Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Ekrem Muhittin Yeğen En son yazdığı Alaturka TC Alafranga YEMEK ÖGRETİMİ 'Jmum jemeklerin tarifi 11* kalori »e oerhıı yemeklerin bstesi ve bilumum DÜDÜKLÜ TENCERE de pişen yemeklerin Bgretlmi İNKILÂP KİTABEVİ 31 ınri fii sajn 11.369 u m h u r i yet KLIRUCUSU: YUNUS NADt Telgraı rt mektub adresi: Cumhunyet Istanbul Posta t&utusu Istanbu) No 248 Teleionlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298, Yazj tsleri: 2242i» M*tbaa 22429) Seçme Eserler 2000 Haritalı tstanbul Şehir Rehberl Mareşal Fevzi Çakmak (Takım) 1000 Kadmda Cinsl Hayat (Tıbbî) 1000 500 Hiciv Edebiyatı Antolojisi 300 Bütün Cephelerile Yahya Kemal 200 Ruhlarla Hasbihal 100 Sairin Rüyası (Şiirler) 300 Kalbimizi Tanıyahm (Tıbbl) 500 Şark Yıldızi (Takım Roman) 350 Ta? Konak (Roman) Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitabçılık Şirketi İstanbul Çarşamba 21 Mart 1956 Güneydogu vilâyetlerinde Thornburg dün geldi, Menderesi bekliyecek muhalefetin mitingleri Bölükbaşı Malatyadan geçerken konuşmak istemedi, «bu kaleye bizim girmemiz tesir etmez, biz toprak kaleleri yıkmağa çahşâcağız» dedi Kasun Gülek ve arkadasları dün Gaziantebde yapılan mitingte konuştalar ve iktidarı şiddetle tenkid ederek yaptıklarının hesabı sor ulacaktır dediler Marnf iktisadcı «Turk miUetinin hayat standardının yükseltilmesi için ne lâzımdır?» suaüne »daha ve daha iyi hükumetlere sahib olmak cevabını verdi Tersine Akan TNolıir ttkumetin (Uvetlisi olarak memleketimize gelen maJiye uznuuu İngiliz profesorü, Istanbuldan geçerken gaıetecilere verdiği bir demecde, inflâsyoncn gidif. bakımından Türk ekonomisinde tipik belirtiler görüldiiğüiMİ söylemis. Böyle bir teşhisi ilk defa sayın İngiliz profeMJründen öğreniyor değiliz. En az üç yıldanberl bizim profesörlerimiz, doçentlerimiz ve asistanlanmu da aynı förüşii ısrarla savunuyor, hattâ tehlikeyi önleyebilecek gerekli tedbirleri de aeıklıyorlardı. Fakat bilim kadromuz Urafmdan ileri cürülen tedbirler yapılanın tam tersi oldnğn için, işbaşındaki politikacılannuz bunlara iltifat etmediler. Ukönce profesorlerin, doçentlerin bu gibi meselelere akıl erdiremediklerini söylediler. Sonra, genel ekonomi darumu giinden güne daha göze batar bir hal aldıkça, kendilerinin vatan uğruna «cezbe halinde» ealtştıklaruu^ bilim adaınlan €e derse desin, bir defa girifUen iktisadi istiklâl savaşınm •nutiaka yürütüleeeğini Iddia ettiler. Malatya 20 (Telefonla) CMI>. Genel Baskanı Osman Bölükbası bu sabah saat 7.20 de trenle ^ehriır.ize gehnis ve Maras C.Mİ». teskilâü mensub!arı tarafuıdan 4 taksi ile Malatya earından almarak Marasa Kötürülmüştür. Osman Bölükbasıyı Malatya Maraj hududuna kadar C.HP. v» T.K.P. metbubları da lamışlardır. Osman Bölükbaşı Malatyava nicin gelmediğini soran bir C.H.P. Hye fu cevabı vermiştir: o Malatya kalesine bizim sirmemiz tesir etmez. biz toprak kaleleri yıkmağa callsacağız.» Maraş 20 (Telefonla) Gece eeç vakit oto Arkasr S a . 5 , S ü lde Rusya bizimle yaptığı ticareti genişletmek istiyor Noskova radyosa evvelki gece, Sovyet dış ticaret vekilinin bir konaşmasuu yayuüadı Londra, 20 (AP) Moskova rad Yayında Sovyet Dış Ticaret Veyosu dün gece Türkiye ile Sov kili ile yapılan bir mülâkat nakleyetler Birliği arasuıda ticareti ge dilmijtir. Mülâkatta iki memleket liştirmek için kuvvetli imkânlar ol arasındaki ticaretin kâfi derecede duğunu »öylemiştir. olduğu kaydedilmiştir. Adanada Güleğin ciizdanını çaldılar Dün saat 16,30 da uçakla Istanbula gelen, Birleşik Amerıkalı tamnmıs iktisadcı Ma» Veston Thornburg.Türk milletinin hayat standardının yük seltilmesi için aluıması ıcacı ederı ted / birler etrafında sorduğunmz suali, ' biz dahil, «Dünya» ve «Yeni Sobah» gazeteleri muhabirlerine hitaben «da | ha ve daha iyi» hükumetlere sahib ] olntakla» şeklinde cevablandırmştır. Verdiği izahata göre. Mr Thorn burg, Başbakan Adnan Men'feresin daveti üzerine Türkiyeye gelmi^tir. Suudî Arabistandaki vazifesinden Bir leşik Amerikaya muvakkat olarak dönerken ve Türkiyeden transit geçerken, Başbakan kendisine, «bu vesile ile misafirim olur musunuz?» diye sormak nezaketini göstermiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Gaıdanteb, 20 (Telefonla) Güney illerinde tetkik gezisine çıkmış bulunan CHP genel sekreterl Kasım Gülek, Adanadaki karşılama esaasında cüzdanuu çaldırmıs tır. Kendisinin söylediğine g5re, cflxdanaıda sarı basın kartile aiyasî toplanblarda yapacağl konuşmalann notlan bulunmakta üni}. Gülek cüzdanında bir kuruşun bile bulunmadlğmı söyliyerek bun Vekil, «Türkiye ve Sovyetler Bir dan memnun kaldığım belirtmiştir. liği yakın komşulardır. Iki memleketin birçok coktalardan birbirlerine yakın olmalan ticaret imkln Arfcost Sa. 5. Sü. 3 te Pahahhk gün geçtikçe ayaklarınLn bısa edileceği mıntakayı tesbit etmek üzerc dün sondailara ba^Ianmiştır. Sondajlara Üsküdar ile Anadoluhisarı arasındaki sahilde devam edilecektir.. Resim, Anadoluhisarmda yapılan cotndaj ameliyesini göstermektedır. Asma Köprinön Ayakları artıyor Ticaret Odasuun geçhıme endeksine göre en fazla pahahUnma gıda maddelerinde göze çarpıyor ı Şehrimiz Ticaret Odatfı ayına raahsus İstanbul geçinmt endeksini de hazırlamıı bulunmak tadır. 1948 yüı ortalaması 100 itibar olunduğuna göre 1956 «ubat •ylnda umumî endeks sayısı 149.9 a yükselmistir. Ocak ayında mezkur sayı 144.8 olduğuna göre bir ay zarfında yükaelia nisbeti yüzd* 3.52 dfr. En fazla pahahlanma yflzde 6.42 ile glda maddelerinde göze çarpmaktadır. Isınma, aydınlanma ve temizleroede yükseUs yüzde 6.13 tür. Türk ingiliz görüşmelerine dair Urgüblünün beyanatı Kıbrısta Yasilia köyü hâdisesi üzerine Lefkoşe Türkleri nümayiş yaptılar Londra Sefirimiz, Ankara mözakerösl sırasında Sovyellerin Orfac?oe;u memleketlerine yardımı işina de temas edildiğini açıkladı Bu iddia hâlâ yürürlükte midirî Londra Büyük Elçimiz Suad önce gazetecilere, Türkiye ile mübilmiyoruz. Gerçi dördüncii hükuHayri Ürgüplü. dün saat 17.15 te zakerede bulunmadan ve muvafametini kuran saytn Menderes, Auçakla vazifesi başına dönmek kati alınmadan, Kıbrısm halihazır. merikılı Randall Türkiyeye gelüzere İstanbuldan hareket etmeden Arkası Sa. 5, Sü. 4 te mek iizere iken Anadolu Ajansına verdiği bir demecde vaktile profesor, doçent ve asistanlarımızın ısrarla tavsiye ettiği metodlara yakışır bir takım kararlardan söz etmişti. Fakat Randall gitti gideü o kararlardan hangilerinin, ne dereceye kadar yürürlüğe konduğunu hâlâ öğrenemedik. Eger iktisadi istiklâl sa\aşı aym rihniyetle deBaşvekil Menderes, serefine tertib edilen kabnl resminde Pakistan Cumhur Reisi ile bir armda vam edecekse, su patavatsu İngiliz profesörünün Ankaraya çağırılması bizce manasu bir şey obnuştur. Çiinkü memlekete gelir gelmez ayağının tozn ile gatzetecilere inflâsyondan dem vuran bu zat, devlet merkezimizde yapacağı incelemeler sonunda vaktile asistanlanınızın, doçentlerimizin ve profesörlerimizin öne sürdüğü tedbirlerden farklı olarak hükumetimiDün meraleketimizden aynlan *e yeni bir şeyler tavsiye edemipakt teşkilâti genel sekreterinin Londra Büyük Elçimiz Ürgüplü yecektir herhalde. gazetecilere izabat verirken beyanatı İngiliz uzmanının düşnncelerinl Bağdad paktına dahil devletlere Ogililer bekleye dursun, milletçe Lahor. 20 Türkiye Baçvekili mıstır. Başbakana, Pakistan Hari ilk defa tanışma ziyareti yapan ve Içinde bulunduğumnz ekonomik Adnac Menderes bugün hususî bir ciye Vekili refakat etmektedir. La altı gündenberı İstanbulda bulunan dunımdan ötürü artık günden gü uçakla buraya gelmis ve muazzam hor halkı, sokaklarda Türk temsUd Bağdad paktı teşkilâtl genel sekrene daha fazla kaygulanmamaga bir kalabalık tarafuıdan karjılan(Arkası Sa 5, Sü. 5 le) teri Avni Halidi dün akşam memImkân yoktur. Tenkidlerin hiç bir Arkas* Sa 5. Sü S da «aman yasak olmadığı, bazan faslaca çözülen çenelere bir Ud yumrnk «tılsa da az çok hürriyetle idare edilen bir memlekette işleria Belediye İmar ve Fen Müdürlüğü bu hale geknesine nasll müsaade mensublan sıla surette edildiği insanı doğrnsa hayrete sorguya çekildi düşürüyor. Vatandaşın yüreğini Merakla beklenen raporunu burkan bu hali, gecenlerde bir bu ayın sonunda Büyük Millet Mec NADİK NADİ lisine sunacak olan Meclis tahkik (Arkan So. 3, Sü. 5 W) heyeti çalışmalarmı hızlandırmıştır. Komisyon dün de Fen ve Imar Kıbns Valisi Harding, karısı ile birlikte evinin babçeainde Müdürlüklerinden evvelce maluma •yun •ynarkcn tma müracaat edilmiyen ban kim(Yazın 5 inei sahifemizde) selerle, ileri gelen ban tacirleri dln lemistir. Karaosmanoğlu bugiin Karadeniz ilîerine gidiyor Ankara, 20 (Telefonla) Hür. P. Genel Başkanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu yarın sabah beraberinde Prof. Fethi Çelikbaş. Ragıp Karaosmanoğlu, Behçet Kayaalp ve Emrullah Nutku olduğu halde bir Karadeniz seyyahathıe çıkacak tır. Gacevı Samsunda geçirecek olan Hür. P. heyeti ertesi gün Or duya gidecektir. Bu seyyahatte Ka radenizin muhtelif il teskilâb kunı lacaktır. Hür. P. nin şehrlmlzde kurnlan Uce heyrtlori Hürriyet Partisi Üsküdar ılçesi mü tesebbis idare heyeti, dün tesbit edi Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Adnan Nenderes dün Lâhor'a gitti Paktı iesekküllerî Tahranda toplanıyor Hararetle karşılanan Menderes bugiin Doğu Pakistana hareket ediyor Millî takımımız dün gece Lizbona gitti Millet Meclisi tahkik heyetinin dünkü faaliyeti esrarı Hâdisenin iç yiizü şilepin 10 gün sonra Hmanımıza ntuvasalatından sonra anlaşılacak Deniz Nakliyat TA Şirketine ald «Hopa> şilebinin Cenova'dan Livornoya dönmesini bild ren emri dinlemiyerek Marsilyaya gittiğinl dün yazmıştık. Arkost Sa. 5. Sü. I de Hopa şilepi Portekiz millî takımı, dün sabah maçın oynanacağı sfadda bir antrenıtıan yaptı Dr. A. Nail Bir Türk hekiminin Amerikadaki mühim keşfi Keşif, kalb hastalıklan ve damar •ertliğinin tedavisile atâkah bulunuyor Amerikada National Heart tnstitüede arastırmalar yapmakta olan dok tor A. Nail Payzanın mühim bir keşifte bulunduğunu memnuniyetle öğrendik. Bilhassa kalb hastalıkları ve damar sertliğinüı tedavisile alâkalı olan bu keşif hakkında U. P. Ajansınm Washington Daily News gazeteiinin 22 şubat 1956 tarihli nüshasında mtljar eden bir haberinden ban parçaları afağıya naklediyoruz: tnsaat nıhsatlan fizerindekl yolsuzluklardan süphelenen Tahkik Heyeti dün dinlenen İmar ve Fen Müdürlüğü mensublannı sıkı surette sorguya çekmiştir. îsmail Hadımlıoğlu baskanlığııvda bir heyeti Merkez B?"k=ısında döviz ve tracsfer işleri üzerinde in celemeler yapmakla vazifelendiren Tahkik Heveti. ayrıra iş adamlan Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Biilend Uşaklıgil Büyük Elçi oldu Tıtefot* CBMHURİTrr: L t t a • nutkturt • btaafeol r«rteldc •011 fatM takmu 4«s Mtmk Natküud* atmdıada •ntrenmaa ympukM (ymzuı con »aMfemlzde spor kumımızdadır) Ankara, 20 (Telefonla) Kopenhag orta elçiliğinin büyük elçiliğe tahvil edildiğini evvelce bildır miştik. Bir müddetten beri memleketimizi Kopenhag'da orta elçi olarak temsil eden Bülend Uşaklığil'ta bi rinci derecey* terfün» ve Kopenhag büyük elçiliğine tayin edüdiğl ne dair haberler de bugünkü Resm! Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Gazetede nesredilmistir. HARtKALAR DİYARI l»bu karıkstur Turizm lthai edılmlştlr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog