Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMMINS DIESEL Amerikan malı dünyanın en flstOn dizel motörüdür. Hamamcıoğlu müesseseleri Ticaret T.A.Ş. Ş15İİ Büyükdere caddesi No. 13/A 31 İMi fil sayı 11.372 umhuriyet KlIRUCUSUrYUNUS NADt Telgnrt vt mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbu! No 246 TeleionJar. Umuml Santrai Numarası: 224298, Yaa îsleri: 224299 M.tbaa 22429) PRATIK IMALAT Piy&s&nm ve imal^J^larm ısrarla aradığ> iiişaat \e matyşe malzemeleri, bo yalar, vernikler prasîŞBer, metal halitaları ve kaplamalarl/îcozmetikler, parfiımler v s. gibi 1000 e yakın mamulün ıstıhsai usullerını ıhtiva edeı. Başlıca büvük kitabçılarda bulunur. Taşradaki'er yazann «P K. 56 Beşiktaş. İstanbul» adresinden temin edebilirler Fi: 6 LİRA1 Yüfc. Müh. Hidayet Erbil BEÇETELERİ Comartesi 24 Mart 1956 Thornburg, beklenen basın toplantısını dün akşam yaptı Amerikalı iktisadcı, Türkîyeye büyük ölçüde, uzun vadeli bir Amerikan malî yardımının zarurî olduğunu belirtti ve «sızde enflâsyonun inkârı bir gaftır)) dedi Bölükbaşı, Gazianteb mitinginde de konuştu C. M.P. lideri diin C, H. P. lilere "size bizden evvel iktidar yok,, dedi D. P. Ii Belediye Reisi, miting esnasmda elektrikleri kestirmiyeceğine söz vermiş, bunu ispat için meydaıuhki elektrik direğine yanan bir ampul takmıjtı, ampul, toplantı sonuna kadar sönmedi Maraş'ta Bölükbası'yı dinleyen h*Ik Thomburg diyor ki: «Amerika ya Türkiyeye süratle ve büyük ölçüde malî yardımda buhınacaktır, veya dünyanın bu kısmında Amerikahlann güvendiği yegâne kaleyi elden kaçırmak tehlikesile karşılaşacaktır» İstanbul vilâye. tinin tebligi İstanbul Vilâyetınden tebliğ edilmiştir: «Dündenberi bazı yabancı kaynaklardan yapılan zararlı telkinlerle şehrimizdeki Rum vatandaşlarm huzurlannın kaçırüdığmı istihbar etmis bulunuyorum. Kıbns mevzuunu ele alarak çesidli tahriklerle vatarumızda sâkin ve iyi bir vatandas olarak yaşayan ve tamamıle Türk hukukuna sahib olan Rum vatandaslarunızı tahrik ve tâciz maksadile çıkarılan zararlı Mavadisler karşısında vatandaşlarm uyanık bulunmalannı ve şehirde herhangi ufak bir huzursuzluğa hiç bir suretle meydan verilmiyeceği hususunda herkesin emin bulunmasım ve muzır tahrikler yap.»nların derhal ilgill makamlara bildirilmesini ehemmivetle rica ederim.ı İstanbul Valisi Ord. Prof. Tohreddin x Kerim Oökay Dun saat 15 te, Hilton otelinde 30 yerli ve yabana ajans ve gazete tcmsilcisinin hazır bulunduğu basın toplantısmda, Amerikalı tanınmıg iktisadçı Max Veston Thornburg, «1956 ve 1957 seneleri içinde bir devalüasyona gitmek, Türk ekonomisinin b'ih randan kurtuhnası için hal çaresi değildir,» demistir. Mr. Thornburg müteakıben, bu b«sın toplantısında söyleyeceklerinin Washingtonda ve Birleşik Amerikanın başka kısunlannda kendi vatan Arkan Sa. 5. Sü. 7 de Selam Saııa ? Gazianteb 23 (Sureti mahsusada giden arkadaşmız Mehmed Said bil diriyor) C.M.P Genel Başkanı Osman Bölükbaşı bugün 10 bine yakın olduğu tahmin edılen Gazi anteblüer* hitab etti. Konuşmasını bugün yapmaması dahi bir ara bahis konusu oldu. Çünkü sabahtan ıtibaren Antebde yakıcı, keskin ve Arkası Sa S. Sü. l de caktır. Takımımız dün Lizbonda hafif bir antrenman yapmıştır. Bu antrenmana Lefterden mâada hasta bulunan Saim ile Receb de iştirak edememişlerdır Yukandaki resimde, Portekiz millî takımının muhtemel kadrosu son antrenmanda görülmektedir. (Tafsilât son sahifemizdedir.) Trkiye . Portekiz Ma$ı Yarın Oynanıyor Ey dost! ön Pakistanda Cumhuri|yet Uân olundu. Bu ve' sile ile Karaşi'de ve memleketin her taraftnda büyük törenler yapüdı; h a * yeni rejimi yürektcn geten bir coşkunlukla kutladu Başbakan Adnan Menderesin başkanhğındaki bir heyetin KaraşiVeki torenlere katüması, Tiirk milleli tarafından dost Pakistana karşı ötedenberi beslenen sıcak duygulan açığa vunnaya yaray»cak bir isarettir. Biz Pakistan halkının Türkleri sevdiğini ve takdir ettiğini zaten bilirdjk. Bu sevgi ve takdir duygulannın karşılıklı olduğunu dostlanmıza göstennek için önüntüze çıkan her fırsatı kendı hesabımıza ancak memnun edıcı bir olay sayanz. Harita üzerinde memleketlerimiz gerci birbirine hayli uzaktır. Fakat yürekler ve yüreklerde yaşayan ülküler yakın olduktan sonra coğrafya uzaklığımn elbette önemli bir değeri kalmıyaeaktır. Türkiye ile Pakistan arasındaki ittifak bağlannı kültür bakımmdan da geliştirip kuvvetlen dirmek hjısusunda iki hükumete büyük vazifeler düştüğünü kabul etmek gerektir. Çelikbaşın "Hayır* snal: "Menderesi Hörriyet Mahkemelerin işlerini azaltmak için ciddi tedbirlcr alınıyor . Miinazaralara Bir taraftan mahkeme adedi arttırılırken, diğer taraftan dâvalarm azaltılması için bazı kanunları değiştirmek üzere tasarılar hazırlanıyor Thornburg dunkü basın toplantısında suallerimize cevab verirken Ankara, 23 (Telefonla> Mahkemelerin her yıl takatlerınin ustünde binlerce davayı görmek zortında ol maları ve bu sebeble ekserı davalann normal bir muddet içinde nıhayete erememesi keyfıyeti, Adalet Ba kanlığının yeni bazı kararlar »'ması ve bir kısım kanunlarda değışıklik yapması meselesini ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak bir taraftan mahkemelerin adedini arttırmak yo Arkası Sa. S, Sü. 2 de Vilâyetçe izin verilmedi Münazaralan takib için toplanan 400 üniversiteli dün hâdiseyi protesto etti t.Ü.T. Birliğinin 1956 yıh münazara turnuvasınreı ilk karşılaşması, Vilâyet tarafından menedıldığı için yapılamıyarak tehır edılmiştir. tktisad Hukuk Fakülteleri •rasmda «Medeniyetin ilerlemesine tesir eder, etmez»; Tıb ve Edebiyat Fakülteleri arasmda *İç güdülern yarattıklan kompleksler sanat, ahlâk ve sosyal kurumlan idare eder, etmez» mevzulann daki münazaralan dinlemek üzer* (Arkası Sa. 5. Sü. 5 te) Çiçekdağ için Yiice Divan teskili istendi Dün Hürriyet Partisi Beyoğlu kaza merkezinin açılışuıda Nihad Reşad Belger konuşurken CYozıst 5 inci sahijede) Başbakanın seyahati vesilesile Karaşi'den akseden haberler arasında Türk halkmı en çok heyecanlandıranı şüphesiz dost memlekette Atatürkün hâtırasına beslenen sevgi ve hayranlık duygularıdır. Atatürk, yeryüzünde sömürgecilik ve hegemonya zihniyetine kar§ı mazlum milletler safında iOc kılıç çeken ve o zihniyete ilk darbeyi vuran bir kahramandır. Turk Kurtulus Savaşı somında parlayan zafer güneşi. yürekleri istiklâl sevgisi ile çarpan öteki mazlum mil Karaşi 23 Pakistan, bugün umu Cumhurbaşkanı General İskender letlerin savaş azmirt destekledi ve mî bir sevinç havası içinde resmen Mirza bu sabah yemin etmiştir. arttırdı ise, bu' her şeyden önce, cumhuriyeti ilân etmiştir. «PakisPakistanuı her tarafmda törengüttüğümüz davamn kutsallığını tan İslâm Cumhuriyeti» nin ilk Arkası Sa. 5. Sü. 3 te ispata 'yeter bir olaydır. Nitekim, o zamandaırberi geçen her yıl mazlum milletleri hürriyetlerine biraı daha yaklaştırmış. sömürgeeilik zihniyetinin biraz daha yıkılmasına, nihayct İkinci Cihan Harbinden sorrra hemen de iflâsına yol •çmıştır. Pakistan dün cumhuriyet oldu Boyacıgiller bir dilekçe ite Meclis Başkanhğina müracaat etti. Aynı düekçede Temyiz mahkemesi Ceza Dairesi Reis ve azalan için de Yiice Divan teşkiH taleb edili\or Ankara 23 (Telefonla) Hatırlanacağı veçhıle MıUet Partisi davasında hâkime hakaret ettiği iddiasile C.M.P. Genel Sekreteri Abdurrahman Boyaclgiller hakkmda Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Eskişehir Belediye Reisimn ziyafetinde miiessif hâdise Üyeler birbirlerine ağua ahnmıyacak sözler sarfettiler, bira şişeleri havalarda uçuştu Eskişehir, 23 (Telefonla) Eskişehir Belediye Reisinin, bu akşam butçe müzakerelerinin sona ermesi ve Meclisin fesihten kurtulması dolayısile şeker fabrikası lokantasında Arkast Sa 5. Su. 6 da "Gülek'e Kız veren hakiki demokrat değildir91 CHJ». Genel Sekreterinm yakında evleneceğine dair söylentiler etrafında müfrit demokratlann mütalealan BAYAR «KABATAŞ» IN SEYİR TECBÜBESİNDE Halıç tersanesinde inşa edilen «Kabatas» araba vapurunun seyir tecrübesi dün saat 14 de Cumhurreisi Celâl Bayar"ın. Denizcilik Bankası erkânı ve basın mensuplannm ı^tirakile yapılmısür. Boğazda kısa bir gezintiden sonra Usküdar'a çıkan Bayar, vapuru beğendiğini söylemistir. «Kartal» în eşi olan «Kabatas» araba vapuru 52 otomobil veva 14 kamyon ve 10 otomobil ile 225 yolcu tasiyabilecektir. Sehir Hatları Işletmesi «Kabataş» ı önümüzdeki hafta sefere koyacaktır. Resimde, Celâl Bayar, yeni vapurun güvertesinde Rörülüyor. Ankara 23 (Telefonla) Şehrimiz gayrisıyasî çevrelerınde C. H. Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek'in yakında dünya evine gireceği yolunda söylentiler çıkmış buluamaktadır. Gülek'in bu kararı son seyahatinde verdiği ifade edilmekte Arfcast Sa. 5, Sü. 7 de Karaşi halkı, ilk Cumhurbaskatıı İskender Mirza'ya tezehürat yaptı Kıbnslı Türklerin haklı Protestosu Dr. Fazıl Küçük, Rumlann VasiHa köyünde Türklere taarruzunu protesto etti ve VaKden, adalı Türklerin daha iyi muhafaza edihnesini istedi Lefkoşe 23 (R.) Kıbrıs Türk Partisi Başkanı Dr. Fazıl Küçük. Vali Harding'i ziyaret ile, Vasilia köyünde Türklere yapılan Rum taarruzunu protesto etmistir. Dr. Fazıl Küçük, aynca, validen Kıbnstaki Türklerin dsha iyi muhafaza edılmelerini istemiştirLefkoşe mahkemesi, silâh ve mühimmat taşıyan üç Rumu bugün müebbed hapse mahkum etmistir. Diğer taraftan, bu pazar günü Yunanistanın 135 inci İstiklâl BayM I U olduğundan adada sıkı emniyet tedbirleri aknmağa başlanmıştır. Kıbnsta, o gun EOKA'cılarm bom balarla taarruzlar tertıbliyeceği şayiasuıın yayılması üzerine Vali Arkası Sa. 5, Sü 4 te <( Dost Pakistan, devlet şekli olarak Cumhuriyet idaresini seçmekle Atatürk Türkiyesile bir yonden daha ülkü ortaklığı etmektedir. Otuz üç yıldanberi biz de saltanati yıkmıs ve yurdumuzda Cumhuriyet idnresimn temellerini kurmuşuzdur. Her şeyden önce halkın iradesine dsyanan bu rejimin kolay sağlanır bir yönetim sistemi olmadığı meydand"d<r. Hıir bir tnDİum halinde refahlı ve mesud bir havata kavuşmak. Cumhuriyet idarelerinde teker teker vatandaşlarm gayretiıre bağhdır. Hurafelere. cahilliğe karşı yorulmaksızın savaşırken. masum halkı sömiirmpvi hedef bilen yobazlann da srizli acık her türlü cntrikalannı önlemek, sağduyuyu daima muzaffer kılmava çalışmak, bu m u t e a k ı b k a r fırtınalan nğurda hiç bir gayretten sakınmamn NewYork ile havalisini tekrar kapladığını ve bu yüzden mak gerektir. Hilton,,da 8 ayda 20.000 kişi kalmış fYaztsi 5 inci sahifede) Meclis Tahkik HeyeU dün Sedad Erkoğlpyu dinledi ••} NADtR NADt (Arkan Sa. S, Sü. 5 te) Meclis Tahkik Heyeti dün sabah bir kaç Maliye müfettışinin malumatına müracaat etmistir. Öğleden '• sonra saat 16 da Belediye Reis muavinlerinden Sedad Erkoğlunu davet eden heyet, kendisini kırk dakika dinlemiştir. Söylendiğine göre Sedad Erkoğlu bu mülâkat esnasmda tah150 den fazla insanın öldüğünü yazmıştık. Yukandaki resim kütat mevzuu olan kimse tarafından de, bir kaç gün evvel karlarla drtülen NewYork'un sokakla belediye mensublan üz«rine tazyik rından biri görülmektedir. yapüıp yapılmadığıru anlatmıstır. NewYork'ta Karakış . YAZISIZ. Kıbru kiUıelcri lUah deposu haünd» Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog