Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Türkçe izahlı olup, Robert College îngilizce öğretmeni Galip Kok tarafından hazırlanmıjtır ENGLISH CRAMMAR İSTANBUL KİTABEYt Beyazıd, Sahaflar Çarfuı No. 5 31 ıncı /ıl sayı 11.365 um Dr. HalH Arslahîı tst. Üni. Ticaret Hukuku Profesörfl Kollektif ve Komandit Şirketler Kısım I Fiatı 9.35 lira TİCARİ BEY 4 üncü bası Fiatı 15.10 lira HUSUSl ŞİRKETLER Fiatı2 lira IIIRUCUSU: YUNUS NAOf lamail Akgün Müesseseleri Ttlgnd r* mektub IIITMJ Cumhuriyat tstanbtıl Poata Kutuso tıtanbul No Mf Ttlafonlar: ümuml Sanferal Numaran: 224298, Yan tıleri: 224299. M»tbaa 224291 (omartesi 17 Mart 1956 HAK KÎTABEVİ Cağaloğlu ve Beyazıd 70 yerine Ruslar, Menderesi Moskovaya tam 200 davet edeceklerini bildiriyorlar Demirköprü ve Kemer barajlannı yapan şirketin bunlan üç misli fazlasına mal etmeye çalıştığı iddia edikü, bunun ttzerine $irket işçi ve memurlanıu tasfiyeye başladı Sovyet gazeteleri, 1921 Türk Rus dostluk maahedesinin 35 inci yıldönttmfi münasebetile iki taraf münasebetlerinin düzelmesini temennî ederken bu haberi de verdiler Başvekil bu akşam Pakistana hareket edîyor Moskova 16 (A.P.) Sovyet komünist partisinin organı olan Pravda gazetesi ile İzvestia gazetesi bugünkü makalelerinde Türk Rus münasebetlerinden bahsetmifllerdir. Her iki gazete, basmakslelerinde, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetlerin düzelmesi yolunda ümid ve temennller izhar eylemislerdir. Arkası Sa 5. Sü. 7 dt XOKA tedhlşçtteri taraiındaa öMürülen Ingiliı çavusu ile yaralanan polis Lefkoşe aokaklannda yatarlarken Yunanistanda İngilizleri protesto içîn 4 saatlik umumî grev yapıldı, bütün memlekeîte hayat durdu ingiltere Kıbnsta sert tedbirler aldı Lefkoşe 16 (A P.) Kıbrıs Valisi Sir John Hardıng bugün tethişçilerin ada başkentınde işledikleri cinayetlere kollektif bir ceza olmak üzere 10 aileyi jehırden sürgün *tmif, 20 ticarethaneyi kapatmıştır. Izmir, 16 (Telefonla) Demirköpru ve Kemer barajlarının ihale bedelinin iki misline mal olacağı hakkında şehrimizde intigar eden bir gazetenın devamlı nejrıyab, nihayet tesirini göstermig ve barajların inşaatını deruhde eden EMC. RAR Şirketi bir Başvekil Adnan Menderea, Harikaç gün evvel baraj sahasında çalı fan işçilerden ba;ka dün de tzmir bü ciye VekiL Prof. Fuad Köpriilü v« rosunda çalışan 62 memurdan 17 si heyetin dığer üyeleri bu akşam unin ijine nihayet vermiştir. Hiç bir çakla Karaşi'ye hareket edeceklersebeb gösterilmeden ve görülen lü Arkas\ Sa. 5, Sü. 4 te dir. Köpriilü dün Ankaradan jehrimize gelmiştir. Haber aldığımıza göre, Başvekil Adnan Menderes ile Hariciye Vekili Prof. Fuad Köpriilü ve Türk heyetinin Pakistanı resml ziyaretleri esnasmda Pakistan radyosu huEIçi, «görüşülecek mtihim blr susî bir neşriyat yapacaktır. Bu mesele yok» diyerek gazetecilerl neşriyatm programında türkçe haKORALTAN WAK PARLAMENTOSUNDA Irakta bulunan kabu) etmedi berler bülteni, baü musıkisi, Türk B. M. Meclisi Reisi Refik Koraltan, Irak Meb'usan Meclisini ziyaret musikisinden örnekler, Başvekil Ad etmis ve bir hitabede bulunmustur. Reaim, Koraltanın Irak parlamenEvvelkı gece geç vakit uçakla v« (Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) tosu üyelerİTie hitabmı gösterlyor. Viyana tarikile Moskovadan istanbula gelen Sovyet Büyük elçisi Kaza neticesinde 3 vagon Boris Fotserob, dün gece Ekspresl» devrildi, insanca zayiat yok Ankaraya hareket etmistir. Fotserob, kendisile mülâkat taBalıkesir 16 (Telefonla) Bulebinde bulunan muharrinmizin U gün İzmirden Be«ıdırmaya gitmeklebini bütün ısrarlara rağmen redte olan 1269 numaralı marşandiz detmis, «görüşülecek mühim bir katan şehnmiz istasyonundan 2 mesele yok» demiştir. Km. ileride yoldan çıkmıştır. V« İzmir Bandırma marşandiz treni Sovyet Biiyük Elçisi Rusyadan avdet etti yoldan çıktı Gttven Dâvası B a a kimselerbı portakal ürriyet Partlsi Genel Ankara 16 (Telefonla) Geçen yıl bahçeleri tahrib, domates Başkanı Fevzi Lutfi 29 Hariran gecesi Unkapanı köprüfidanlan imha edildi, Karaosmanoğlu, geçenlünde curmü meşhut hahnde yakaöküzleri kesildi. Faillerin lerde tzmirde basına an v* Bulgaristan hesabına caverdiği bir demeçte, 1958 seçimleyakalanamaması endişe cusluk yapmaktan tanılt Bulgaristarüe kurulacak gelecek Mecüsin, nın İstanbul Viskonsülü Georgi Varuyandınyor Anayasa hükümlerini yenibaştan banof Çolakof ile suç ortağı Ali Demirof un uzun müddetten berı Ankatneelemekle görevli bir kurucuiar Antalya 16 (Telefonla) Antalra 2 Numaralı Gamizon Siyasî Mahmeclisi olması gerektiğini söyieyada bir sahsın diğer bir sahs» kemesinde devam eden duruşmalamişti. Sayuı Gcnel Başkamn polihusumetinden dolayı intikam alma n bugün bitmiş ve her iki casus da tika çevrelerimizde ilgi topla>an sı yeni bir çığırın açılmasına, faölüme mahkum olmuşlar, ancak, hatekiifl hakkında biz de dtişündükillenn de bulunmaması dolayısil* fiOetici sebebler dolayısile cezalan lerimizi kısaca açıklamak istiyoruı. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 24 yıl ağır bapse tahvil edilmiştir. Çok partili siyasl hayata gectiBu arada üçüncü sanık olan Salim Sakallı gazeteci Aslan Humbaracı'nm Ingiliz gaze{isıiz yıllaruı hemen ilk günlerinDaloğlu kâfi delil bulunmadığmdan teleri tarafından nesredilen ifşaatı den itibaren bu Anayasa değişikliği beraet etmıştir. neselesi, tizerinde durulur bir meReis Deniz Kurmay Albayı Bahadlin Özülker, duruşma hakımi Binba•ele haline gebnişti. Deha ziyade Londra 16 (T.H.A.) Daily Ma başkanı olduğunu açLklamıştır. Kemal Kırgız ve âza piyade Binfcdversiteye bağiı bilim adamlarıBIB PBOFESÖBVMVZ TAKDIR Humbaraeı, Kıktev'le uzun za EDILDt Strasburg Ünıversitesı tara bası Şener, savcı hakim Kıdemli Yuz Buz veya iiniversit«r kariyerden il gazetesi, Sovyet Ruaya hesabma man berab«r çalıştığını da söyle fından, tktısad tarihi mevıuundakl başı Suleyman Taşar'dan teşekkül efelroe politikacılanmız böyle bir casusluk yapmiş olan Aslan Hummıştır. Sakallı vatan haini, Kıktev genis araîtırma ve faaliyetl takdir edi den mahkeme heyetinin yaptığı duparnreti ilkin ortaya attılar. 1945 baracı'nın ifşaatını neşretmektebulunan ile beraber çalıştığı senelerde An lerelc fahrt doktorluk paye ve ünvanı ruşmalar sonunda Bulgaristanm ca1950 yıllan arasında, Anayasamızı dir. Halen Beyrud'da veriien tktlsad Fakültesl Profesörü Humbaracı, Rusyanın Beyrut El karada Amerikan askerl yardımı Ömer Lutfi Barkana dün «aat 16 da sus mektebinde yetişen viskonsül iemokrarik esaslara göre ayarlaOsmaa Bölükbast EUnğda karsılanırkea na dair elde ettiğı malumatı ken fakultede yapılan torenl* ünvanın berat Çolakofun Türkiyede casusluk yapBiak, daha doğrusu Anayasamızla çiîi Sergei Kiktev'in, Orta Şarkta mak üzere Ali Demirofu hazırladığı Arkası Sa. 5. Sü. 8 de ve alâmeti verî^mıjtlr. Rus gizli polis teşkilâtı (MVDt nin vatandasa sağlarnnn faak ve hürrive sahte nüfus kâğıdı ile yanına 2000 lira vererek Türkiyeye gönderdiği, retleri jrüvene bağlamak liizumn Jolakofun da bir müddet sonra Türfaerinde çok şeyler »öylendi, çok dyeye geldiği ve beraberce casusluk. |ey!er yazıldı. İktidarda olsun. muFaaliyetine teşebbüs ettikleri anlahalefette olsun bu fikri benimsifilmıştır. yenlerin sayısı giınden giine artıÖğrendiğimize göre hâdise söyle yordu. O zamanlar iktidannm son leydana çıkmıştır: yıllannı yasayan Halk Partisi, Sahte askerlik şerhi dahi nüfus kâAmyasa revizyonu gibi çetin bir ğıdına Çolakof tarafından işlenen konuyıı ele almak hıısusunda aeele (Arkan Sa. 5. Sü. 5 te) •tmekten sakındı; bu isi 1950 sefhnlerîhden sonraya bırakmayı terŞehrimizde tacirlerle temaslanna devam eden Ticaret Vekili, bu mevzuda «ih etti. Bütün muhalefet yıllan C. M. P Genel Başkanı: «D. P. öctidar gelmeden evvel yeni bir tistem kurulacağını »öyledi; Maliye Vekili de, incelemeleri fcovanea «teminat, teminat» diye evlenmek için yavuklusuna cilve yapan bir kıza benzerdL Hmnlardan Mehmed Akac tnlanan Demokrat Parti ise, 14 hakkında Başvekile izahat verdi Fakat yiğit aldığı gibi boşamasını da biltr bu kra...» dedi taldığı lastiklerk Biayu zaferüe, hasretini çektiği her (Yazın 5 ınei «aht/cmizdc) Ifirlü teıninata kavuşmns gibi bir ""•* Iktisad ve Ticaret Vekili Fahreddin Elâzığ, 16 (Hususi) Son hadiseler fcal takmdı. Anayasa değHikliği lü" 1 ] Ulaş, dün öğleden sonra IVaret O dolayısile uzun müddettenberi konu| taımından söz edenlere karşı sayın j dasma gelerek idare neyctı azalanJe mıyan C.M.P. genel ba^kanı Osman bir toplantı yapmıştır. DJ> liderleri: Bölükbaşı, bugün sehrimiz 14 Mayıa Toplantıyı muteaJoben Vekîl, gaze Bizim Anayasamız kusnrsuzmeydanında tertib edilen mitingde 8tecileri kabul edereK demıştir ki: 10 bin kisi tahmin edilen bir vatanâmr. Şimdiye kadar iyi tatbik edil< Toplantımızın mevzuu, fiat kondaş kütlesine hitab etnuştir. C i mediği için şikâyetçi idik. Biz Anatrolü üe alâkalıdır. Hariçten memlevar köy ve sehirlerden gelen fasaya nygn» hareket edeceğiz. ketimize getirilecek malların müm yüzlerce partili de mitingde hazır kün olduğu kadar ucuza mal »ıılmeGoreceksiniz, o zaman mesele kalbulunmuşlardır. Ayrıca, mitingin a si matlubdur. Hiyacak! sayişini temin için Malatyadan iki Çolakof Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Ali Demirof Diyorlartü, otomobille zabıta kuvvetleri fetirilmiştir. Aradan şimdi altı yila yakm blr C.M.P. genel baskanına muazzam •aman pectiei halde bugiin teminai tezahürat yapılmıstır. D. P. çevreleri »«selesi hâlâ rejrmimmn baş dabu tezahüratm CM.P. ye değil, BöTası olarak kar^ımuda durduğuna A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e före. Anayasamızı otnz su kadaı yıl önccki holilc daha fazla ihmal etmemetnİ7 gcrektisiny inanıyortız. Hürriyet Partisinin Meclis Orupunda Üniversiteden eelme millervekiT?eri »ira s>hibidi!er. Vatanda^ htkîaımı kornvncıj bir rejim dÜ7C•Ine ynrdumuzda dnvnian ihivarı hıı rrka^islann cok ivi bildikieriır? «Tamamile liberal bir iç ve dı$ ticaret rejimi bir Onun icin, Annvp«<\ memleket iktisadiyatı için tehlikelidir» diyen Prof. konusundn Hi'nrirpt Partisinden üeride uyancı hizmetStone'a göre, yatırımlar derhal müstahsil vaziyete ICT heklivornz. Büyük tezahüratla karşıfanan ; geçilebilecek sahalara hasredilmeli B zce, asıl dava. Demokrat Parti C. H. P Genel Sekreterinin mulnlefefi tarafından 1946 darl yanında Amerikalı iki 1WO ve kat'ar ısrarla söjiendi^i giEvveikı gece geç vakit uçakla «Fakat istatistiklerden elde ettiğim gazeteci var H hir teminat davasıdır. Öyie bir Londradan İstanbula gelen Camhakikat ve rakamlara göre, Türhuktık dÜ7enine kavu^abilmeliyîı kiyede enflâsyonun mevcudiyeti abridge Ünıversitesi maliye ve muAdana 16 (Telefonla) CHJ> ki, vatsndssa tanıian hakiar. şn hasebe profesörü Richard Stone, şıkârdır.» derrustir. Genel Sekreten Kasım Güleği gebn bnhan* ile. brr rön her iktiadiyatımız etrafında pek geniç Kendi sahasmda dunya çapında tiren uçak taat 17,15 te hava alaNADtR NADt ve sarih malumata sahip bulunma bir şöhret sağlamış olan Prof. Sto mna inerken pistte ilerlemekte (Arkan Sa. 3, Sü. 5 te) dığını dün biz« belirttikten «onra, Arkası Sa 5, Sü. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 3 U K1BRISTA GÜNAH Ç1KARM/ Tethij kampanyası urasında, son haftalar zarfında Lefltoçenin göbeğinde, hepsi arkadan vurulmak guretile 9 tngiliz askerı öldürülmüştü. Adanm diğer mahallelerinde de 9 asker daha Arkası Sa 5, Sü. 1 de gonlann ortasında bultınan su sarnıa vagonunun yoldan çıkmasile vukua gelen bu kazada 11 vagon hattan çıkmı», bir hayli »ürüklenmis v« 3 vagon da devrilmistir. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Antalyada yeni bir Btılgaristanııı İstanbul viskonsolosa Çolakof ile Ali intikam alma Dentrof, evvelâ idaraa mahkum edilmîşlerken mahkeme usulii başgösterdi hafifletid sebeblerle bu cezaları 24 er yıla indirdi İki Bulgar casusu dün 24 er yıla mahkum oldular I Kıbnstaki kanşıklıklan Rns gizli polisinin adamları idare ediyormuş Yakalanan lâstik hırsızları İthalâtın ffiat kontrolü için yeni tedbirler ahıtacak Yartn Başhyorux Bölükbaşı dün Elazıgda 2 buçuk saat konuştu ^^j|iTrLj~Lj~ij~ı)~iTTrıM ı~ı.ı~»ırınjı^ ınwıı > l ,^ ,,,, ,mjm. r PtRffMU Bir Ingiliz maliye profesörü şehrimizde Kasım Gülek Adanada 1 i I % Macera, aşk, esrar, seyahat romanı İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog