Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

BOtön annelcr, babalar, SfretmcBlcr, idareciler için çok faydalı 20 kitab. Yazan: Dr. Hall» özgü Yayınlayan: Öğretmen D«rgial, Ankar* Posta Kutıuu 316 11 Sinlrli çocuklar 12 Okula yeni bajlayan eoeuklana karşılaştıkUn zorluklar,, 13 Bebeklik hallnl muhafaza «den çocuklar, 14 Utangaç çocuklar, 19 Çocuklann lhtiyaçlan, Rer kitabın fiatı 40 kunıjtur. Bütün kitabçılarda bulunur. 31 üıd fil sayi 11.363 umhuriyet KURUCUSU : YUNUS NADt T»lgr*f rt mektub adresl: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutostı tgtanbu) No M Telefoolar: Umuml SantraJ Numarası: 224293, Yao taleri: 224299 M.tbaa 22429} OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK Mustafa basım 30.000 den fazla Arabça ve Farsca kelime ile 10.000 den fazla deyim ve klişeııin anlamları, 1000 sahife cildli olarak 15 lira. İNKILÂP KİTABEVt Perşembe 15 Mart 1956 Eden, Kıbrıs işi Türkiyesiz çözülmez, dedi İngUix Başbakammn dün Avam Kamarasmda verdiği demeç 'Kıbnsın, Türkiyenin müdafaası bakımından ehemmiyeti büyüktür,, tngiliz Başbakanı dün, harb sonundaki Yunan taleblerinin yalnız 12 Adayla ilgili oldugunu da açıkladı Gene de Hoşa Cidiyor Amerikanın Atina elçitinin Yunanistana «tempati» izhan üzerine Londra ile Wa»hington aratmda çıkan gerginlik, Amerikanın taraf tutmıy«cağnıı ilân etmesi üzerine yatıştı Londra 14 (a.a.) Başvekil Sir Anthony Eden, bugün Avam Kamarasmda Kıbns meselesinin müzakeresi münasebetile bir konuşma yapmıştır. Bajvekil bu konuşmasında Kıbns meselesinin Türkiyenin muvafakati olmaksızın halledilemiy*ceğini belirterek sunlan ilâve etmistlr: * Kıbrısın yalnız İngiltereyle Yunanistanı ilgilendiren v« bu şekilde ele alınması «ereken bir mesele oldugunu asla düSünmüş değilim ve hâlâ da bu kanaatim değismemljtir. Kıbrısın, Türkiyenin müdafaası bakımından stratejik ehemmiyeti çok büyüktür. Kıbrısın statüsünde bir değişiklik yapıldığı takdirde Türkiyenin bu adayı îr.giltereye terketmesile ilgüi hükümleri havi bulunan Lozan andlasmasının tâdilini isteyeceğini bildirmesi hayret uyandırmamıstır.ı İSTANBUL AMSTERDAMIYENDİ Yunanistanda yeni tahrikât aleyhimize Selânik hâdisesi hakkında sözde «ifşaat» ta bulunan bir Rnm ört kadın milletvekilimiısabıkaluıın hâtıralan neşrediliyor den üçü, Nazh Tüabar, Edibc Sayar ve Aliye T1Atina 14 (a.a.) Burada münmuçin, kara çarşaft yasak teçir «Atinaiki» gazetesi, Selânik eden bir kannn teklifini Meclis bomba hâdisesi davasında yalancl Başkanlı|ına sunmuşlar. Böylelikşahidlik yaptığı hatırlarda olan Kar le, son yıllarda gittikçe hırpalantalis adlı dolsndıncının guya Kondığını gördüğümüz Atatürk devsolosluk kavası Hasan ve öğrenci rimlerint bütün bütün devrihııekOktayın kendisine vakı itiraflannı ten kurtaracaklarmı umuyorlannl». bir kaç gündenberi yayınlamaya Sayın teklifci miUetvekiHerimiziı» başlamı?tır. kaygulanaı yürekten paylaştığımm İngiüz Başbakanı Eden Bilirdi^i gibi Hasan Ue Oktayın burada tekrara lüıum obnasa «eBaşvekil Sir Anthony, bunu müteakıb, Yunan Başveklli bulunduğu hapisanede yankesıcırektir. Çok partili hayata geçtiğikurtarlikten dolayı hapsedilmiş olan Kar IHİZ gündenberi Atatürk devrimle Karamanlis'in Amerikanın Yunanistanı komünizmden 9 dığı yolunda dün yaptığı beyanata temasla jöyle demistir: talis, Hasanı, bazı vaidlerle kandırrine illsihnemest konusunda bura« Yunanistanı 1944 yılının son aylarında ve 1945 de kok « kiMfr lMMI«at'tfad« Termeda daima titfc hit dftkatle dnrdomünist HSklmiyetinden kurtaranlar İngiliz hükuineti v« kuv(Arkası Sa. 5, Sti. 8 de) ğumuzn Cumhurlyet okurlan y*vetleri olmuçtur.» kından biürler. Ne yaıık W, öoee *ayretlerimfa bo«a gitmi? ve medenl dünyayı hayran bırakan o derBaşvekil Eden, harbin sonunda Yunan taleblerinin yalnır rimlerden otnz yıl »oııra bngünün Türkiyesi hnkukan değilse bile 12 sdayla ilgili oldugunu hatırlattıktan sonra, Makarios'un süreüne sevki mevzuunda şunları soylemiştir: «Makarios Kıbfiien kaduıı torbaya sokup hapsetrıs Valisi ile müzakereleri sirasında, şiddet hareketlerini tak Başkan. bu meseleyi halletmenin miş. orta çağa doğru koşar adun bih eden bir bevanat vayınlamayı daima reddetmiştir. Bundan İngiltere ile Yunanistana düşen gerilemeye koynlmn^tur. Şhndi, bir iş oldugunu söyKiyor başka Piskopos her zaman yeni meseleler ileri sürmeye çalışPakistandan Mısıra, Fasa kadar bir mıştır. Şimdiki halde ilk hedefimiz tethişçiliğe son vermektir. çok müsIUman memleketlerinde Washington, 14 fA.P.R.) Başkan NATO. 1950. tarihinde yayınlanan üçlü demeç ve Bağdad kadınlar, siyasal ve medenl haklaEisenhower, bugünkü basın konttran Paktı gereğince yüklenmiş olduğumuz vecibeleri, Kıbrıs hür ve | smda, Kıbrıs meselesine bir hal çanna kavuşmak uğruna seslerini emin bir üs vasfını kaybettigi zaman yerine getiremeyiz. Kıbrıs resi bulmak işinin İngiltere Ue Yunayükseltirken, bizim, otnz yıl önee meselesinin hâlli için adada ır.evcud bütün camiaların. Turk. başanlmış devrimleri yakında bir Rum, Marunî ve Ermeni camialarmın müstakbel bir anayasa nistana duştüğünü anlatmısbr. Baî Arkasi Sa 5 Sü 6 da hayal olmaktan kurtarabilmek için hakkındaki görüşlerini bildirmeleri imkânını sağlamak elçırpınıp durmamız hazin bir man zemdir.» Arkası Sa. 5.Sü. l d e Baradır. Atetürk. kıyafet reformunn b«fardığı zaman çarşafa dokunmanuş, Türk kadmmın gelişimini milletin •ağduyusuna ve zaraana bırakmışt». Batı ülkelerinde nxnn, yorncn, hattâ kanlı mücadelelerden sonra ferçeklestirilebilen kadm haklan Türkiyede çok daha kolay, çok daha radikal bir şekilde yürürlüğe Merkezi İsviçrede Zürıhte bulukonmustn Öğretim ve eğitim çanan Beynelmilel Ba;in Enstitüsü) lışmalan ilerleyip de kadınlanmız nün aylık bültenı. Başbakan Adhaklannı kullanmaya başladıkça nan Menderes'm Turk basını hakkıyafet davası da kendiliğinden L>no ELMASl Anıenkanın mükınaaki sozlerım dünyaya yaymıs çözülecek, hayata atılınak üzere cevher Kralı diye tanınan meshur taclr tır; bulunan kızlaranız çurala girip saHarry Wın&toa. ltalyanın Milano |ehtılık bir mal gibi dolaba kapanmak (Basına daır göriişler) ba^lı r nde en kıymetli koleksiyonunu tejhir Istemiyeceklerdi. Zaten onlan böyAnkara. 14 (Telefonla) Bir yet Savciiinın kulak rannın patla ğı altlnda ve tefsirsız verilen ma etmıştır Teshir «dilen nadide taglar arasında, 337 krathk .Rus Imparatoriçesl le bir duruma sokmava kimse ce müddet ew«l İslâhijede Gazian masile neticelenen dayak hâdisesi lumat şöyledırKatherinaf adlı saiir ile «Ümid E»aret edemiyecekti. Kanun, cinsi teb millet vekili Selâhaddin Ünlü nin duruşmasına Adalet Bakanlı < Türkiye Başbakanı Mende masn da vardır. Yukarıdakl resimde, < yet farkı gözetmeksizin bütün va tarafmdan dövülen ve Cumhuri Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Arkası Sa. 5, Sü. 7 te televizyon yıldızı Marısa Barroni'nin goğsunde teşhlr edıler "Ümid Elması» tandaşlan eşit tanımıyor muydu? gcrulmektedir. Atatürkün bu çok doğru görüşü, Partiler iaaliyeti sıklet merkezi doğuya geçti Osman Bölükbaşı Elâzığa hareket etti, Karaosmanoğlu da Karadenize gidiyor İzmlr 14 (Telefonla) Bir haf bir heyet bu gece Ankaradan »ehrltadanbeTi şehrimizde bulunan Hür mize gelmiştir. Heyet yarından ltiriyet Partisi Başkam Fevıi Lutfi baren çalifmalarına baflayactktır. Karaosm; noğlu .bu sabah otomobillo Samsun 14 (Teiefonla) ŞehriAnkaraya hareket etmışür Karaosmanoğlu buradan Karadeniı bölge mlxde partiler arasuıda ıiya*l faasine geçerek partinin o havaüdeki liyet bugünlerde hızlanmıçtır. D.P. inkişafı için y.pılan çahşrnalara i} mebuslan başta Tevfik İleri olmak iizere hepsi şehrimize gelmişlerdir. tirak edecektir. Dün akşam D P bmasında bir Karaosmanoğlunun, İzmır ve Egedeki temaslarmdan çok memnun toplantı yapılrmştır. Toplantıda T. olarak ayrıldığı bildinlraektedir. Bu | İlı rı konuşmuş ve yapılan işlerde radaki çalışmalara Ekrem H^yri hatah kısımlann da olabileceğini 1 Üstündağın iştirakile devam edile be ' tmiş, genel kurul azası olarak cek, bu arada önümüzdeki pazar seçimlerin kat'iyen öne alınıruyaesgünü yeni ocakların açılmfsı vesi ğını bildirmiştir. lesile toplantılar yapılacaktır, Dığer taraftan Hür. P. de çahjHürriyet Partisindeki bu canlılığa malarını hızlandırmıştır. Son hafu muvazi olarak C.HJ*. de de yeni bir içinde partiye kaydedilen azanm hareket görülmektedir. Egede pro 1000 olduğu belirtilmektedirpaganda ile vazifelendirilen C H.P. Yalnız Yecid mehallesi ocağuvda mebuslanndan mürekkeb 5 kişilik Arkast Sa. 3, Sü. 3 t« 42 kazanmıjtlr: Yukardaki resimde tribünden takımlarını mill! renklerile suslfl megafonlarla tesci eden Holânda kolonisi görülüyor. (Maçm tafeilâtını ve diğer gpor haberlerini lon »ahifemizde bulacakaınız). Yunan Basbakamnı tekzib Kıbrıs iddialarının yeniliği Eisenhower e göre Kıbrıs meselesi! İslâhiyedeki dayak davası başladı Ankarada yapılan duruşmada Savcının dövülmesile netirelenen hâdisenin sanık ve şahidieri dinlendi Menderesin basına dair beyanatı dünyaya yayıldı Tüccar Derneğinin alâkaçekenraporu Derneğîn dünkü kongTesincle okunan raporda «dış ticaretle alâkalı kararlarm, hayah pahahlandıracağını 1952 ve 1953 te bildirmiştik» deniliyor KORE DEĞIŞTIRME BİKLİGIM1Z T nri Kore d«ğıjtlrme blrl!jHmixe Iitanbul v* civarından katılacak muhtellf auııflara meıuub kuvvetimlz dun nbah Çorum v* Bandırma vapurlarile, toplanma mahalli olan Seferlhısara hareket etmtstlr Değijtirme bırliSlmlıln büyük bir kıımını t«kil eden bu kuvvetlerin hareketl münasebetile Galata rıhtımında ugurlama meras™! yapılmıştır. Resim, bu torenden bir lntıbaı tesbit ediyor. Heyelân yuzünden İzmir Manisa yolu kapandı tkinci Cihan Harbi sonlanna kadar gerçekleşme yolunda idi. Okuyan ve yetişen Türk kadınlan her sahada basan elde ettikçe. kıyafet meMİesi de kendiliğinden çözülüNADİR NADt (Arkast Sa 3 Su i te) Yeni Maliye ve Ticaret Vali dün ftnkaradan döndii Vekilleri şehrimizde Tefrikamız 0d Vekil. malî müesseselerle ve iş adamlarile temaslar yapacaklar, bu temasların sebebini dün gazetecilere anlattılar. büyük bir toplantı tertiblendi Perçemli Adam. Perçemli Perçemli dfâF* Perçemli Perçemli, Istanbulun otobüs ihtiyacı, ciddî bir şekilde ele almdı, şehirde kurulacak Umumî Mağazalann statüsü yakında hazırlanacak Vali ve Beledıye Reisi Gökay, dün Ankaradan donmuştür. Tasdik edilmiş Beiediye bütçesini de bfraberinde getiren Gökay, Ankaııiaki te Arkası Sa. 5, Sü J le ç A şrçemlî Ul rçemtt da Jerçemli Ja\ erçemfi erçemii ^ Perçemli' PcrçemB Adam. Pcrçemli doktorlann ihmâli var mı? Bir esere istinaden Ankara Savcıbğına müracaat edikliEser sahibi Falih Rıfkı Atay ile Hasan Rıza Soyak ve Dr. Mehmed Kâmil Berk iddia hakkında gazetemize izahat verdiler Dün Ankara'dan gelen bir habere gör« Türkiye Odalar Birligi memurlarından Azmi Yazıcı Ankara müdde lumumlligine, mahiyeti itibarile en teresan bir ihbarda bulunmuftur. «e^rimiı4« rttklkl*ri« bahamn Maltra V«UH Nedlm Ökmen (solda) rt, Hcaret Bu ihbara göre (Dünya) gazetesi VekUi Fahreddin TJlaa (sa£da). (Yazısı S irtct sahifemizde) sahiplerinden v« rahmetli Ataturk'ün yakınlarından olan tfl^ınmif yazar Falih Rıfkı Atay (Mustafa Kemal'İB mütareke defteri^ adh eserinin 81 inci sahıfesinde mühim bir iddiayı U«(Arkan Sa 5 Sü 4 te) Atatürkün ölümünde Geçen cuma günü nisabın tamam yeni sartlara uyarak îyarlnnraası tav lanamaması yuzünden geri bırakılan siyesinde bulunmustu.ı Istanbul Tüccar Derneğinin senelik Raporda, di} ticaret rejimi mevrukongresi dün saat 17 de Loman lokan unda şöyle denilmektedır: tasında yapdmıştır. «1 Ziraî mahsullerimizin sun'î fi. Toplantıya idare kurulu senelik fa atlarla sanlması yolunun terkedümealiyet raporunun okunmasile başlan â, takasın ve deblokajın ancak pek İzmir, 14 (Telefonlal Son yagan nuş ve 1956 yüı bütçe tasarısı müza tnüstesna hallere hasri, müstahsili hi jiddetli yağmurlar neticesinde l ı kere edilnüştir. maye politikasırun şümulünün tesbi mir Manisa yolu üzerinde 27 nci kiİdare kurulunun raponında ezcüm tile hünayenin emisyon yerine bütje lometrede Sabuncubelinde bir da| le şöyle denilmekte ıdi: Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Arkası Sa. 5, Sü. & de « Geçen seneki faaliyet raporumuzda da etraflı bir şekilde belirtildiği veçhile dış ticaretimiz 22 eylul 1952 tarihinde ve onu takiben alman kararların neticesi olarak ciddi müsküller içinde olup, ı955 aenesi zarfmda daha da vahira tAz mahivet almi| bulunmaktadır. Derneğimiz, bu kararların rnemleket çapında bugünkü menfi neuceleri doğuracağmı, hayatın p^halılanmanna büyük ölçüde tesir edeceğini, 1952 ve 1953 senelermde hazırladığı ve alâkalı makamlara sunda^u tnufassal raporlarda tam bir isaoetla işaret etmiş, iktisadi müvazeneyi kurabilmek için ziraî mahsuUer fiat politıkası, kredi, yatırım ve ticaret politikasımn Yakında başlıyorna DÜB GÖVDE D P. konfresinde «pahalıhk dlyen bir ruUb dayak GÖSTERİSİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog