Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Vadeli tasarruf hesablannda her ay bir ikramiye çekiüşi, her çeküişte 2 0 talOıliyo DEMiRBANK aylık gelir 31 üıci 71i sayı 11.364 u m h u r i yet KURUCUSU:YUNUS NADf Telgnd vt mekttıb adrect: Cumhuriyet IstanbuJ Posts Kutusu tgtanbul No 248 Telefonlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298, Yaa I^ien: 2242i», Mabaa 2242S) Ekrem Mufıfttin Te§en 1 En son yazdığı Alaturka ve Alafranga Umum yemeklerin tarifi ile kalori ve perhİ2 yemeklerin listesi ve bilumum DÜDÜKLÜ TENCERE de piçen yemeklerin öğretimi İNKILAP KİTABEVİ YEMEK ÖĞRETİMİ foma 16 Mart 1956 İngilizler birer cephanelik hâline getirilen kiliseleri birer birer basıyorlar Atinada bugün umumi grev başhyacak, hükumet homünistierin yeni bir teşebbüsünden endişe duyuyor Lefkoşe 15 CR) Ortodoks başpiskoposu Makarios'un Kıbrıs'tan sürgün edilmesinden sonra bugün iki papaz daha tevkif edilerek meçhul bir istikamete gönderilmişlerdir. Makarios adadan ayrıldığından beri «iddet hareketleri devam etmektedir. Elde edilen malumata g5re, Kıbrıs ortodoks klisesine mensup papazlar, son günlerde EOKA tethişçi teşkilâtı Ue temasa geçmişler ve Makarios'un tahrik kanpanyasıru bu şekilde devam ettirme yolunda yürümek istemişlerdir. Bugün tevkif edildikleri bildirilen Kikkos manastın başpapazt Hrisostemos ile başpiskoposluktan di Arkası Sa. 5, Sü. 7 de ı Papazların Orlaşark Hürriyet Partisi 25 tevkif i devam ediyoriçin ikaz ilde teşkilât kurdu Eisenhower ile Bulganin arasında mektublar teati edildiği açıklandı Washington: 15 (a.a.) Başkan Eisenhower dünkü haftahk basın konferansında, Mareşal Bulganin ile orta doğuya dair mektub teatl sinde bulunduklarını açıklamlştır. Bu açıklama Washingtondaki Av rupalı diplomatik çevrelerde büyük bir sürpriz yaratmıs. gibidir. Filhakika dün bu çevrelerde ya pılan temaslar neticesinde, Ameri kan hükumetinin, batılı başkentleri bu mektub teatisinden haberdar et mediği anlaşılmıstlr. tyi hab«r alan Amerikan çevre lerinden öğrenildiğine göre, başkan Eisenhower ekim ayının ilk yarısında Sovyet hükumet başkamna «çok kısa» fakat dost bir lisanla kaleme alınmlş bir mesaj ğöndererek, komünist memleketlerin Mıslra silâh «evketmelerinden duydu ğu endişeyi belirtmis.tir. Kahire ile Prag arasında, asker. malzeme sevkiyatına dair bir muka ele aktedildiği haberi eylul ayı sonunds açıklannustı. Dün Beypazarında mühim bir açıkhava toplantısı yapıldı, şehrimize gelen Karaosmanoğlu da bugün Karadeniz bölgesine hareket ediyor Hürriyet Partisi Genel Başkam Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu dün î«mir'den şehrimize gelmiştır. Ankara yolu ile Karadeniz bölgesine gitmek üzere bugün tstanbul'dan aynlacak olan Karaosmanoğlu; dün saat 17 de parti il merkezinde. 5«hrimizdeki mebuslardan Safasddin Karanakçı, Salâhaddin Toker ve U idare kurulu üyelerinin hazır bulunduğu bir toplantıya bajkanlık etmijtir. A r k a s t Sa. 5, Sü. l d e ** »vt Adanada beklenen Kasım Gülek dün gidemedi BURSADAKİ UÇAK KAZASI 13 mart salı günü Bursada bir aıkerî uçağırruzın düşerek yandığını.üsteğmen Turhan Tuncerin jehid olduğunu biidirmiştik. Uçak, resimde görüldüğü gibi, düştükten kısa bir müddet sonra bu hale Adanah C. H. P. Hler uçağra Ankaradan kasden kaMınlmadığını iddia ediyorlar Adana 15 (Telefonla) C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülegi karşılamak üzere ellerinde dövizler, parti bayraklan bulunan binlerce Çukurovah bugün hava alarunda toplanmıştır. Bu büyük kalabalığuı üçte ikisini kadınlar teşkil ediyordu. Uçak saatlerce beklendi, fakat Ankaradan havalanamadığı öğreoilince, partililer, aralannda bulunan Karşehir mebusu Ali Şiroglunu omuzlara alarak bir konu?ma Lübnanda hükumet istiffa etti Buhrana, eğitira siyaseti sebeb oldu, Şamda da tedrisat programı yüzünden kavga çıkü Beyrut 15 (R.) Altl avdanberi lktidarda bulunan Lübnan hükumeti, eğitim siyaseti etrafında çıkan lhtilâf üzerine istifa etmiştir. Basbakan Raşid Kerame'nin vekıllerin * <*j0 r ^ ğff*b : 4İ',^*^*' #• , Nalenkof Londrada Tunan askerlerl, Settnikteki İagfflz Konsoloslurunn y«k™**a jiden niimayişçileri önlemtğe calıyrlarkea Sovyet Başbakan yardımcısı, ingiHerede üç hafta kalacak Nenderes, Pakistanda mitinglerde konuşacak Türk ve Pakisfan Başbakanları Ortadoğv meselelerini de gözden geçirecekler Karaşi 15, (AP) Türkiye Bas met reislerinden hiç biri bir Paki» vekili Adnan Menderes 23 martda tan halk topluluğuna hitab etmeveni bir devletın, Pakistan İslâm miştir. Başvekil, ikameti sırasında ayn Cumhuriyetinin doğuşunda hazır bulunacak yegâne hükumet reisi ca Pakistan Başvekili Gaudri Moolmak gibi müstesna bir mevkide hammed Ali ile muhtelif tarihler de 4 uzun görüşme yapacaktir. İki bulunacakür. ,. . Türk devlet adamı 18 martda Ka devlet adamlnın bilhas^a Orta Şark geçirmeleri raslye gelecek ve Pakistana yapa meselelerini gözden cağı resmt ziyaret 1 hafta süre muhtemeldir. cektir. Pakistan hükumeti dost ve Pakistan Başbakanınm beyanatı Pakistan Başvekili Muhammed müttefik Türkiyenin hükumet reisini ağırlamak için etraflı bir prog Ali şu beyanatta bulunmuştur. Türk dostluğu Pakistanda bir ram hazırlamay» girişmiştir. Resm! temas ve törenlerden baş millî ananedir. Bugün ayrıca dün ka Menderes memleketin muhte ya sulhunu ve emniyetini hedef gü lif kısımlarını gezecek, Karaşi, La den gâyelerimizde ve gayretlerimiı hur Dakka ve Mimensing'de 4 mi de de beraberiz. Sulhsever dünya tingte nutuk verecektir. Şimdiye nın emniyet zincirinde nato ile Bağ Arkası Sa. 5, Sü. I de kadar Pakistanı ziyaret eden hüku Arkas\ Sa. 5, Sü. 3 te llktisadî durumumuz Ticaret Odasının pazartesi vereceği raporda ileri gunu Oda Medisine sürdlen tavsiyeler Fiat istikrannı sağlamak için en mühim tedbirin bütçede hakikî tnânada denkHk kurmak olduğunu belirten Ticaret Odası. emisyon kaynaklar ına müracaatin önlenmesini, devlet masraflanntn kısılmasını, yatırun programı için bir döviz bütçesi tesisini zaruri görüyor Şehrimiz Ticaret Odasının pazartesi günü Oda Meclisine arzedeceği iktisadî durumumuz hakkmdaki raporun evvelkı gün verdığımiz hulâsası umumî efkârda büyuk bir alâka yaratmıştır. Okurlarımızın ısteği üzerine bu rapordan daha geniş bir hulâsa vermegi yerinde bulduk. Raporun ilk kısmmda dış ticaret ve tediye işlerimizin tasvir ve tahlili ver almaktadır Oda komisyonu Bursada 3 genc sesli sinema makinesi yapfılar nasıl düzelebilir? İkinei soğuk dalgası rRANSIZ MİBSACE Karaşideki SEATO konferansından sonra Hindlstana gıden Fransız Dı« Işleri Baltanı Pıneau Parise dönmüştür Delhi civarındaki köyleri gezerken Hindliler, misafir Bakana bir raihrace türbanı hediye etmışlerdlr. Yukarıdaki resimde «Mihrace Pineau» gonilmelctedlr. Senede 100 bin kisi ceza Adanada 3 doktor evlerine girib çıkıyor mahkemeye verildi Dün hastaneden çıkan lerle bir hasbıhal yaptı izahat Adana 15 (Telefonla'» Genelev Izmir 15 (Telefonla) Devlet kadınlarından Gülperi Yıldız, Adli hastanesinde tedavi edılmekte olsn makamlara müracaat ederek şehrimiz jioktorlarından üçünün 4050 lira Adliye Vekili Hüseyin Avni Gökmukabilinde muhtelif kadınlara u türk bugün hastaneden çıkmıştır. yuşturucu madde zerk ettiklerini, Vekil gazetecilerle bir hasbıhalde. bunlardan birisinin kendisine de 50 lira karşılığında morfin zerk ettığmi söylemiş ve şikâyette bulunmuştur. Müddeiumumılikçe yapılan tahkikat, Gülperi Yıldızm iddıasını teyid etmiş olduğundan bu üç doktor ağırceza mahkemesine verilıniştir. Duruşmaya önümüzdeki günlerde başlanacaktır. Malenkof tetkiklerine başlangıç olarak 1949 Londra 15 (AP) Sabık Rus ortesını seçmiştir. Buna da sebeb Başvekıli Georgi Malenkof bugün daha evvelki seneler için tediye İtalyada 400 köy karlar arasında hayatında ilk defa olarak batının Tahkik heyeti, kaçak inşaat iddialarile alâkalı bilânçosu tertıblenmemiş olmasıdır. mahsur kaldı. Yugoslavyada da hür bir toprağma ayak basmı§ ve 1949 da 639 9 milyon lira tutaolarak Imar Müdürünün ve müşavirinin bütün yollar kapandı kendisini doğu Berlinden getiren nnda olan yıllık ıhracatımızın deuçaktan inerken etrafını saran gamalumatına müracaat etti ğen 1951 de en vüksek rakam olan Belgrad, 15 (R) İkinei soğuk zetecilere, geni^ bir tebessümle, 1109 milyona çıkmıştır. 1954 te bu dalgası İtalya ve Balkanlarl kapla buraya bilgi edinmek gayesile gel rakam 937 milyona, 1955 te ise 880 mıştır. Adriyatık sahili hariç, YuBir müddetten beri Vilâyette ça sile bugün Ankara Gazeteciler Sen dığini söylcmiştir. milyon cıvarına düşmüştür. İç ve (Arkası Sa. S, ?ü. 6 da) (Arkası Sa 5, Sü. 5 te) lışmalarına devam eden Meclis tah dikası bir tebliğ yayınlamıştır. Teb dış pivasalar arasındaki fiat dispakik heyeti dün sabah tekrar top liğ ayaen şöyledir: Arkast Sa. 5J Sü. 4 te lanarak eski Devlet Bakanı Mü «Sendıkamız idare heyeti bugün Yerli sinema makinesi kerrem Sarolun yapürdığı injaat toplanmış, İstanbul milletvekili Dr. Bursa (Hususi) Şehrimiz Santaki yolsuzluk iddialan hakkuıda Mükerrem Sarolun İstanbulda mea îmar Müdürü ve müşavirinin ma lek mensubu bir arkadaşımıza yap at Enstitüsünden mezun üç genc tığı tecavüzü derin bir teessür v« sanatkâr, Tahtakaledeki küçük alumatına müracaat etmiştir. tölyelerinde. bütün parcalan keoBu ayın sonuna kadar tahkikata teessüfle kars.ilamls.tir. Arkast Sa. 5, Sü. 7 de Arkast Sa. 5, Sü. 2 de devam edecek olan heyet, müteakıben raporunu hazırlıyacaktır. Ankara Gaıeteciler Sendikası da Adliye Vekili gazeteciprotesto ediyor Ankara 15 (Telefonla) Basın ve cezaevleri hakkında işlerini tedvire memur sabık Devverdi let Bakanı Dr. Mükerrem Sarolun bir gazeteciyi tartaklamaa dolayıgeçirdiği apandisıt krizi esnasında kendisini ziyaret veja telgraf ve mektubla şifa temennisinde bulunenlarla gösterdikleri ihtimamdan Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Dr. Sarol hakkmdaki tahkikat devam ediyor YENI TEFRIKAMIZ Selim Sırrı Tarcan İçin Tören Selun Sırrı Tarcanın doğrumunun 82. yıldonumu münasebetile, dıın Atatürk Kıx Llsesl bir kutlama toreni yapoııstır. Selim Sırrı Tarcamn hayatır.ı ve çahşmalarmı belirten konuşır.aîardan sonra. öğrenciler spor gosterileri yapmışlar ve son sınıf talebeleri «Sağlam Kafa Sağlam Vücudda Bulunur» ]bsre«ı vazılı blr plikayl Tarcana hediye eonişlerdir. Resim, bu torenden bir gorunustur llâç ve kakao Arkadaşımız Vâlâ Nureddin, evvelki giınkü jikrasında ilâc yokluğundan jikâyet ediyor, kan durdurmak için elzem olan tldclart eczanelerde bütün aramalarına rağmen bulduramadığını, bir çok IÜZUTJIIU kalb ildciannın da meveudv. kolmodtğınt yana yakıla anlattyordu. Bu yürekler acısı durumu tesbitten sonTo dunku gazetemıze bakalım: Memleketin üç aylık kakao ihtiyacı için 100.000 dolar tahsis edüdiği ve kakaolann yolda bulunduğu btldirilivor. Kakao ve kalb ilâcı .. Hangisi daha Tnııhim'' Ya, sevgth okuyucular, idraktmiz o kadar kısaldı ki böyle btr suali kendi fcendtmize sormak ortık hiç birimizi utatıdırmıyor na limon büyüklüğünde düşen dolu Mersin. 15 (Telefonla) Dün geTuhaf bir det>irdeyiz En cidce âni olarak çıkan fırtma ile bera 20 dakika devam etmiş ve turfanda dî horcfcetZerimiz bile yufcarıber yağan dolu vilâyetımizin bazı domates, fasulye, pathcan ile dığer dafcı misalde olduğu gibi inmıntıkalarında önemli hasarlara se sebzeleri muhafaza eden cam neştesana âdeta şaka tesiri yapmağa bebiyet vermiştir. Bılhassa turfanda leleri mahvetmis, evlerin kiremitle başladı. Binbir çefid şakalar ve sebzecilikle i^tigal eden ve yurdun rini delmiştir. Bu bölgelerde ilk de lâtifeler ortannda iftt yajav>p her taraiına kıs. mevsiminde turfanda fa vukubulan dolu âfetinin turfan gidlyorUM. sebze yetiştiren Alata, Tömük, Çifte dacılan 1 müjon lira zarara sokmus , •• • . Pınar, Elvanlı, Erdemli mmtıkaları Arkası Sa 5, Sü 6 da 3530 tane saat kaçıran bir Fraıtsız ( YAZANLAR :~ kadın yakalandı Polis bir Fransız kaçakçı kadımnı dün 3530 kaçak saatle yakalamıştır. Anna Rosenberg is.ıiindeki bu kadın Semplon ekspres Ie İstanbula kadar gelmeğe muvafak olmuşsa da, Sirkeci Rannda bavullannda yspıîan aramada 3530 aded kol ve ceb saati ele geçmiş. kaçakçı yakalaTimış, saatler müsadere edilmiştir. Yüz bin lira kıymet biçilen saatler emanete abnmış, kaeakçı kadın •dliyeye teslim olunmuştur. VâNu ve NİHÂL Karamağralı Bu ask, macera ve s e y a h a t romanına pazar günü başhyornz Lodos (ırtınası Mersin ve Konyada tahribat yaptı, Mersinde zarar 1 milyon TARİHTEN ÖNCE VARDIK, TARİHTEN SONKA VARIZ.M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog