Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Vadeli tasarruf hesablarmtb her ay bir ikramiye çekilifi, her çekilişte 20 talihliye DEMİRBANK aylık gelir II inci rıl Myı 11.371 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Teıgr&t ve «nektub adresl: Cumhurıyet tstanbul Posts Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar. ümum) Santrai Numarası: 224298. Yaa tşlerl: 2242!» Mtbaa 2242S) TURHAN OĞUZKAN En f iirlerini DERİ&ŞME Adlı kitaBÎnda topladı Yeni Ufuklar Yayınlan Posta Kutusu 1034 Galata İstanbul Fiatı: 150 kuruştur Coma 23 Mart 1956 Kıbrısta tedhiş Konyada bir D.P. kongresinde havası genişliyor partili mebuslar ikiye aynldılar EOKA çetesi, ilhakı desteklemiyen Rumlara saldırmağa başladı, iki Kıbrıslı Rum katledildi, Rum dükkânlarma bombalar atıldı Lefkoşe 22 (R.) Kıbrısta tethl» I devam etmektedir. Bugün EOKA çetesine mer.sub adamlar bir kahveye girmişler ve orada otunnakta olan bir Rum polistne arkadan »tes ederek Sldürmüslerdir. Lefkoşeoin bir kaç yerinde i* «1 bombalan patlamıştır. Bu bombalardan biri, Kıbnsın Yunanist» tarafından Uhakım desteklemiyen bir Rumun dükkânına atılmıstır. Bir bomba da, sahlbi Yunanlı olan fakat Makarios için ilân edilen greve riayet etmiyen blr Rum dukkânına savrulmus ve basar yapmlf br. Karavastos köyfinde de çeteler bir kahvehaneyi basmışlar, lçeridelrilerden bırini duvara çekmişler ve sırtından vurarak SldiirmÜBİerdir. Bu da Rumdur. EOKA çetesi, kendisinl «ncak Makarios'un temsü edebilecefini de bugün yayınladıfc bir beyannam*de açıklamıstır. Bu beyanoame, çete ile papaz arasındaki bağlarm n« Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bir kısmı kendi partilerini tenkid ederken bir kısmı göklere çıkardılar, orta mekteblere din dersi konulmasını övdüler ve basına hücum ettiler Köny a 22 (Telefonla) Şehrimizde D J . nin 7 mebusunun hanr bulunduğu, «Örnek kongre» diyt adlandınlan ılk ocak kongresi dün gece İhsaniye ooağında yapılmıj v« geceyarısından sonra saat 2 ye kadar devam etmistir. Kongrenin en enteresan tarafını, toplantıda bulunan Muammer Obu» ve Rüştü Özakn sanki iki muhalefet mebusu imış gibi yaptıkları konuşmalar teşkil etmistir. Muammer Obus, kongrerun şekil ve havasını sert bir lisanla tenkid etrrüj, vatandasla mebuslar ve hükumet arasında bir boşluğun, bir uçurumun meydana geldiğini söylemiş, bugünkü duruma bakmak ve maziyi bırakmak lâzım geldiğini; bugün iyi isek bur.un devamı, kötü isek iyi olmak çarelerinin aranması lüzumunu belirtmiş, Demokrat Partınin şahıslara değil, ancak tüzük ve programına bağlı bir parti olduğu takdirde kuvvetli olabileceğini söylemiştir. Rüştij Özal is« bu sözlere aycas imzasını atabileceğini belırtmış ve Demokrat Partinin bugünkü durumuna isaretle bir misal vererek demiştir ki: c Kışm geleceği yapraklann sararması ve dökülmesi, çayır çime nin kuruması ve fırtmaların baalamasıle belli olur. Halbuki biz hâlâ bu işaret ve emarelerin farkında değiliz ve yann kışa «hani geleceğini haber verecektin?» diyea Arkası Sa. 5, Sü. . ae * Bankası Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan dün işçi temsilcilerile uzun bir hasbıhal yapt» İstanbul tşçi Sendikalan Birliğinin hazırladığı, Çalışma Vekili :1e hasbıhal toplantısı dün saat 18 de Beşiktaştaki birlik merkezinde yapılmıştır. Toplantıda birliğe bağlı 47 sendikanın mümessili, Çalışma Vekiline is sınıflkrındaki meseleleri anlatmışlar ve Vekil konuşmalan cevabUndırrruştır. Mümtaz Tarhan, toplatıtının açılış konuşmasında ezcümle şunlan Arkast Sa. 5, Sü. 5 te Haritada dost ve kardej Pakistan KıbnsM Vasilia köyündetri çarpıgBMi •onuoda yakalanan mütoeaviı R nmlardan birini polis sötiirürken Thornburg'un Tükiyeye hâdiseleri tekrar gelişindeki sebeb teyid ediliyor nihayet anlaşıldı Tiflis radyosu (bazı anti•osyal hâdiselerin) cereyan rttiğini Londra 22 (BBC) Yeni Soryet ldarecüerinin Stalini takbih etmeleri fizerine, sabık diktatörün memleketl olan Gürcistand» bazı hadiseler çıktığı bildirilmifti. Bugün Tiflis radyosu, Gürcistanda bir parti kongresi aktedüdiğini ve bunda «aoa camanlarda cereyan eden antiaoıyal bâdiselerden» bahsedildiğinl açıklamıştır. Tiflis radyosuna göre, bujehird» Arkası Sa. 5, Sü. lde Örfi İdare Kumandanhğının 39 nolu tebliği Pakistan'da Cumhuriyet bugün ilân ediliyor Karaşi'de büyük şenükler yapılacak, törende Başvekil Menderes ve diğer yabancı heyetler de bulunacaklar Muzaffer Kurbanoğlnnun Başnrabarririmize telgrafı Meclis Başkan Vekillerinden Manisa mebusu Muzaffer Kurbanoğlu Basmuharririmiz Nadir Nadiye |U telgrafı yollsmıstır: (Ezop duysa idi) serlevhalı Baf yııınızı okudum. Daha önce Şemjeddta GUnaltayın da sözlerini duyrauştum. Onu bir vak'anüvis hafifligi saydım. geçtim. Ama. sizin yazınız berd hayret ve teessüre süriikledi. Beni partimden •ncak öliimun ayırabileceği sözünün maksadlı tahrlri karşısında ılzden toceleme istemek hakkımdır. Tahrif edilen sozlerl benim söylemiyeeegime dalr hakkımda iyi niyetierinizi gosteren satırlar olmasaydı teselli bulamazdım. Bu telımi hem teçekkur, hem de Isterseniz tekzib veya tavzih mahlyetinde sayın Fakat her halde matbuat kanunu hukmünce Başmakalenizüı y«yınlandığı yerde neçrine delâlet edüı hürmetler. Manlsa mebusu Muzaffer Kurbanoğlu CUMHURİYET Başmuharriri» i z esasen yazısmda Kurbanoğlunun mevzutf bahıs sözü söylemesini havsalasma sığdıram?dığmı, söylememiş olması icab etiğini bildirrnekte idi. Yazı Muzaffer Kurbanoğlunun sözünden fazla bir zihniyet meselesini ele ahyor ve basmda intişar ettiği halde tekzibe uğramadığı için söylendiğini kabul etmek lâzım gelen cümleyi misal diye gösteriyordu tstanbul 22 fA.A.> Örfî tdare Kumandanlığıııdan tebliğ edilnıiştir: Birlesik Aınerikab tarunmış iktl Hafarlanacağı gîbi Mr Thornburg, Kıbns meselesinde, cihan umuml sadct Max Veston saat 16.30 da. 20 mart sal? Szıyrâîmdek! anlrşı j uçaktan Teşifitöy hava' alanına iner ratmak maksadile, hakiki menşeleri lamıyan nokular »ydmlannustır. | Arkast Sa. S, Sü. 4 te meçhul bazı haberler ne$redilmektedır. Bunlar aldığı bütün haberleri ne?retmek itiyadında olan baa ajanslar tarafından matbuatımıza da intikal ettirilmektedir. Bu gibi propagandalann Sleti olmamalan içm çok dikkatli hareket etmelerini ve aldıklan haberleri iyice süzgeçten geçirdikten sonra neşretmelerini sayın basınımızdan ric« ederim. örfî tdare Kumandan* Orgeneral Nureddin Aknot T Karni 22 (R.) Yann PakisCumhuriyet bayr«*M«r «•!" I tanda Cumhuriyet resmen ilân e üzere Karaşi'ye gelenler arasınd* dılecektir. Bu müslüman memleke Sovyet Basbakan yardımcısı Miko Mnammer Obm tin ilk Cumhur Başkam General yan da vardır. Iskender Mirza yann resmen vaziMenHcns Karasid* fesüıe başlıyacaktır. 80 milyon nüKaraşi 22 (R.) Türkiye Ba#fusu olan Pakistanın her tarafmda vekili Menderes ve beraberindekl çenlikler yapılacaktır. İ Arkası Sa. 5, Sü. 3 te M. Rüştü Öxal imdad istedi Bayar Fatitı Kölliyesinde rl VUâyete gelerek biı muddet meşgul olmuj, müteakıCelal Bayar dün ak$am uze Bir Türk şilepi Şehirde cökme tehlikesi sayımı (!) gösteren 500 bina var İlk Pakistan Cumhur Reisi General İskender Mirza Konyada partili Beleıfiye hadadları içinde 88 bina, yıkılma mıamelesi yapılmak üzere möhürlendi Konya muhtarlan, vatandaşların hangi partiye mensub olduklarını tesbit ediyor ben evvelki gün açılan Fatih Külliyesl Vakıflar Yüksek Tahsil Talebe Yurdunu gezmistir. Burada yüksek tahsil ögrendlert tarafından karsılanan Devlet Reisl, tamtr ve restore edildlkten aonra yepyeni bir hal almıj bulunan Fatih Külllyesindekl okuma ve istlrahat odalarlle yatakhanelerl görmüs, Ilgilllerden izahat almıjtır. Restm, Cumhurreisinln Fatih Kulliyesüü ziyaretlni göstermektedir. Milli takım Lizbonda dün antrenman yaptı Karaosmanoğlu Orduda Dünkü antrenmanda Lefter hafif bir sakatlık geçijerek çalışmayı tamamlayamadı Brest 22 (a.a.) Türk Preveze ge misi dün gece tehlike işareti vermi$tir. Gmt ayarile saat 2215 de radyo ile alınan mesajda geminin 42.15 derece kuzey ve 8.25 dercce batıda bulunduğu bildirilnıiştir. İngiliz «Lucian» ile norveç «Ado ur» gemilerinin derhal Türk gemisi nin yardımına gittikleri öğrenilmij tir. Bu gemiler Gmt ayarile saat 1 e doğru Prevezeye yaklaşabilmişlerdir. Fakat gemi oldukça tehlikeli dururrda bulunduğundan, saat 2.20 Deniz naldiyat TA. Şirketinin de bir remorkörün yardımını iste Japonyadan son gelen şileblerinmiştir. O sırada Atlantik açıklarln de 5500 tonluk "Amasya» silebi, Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Konya 22 (Telefonla) ŞehriBir çok insan ölümüne sebeb o tanbul Belediye Reisi Prof. Gökay, muhtarlannm Ian Gümüşssuyu, Fatih ve Edıme belediye hududlan dahilindeki muh miz halkı mahalle yeni ve garib bir «ayımma sahid kapıdaki cökme hâdiselerinden son telif ilçelerde çökme tehlikesi yü Arkast Sa. 5, Sü. 6 da olmuş ve bu hal bir çok sikâyet •• ra bu mevzuu önemle ele alan isyer y.er müess'f hâdiselere sebeblyet vermiştir. tki gündenberi bütün mahalle ve merkez köy muhtarlan yanlannda azalan oîduğu halde kapı kapı dolasmakta ve her vatandaşın isim, soy adı ve işinl yazdıktan sonra hanpi partiye me» sub olduklarını sormakta. ellerinflgili makamlarca telsîz cihan deki defterlerde yazdılkan yerin muayene edilmediğinden Amasya hizasına imza ettirmektedirler. şilepi demirde bağlı kaldı (Arkası Sa 5. Sü. 5 te) Ihmal yiizünden günde 2000 lira zarar tezahüratla karşılandı Refah İzmsrde bir lokavt iddiası tahkik ediliyor Büyük bir fabrika toplu i§ ihtilâfı çıkaran 20 işçisini işten çıkardı tzmir 22 (Telefonla) Sehrimte fabrikalanndan en büyüğü olan Şark Sanayi Fabnkası bugün 20 işçisini birden işten çıkarmıştır. Fabrikanm lokavt yaptığı iddiasile savcılıkça tahkikata başlanılmıştır. Kü essese müdürlüğü Çalışma Müdürlüğünün tavassutunu kabul eteıeyerek bu işcileri hiçbir surette ça Arkası Sa. 5, Sü 3 te Caddeler «ıstırabırruza rnerhem ohınuz» diye baykıran vatandaşlarla doluydu; taksilerin üzerinde «Hürriyet kahramanlan, hoş geldiniz» yazılı kvhalar vardı Samsun 22 (Telefonla) Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, beraberind» Parti Meclis grupu başkan vekili Fethi Çelikbaş, Behçet Kayaalp ve Trabzon mebusu Emrullah Nutku olduğu halde bugün saat 8 de Samsundan Orduya hareket etmistir. Sa. 5. Sü. 1 de Meclis Tahkik Komisyonu lâsKk ve kantyon meselesini inceliyor Büyük Millet Meclisi Tahkik Heyeti dün de çalışmalarına devam ederek Ziraat Bankası Beyoğlu Şube« Müdürile tanınmıs üç taciri iinlemiştir. Heyet öğleden nnrt, Deka lftstiklerile tfa kamyonlan hidisesini ortaya koyan gazeteciyi dinlemif, bu mevzuda daha bazı kimselerin ifade«ine müracaat «tme£e karar vermistir MUU fatbol T«Moto CUMHURİYET LUbon • rrokfurt • Wtanbnl Lizbonda şnfrfiımnı yapaAen Tazıa MB Hyfamuda ^ Konyadafci D. P. kongresinde hükumet icraatma alfcıj tu'on bir partili milletvekili /lalfcnı refah $eviyesinın artifina misal olarak şunlan söyliıyor: €İ950 de 500 ton olan çay istihlâki bugün 4000 Uma çıkmıştır. SiTndi herkes. hattâ üç yaşındaki çocuklar bıle çay içmefctcdirler.» Bu, hepsi gibi pek muhterem olan milletvekilimiz acaba btlmıyor mu fci çay bizde yalnız keyif için değil faktr halkın fcuru efcmeğint battraraJe kattk vapttpt bir gtda maddesi olarak da kullanilır. Bu itibarla rerdiği misal ittenirse halkın rejah leviyesinin yükseldiği değil bilâkit alçaldtğı iddialanna mükemmtlen mesned «ejfctl edebilir. Pefc l&nmsa hükumeti medhtdelim, âlâ! Ama ileri türdüğümüjc delilUr böyU iki tan.fi da fceskin aeem kıUelartna benceme«i*. Tthlikelidir. ATLI OTOMOBİL Danimarkanm bagsehri Kopenhas'da benzin nakliyecilerinin grev yapması üzerine sehir akaryakıtsız kalmıstır. Bozuk bir otomobil sahibi, kiraladığı atı otomobiline kosmustur. Yukarıdaki resimde atlı otomobil görülmektedir. * •• . ATOR Gui Terbiye Knttirü*ün« 4*nl«rl kooujror
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog