Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÖK BİR FIRSAT: Anadolu yakasmın en güzel sahilhanesi. Çiftehavuzla'via Lebiderya denıze ctphesi 42 metre turistik otel inşasına müsait tamamen ağaçlı kuyusu; elektrik, gaz ve telefonu mevcud 3500 metrekare müstesna bir sahilhane sahibi eliyle satılıktır. Müracaat: Galata Kefeli Hürriyet han No. 17 ye. Tel: 44 45 07 31 üıci fii sajı 11.367 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NAOf Ttlgrai rt mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbu! No 246 Telefonlar: Ümuml Santra) Nnmarası: 224298, Yazı tgteri: 224299. M«tbaa 22429) Pazartesi 19 Mart 1956 Bütün anneler, babalar, öğretmenler, idareciler için çok faydalı 20 kitab Yazan: Dr. HÂLÎS ÖZGÜ Yayınlayan: Ögretmen Dergisi, Ankara Posta Kutusu 316 17 Çocuklarda fena alışkanlıklar. 18 Kararsız, muzip, paranoiyak çocuklar, 19 Heyecanlı ve hülyacı çocuklar, 20 Erkek ve kız oğrencülerin özellikleri: Her kitabın fiatı 40 kuruştur. Bütün kitabçılarda bulunur. Partiler arası diinkü siyasi toplantılar Diyarbakırda konuşan Böfökbaşı, Başvekil Menderesin 15 gün ilerisini görmediğini iddia etti Antalyada da Burhaneddin Onat: «1950 den evvel 45 kilo olan köylü bugün 72 kilo geliyor» dedi Karaşide görüşme başladı Heyetimiz Pakistanda büyük törenle karşılandı Başvekil ve beraberindekHeri Pakistan Devlet Reisi yemeğe alıkoydu Karaşi 18 (AJ» R.) Başvekil Adnan Menderes, beraberinde Dış. İşleri Bakanı Fuad Köprülü ve 10 kişilik heyet olduğu halde bugün Karaşı'ye vâsıl olmustur. 23 mart günü Pakistanda yapılacak Cumhuriyet Bayranuna iştirak edecek heyetler arasında, Türk hee yeti ilk olarak Karaşi'y varmif bu lur.maktadır. Türk heyeti, Pakistanda 7 gün kalacaktır. Karaşi hava alanında, Pakistan Başbakanı, Bakanlar kurulu üyeleri ve kordiplomatik tarafından karşılanan Türk heyeti, hava alarj ile şehri bağlayan 12 millik yol boyunca, askeri kuvvetler ve Pakistan halkl taraftndan selâmlanmıştır. Alanda, Adnan Menderes gazetecilere demiştir ki: t Kardet Pakistana gelmiş olmaktan fevkalâde memnunum. Reisicumhurunuza Reisicumhurumuzdan bir mesajı hâmil bulunmaktayım. Pakistan milletine de kardeş Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Kremlin, Gürcülere karşı tedbir alıyor Tass Ajansı, Gürcistanda 5 bîn kişilik bir propaganda ordusunun harekete geçtiğini bildirdi, isyan haberi resmen tekzib edilmedi Paris 18 (R.) Sovyetlerin resm! Tass ajansı tarafından bu sabah verilen bir haber, Rusyanın Gürcistanda baîinın derdde olduğuna kafî bir isaret sayıteustır. Tass ajansırun bu haberinde, Stalin'in ne gibi hatalar rem Birhekimoğlu klsa bir hitabe ile açmıs, müDiyarbakır 18 (Telefonla) C.MJP. nin buişlediğini Gürcülere anlatabilmek teaklben s&z alan Kırsehir mebusu Ahmed Bilgin için 5.000 propagandacıdan mürekkeb şehrimizde yaptığı açıkhava mitingi hâdisesiz yarim saat süren bir konusma vapnustır. Ahmed bir «ordunur» harekete geçirildiği, s ve ilti buçuk saat devam etmistir. Eski bunlann her gün toplantılar yapBilgin bu konusmasınds D.P. ye hücum etmis ve belediye meydanmda saat 15.30 da baslayan mitıklan açıklannuştır. «D.P. iktidarı hiç bir hesaba dayanmıvan her tinge tahminlere göre 10 bine yakın vatandas UtiSiyasi çevreler, Tass ajansının hatürlü program ve plândan âri çalistığından dolayı ak etmiçür. beri Gürcistanda bazı hâdiselerin hâ(Arkası Sa. 5. Sü 4 teı Mitingi. şehrimiz C M.P il baskanı Dr. Muharlâ cereyan etmekte olduğuna isaretMoskova Radyosu, Ameriediyorlar. kaya «elde ettiğimiz sonuçGtircistandald isyan lan beraberce paylaşalım» Diğer taraftan Gürcistanda isyan tekliflnde bulundu çıktığma, bir çok kimselerin dldüğüne dair haber bugün yalnız FranLondra 18 (A.P.) Moskov» sız komünist partisinin organı olan radyosu, Rusya ile Amerika arasın(L"Humanite) tarafından tekzib edılmistir. Bu gazetenin Moskova muda, daha geniş çapta teknik ışbirhabirinden aldığını söylediği bir telliği yapılmasmı ve karşılıklı olagrafta, Stalin'in ölüm yıldönümünün rak fikirlerin teati edilmesıni taleb kutlanmaması üzerine Tifliste kanetmistir. sıkhklar çıktığıına dair şayiaların Radyoda konuşan yorumcu, yap«Batıh elçiUklerde» uydurulduğuntığı konuşmada şöyle demiştir: dan bahsedilmi;tir. Meclis Dilekçe Komisyonunda « Rusya ile Amerika arasınBundan başka hiç bir tekzibe rastmesele bir kere daha görüşüldü, daki işbirliği arttınlmalıdır. Elde lanmamaktadır. hazırlanan rapor Medisin bu ettiğimiz sonuçlan beraberce payStalin hakkında yeni ithamlar devresinde müzakere edilecek laşalım. Sizin için de, biıım için Berlln 18 (R) Doğu Almanya komünlst partlslnm resml organı ol&n de çok daha iyi olur.> Ankara, 18 (Telefonla) Mustafa Konuşmalar, iftgilizce olarak, yo Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Stalin aleyhindeki hareketi idare eden Hrutçef Te Bulganin bir arada Muğlalı meselesi, Meclis dilekçe komisyonunun karanna v&ki bir ıtiraz rumcu Timofeyev tarafından yadolavısile yeniden ortaya atılmak üpllmlşür. zered.r. Trmnan'm itirazi Bilindişi gibi 1343 haziranında Scranton (Pensilvanya) 18 (a.a.) Türk fran hudud mıntakasında 33 Harry Truman, dün yaptığı bir kovatandaşın kurşuna dizilmesi üzerine Ankara 18 (Telefonla) Cumnuşmada, şimdiki Amerikan hükuIsmail Özay adında bir şahıs ihbarr Reisi Celâl Bayar, beraberinde meti siyasî liderlerinin, komünizda bulunmuş ve hâdise etrafında yapılan araştırmalar neticesinde veri Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu mln bütün dünyada bozguna u§len raporun tamamen bir tertib eseve bazı mebuslar bulunduğu halde ramıı bulunduğu, Amerikanm ise ÖGRETMEN OKULLARININ KUBl'LUS YILDON'tMÜ Öâri olduğu anlaşıldığından hâdise mah bugün Hirfanl: barajına giderek durumunu gittikçe kuwetlendird:ğı retmen okullarının 108 inci kurulus. yıldönümü münasebetile düa gehkemeye intikal etmisti. tetkikler yapnustır. yolundaki beyanlann» itiraz etmi}AncaJc buna muvazi olarak mer rimizde bir tören yapılmı$tır. Buna dair haber 2 nci sahifemizdedir. Cumhur Reisinrterîlen "•"Ynrfö^ ttr. , T A >»• ' hum Eskişehir miHetvekili tsmail Resim, bu münasebetle tertiblenen jimnasük KÖsterilerini tesblt edimata Röre, Hirfanlı barajı gölünde laki Ba»kan« göre, Amerikan Hakkı Çevik, 3 numaralı geçici dl yor. • lekçe komisyonu taraiından verilen milyar metre küp su toplanacakhalkı dünyanın hakıkî durumundan karara itiraz etmiş ve açılan davaya tır. Senede 400 milyon kilovat saat haberdar edilmelid r. Amerik s mü dahil olunmıyan eski Millî Savunma enerji istihsal edilecek, Kızıhrmak dafaa kudretini idame ettırmek, Bakanı Ali Rıza Artunkal, eski lç Işnehrinin su taşkınlan önlenecek, yabancı memleketlere yardım prog leri Bakanı Hilmi Uran. ve eski Gebaraj rransabmda İskilip. Alagöz r«nunı takviye etmek ve bütün nelkurmay Başkanı Kâzım Orbayın Levkoşe, 18 (A.P.) Mareşal Sir ovalarında yanm milyon dönüm John Harding. verdiği demeçte, millcltere istiklâllerinin verilmesi davaya ithal edilmelerini istemişti. Bu taleb üzerine meseleyi tekrar gdarazi sulanacaktır. hususundakı inar.cına dötunek mec istikbalde, Kıbrıs hakkında yapılacak | rüşen geçici dilekçe komisyonu daBütün tesisatile 200 milyon Türk görüşmelerin, tamamile, Türk azınburivetindedlr. ha evvel verılen kararın değiştiril Dür., Bakırköy ilçesınin Mah ledikce DP. adayı Hasan Külâh lirasma mal olacak barajın enerji lığınm iştiraki ve Türk azınlığının mesine mahal olmadığı kanaatine var istişare ve tasvibi ile yapılacağm: mıştı. mudbey ve Habibler köyünde ya lmın reyleri C.H.P. adayına ulaş değeri senede 80 milyon Türk lırabeHrtmiştir. Kıbns valisi, Ingiltere Geçen sene dilekçe komisyonunda pılan muhtar ve köy ihtiyar heyeti mış ve neticede Hasan, Hüseynin sını bulacaktır. Baraj 1958 senesin hükumetinin Türkiye hükumetine, Arkası Sa. 5. Sü 3 te de tamamlanacaktır. Arkası Sa. 5, S ü . lde seçiminı Demokrat Parti adaylan Kıbns hakkında, Ankara ile istişakazanmıştır. relerde bulunulmadan hiç bir karar ahnmıyacağma dair teminat vermis. Hürriyet Partisinin teşekkülünbulunduğunu kaydetmiştir. Bunun den sonra ve muhalefet partileri ayanında, müzakerelere içtirak edecek rasında işbirliğinin hayli behrli bir olan Rum azmbğının temsilcileri içekil aldığı, şu günlerde, Mahmudçin Yunan hükumetinden tasvib tabey köyü muhtar seçiminde DP. leb edilmiyecektir. Vali, istediği ve CB.P. bir defa daha karşılaşkimse üe müzakerelerde bulunabimıçlardır. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Kurbanlann sayısı 130 a yük«e1di, Hürrivet Partisi ve Cumhuriyetçi İngiHz donanmasının yardıma Millet Partisi seçimlere katılmaDün yapılan merasimde kulübe hizmet edenlerin hazır olduğu bildirildi makla beraber C.HP. yi destekleHaberi gazetemize veren rat, bn mişlerdir. madalyalan tevzi edildi Londra 18 (B.B.C.) Bugün takririn Belediye MecHsinde Seçim sakin cereyan etmistir. İşyayınlanan resmî tebliğde, evvelki tirak nisbeti "^96 yı bulmuştur. göriişüîdiürüne, Menderese gece Lübnanda vukua gelen giddetMahmudbev köyü seçmen kütügüli zelzelede ölenlerin sayısınm 130 a hemşehrilik iinvanı tevcihi ne kayıdlı 508 seçmenden 479 u oyyükseldiği açıklanmıştır. teklifinin reddedildiğine 15 larrnı kulİEnmıştır. Edenln teessürü Belediye üyesini yeminli Saat 17 de sandıklar açüdığında, Dünkii kongrede hararetli bir sahne Londra 18 (B.B.C.) Başbakan şahid olarak gösteriyor C.HP. adayı Hüseyin Altındağın Eden, evvelki gece vukua gelen Zonguldaktan gazetemize telefonla ıldığı oy miktarının hayli yüksek şiddetli deprem dolayısile Lübnan verilen ve 25 şubat 1956 tarihinde olacağı zannedibnişse de tastıif iler hükumetine teessürlerini bildirlzmirde yapılan bir işçi çıkan şu haberi okuyucularımız hami$tir. tırlavacaklardır: toplantısmda hükumetin Eden, fsydab olabildiği t'.kdirde, «Zonguldak Belediye Meclisi bir Kraliyet donanmasının Lübnan hüişçi mevzuunda güttüğü toplanüsında, Cumhur Reisi Celâl kumetinin emirlerine amade olduBa>ar!« Başvekil Adnan Menderese politika tenkid edildi ğunu ilâve etnıiştir. fahrl hemşerilik unvanı verilmesi hakkındaki teklifi müzakere ediyor. Amman 18 (a.a) Lübnanda tzmir 18 (Telefanla) DemokYüzden fazla polis ve jandarmanm emniyct D.P. li uyelerin çoğunlukta bulun130 kişinaı ölümüne sebeb olar. Mülâkatta, Bulgar Harkiye rat Parti İzmir il idare kuruhınun duğu mecliste Bayara fahrî hemşerizelzele felâketi dolayısile Ürdüö tedbiri aldığı kongre, hizibler arasında sözlü Vekil Muavininin de hazır bugün i^çilerle yaptığı toplantı halik unvanı verilirken, aynı unvanın bu memlekete derhal tıbbî malzeme bulunduğu bildiriliyor raretli gecıniştir. Toplantı EşrefpaAdnan Menderese de verilmesi teklifi çarpışmalara sahne oldu yardımıcda bulunulacağını bildirreddolunuyor. Buna sebeb de, Menşa Evlenme dairesinde yapılıruş, miş.tir. Sofya, 18 (a.a.) Bulgar Baçvekili deresin. müteaddid davete rağmen Vali Kemal Hadımlı ve D.P. il idaM. Çevrenkof, Türkiyenin yeni Sof2700 aralı tstanbul Yükçüleri KoZonguldağa gitmei'işidir. re kurulu azalarından başka lzmirde ruma ve Yardımlasma Derneğinin ya elçisi Tevfik Kemanlıyı dün ka27 7şubatta. Zonguldak Belediye bul ederek kendisile görüşmüştür. bulunan mebuslar da iştirak etmiş yıllık âdi kongresi, dün saat 15.45 ten Reisi imzasıle bir telgraf alıyoruz. Diinkü merasimde Vali Gökay (1) numaralı G. Sarayh merhum Gorüşmede Bulgar Hariciye Vekîl lerdir. Aynca Izrnirdeki bütün işçi itibaren Spor ve Sergi Sarayında yaBelediye Meclisinde. Adnan Men muavini M. Gerasimof da hazır buAli Saminin madalyasım eşine verirken teşekküllerinin mümessilleri de hıı pılmış. fevkalâde gürültülü. hâdiseli deresin fahrî hemşeriliğe kabulü ıle umnuştur. (yazısı son sahifemizde) günkü toplantıda hazır bulunmuş ve hejecanb cereyan etmistir. alâkaİ! bir müzakere cereyan etme2000 e yakın azanın hazır bulunlardır, miş ve bu hususta ne takrir verilduğu kongre saat 14.30 da başlayacak. mis ne de şifahî bir teklifte buluKonuşan işçi mümessilleri iş iken, salondaki kız basketbol maçnulmuş. kanttnunun bugünkü şartlara uy larının devanu dolayısile gecikmi}Telgraf üzerine tahkikat yapıyor gun olmadığını belirtmişler ve tü tir. ve haberi gazetemize verenin muhamünün değiştirilmesi gerektiğini Kongre, baştan sona kadar eski Arkası Sa. 5 Sü 2 de söylemişlerdir. Bu arada hafta tatili, idare heyeti başkanı Ali Fedakâr ücretli senelik izin mevzuuna da hizbi ile, sabık Şehir Meclisi azası ve (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) Arkast Sa. 5, Sü. 1 de I Ruslar işbirliği istiyor Kurşuna dizilen 33 vatandas meselesi Bayar, Hirfanlı barajında tetkikler yaptı tngilterenin Kıbrısa dair bize verdiği teminat Dün yapılan çekişmeli muhtar seçimleri Vali Sir John Harding, Ankara ile istişarede bnlnnmadan Londranın hiç bir karar vermiyeceğini açıkladı Menderesin Zonguldak îahrî hemşehriliği Galatasaraym 50. yıldönümü Lübnanda zelzekden ölenler İsçiler de ikramiye istiyor Bulgar Başvekili elçimizle görüştü 2000 hamalın dönkü gtirttltnlü kongresi Tâtıta nehrî Macaristanda hasar yaptı 18 MART ZAFERİ Çanakkale zaferimizin 41 inci yıldönümü dün kutlandı tahsil gencleri ile binlerce Çanakkalelinin ve civardan gelen halkm iştirak ettiği bu merasim askeri bandonun çaldığı ve meydanı dolduran gencliğin hep bir ağızdan söyledikleri İstklâl marşımızla baa lamıştır Atatürk anıtına çelenkle Arkası Sa. 5, Sü. 2 de lki şehirde 4 bine yakın ev harab oldu Viyana 18 (A.P.) Bugün Budapeşte radvosunun bildirdiğine gö Çanakkale 18 (a.a.) 18 mart re, güney Macaristanda Tuna nehri Çafnakkale zaferinin 41 inci yıldönümü bugün Cumhuriyet meydagörülmemiş bir şekilde vükselmiş nmda büyük merasimle kutlanve büyük zararlara sebebiyet verProfesyonel lig maçlarlna 'dün Dolmabahçe sUdında devam miştır. miştir. Radyonun belirttiğine göre, Tolna şehrinde 1855 ev tamamile edilmistir. Dünkü maçta Fenerbahçe, İstanbulsporu 42 j Mebuslann, mülki ve askeri erharab olmuş ve sular, genis bir yenmiştir. Yukandaki resimde ilk Fenerbahçe golü görülmektedir. (Tafcilât ve diğer spor haberleri son kânın, eski muhariblerin, Ankara, A Arkası Sa. 5, Sü. 4 i* iabifemizdedir.) I Istanbul ve Izmırden gelen yüksek f. Bahçe, İ. F K. G Eyub sularır.ın tedbir «lınarak lçılmeslni lstedi ^a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog