Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Vadeli tasarruf hesablannda her ay bir ikramiye çekilifi, her çekilişte 20 talihliye ayhk gelir DEMiRBANK 31 üıci fu sayı 11.350 u m h u r i yet Ttlgni v mektub adraci: Cumhuriyet tttanbul Posta Kutusu tstanbui No 246 lUatonlar: Umuml Saatral Nnmarası: 224298, Yaa İşleri: 224298, Motbaa 22429D IKLIMLER Büyük Fransız yazan Fransız Akademisi üyesi Andre Maurois' nın bu meşhur romanı vaktiyle dilimize çevrilerek kısa bir zamanda tükenmişti. Varlık Yayınevi şimdi bu pek değerli romanın yeni ve gflzel bir tercümesini yaptırarak 2 Iirar fiatla yaymlamışhr. nmucusu:vuf«us NAOC Curaa 2 Mjrt 1956 Yeni bütçe kanuntı dün yürürlüğe girdi Geldi Geçti üyük Millet MeclisJnie «a gfin müddetle ç<* defa sabahın erken saatlerine kadar devam eden bütçe konuşmalan çeşidli safhalar gösterdi. Ba müddet içinde gerek iktidar, gertk muhalefetteu değerU hatibler dinledik. Kalaktanmıza zaman laman gağdnytmun ölçülü sözleri çarptı. Bazan da B>tirasın yarattığı taskm ve heyeeanlı sahnelere sahid olduk. Milletvekillerinm ynmrnk yumnığa gelmesine rmmak kalan anlar yagandı. Karsılıkh yakısıksız isnadlaı savruldufu görüldü. Manyas golu dun taştı 150.000 dekar arazi tu altında, seller 4 köyü tehdid ediyor, zarar 30 milyon İzmir 1 (Telefonla) Manyastan alınan haberlere göre son yağan siddetli yağmurlar ve eriyen karlar yüzünden Manyas gölü normal seviyesinden 2 metre kadar yükselmis ve civannda bulunan bütün ekıli araziyi istilâ etraisür. Son dakikaya kadar alınan malumata RÖre hali hazırda 150 bin dekar ekili arazi tamamen sular alTtlcfoto CUMHURIYrT: rrankfort • İstanbul tında kalmıştır. Arazi üzerindeki su yüksekliği ise bir kısım verlerde 75 santimi geçmeket olduğundan bu miktar arazi üzermdeki şehrinde oynanacaktır. Ordu futbol takımımız dün Wiesbaden'de şehri gezmiştir. Frankfurttan mahsul tamamen mahvolmuştur. telefoto ile aldığımız yukarıdaki resimde, yarın karşılaşacak Türk ve Amerikan Ordu futbol Manyas gölu mütemadiyen yükse! takımlarına nıensub futbolcular dünkü gezinti esnasında bir arada görülmektedirler. (Yazıa makta olduğundan bir çok köyler 6 ıncı sahifemizdedir.) bu arada Klsıksa. Salur, Hamamh Bütçenin son bağlanışı hükumet tasansından 74, Bütçe Komisyonu kararından 52 milyon lira fazla, hazinenin gayrimenkullerinden bir çoğunu satacağı anlaşıhyor TörkiyeAmerika Ordu maçı. Arkast S a . 5 , S ü . lde Mısırın bizi alâkadar eden kararı Belediye ile Vilâyet dün törenle ayrıldı Mısır Evkaf Nezareti, Evkaf Bütün bnnlara ratmen, bn yılki Bütçe müzakerclerinkı hitmesi munasebeUie Maliye Bakanı tarafından Ankarapalasta verilen vakfiyelerinin ve yıllık aibfitçe konaşmalarma hâkhn olan riyafette Meelis Relsl, Basbakan, bakanlar, mebuslar datlarmın ödenmesini durhavayı, parlamento gelenekleri baAnkara 1 (Telefonla) Dün bü Bütçenin son bağlanısı hükumet ta ' • " " durduğunu Türkiyedeki kunından normal sayabiliriı. Hat yük Millet Meclisinde kabul edildi sansındaki miktardan 74.UT.61T lira ajâkalılara biHirdi tâ, yurd ölçüsünde bir hukuk re ğini bildirdiğiıniz 3.324.974.152 liralık ve koraisyonun kabul ettiği miktarjimini henüz knramamış insanlar 1956 malî yılma aid Muvazenei Umu dan 52 milyon lira fazladır Bu artı?ın olarak, Meclise hâkim olan hava miye Kanunu bugün Resmî Gazetede yaürımlardaki aksi daha fazla ol Kahire, 1 (a.a.) Anadolu ajan Arkası Sa. S, Sü. 2 de nın korkulduğnndan çok daha iyi yayınlanarak meriyete girmiştir. sının hususi muhabiri bildiriyor: olduğumı söyleyebiliriz. Lüznmsuz Mısır Evkaf Nezareti, Tdrkiycde oturan alâkahlara Mısırdaki bilcümie eoğunluk direnmeleri, sabotajı anj evkafın vakfiyelerinin ve yıllık aidıran mnhalefet çıkışlan hemen datlarının ödenmemeiine karar verher parlan.entoda göriiiür; karşdıkh miştir. ağır sözler ber yerde duyulnr. BoTürkıye Suriye arasmDiğer taraftan, Evkaf Nazırı Şeyh na benzer haller, son on (jünlük Hasan El Bakuri, Muhamnved Ali da kaçak olarak yılda 30 Meelis çalışmalan sırasında baska hanedanınm vtıkfettiği emlâkin geUrlerini de Türkiyede ve Irakta o'.umemlefcetlerdekinden fazla değildi. milyon liralık mal mü Arkası Sa. S, Sü. 4 te Demokrat iktid»rının sahib buhınbadelesi yapıkyormuş duğu millctvekili çoğunluğunn gözönünde tutarsak. bizdeki muhaAnkara 1 (Telefonlal Bu haftalefetin fikirlerini savunma bakının başında şehrımize gelen bir Sumından, hiiyiik bir serbestlikle koriye ticaret heyeti ile Dış İşleri Banuştuğnnu iddia edebiliriz. j kanlığı yetkililerinden müteşekkil bir Sayın Başbakan kürsüye her çıheyet Suriye ve Türkiye arasmJa Ankara 1 (T H.A.) Haber alındı Ankara 1 (TH.A.) Bundan bir kışında, bir iki defast müstesna, mevcud ticarî münasebetleri genijlet!ina göre, Millî Müdafaa Vekâletin müddet evvel ihdas edilen Hava ve ciddî ve ağırbaşh bir iislub kullanmek üzere salı günü başladıkları mü Arkast Sa. 5, Sü. 1 de dı. Tariısmalann soysnzlaşıp du de bugüne kadar istıfa yolu ıle or Deniz Kumandan muavinliklerine ududan ayrılnıış olan subayların arzu Başkan, «Cumhuriyetçi delegeler mura nğramaması bakunından bu ettikleri takdırde tekrar irduva gire sıılsüz tayin yapıldığı mevzuunda D. P Meelis Grupu başkanhğına verilen dikkatin önemli bir rol oynadığını bilmelerini temin maksadile bir ka sözlü sorunun Parti Meelis Grupunun daha faal propaganda kampanyainkâr edemeyiz. Hiicumlann çoğn nun tasansı hazırlanmaktadır. i sına girecek birini seçmek isterılk içtimaında görüşülmek üzere günBasbakanın şahsına ve temsil ettilerse onların karannı menuniHazırlanmakta olan kanun tasan deme ahnacağı öğrenilmiştir. pi zihniyete çevrildiği için o ken sında müstafi subayların tekrar oryetle karşılanm» dedi Bilindiği gibi D J Meelis Grupu dini tutmasaydı miizakereler şira duya iltihaklan halinde. diğer devlet Başkanhğına verilen bu sözlü soru, Dün sabah Belediye omindeki törende İstiklâl Marşı dinlenirken zesinden çıkabilirdi. Demokrat mil dairelerinde geçirdıkleri hizmetlerinin Denİ7 Kuvvetleri KumandanlıklarınWashington 1 (R.A.P.) Baş Belediye ve Vilâyet teşkilâtı, 25 Reis Muavinlerile Vali Muevinleri, CELAL İN'CE NEW YORK RADletvekilleri tenkidleri dinlemck hu hizmptten sayılması derpı; edilmek da ihdas edilen muavinliklerin ihda YOSl'ND\ İstanbullulann pek kan Eisenhower, aday olmayı ka sene birleşik idare halinde çalıştık Belediye ve Vilâyet Me'is aza!arı, Busunda. bilhassa ilk giinler takdi tedir. Arkasi Sa. 5, SiL 4 te iyi tanıdıklan caz şarkıcısı Celâl In bul etmeve karar vermesi üzer ne tan sonra, dün yekdığerinden ayrıl müdurler, memurlar, Senır bandosu yerlerini almışlardı. Merasimleri kare lâyık bir tshammül jfücü gösce Amenkada muvaffakıyet kazan radyo ve televizyonla millete hıta mıstır. Dun sabah saat dokıızda Eelediye labalık bir halk kütlesi de takib etterdiler. Bıına karsılık muhaliflcr maktadır. Yukarıdaki resimde, Ame bede bulunmuştur. Bu neşriyat sımiştir. de vıkıcı olmaktan zivade yapıcı rikanın Sesi Radyosunda konserler rasında Başkan, sıhhî durumunu merkez bması önünie ve Belediye Meelis salonunda iki töron yapılm'şSaat tam dokuzda Vali ve Belediye veren Celâl Ince görülüyor. bir zihniyetin ışığında konuşmağa (Arkası Sa. 5, Sü. 5 le) tır. Reısi Prof. Gokay, kendısini gayret ettiler. Genel olarak rauhaBayraklarunızla ve defn° dallarilc Beledıyeye getiren jtomobilden iilefet teknik bakanlan hırpalamaksüslenmiş bulunan Belediye binası miş, bu esnada borj an Tı sesi VCTtan sakındı Maliye Bakanı Nedim önünde saat 9 dan evvtl, Belediye Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Ökraen siikunet'e dinlendi. Muhalefetin tenkidlerini dikkate alacasını sövieven Fkonomi ve Ticaret Bakam F Ulaş alk:şlandı. Hukuk düzeninin vurdumu»<la kökle$tirileceİzmir. 1 (Telefonla) Şehrimizde kömürle calış,an fabrifeini vadeden Adalet Bakanı Hü kaların çektikleri kömür sıkıntısı son haddıni bulmuş, bu arada seybı Avni Göktürk takdirle kar Pamuk Mensucat Fabrikası kömürsüzlük sebebile faaliyetini plandı. Ondan bahsederken genc tatil etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bunun neticesinde fabriNADİR NAOİ kanın 1800 işçisi bugünden itibaren yarım yevmiye alarak iş tutamamaktadır. Pamuk mensucatı diğer bazı büyük fabrika(Arkas\ Sa. 3. Sü. 5 te) larm takib etmek zorunda kalacakları haber verilmektedir. KUŞ KAFEStNDE ELEKTRİK SOBASI Almanyanın Nürnberg Felâketten 10 gün sonra Eskişehiri ziyaret: 2 şehri civarındaki küçük bir köyde, bir dekoratör üşüyen kuşları korumak için yuvslarına elektrik sobast İstanbul Ekmek ve Ftancela Fı lnde keşif yaparak hazırlayacağı koymuştur. Yukarıdaki resimde elekrınlan İşverenler Cemiyetinin, ek raporu mahkemeye sunmasına ka trik hararetinden ısınan bir kuş gömek fiatlarının yeniden tesbit edil rar verilmiştir. rülmektedir. memesi yüzünden Belediye aleyhi ne açtığı dâvaya dün 7. Sulh Hukuk Mahkerr.esinde devam olunmuştur. Cemiyetin seçtiği. içlerinde iki profesör bulunan 16 kişilik bilir ki şi heyetinin mahkemede hüviyetle ri tesbit edilmiştir. Heyetde bulunan Belediye daimî encümeni, ikti sat işleri ve Ticaret Vekâleti temsil cileri; memurin kanununa göre, resmî mercilerin kararlan hilâfına söz söyleyemiyeceklerini belir terek heyetten çekilmek istemi^ler (Hususî surette giden arkadaşımız Yajar Kemal bildiriyor) dir. Hakim talebi haklı görmüştür. Neticede, ekmek fiatlarının tesbiti için. geçün indekslerinin getiİngiliz Müstemlekeler Bakanı (ortada) Lefkoşede yaptığı toplantıda rilmesine bilirkişi heyetinin mahal Kıbns Valisi ve jüksek riitbeli memnrları He bir arada Dün sabah Belediye binası önünde ve salonımda iki tören yapıldı? nutuklar söylendi Soriye ile ticaret Istifa eden subaylar ordnya girebileccîder MIIIî Müdafaa Vakâleti Im hauslak! kanın fasarısının esaslarını kazırlıyor Eisenhower seçim gezisi yapmıyacak Izmirde kömürstizlüktetı 1S00 iscisi bulunan bir Kıbrısta Ingiliz Yunan fabrika faaliyetini tatil etti görüşmeleri kesildî Makarios, Kıbrıslı Törklere yerilmek istenen haklara itiraz etti Fırıncılarm Belediye aleyhine açtığı dâva ehirde tam 10.000 ev otumlamıyacak halde Mahkeme, ekmek fîaüarının tesbifi için gfiçim endekslerinin tefkikine karar verdi Mehtebler pazartesiye açıltyor; fahat çoğu binalarda değit, çadtrlarda! (Yazıst 5 inci sahifemizde) Telsizle mücehhez polis otomobili çalındı! Beyoğlunda hazır kuvvet merkezi önünde duran araba meçhul şahıslar tarafından kaçınldı birkaç saat sonra Arnavudköyünde hasara uğramış halde bulundu Türkiyede belki de ilk defa, telsizle mücehhez bir polis otomobili hırsızlar tarafından kaçırümıtır. Evvelki akşam Beyoğlunda hazır kuvvet merkezinin önünde duran kırmm boyah, 301 plâka sayılı, üzerinde «Polis* yazıh ford marka otomobil, saat 20 sulannda meçhul şahıslar tarafından çahnmıştır. Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Zelcelenin çatlattığı veya üst katlanm yıktığı beton binalardan iki tanesi 'Yaztsı 5 inci sahifemizde) Tophanede dün geceki cinayet Bir adam kunduracı bıçağı ile öldürüldü, katil yakakndı Dün gece Tophanede Karabaş caddesinde bir cinayet ışlenmiş, kunduracı bıçağı ile bir adam öldürülmüştür Hâdıse şudur: Galatada Necatibey caddesinde bir otelde ikamet eden Erzurumlu Ali adında bir şahıs ile sabıkahlardan Ertaş Demirezenler arasmda Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Belediytnin guzcl tanatlan ayırdığı »denek bir Um r SANAT ALTIN BİLEZtKTtB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog