Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet 31 ınei fil sajn 11 370 KLIRUCUSU: YUNUS NAOİ Telgral rt mektub adrMİ: Cumhurlyet Istanbul Posta Sutusu tstanbu) No M6 Telefoalar. ümuml Santral Nummran: 224298, Yuı Ulerl: 224299, Mabaa 224291 Tttrk Edebiyatçılar Blrllğlnln hazırladığı ve MÜZİK GEGESİ 3 BtsaİTÛ58 pazartesi saat 21 de Tepebagt^RAM TİYATROSUNDA Memleketinîön en seçkin şair ve müzisyenlerini dftiiyeceksiniz. Dâvetiyeler: Varlık, Yenbik, Yeditepe Yayınevlen ve Necmi Rıza Ahıskan, Osman Güzel mağazalarından alınabilir. Perşembe 22 Mart 1956 Dfin Karaosmanoğlu Samsunda, Istanbula gelen Bayarın Adapazarmdaki sözleri Bölükbaşı ise Maraşta konuştu Bölükbaşı, C.H.P. ve DP. devirlerini mukayese ederken: «Sazlar aynı sazlar, teller değişti, ynmruk aynı yumruk, eller değişti» dedi Naraştaki hitabesini bîtirince orada mevcod olan savcıya sözlerinde suç unsuru bulunup bulunmadığını sordn, olnadığı cevabını aünca sözlerini dinleyen halkı şahit tuttu Hürriyet Partisi Uderinin tav»iye»i: «Bu defa Türk milleti vazif esini sağlam yapmahdır» Samsun, 21 (TelefouU) Hürriyet Partisi Genel Bas'sanı Karnosmanoğlu, bugün Fethi Çelikba}, EmruUah Nutku ve diğer arkadaşlarıl* bırlikte şehrimize gelmistir. Zafer linemaaında yapüan toplanbd» ilk sözü Emrullah Nutku almıa, bundan 10 sene evvel aynı makmdlarla böyle uzun uzun yollar katet* tiğini anlatmıj, «fakat, bugün (en« aynı silsileye uyarak, aynı maksadlarla «hürriyet için <lolajiyoruz» demiştir. Emrullah Nutku sozlerine devamla, 10 sene evvel vatandaşlara nasü muamele yapılıyorsa, bugün dt aynı olduğunu, partiye giren vatanda^lara baskı yapıldıŞmı, hatta Eürriyet Partisi kuruculanna «çete> ünvanı veriltüğini d« aöylemı^tır. Arkan Sa, 5, Sü. 4 te «Başlamış oldugumuz işleri ikmal edeceğiz. Dün ne idik, bugün neyiz. Yicdan sahibi insan meydana gelen işlerin r^emetini elbette görmektedir.» Trakya ve güney Marmara («indeki »eylâb yerlerini ve 1953 seİ nesinde zelzele felâketine uğrıyan Ç* nakkale civannda Çan, Yenice ve Gönende yeni inşa edilen mes^enleri | mahallinde görmek üzere, bir tetkik seyahatine çıkmıı bulunan Cumhur Reisi Celil Bayar, dün akşam Istanbula gelmijtir. Celâl Bayar, yollarda halk tarafından tezahüratla karsılanmıştır. Bayann Adapazarlilara hitabesl Adapazarı, 21 (Telefonla) Aııkaradan tstanbula gitmekte olan Cumhur Reisi Celâl B?yar, öğle üzeri Adapazanna gelmiş, Belediye balkonun dan halka kısa bir hitabede bulunmustur. Celâl Bayar, bu konufmssmda dinleyicilere tcçekkür ettikten sonra demişiir ki« Stze siyasî bir nutuk »öyliye eek değilim, şimdiye kadar size n» soylemiş isek. hepsini yapmif bulunmaktayız. Bundan sonra da başlamıs oldugumuz işteri ikmal edeceSiz. Dün Sa 5 Sü. 6 da Değil gerek usyada göım çarpan Stalın'i kötüleme hareketinin Sovyet iç poUtikasile ilgüi sebeblerine dalr benüı biı fikir edinemedik. Daha düne kadar her birl Stalin'in emri altuıda çalışmaktan seref duyan, •özlerile ve yazüarile onn göklew çıkaran bugünkü idareciler, Ru» halkı karşısuıda boyle kesiıı virajlı bir dönüs. yapabilmek için. her halde iç politika bakımından da bir takım hesablar yapmıs olmalıdırlar. Ölümünden sonrm şefin <*" •ediıri mumyalayıp Lenln anıtıada camh dolaba koyarken, bunlar, dün kahramanbk ve dâhilik paye•ine nlaştırdıklan bir adamı bn kadar kısa bir laman içtede haydud ilân edeceklerini her halde bilmiyorlardı. \oksa, M yapar yapar bir bahane bnlnr ve fbndl hâtırasııu yıktiklan StaHnin rnhsuz eesedhd de imha ederler, hiç değilse «»• Lenln'in yanıba^ntda Mr sere* yeri •ytrmaclardı. Rosyaıun if dwnnıwmı dışandaa takib etmek eok gtie oldu|n Içta bu hususta ne dena* «ihayet tahmin ve yakıştırm* a n t l ı n ieind* kalmaya Kahkumdnr. Fakat dıı politika yönünden bn kotüleme hareketinl oldukça doğru bir sekllde tnanalandırmak mümkündür. StaBn devrinde Sovyet Rusyanın gtttikçe otoriter, aşın milliyetçi, emperyalist ve hrsatcı Mr gidigje k»pıldığı ve bn yüıden de hür dünya milletlerinin kendi aralarmda kuvvetli bir savunma tesfcilâtı knrmalanna yol açtığı inkâr edilemes bbr ferçektir. Bn otoriter ve agm « • peryalist politika, Marksist tosyalizmin temel prensiplerİB* aykın düştüğünden hür dünyada vaavyaB komünist partilerl zaman TMnnn büyiik güçlüklerle karşı kaı^ıya kalıyor, işçi kütlelerine tesb edemez hale geliyor, millî olmak vanflarmı kaybediyorlardı. Stalin politikasımıı şn menfi n*ticelerine karşılık, Sovyet Rusya, tkind Cihan Harbt sonunda doğa Avrupada bir çok peykler ele feçirnriş. IV.akdoğruda da hatın sayıhr manevî kazanclar sağlamiîtı. Haydnd. maydud. ne derlene desinler, veryüzünde komiinizm ideolojisiBİB sarsıntıya nğraması bahasına da olsa, Rusyanın 8x menfaatleri baknmndan bn adan memleketiııe hizmet etmiştir. Şbndi, ooan mirasma konaa venl Mareciler. olii fefl kötülemek ve ^enel bir ban? politikasına bel bağlamak soretile, her halde eski şiddet politikasmın aebeb oldnğn *»rarlan gidermek hedefini füdüyor ofanalıdnIar. Hür dünya milletlerhıde Rusyaya karjı duyulaa çekinfenlik dnyçulan azahr, komünist partileri ifeniş halk kütkleri ar«•ntda aamaala yeniden sempaü 1 Rusyanın yeni dış siyaseti Eisenlıower «esas gayelerde değişiklik yoktur. temkinli davranılraah» diyor Washington 21 (R.) Başkan Esenhower bugünkü basın konferansmda Sovyetlerin yeni dı? politikalan hakkında gazetecilerin sorduklan sualleri cevablandınrken demiştir ki: « Yeni Sovyet idarecilerinin dıj politikalan ile Stalin'in siyaseti ara smda tabiye değişikliği mevcuddur. Bunlar, Stalin'inkinden ayn bir tabiye kullanmaktadırlar. Fakat esas gayelerinde deisiklik yoktur. Batı, temkinli davrartmaktan vazgeçmemelidir.» Mendere* ve Pakistan üderlerinin otomobiHeri Karaşintn caddelerinden geterlerkea • Bölükba$ı Diyarba krrda kono$orken Kıbrıs valisine karşı suikasd teşebbüsü Mareşal Harding'in yatağı altında dün saatli bir bomba bulundu, fail ele geçirilemedi Sovyet Polis şefi bugün Londraya geiiyor General Serof, Bul^anbı ve Hrutçefin seyahati için tedbir alacak Nenderes dün Doğu Pakistana gitti Dacca'da onbinlerce Pakislanlı Tirk idarecilerini hararetle alkışladılar Dacca (Doğu Pakistan) 21 Türkiye Ba»bakanı Adnan Menderes, Hariciye Bakanı Köprülu ve Türk heyetinin üyeleri bugün Lahor'dan uçakla buraya gelmişler v« b^yük bır törenle karşılanmışlardır. Hava alarondan sehre giden yollarda toplannu* olan on blnl»rc« Pakistanlı, Türk idarecilerini hararetle alkıslamişlardır. Menderes, üniversite meydanında toplanan halka hltaben bir konusma yapmış ve iki memleket arasındaki dostluktan bahsetmiîtir. İlk kadın mebusumuz Satı Kadın öldii Ankara 21, (a.a.) Türkiye Bfi yük Milfet Meclisinin ilk kadın n» busu Satı kadın ölmüştür. Ankaranın Halkavun nahiyesin* bağlı Kazan köyünde çiftçilik yap makta ola Satı Çırpan'ın cenazesi Nahiye halkı ile civar köylerden gelen korr^u ve akrabalarının 3tiraküe kaldırılmutır. İstiklâl harW «ra«ı»4abuyükyararhklar «öı Urmis olan Satı kadın, Atatürk za marunda Meclise grrmi^ ve Ankara mebusu olarak iki devre Büyuk Millet Meclisinde çalışmıştır. Türk kadınlar Birliği, Satt kadl nrn ölümü karşısında teessürlerinl ve merhum«nin çocuk ve torunlarrna başsağlığı dileklerini bildirnüştir. Amerikadan buğday satın alıyoruz 1800.000 dolar krymetfaıd* bnğday Türk parası 11« ödenecek NewYork 21 (AJ.) Dfln ücarl membalardan bildirildiğin* g6 r« Türkiye, Amerikadan 1,800,000 dolar kıymetinde buğday alacaktır. Buğday 31 «ğustosa kadar teslim edılecek ve kar?ılığmda Türk pmrası ödenecektir. Rusya ve peyklerinden alacağımız maddeler Sovyet Ruayadan getirilecek maddeler için 4.190.449; peyk memleketlerden getirilecek maddeler için de 15.349,517 liralık tahsis verildi Ankara 21 (Telefonla) EP.U. dışı klering anlaşmamız bulunan memleketlerle yapüan ticaret gittikçe gelişmektedir. Bu arada bilhassa Sovyet Rusya ve demir perde gerisi memleketler için verilen tah Atnerikada seçim için mücadele Leflt«jede hâdİM «ıkanMi Baraiar Lefkose. 21 (APR) Bugün Kıbns Vaüsi Marejal Harding'in yatak odasında, yatağının altuıda saatli bir bomba bulunmuştur. İn Incüiz polisi tanfmdan dağıtılırken gilla valisi e aırada Famagusta'da idi. Bomba odadan alınnue ve ta rmrsu bir hale getirilmiştir. Huku Arkast Sa. 5, Sü € da Thornburg dün bir açıklama yaptı İstatıbul 21 (a^.) Dün jehrlmrre gelmiş bulunan Amerikalı iktisadcı Max Thomburg bugün Ajan sımıza »u beyanatta bulunmuştur: « Bu sabahki baa gazetelerde bana atfen intiîar eden beyanat arasında «Türkiyede hayat standardı Malenkof, Harwell kimya liboratuanna girerken Londro 21 (R) Sovyet polls jefi General Serof yann Londraya gelecektir. General Serof, yakında Londrayı âyaret edecek olan Bulganin ile Hrutçef için alınacak tedbirler Arkası Sa. 5, Sü. lde Demokrat Partinin Başkan adaylan arasında çekişme kızı^tı, Stevenson yeniliyor sislerin mllrtan artmı bulunmaktadır. Sovyet Rusyadan getirilecek madNewYork 21 (R.) Gelecek k« deler için son olarak verilen tahsisler tutan 4.190.449 Türk lirasını sımda yapılacak başkanlık leçünbulmaktadır. Bu memleketten ge leri için hazırlık ve mücadele ya Arkatı Sa. i, Su. J M yılmakta, »iddetlenmektedir. Minnesota'da Demokrat partinin Baskan adayı için yapılan ihzarî seçim lerde Stevenson'un Kefauver tarafından yenilmesi hayret uyandırmıjtır. Cumhuriyetçilerin iddialanna göre, Eisenhower'Ln tekrar aday lığını koymak hususundaki karan (Arkast Sa 3. Sü. 4 te) Millî takım dün Lizbona vardı Takımrmız bugün ilk antrenmanını yapacak, maçin radyo ile verilmesi muhtemel Yunus Nadi mükâfaiı Yaa gönderme müddeti •ona erdi Yunus Nadi mük&fatının 195556 devresine aid «Demokrasi yolunda neler yaptık ve neler yapabiliriz?» konulu mü»abakamıia evvelce ilân etmis oldugumuz sarüar mucibinceokuyucularımız tarafından yaa gönderme müddeü «ona ermiş bulunuyor. Yalnıı yurdun urak bölgelerinden postaya verilmiş olan mektublar 31 mart 1956 tarihie kadar kabul edilecektr. Bundsn sonra matbaamızda birikmiş elde bulunan yazıların neşriııe devam edececız. ' (Arkası Sa. 3, Sü. 4 te) NADtR NADt (Arkam Sa. i Sü 5 t«> Meclis tahkik heyeti 8 firmayı dînledî Heyetin kararile tevkif edîlen mühendis MargulU, dün adliyedeki •oruşturma esnasmda bütün bildiklerini anlattı Restore edUen Fatih külbyeri ve avlnya dOdlen Fs*nı bfistB Fatih külliyesi açıldı B.M. Meclisi tahkikat komisyonu muşsa da, bunun doğru olmadığı VakıfUr idaresince iki milyon li 16 da törenle açılmıstır. Devlet Vedün çalışmalanna devam etmis, 8 öğrenilmiştir. raya restore ediierek Yüksek Tahsil kili Celâl Yardımcı, Vali Prof. Gofirma temsilcisinin ifadesine başMerkez Bankasında faaliyete ge Talebe Yurdu haline getirilen Fatih kay, Istanbul Üniversitesi Rektörü, vurmuftur. Arkası Sa. S, Sü. 1 de Külliyesinin iki bölümü, dün saatj Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Bu arada Vilâyette komisyonun toplacdığı salonun koridorundan geçen Vali Gökaym da ifadesl alındıgt yolunda bir söylentl duynl Edebiyat Faköltesi Dekanlığının açıklaması 13 mart 1958 tarihli sayrmuda, gazetemlzde çıkan «Ümversite!«r kaniKiu* adh yazısı dolayısile Edebtyat Takültesi doçentlerinden Adil« Ayda hakkında tahkikat açüTdefoto CUMHURİYKT: hava aUyında gümrük Bnuyemrim yaptuuken dıiım bfldirmistik. Fakülte dekanı Arkan Sa. 5, Sü. 6 da CYazıst 5 inci tahijenâzdt) 49* GELİŞEN REFAH SEYİYESİ YAfliN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog