeyi temsilen hazır bulunan Başvekil Adnan Menderes ile Hariciye Vekili Prof. Fuad Köprülü, beraberlerinde heyetimizin dlğer âzası ve basuı mensuplan olduğu halde dün saat 17 de uçakla memlekete avdet etmisler ve tezahüratla karşılanmışlardır. Başvekil ile heyetimiz ftzasuu getirmekte olan uçagın meydana iniîinden az bir zaman evvel Reisicum hur Celâl Bayar hava meydanına gel miş bulunuyordu. Dost ve kardes Pakistandan heyetimizi getirmekte olan uçak tam saa dfrVeydaa* faspOf, Basvekü Adnan Menderes ile Hariciye Vekili Prof. Fuad Köprfllü <hoç geldiniz» nl dalan arasmda uçaktan inmislerdir. Başvekil Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Prof. Fuad Köprülü Vekil Cnmhurmsi Bayar, Yeşilköy hava al&nında Basvekil Menderesi kaşılarken Maliyede bekletilen tasan Cumharbaşkanlığı senfoni orkestrasının kuruluşn hakkında nzun müddet önce hanrlanan tasan kayıblara mı kanştı? Ankar» 24 (Teleforda) Milli Eğitim Bakanbğı tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasırun kurulusu hakkında bundan ucun bir .müddet «vvelhaıalanan kanun ıasansı bugune kadar B. M. M. ne s*vkedilmemİ5ti. Bılindiği gibi bazı tasanlar Ba|bakanlığa sevkedilmeden önce Maliye Bakanlığına gönderilmekte ve bu bakanlığuı tasan üzerindeki görüşü tesbit olunduktan sonra diğer muamelelere tevessül edilmektedir. Malî bir cephesi olması sebebile bu tasan da bir müddet evvel Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve tahminen üç ay kadar önce gazetemizde Cumhurbaskanlığı Filârmoni Orkestrasmın içinde bulunduğu güç şartlar hakkında neşredilen bir yadolayısile derhal ertesi gün tasarının Başbakanlığa sunulduğu bıldirilmişti. Ancak o günden bu güne tasandan hiç bir haber alınamamıştır. Bugün. bu mevzuda kendisile görüştüğümüz Maliye Bakanhğından yetkili bir zat «Boyle bir tasandan haberdar değiüm» cevabını vermiştir. Diğer taraftan Devlet Tiyatrosuııdan bazı yetkili zevat tasarımn halen Maliye Bakanlığında bekletilmekte olduğunu ifadeyle sadece Başbakanhga gönderilmiş gibi gösterilmek istendiğini söylemektedirler. Yi NewYork'ta Lefkoşe'de tahliye ettirilen bir Rom mahauesinde Ingilia aakerleri evlerden eıkanka herseyi kontral ederlerken Kıbrıs için miting Yunan asıllı binlerce Amerîkaiınm kahldığı mitingin başında Yunan Büyük Elçisi bulundu NewYork 25 (A.P.) Vunan istiklâlinin 135 inci yıldömümü münasebeüle. buçün 30.000 kadar Yunan »sıllı Amerikalı, Yunan ve AhTtffîkatr tarTBkfiM1**» M» Vürüyü» tert bîemışlerdir. Kafilenın başında, Yunanistan büyük elçisi Skuras, NewYork beledive başkanı Wa?ner ve San Francisco belediye başkanı Kristofer, ezel kıysfetlere bürünmüş olarak ilerletuslerdir. Yapılan vürüvüş hakkuıda konuşan bir sözcü. bu yıl yapılan toplu yürüyüşün, Kıbrısın isüklâline ha« redilmiş bulunduğunu belirtmiştir. 4 i Kaçak ve nıhsata aykırı inşaat derhal önlenecek değişiklik yapan mimarlar para cezasına çarptırılacak ve meslekten çıkarılacak Meclis Tahkik Heyetinin Belediye hati esnasında yeni tmar KanunuImar Müdürlüğünde tesbit ettiği nun bir an evvel Meclisten çıkmayolsuzluklardan sonra, Belediye Reisı «ı için temaslarda bulunmuş ve kenProf. Gokay bu hafta mühendis, raı disine, Karma Komisyondan geçen mar ve memur 8 kişye ışten el çek tasarımn MayısU Meclise sevkedıletırnıiştır. Bunu gerjk Fen Ijlerij ceği açıklanmıştır. Prof. Gökay alâMüdürlüğünde, gerek Imar Müdürlü kalılara, yeni İmar Kanunu çıkmağünde bazı yenı tasfiyelerin takib dıkça Istanbulun bugünku imar keşmekeşinden kurtulamıyacağını ve edeceği söylenmektedir. Arkası Sa. 5. Sü 3 te Belediye Reısi, son Ankara seya (Arkası Sa 3. Sü. 4 te) Dış tşlerî Bakanı Pakistanda Türk ve Rus heyetleri arasında görüşme oknadığını söyledi Dış İşleri Bakanı Prof. Fuad Köprülü, dün uçaktan iner inmez Yeşilköy hava alanında kendisile görüşen muhab'.rimize «Karaşi'de, Başbakan Adnan Menderes riyasetir.deki Türk heyetile, Başbakan yardımcısı Anastas Mikoyan riyasetindeki Sovyet Rusya heyeti arasında hiç bir temas, göriişme veya müzakeTe cereyan etmemişti™ demiştır Dün saat 17,10 da Pakistandan avdet eden Türk heyetini karşılayanlar arasında. Birleşik Amerikalı taoınmış iktisadcı Max Veston Thorrburg da hazır bulunmuş ve İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay tarafından, protokolda milletvekillerine tahsis edilen yere yerleştiril Arkast Sa. S, Sü. 4 te Prof. Fuad Kopruıunun sözleri •#•• ••••• •• Evvelld giin Karaşi Üniversitesinde yapılan merasimde, Başbakan Adnan Menderes'e fahri doktorluk payesi tevcih edildikten sonra Pakistan Comhurreisi ile bir arada Merfaum Ali Bana Tarhan Karaşi'de neşredilen mtişterek tebliğ Karaşi 25 (A.A.) (Anadolu Ajansının hususî servisi) Başvekil Adnan Menderes ile Hariciye Vekili Prof. Fuad Koprülü'nün Pakistanı resmi ziyaretı ve bu zıvaret esnasında yapılan Türk Pakistan görüşmeleri ile ilgili olarak bugün aşağıdaki mıişterek tebliğ yayınlanımştır: Ali Râna Tarhan vefat etti (Arkası Sa 5. Sü 4 te> C.M.P. nin Adana mitingi 4 saat 10 dakika sürdü tngilterenin Mısırı protestosu Londra, Kahirenin Bağdad paktına karşı dururmmu değiştirmesini istiyor Bölükbaşı, «senin anan 15 Bölükbası doğursaydı, memlekete yeterdi,» diye bağıran dinleyidye «0 zaman 14 vilâyet daha kaza olurdu» cevabım verdi Eski Gümrük ve Inhisarlar Vekili Ali Rana Tarhanın dün sabaha karşı hayata gozlerini yumduğunu teessürle haber aldık. Dürüstlüğü, vatanseverliği ile tanınan merhum, 1900 senesinde Galatasaray Lisesini ikmal ettikten sonra Belçika ve Almanyada telsiz telgraf üzerinde ihtısas yapmıştır. 1927 de Samsun, bilâhara tstanbul mebusu olarak teşrıî hayata (Arkası Sa. 5, Sü. S te) geçmiştir. Meclıste müstakil grup reis ekilliğini teşekkülün ılgasma kadar ifa etmiştir. 194950 senelerinde de Beynelmilel Kızılhaç teşkilâtı idare meclisi azalığı ve reis vekilliklerini deruhde eylemiştir. Son olarak Merkez Bankası ve îş Bankası idare meclisi reisliklerini apmıştır. DABÜŞŞAFAKADA PİLÂV GÜNÜ Darüssaiakamn 83 üncü Kederli ailesine başsp.ghğı dileriz. yıl pilâv günü dün sabah saat 1030 da okul salonunda büvük bir Darüşşafakah kütlesnin istirakile kutlantnıstır. Bu an'anevt pilâv töreninde söz alan eski Darüşşafakalılar mektebio Türk kültür havatına yaptığı hizmetleri anlatnuş.lar ve mektebin yetiştirdiği adamları anmıslardır. Resijn, Dünkü törende İsüklâl marşmuı dinlenişini Kösterivor. Ürdün ile Suriye arasında konferans Suriye Başbakanı ile Ürdün Dış İşleri Bakanı hududda görüştüler Amman: 25 <a.a.) Ürdün Dışis,lerı Veküi Hüseyin Halıdî dün akşam Suriye Başyefcili Said Gazi ile Suriye Ürdün sınınnda bir mahal de görüşmüştür. Resmen bildirildiğme göre, bu görüsmede müşterek menfaat mesol« lerile güvenlik konseyinin Arab b rail anlaşmazlığını incelemek üzer* toplantıya çağırılması üzerinde durmuştur. Ayrıca, görüşmeye Başvekil Rifainin gitmesi kararlaştığı halde, Kral İ Tu104 Jet uçağı hakkında izahat Arkası Sa. 5, Su. 6 da Londra, 25 (AP) İngiltere Dış. Işleri Bakanhğı bugün, Mısır B=şbakanı Cemal Abdülnasıra karşı, şiddetli bir demeç yayınlaımş ve Abdülnasın «İngiltere ve Müttefik leri aleyi».nde propaganda faaliyetine girişmekle» suçlandırmıştır. Dış İşleri Bakanhğı tarafından ya yınlanan teblığde şöyle denmektedir«Mısır Ba^bakanının İngiltere vc müttefıklen aleyhinde girişmiş ol duğu propoganda fastliyetleri devam ettikçe, ıngütere Mısır mü nasebetlerinde en basit bir gelisme kaydetme kabıl olamaz. Mıslr, ken disi ile ılgili olmlyan sahalarda da İngiltere alejhinde propoganda faahyetine geçmiştir. Bühassa Doğu 13 KUBUŞA YUMUBTA Bu nesnenın 25 kurusa kadar satıldı Afrıkada, Nasır'ın faaliyeti dikkati ğını düşününce insan gayrıihtiyarf süpheve düsüvor: Sakın, tavuklaı çekecek mahiyettedir. da ba2i esnaf misillu «ayarlama» yoluna sapma=ın: Fıatla bilikte Arkası Sa. S. Sü. S te ağırlık ve kalite düşmüş olması! Adana 25 (Arkadasımız Mehmed Said telefonla bildiriyor) Cumhuriyetçi Millet Partisinin Adanada tertiblediği miting bugün 4 saat 10 dakika devam etti. Toplantıda C M.P. Genel Başkanı Osman Bölükbası, son 12 gün içindeki konuşmalannın en uzununu yaptı. Bu konuşması D.P. il merkeri bkıasmda adliye ve emniyet makamları tarafından tele alınarak tesbit edildi. înönü meydanında yapılan bu Arkası Sa 5. Sü. lde Ingiliz eksperleri, bunlann en mütekâmil olduklaruu belirttiler Londra 25 (R.) Geçen hafta Sovyet gizli polis şefi İvan Serofu Londraya getiren ilk Sovyet tepkili yolcu uçağmm projesini hazırlıyan ve ismüıin ilk hecesini /eren Tupolev, bugün «Pravda» gazetesine malumat vermiştir. Pravda gazetesinden naklen Mostova radyosunun bildirdiğine göre, Tu104 saatte 800 kiîometre hızla Arkast Sa 3, Sü 2 de Millî takımımız Lizbonda Portekize 3 1 yenildi .^•^NMVMK Teleloto CTJMHÜRIYET Lizbon • Franlrfurt istanbul i 3 Dünkü nvçta İsfendiyarın yaptığı şeref gölümüz Portekiz kalesinde (Maça aid tafsilât 6. sahifede) Günaltay, muhalefet birleşmeli, dîyor G.H.P. Kadıköy ilçe kongresinde konuşan eski Başvekil, Kurbanoğluna cevab verdi C.H.P. kongrelerine, dün d«, 16 Ocak ve 1 ilçede devam edilmişür Saat 14 de Süreyya sinemasında yapılan C.HJ5. Kadıköy ilçe kon gresinde, diğer pati temsilcileri de hazır bulunmuçlardır. Faaliyet raporunun okunrrasLm müteakip, T. K. P. Kadıköy tefkilâtı Ueri gelenlerinden 3 kişinin C.H.P ye iltihaklannı açıklamaları, salonu dolduran kalabalığın tezahürat ile karşılanmlştır. Bilâhare kürsüye gelen Burhan Felek, D. P. deki müsamahasızhğa i§aret ederek, «C.HP iktidarda i Arkası Sa. 3, Su i te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog