Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

YünlO. tpeldl, Pamuklu KA ME FA Mallan daima emsalinden üstündür Tercih edinlz 31 İMJ 7^ sayı 11.366 u m h u ri yet KURUCUSUrYUNtlS NADİ Telgral re mektufa «dresl: Cumhuriyet Istanbu] Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 224298. Yazı tsleri: 224299 Mtbaa 12429) DİNÇER GARANTİLİ GÖMLEKLERÎ Çok zengin çeşidlerle mevsım satışlarına başlanmıştır. Toptan ve perakende Sultanhamam Rızapaşa Yokuşu 99. İstanbul. Tel: 22 94 43 Pazar 18 Mart 1956 Gürcistanda Moskovaya karşı isyan şayiaları Demir Perdeden Batı diinyasına sizan haberleri Sovyet hiikumeti ne teyid, ne de tekzib ediyor lddialara göre, hâdiseye bugünkü Sovyet liderlerinin Stalin aleyhtarlığı sebeb oldu, Hrutçef, eski diktatörü yeniden memlekette katliâm yaptırmakla itham etti Basvekil T«filk*r hara aiaamda Mf«rl«r bmktm Onlar Sizden arşaf hakkındaki kanun teklifini Büyük Millet Meclisi Başkanlığina sunan kadın miDetvekilieri D. P. de iiyedirler. Onlan böyle bir karara zorhyaa her halde bir sebeb oimalıdır. Bu sebeb aeaba nedir? Altı yıllık D. P. iktidannca tatnlan yol memleketimizde Atatiirk devrimlerinin gelişmesine yardım ettniş de bn bakra>d?B ortada kaygılanacak hie bir nokta kabnamış mıdır? Bu takdirde, hanımefendilerin teklifini mânasız bir gİKteriş.ten farksız saymak gerekir. Daha doğrusa teklifi mânalandınnak fankâosız bir haj alır. D. P H üe kadın millet vekillnin bir araya gelip devrfan koıtnsn ile ilgfli bir kanun teklifînde bulunmalan için ortada her halde devrimlernnlzin tehlikeye (rirdiçini gösteren bir takm Isaretler olmalıdır. İşte bn saklaasnm işaretlerin rarlıği husasnnda D. P. H teklif Mhihkrile düş.ünce birliği etmemiz, iktidar organım fena halde sinirlendînniş. Meseleyi sahsiyata dekerek bhe ozun boyln çattıktan sonra Atatiirk prensiplerinln yürtirlükte oldu|u tezini parlak eümlelerle savunmaya uprasıyor. Eğer devrimlerin ayakta dnrdn> fumı vatandasa Isbat etmek Içm bir takınt parlak cümleler yetse idi, • yaziyı okuduktan sonra tya, öyle mi? Öyle ise pekâlâ!» demekten başka yapaeak işimiz kabnazdı. Oysa ki karaya ak denmekle gereekleri değiştirmeğe imkân ofcnadıği gibi. onlari haOca başka tiirlü röstermek de değme kelüne virtüoılsrmm yapaeağı blr marifet olmaktan artık çıkmıştır. Altı yıldır jravas yavaş, adnn adım leine daldsğunız tavizler çemberi, rejimi •Virt bir yamndan kısknrrak bağlamak fizeredir. Bunu biran önce fark edip de jrerekli te4fl>irleri almadığımız takdirde. Atatürk devrfmlerinin yakında bir masal olarak Urihe intikal edeceğinden hie şiiphemiz olmasm. İktidar organı nasıl tpahahlık yoktnr» dlye diye ekonomik bünyemirin Inflasyonist bir rMişe saplanmssmı önliyemedi ise, rene öyleee ainkılâblara l y , toflı kalaeağn!» demekle de sosyal bünyemizin oolardan kopnp aynlmasma engel «lamas. Bir hastalıği iyi etmek, y« da bir katayı düzeltmek için iDc yapılacak k}, bir defa hastalığı veya hatayı babul ctmektir Ne yazık U, yükNADİK NADİ Londra, 17 (B.B.C.) Bugün öğrenildiğin» göre, Sovyet Komünist Partisinin şefi bulunan Hrutçef, feçenlerde Sovyet Komünist Partisinin kongresi esnasında yapüan giz 11 bir toplantıda, Stalin'i, katil olmakla suçlandırnu^tır. 24 saattenbcri bütün düny» r»dyolarının vermekte olduklan bu haber, Moskova tarafından f«ct geç vakte kadar ne tekzib, ve n< de teyid edilmiştir. Sovyet tMtken tinde kimse bu hususta tefair yapmamaktadır. Hrutçerin tthamlan Bu gizli toplantıda Hrutçef, Stalin'in Moskova »ehrini, kimsenir hayatmdan emin olmadığı bir cinayet yuvası haline getirdiğini aoytemekle nutkuna ba?Iamn f* bu konuşması esnasında 3 defa ajlamıştır. Kendisini dinliyen Şura aıa lanndan 30 u da bayümıslardır. Hrutçefin Stalin hakkında |unlan soyledıği bildirümektedir: 1 Stalin, 1938 1938 rievrsinde kütle halinde siyasî cinayetler if • leterek Sov>et Komünist Partisinı zayıflabniftır. Bu katliâm esnasında, «ugsuz kimseler, muhakemesiz sehpaya gönderilmişlerdir. 2 1937 yı' nda Stalin, Kmlor Londrada balunan eski Bafbakan Malenkof İngilU gaıetecilerinin dunun en ileri gelen mareşall ;rm İsyan haberleri hakkındaki «lallerine eevab vermemiştir. Resim den Tukhatchesvky'yi kursvma dizMalenkofo Londrada Sovyet Elçilik binasına (irerken »österiyor dirmekle Kızılorduya ağır bir darbe incîiiTniîtir. Aynı zamanda, Kızılordunun kıymetli 5.000 subayı da aynı şeHlde öldürulmüslerdir. Boy lelikle Ikinci Cihan Harbi arıiesinde Rus irdusu zayıf bir hale getirilmistir. 3 Stalin, 1937 senesinde sahsi durumunu kuvvetlendirmek nrıak sadı ile Komünist Merkez Komitesini tetlcil eden 133 uyeden 70 inl »ğukkanlılıkla katletnustir. 4 Stalin, masum ijçileri, ço • cuk denecek ya«ta kimseleri katlettirmijtir. 5 Stalin, en yakınlanna bile dehset saçmıştır. Bugün Yüksek Şura Baskanı bulunan Mareşal Voroşılof, Stalin'in sehpasından güçlükle kurtulmuştur. Molotof, kZ kal sın katlediliyordu. Stalin'in bu yakın mesai arkadası, bir müddet evinde hapsedilmisti! Gürcistandakl isyan Birleşik Amerika Harıciye Bakan lıgma gelen raporlara göre, Stalin meselesile alâkalı olarak bundan 9 gun evvel Gürcistanda genis bir isyan çıkjnıs ve bir çok kimseler ölmüstür. Teyid edilemiyen bu raporlara göre, Sovyet Komünist Partisi kongresinde Stalin'in itham e dilmesi ve sabık diktatörün S mart Arkası Sa 5. Sü. 2 de Başvekil dün uçakla Pakistana hareket etti Nenderes beyanatuıda, dost ve kardeş memlekete mütevecdhen yola, çıkarken duyduğo sevinci belirtti Başvekil Adnan Menderes ve Ha riciye Vekili Fuad Koprülü dün gece saat 20,30 da uçakla Karaji'j» hareket etmişlerdir. Bu münasebetl* Ye^lköy hava alanı bayraklarla öo natılmıs ve meydan binasının girif kapısına dovizler asılmıştır. A r k a s ı Sa S. S ü . l d e Meclis tahkik heyetinin verdiği tevkif kararı Heyet, Burla Biraderlerden mühendis Markolis'i Zorlu için her yerde söylediği sözleri tekrarlamayı kabule yanaşmadığı esbabı mucibesile tevkif etti Büyük MUlet Meclisi tahkik heyeti dün de Vilâyette çalışmalarına devam etmiştir. Heyet huzuruna, Fatin Rüştü Zorlu ile alâkalı olarak davet edilen Burla Biraderlerin motör kısmı şefi ve ayni zamanda Burla Şirketinin ortaklarından mühendis Markulis, her yerde Fatin Rüştü Zorlu için söylediği bir sözü heyet önünde tekrarlamayı reddettiğinden hekkında derhal tevkif kararı verilmiştir. * Şimdiye kadar Türkiyede teşekkül etmiş olan Meclis tahkik heyetlerinden biri ilk defa bu şekilde tevkif kararı vermektedir. Markulis hakkındaki evrakın Müddeiumumiliğ'e sevkedildiği de Öğrenilmiştir. 18 zaferi Bugün 18 mart Çanakkale caferlnin yıldönümüdür. Milll Türk( Talab* Birliği bu munaaebetle, ıu tebliği yayınlamıytır: «18 mart Çanakkale zaferi;' Türk gücünün yıkılmaz olduğu, Türk imanının yenilmez olduğu hakıkatinin bir kere daha ortaya konduğu, yurd sevgisi, fe1 ragat ve fedakârhktan ne anl«şılmak icab ettiğınm bütün bir dünyaya oğretîldıği bir tarıhtir. Bu mübarek günde aziz şehidlerimizin manevl varlıkları hu, zurunda huşu ile eğılirken; Atamızın inkılâblarına, Cumhuriyetıne, kuvvetli ve kudretli rejimine kalbden bağlılığımızı bir kere daha tekrarlamaktan müstesna bir zevk ve bahtiyarlık duyduğumuzu belirtmek isteriz.» Kıbruta Ingiliz askerleri tedhişçilerin eephaneliklerini «rarlarken Ankara 17 (Telefonla) Sovyet komünist partisin n organı Pravda gazetesi ile İzvestıya gazetesınm 16 mart 1921 tarihli Türk Sovyet dostluk muahedesinin 35 inci yıldönümü münasebet le sulh taarruzu şeklinde yaptıkları neşrıyat bundan evvelkılerde olduğu gibi Ankarada samimi telâkki edilmemektedir. NewYork, 17 (THA) Resnıen Kıbrısla alâkalı bir muhtıra tevdi Siyasî çevreler bir zamanlar dost luk için Kars ile Ardshan ve Bo öğrenildiğine göre, Türkiysnın Was etmiştir. Haydar Görk'ün verdıği bu noğazlann kontrolunu isteyen Rus hington Büyükelçbi Haydar Gork, Vekâletine Arkası Sa. 5, Sü. 3 te ların yeni sulh taarruzlannda sa Washington Dı^ı^leri mimî olamıyacaklan ve gayenin Arkası Sa. S Sü 3 te Rus sulh taarruzu ve Ankara Amerikaya, Kıbrıs icin muhüra verdik Dün sabah limanda feci bir kaza oldu «Akdeniz» vapunmun kkelesi koptn, üsründekiler denize döküldü, bir kisi öldü, yaralananlar var, boğulanlar olması da nrahtemel görulüyor, sebeb henüz meçhul "Başka memleketlerde yiizde 500 değil, yiizde 5 Kat yiikselişi hükumetler düşürüyor^ İzmirde dün D. P. K bir tacir, İzmir milletvekillerine hitaben böyle konuşlu İzmir 17 (Telefonla> C.H.P. ve retmekle kalıyor. Bunlan okuyup D.P. mebuslan İzmir civanndaki tefsir ede ede tüccarlığımızdan uzaktetkik ve temaslarına devam etmek laştık, hukukçu olmağa başladık. tedirler. D.P. li mebuslar bugün tz Tiyatrolarda dekor değişir gibi bizmirli tüccar ve sanayicilerle bir top Arkası Sa. 5. Sü. 2 de lantı yapmışlar ve dileklerini tesbit etmişlerdir. Bu arada D P . li tüccar Nevzad Ortabaş söz alarak şöyle ko nuşmuştur: « Başka memleketlerde yüzde 5 fiat yükselisleri kabinelerin düşmesine, hükumetlerin değişmesine sebeb olmaktadır. Bizdeki yükselişler yüzde 500 ü buldu KimseninJalı dahi kıpırdamıyor. Bütün icraat, kanun, nizamname ve kararname neş Lübnanda dünkü şiddetli zelzele Maliye Vekilînin tetkikleri Denizcilik Bankası, kendi kendisini idare eder bir if letme haline getirilecek Sehrimizde bulunan Maliye Vekfll Nedim Ökmen dün beraberinde !•tanbul Defterdan Şefık Kâzım Yur olduğu halde saat 10 30 dan 13'e kadar Denizcilik Bankasında tetkik ve temaslar yapmış, Genel Müdür Muavin leri ve idare meclisi üyelerile gSrüşmüştür. Yılda 10 milyon civannda zarar eden Denizcilik Bankasınjn kendi kendine yeterlığınin sağlanmaa için Arkası Sa. 3, Sü 2 d« 127 kişinin öldüğü, 200 ü mütecaviz insanın yaralandıgı bildiriliyor Beyrut, 17 (R.) Dün gece Lübnanın birçok yerlerini sarsan şiddetli bir zelzele olmus, 127 kışi ölmü}, 200 ü mütecaviz insan yaralanmıştır. Bütün Ortadoğu memleketlerinde hissedilen ve saat 21J0 dan itibaren 3 deia tekerrür eden deprem dolayısile yıkılan evlerin sayısı henüz tesbit edilememiştir. Depremin merkezi. gorünurde güney Lübnan ve Bekka vftdisi kesimidir. 25 köyün ve kasabanın zarar gördüğü bildirilmektedir. Asker ve polis, enkaz kaldırmakla mejguldür. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te (Arkaaı Sa. 3, 5ü. 5 tt) Macera, aşk, esrar, seyahat romanı «Çocuğumu {östermezsen seni üMâriirünı!)) Eski Vekilin sabık gelini, boşandığı kocasmı ölümle tehdid etti Eski Vekillerden birinin oğlu t a rafından barda çalışan karısı H. aleyhine boşanma davası açıldığını bil dirmiştik. Evvelki gece kocası £. nin evine telefon eden H., çocuğunu ken disine göstermesini ihtar etmiş, aksi halde çalıstığı bankaya gelerek eski kocasmı tabanca ile vuracağını bildirmisür. | B U G Ü N\ ! BAŞLADıKI a • * • 1 kaymakam ve 19 zabıta âmiri yargılanıyor 67 eylul hâcKsclerinde vazifelerini ihmal ettikleri iddiasile mahkemeye verilen sanıkların durufmaana dün başlandı Perçemli Adam • YAZANLAB: Vâ NÛ ve Nihâl Karamağralı Bu süriikleyici güzel eseri bugünden itibaren ikinci sahifemizde takib edeceksiniz •motyrt âmlrieri dttn A Dünkü fnriaian BU ukn«: Kınlıp yıkılan iskel* T« dalcıcıa dcnisde bojul«nlan ançtrrnıasi (Yazısı 5 inci sdhıfede) (Arkatt Sa * Sü. T de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog