Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

TEK BAŞINA İŞLENÎR ELBISE ve ELİŞ PATRONLU Yenı kumaş Fotoğraflı model ve bluzlar, Çamaşır. masa örtüleri, yün isleri, kanava 49* ÇIKI I 31 inci fil sajn 11.368 u m hu r i yet niRucusu:Tumıs NAD! TelgraJ rt m«ktub adrari: Cumhnriyct Istanbul Posta Kutusa tstasbu) No 24C Telctonlar: ümuml Santral Nnmaran: 224298, Yazı tsleri: 224299 Mfbaa 2242SJ OSMANLIGA TÜRKÇE SÖZLÜK Mnstafa Nihat özön Genişletilmiş ikinci basım 30.000 den fazla Arabça ve Farsca kelime ile 10.000 den fazla deyım ve klişeııin anlamlan, 1000 sahife cildli olarak 15 lira. İNKILÂP KİTABEVİ Salı 20 Mart 1956 .Diğer bir hâdise: İspartada Menderesin bir sözüne mukabele eden C.HP. mebusu İbrahim Us hakkında taldbata geçildi Esop Dnysa Kasım Güleğin Mersinde dttnkü konuşması: «Bundan sonra evvelinden ilân edeceğim: Ey vatandaşlar ben falan gun tayyareye bîneceğim. S « bu tayyareye bilet almayınız! Çünkii gününde kalkmıyacaktır» Hürriyet Partisi Genel Sekreteri A meriKanın nur ik H Meclis Başkan Vekilini protesto ediyor Dfinyaya yardımı Başkan Eisenhower, Kongreden 5 milyar dolarlık yardım tahsisatı istedi, bunun 1.640.000.000 dolan Ortaşark ile Asyaya ayrılacak j 1 ttytik MiUet MecHsfadn Hürriyet Partisinin İstanbuldaki iie haftalık bir tatil kailk ilçe merkezi, dün saat 14.30 da ran vennesinden faydaRumeli Caddesinde 39 numarada lanan bir kısım milletyapılan törenle faaliyete geçmiştir. vekilleri, çesidli yurd bölgelerinde Aynı zamanda, Halâskirgazi ve geziye çıkarak halkla temasa feçiMeşrutiyet ocakları da açllnuşt'r. yor ve sık sık konuşmalar yapıTören, müteşebbis ilçe idare heyorlar. İktidar partisini temsil yeti başkanı emekli General Muedenler hükumet icraatını savunharrem Mazlumun yaptığı konujmağa çalışırken, mnhalif üyeler de ma ile açılmıştır. hükumeti tenkid ederek vazifeleMüteakıben söz alan, müteşebbU rini başaımağa gayret ediyorlar. il idare heyetinden avukat Talha Vatandaşla miMetvekili, seçmenle Arkası Sa. 5. Sü. 7 de seçilen arasında bu gibi karşıhklı temasların iyi bir sey olduğunu söylemeğe hacet yok. Muvafıkl Dun Merkes Bankasuıda yapüan toplantıda Maliyc ve Ttearet Vekilleri ile Banka tenuUcileri bir arada dinler, başanlan eserlere dair fikir ediniriz; muhalifi dinler, hatalan, kusurian ve eksikleri öğreniriz. Sonra duyduklanmızı, isittiiderimizi kendi bUgimizle karsılaştırır ve memleket islerinin bangi yoldan yürütülmesi gerektiği hakkında bir inanea vannz. Seçimlerde kullanacağımız oyn da bojlelikle en isabetli bir değerlendirmiş oluruz. Ancak vatandaş karşısnıda «öz alan miUetvekiUeri, hangi partiden olurlarsa olsnnlar, bazı Daktalara İbrahim dikkat etmek, »arfettikleri söcte | Washington 19 (AP.) Devlet JU Ui Eisenhower bugün B. Amerika Kongresinden dost ve müttefık memleketlere yardım için 5 milyar dolar istemistir. Bunun 1.640.000.000'u Orta Sark vm Asya için ayrılacaktır. Başkan, bu hususta kongreye sundugu özel mesajda o bolgelerde hâlâ ciddi bir tecavüz tehlikesi mevcut olduğunu kaydetmiştir. Eisenhower: «Sulhun gerçekleşmesi için sarfettiğimiz gayretlerde sim Arkası Sa 5. Su 6 Ca «Hopa» «Uepi Hopa şilepinin garib ve esrarlı macerası Denizcilik Bankasının emirlerine uymıyarak Marsilyayp giden vapurda haşhaş veya Italyan menşeli silâh ve mermi bulunduğu sanılıyor Deniz Nakli'«izi çekmesi üzerine süvari: cLivoryat T. A. Şirke| no'ya hareket ettim» diye bir telgraf line ait 2700 gro? I yoüamıstır. tonluk «Hopat | Bu telgraftan iki saat sonra da jilebi garip ve «Hopa» silebinden jöyle bir telgraf esrarengiz bir alınmıstır: «Marsüyaya yük ve ihrahâdiseye sahne kiye »lmağa gidiyorum.» olmuştur: Mfidürlük, emir hilâfına Fransiz «Hopa» İT S«limanına kalkan şileb süvarisinin maksadına mâna verememiş Livorbatta Umanımuno*ya dönmesini bildiren son telaixt dan hareketle lz raue^Jff. Prafe5 îtal>>» şimalin '••">' ekaptan mij ve Marsilya rıhtımına bordadeki limanlardanSelçuk Piombino'ya uğrayarak 6 Martta Ceno lanuftır. Bu durumda bir anormalvaya varmıştır. Gemi bu limanda sekiz lik sazen Deniz Nakliyat Türk A. günde tahliye ve tahmilini yapmıç Şirketi Müdürlüğü, Marsilya Baş14 Martte Deniz Nakliyot T. A. konsolosluğundan. silebe hiçbir kimŞirketi Müdürlüğünden Marsüyaya senin girip çıkmaması hususunda gitmeyerek, Sivornoya dönmesi, tertibat almasını istemistir. Ayni Fransız limanına ise tArdahanı şile zamanda Deniz Nakliyat Şirketinin güverte enspektörü tsmail Akant ve binin gonderileceği bildirilmistir. «Hopa» silebi suvarisi Cevad Sel makine enspektörü Süheyl Peyker çuk ise Ljvomodan yüklenecek be tayyare ile Marsüyaya giderek tah5er metre uzunluğundaki demir bo kikata başlamıslardır. Bugün Şirket rulann ambara girmeyeceğini ve Müdürlüğüne gönderilmesi beklenen bu Umandan mahrukat alması lâzım raporlardan durumun kısmen aydıngeldiğıni Müdürlüğe bildirmistir. De lanacağı anlaşılmaktadır. Bu arada «Hopa> silebinin Ceniz Nakliyat Şirketi Müdürlüğünün, mahrukatı Cenovadan almasmı ve novadan hareket ettiği sırada 700 Arkas\ Sa. 5, Sü. î de borulan yüklemesini emreden tel Kıbnsta yeni bir hâdise Lefkoşe civanndaki bir köyde adalı Türkierle Rumlar çarpışhlar Londra 19 (BJC.) Bugün Kıbnsta, Lefkoşe civanndaki blt köyde Türklerle Rumlar arasında bir çarpışma olmuştur Muhabırler 17 kişinin yaralandığını bildirmektedirler. İngiliz askeri birlik» leri bu çatısmayı, müdahalesi ile sona erdirmistir. Diğer taraftan dün İngiliz askef len tarafından vanlıjlılda öldürülen Kıbrı«lı Türkiin saSır oiduga Arkası Sa. 5. SO. 1 de Merkez Bankasmda dün bir toplantı yapıldı Umâkfi»w*nte rile birlikte mühim blr toplantı yapılmıştır. Toplantıda, Ankarada bulunan «Banka kredılerini tanzim komitesi» tarafından varılan neticeler ket realitesiiMi aykm düşmemesİM önem vermek gerektiğini unutmamakdırlar. Gerçi kalabalık öniinde insan bazan fazlaca he>ecana kapılıp sonradan pişman olabileceği aşırı bir takım iddialar ortaya atabilir. Fakat. politika sanatı da işte bu gibi taşkınlann önlenmesini miimkün kıldığı nisbette bir sanattır. Bir kaç yüz dinleyici karşısında kendini kaybeden, ağnna geleni soylemekten çekinmiyen bir adama iyi manada politikacı denetnez. İlkönce kendilerini, sonra partüerini güç duruma sokan bn çeşid hatibler. eğer sayıları bir haddi aşarsa balk efkânnı da karışbrırlar ve demokratik hürriyet niroetlerinden memleketin fayda •ağlamasına engel olurlar. Balıkesir mUletvekiIi Muzaffer Kurbanoğluna atfen gazetelerde okuduğumuz sozleri bu bakımdan iizünrü ile karşıladık. Ege vilâyetlerinden birinde yaptığı bir konuştnada muhalif partilere şiddetle çatarken. sayin Kurbanoğlunun bunlar hakkında • cesedlerimiri çignemeden iktidara gelemezler» tarzında bir soz sarfetmiş olabileceğini biz havsalamıza sığdırmakta doğrusu güçliik çekhoruz. Tanıdığımız kadar Muzaffer Kurbanoğlu İyi yetişmiş. kültürlü ve nazik bir vatandaştır. Oemokrasinin nasıl bir rejim olması gerektiğini, iktidara hangi joldan çıkılıp oradan ne Sekilde inilecegini gayet iyi bilir. Bu itibarla boyle bir s<vü söylememiş olması icab eder. Çünkii o kiiçücük cümlede üadesini bulan fikir, demokrasiye de. bürriyete de, meşrutiyete de, en basit hukuk esaslanna da tamamile aylun bir rihniyeti açığa vurmaktadır. Tiyatroda bir cinayet sahnesini ciddiye alıp katil rolündeki aktörü yakalamağa davranan seyircinin sanat anlayışı ne ise, yukarıki dü(ünceyi ileri süren bir politikacının demokrasi anlayışı da ancak • olabilir. Kimsenin eesedini çiğnetneden, vatandaşlarin serbest oylan ile iktidara gelen sayin Kur »ali Naliye ve Ticaret Vekillerîle banka ve ettiği toplantıda mühim kararlar alındı tktisad ve Ticaret Vekili Fahreddin Ulaş ve Maliye Vekili Nedim Ökmenin iştirakile dün sabah Merkez Bankasmda çehrimiz banka ve malî müesseseler temsileile Türk Sovyet münâsebati 1921 dostluk andlaşmasının yıldönümü münasebetile Bayar ile Voroşilof araaında mesajlar teati edildi Ankara: 19 (a.a.) Reisicumhur Celâl Bayar ile Sovyetler Birli ği Yuksek Sovyet Prezidiyumu Re isı Ekselâns Mareşal Voroşilof ara smda 16 mart 1921 tarihli Türk Sovyet muahedesinin 35 inci yll dö nümü münasebetile aşağıdakı tebrık ve teşekkür mesajları teati edıl miştir: Ekselâns Celâl Bayar Türkiye Reisicumhuru Ankara 16 mart 1921 tarihh Türk Sov yet muahedesinin 35 inci yıldönümü münasebetile kalpten gelen teb riklerimin kabulünü rica eder ve ayrıca şahsî sıhbatlerile Turk mil letinin inkişafını samimiyetle temenni eylerim. Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet Prezidyumu Reisi K. Voroşilof Reisicumhur Celâl Bayar'ın cevabî mesajı: Ekselâns Mareşal Voroşilof Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet Prezidyumu Reisi Moskova Memleketlerimiz arasmdaki 16 mart 1921 tarihli anlaşmanın yıldönümü münasebetile bana gön Arkası Sa. 5, Sü. 1 de görüîülmüş ve banka temsilcilerin den şimdiye kadar olduğu gibi bun dan böyle de bu kararlara müzahir olmalan istenmiştir. Ayrıca, banka kredileri tanzim edilirketı millî banka müdürlerinin görü? ve mütalealarına da mü Arkası Sa. 5. Sü. 3 te meriueres dürl Karaşi fahri hemşerisi oldu Kadınlar Birliği ikinci kurucusunu öliimle tehdid Saime Eraslana çarşafın yasak edilmesini istediği için tehdid mektubu yolVandı Türk heyeti bugün Doğu Pakistana gidiyor Karjşi 19 (aa. R.) Başvekıl Adnan Menderes bu sabah beraberinde Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü ve heyetin diğer azaları olduğu halde Riyaseticumhur saraymdan Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Hürriyet Partisi kurucularından birini kaybettik Ankara 19 (Te 'efonla) Ankara milletveki ti ve Hürriyet Partisi kurucuanndan Şeref Kâmil Mengü lün gece saat > de tedavi e2 lilmekte oldu nı Tıb Fakültesi bevliye servi Merhum Şeref sinde ant olaKimil Mtagü rak vefat etmif tir. Arkan Sa. 5, Sü. f &* Meclis tahkik heyeti dün de mühim kararlar verdi Döviz tahsisinde yapılan suiistimaller mevzuunda şimdiye kadar istenilen malumatı vermiyen iş adamlarile bu hususta malumat sahibi bazı kimseler tekrar dinlenecek, banka müdürlerinden ve doçentlerden mürekkeb bir heyet de Merkez Bankasmda tetkiklerde bulunacak Saime Eraslan Kadınlar Birliği ikinci kurucu su 66 yaşındaki Saime Eraslan, çar jafın yasak edılmesine mütedair B.M Meclisine bir kanun tasarısl verilmesi yolunda giriştiği kampan tarihind» Cumartesi günü Burla Şirketinin Bankasmda döviz ve transfer işleri ya dolayisile, 12 ocak Arkast Sa. S. Sü 3 te ortaklarmdan muhendıs Markuhsi üzerinde incelemelerde bulunacaktır. tevkif eden Meclis tahkik heyeti dün tekrar toplanarak döviz tahsisinde yapılan suiistimaller mevzuunda şiradiye kadar istenilen malumatı vermiyen iş adamlarile bu hususta malumat sahibi bazı kimseleri tekrar dinlemeğe kadar vermigtir. İşi gayet sıkı tutan heyet imar işleri mevzuundaki tahkikatı da derinleştirmeğe ve isimleri açıklanmıyan bazı belediye erkânmı dinlemeğe başlamıştır. Diğer taratan öğrendiçimize göre, tahkik heyeti. İsmail Hadımhoğlu baskanlığında ayn bir heyet teşkil etmlştir. Banka müdürlerinden, Maliye müettişlerinden, doçentlerden müteşekkil olan bu heyet Merkez ((Verem olmayı bronşit olmaya tercih ederim» İngiliz tiiberküioz mîifehassısı veremin korkunç bir hastalık olmaklan çıkarıldığını söyledi Şehrimize g«len İngiliz tüberkü dığıru dün bize söyledıkten sonra, Arkast Sa. 3, Sü. 5 te bın son tekâmüllerinin, veremi kor tulmaya tercih ederim.» demiştir. İskoçyadaki Edinburg Üniversikunç bır hastshk olm^ktan cıkar tesi profesörlerinden olan Mr. Crof ton, Ankarada ve Istanbulda dörder konferans vermek üzere evvel ki gece geç vakit, İngiliz Kültür He yetinin davetlisi olarak. uçakla Londradan şehrimize gelmiştir. Prof. Crofton'a göre, kadın ile içki, kumar ve sigaraya düşkün in sanlar verem mıkroplarına karşı zayıf değildirler. Ancak alkolizm, ] 1 vücudun verem mikroplarına karşı mukavemetini azaltır. Gene Prof Croftona göre sigaranın ciğer kanserinin âmillerinden biri olduğu kafi olarak tesbit edilmiştir. Fikrî ve bedenî yorgunlukların, hassa siyet ve romantikliğin de, vereme sebebiyet vermiyeceğini açıkhyan Prof. Crofton, «Sadece gençler, tekftmüllerini tamamlıyana kadar, ı normal uykulannı flımal etmemeI lldirîer.v. tavsiyestode bulunmujl Arkast Sa, 5, Sü? 5 te .Varem mtitefaassıa, mababirimizle görügürkca NADİR NADİ loz mütehassısı John Crofton, tıb «Öyle ki, verem olmayı bronşite tu Rüşvet alan polisler Milli takj"> kadrosuna iltihak eden Kadrinin dün kampta karsüanısl İki komiser muavini ile iki polis dün suçüstü yakalanarak Adliyeye verildi ve meslekten çıkarıldı Dün bir rüşvet hâdisesi olmus, iki komiser muavini ve iki polis rüşvet ahrken suçüstü yakalanmışlar, vazifelerine son verilerek Savcılığa teslim edilmişlerdir. İddiaya göre hâdise şudur: Şehremininde Pazartekke soka25 Mart Pazar günü Lizbonda Por j ye maçı için sıkı bir şekilde hazır» tekiz millî takımile karşılaşacak olan ı lanmaktadırlar. Federasyon büro ğında 10 numaralı evde oturan ve millî futbol takımımız bu gece uçak müdürii, kendisile konuşan arkada bir suçtan dolayı Şehremini komila sehrimizden hareket edecektir. fimıza İstanbuldaki mağlubiyetleri serliğine davet olunan Halid DikHususl (urette gönderdiğimiz ar nln bir tesadüf eseri olduğunu söy men 8<hnda biri, dün tabah karakadasımız Salâhaddin Giz'in Lizbon l ve Pazar günHi maçı kazana kola gitmiştir. Halid Dikmen kalem dan bildirdiğine göre; Portekizliler oaklarını ilâve etmıstir cTafsitît spor j odasına alınmıs, burada bulunan büyük ehemmiyet verdikleri Türki sahifemizdedir.) Arkası Sa, $, Sü. 2 de Millî takım bu gece Lizbona hareket ediyor Burhanedci v Onaı «lü50 ae in kilo olan köylü bugün 72 kilo» dcdl XAZ1SIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog