Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Ekrem Muhittin Yeğen £n son yazdığı Alaturka Te Alafranga YEMEE Umum yemeklerin tarifl Ue kalori v* perhiz yemeklerin liste»! v t büumum DÜDÜKLÜ TENCERE de plşen yemeklerin Ogrethnl İNKILÂP KİTABEVİ 31 üıci nl sayı 11.362 u m h u r i yet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Ttlgrat Tt mekrub «dresi: Cumhurtyet Istanoıı] Posta Kutusu tstanbu) No 246 TeietonJar: Ümuml Santral Numarası: 224298. Yazj Isıerı: 2242!». Mtbaa 22429Î Seçme Eserler 2000 Haritalı fstanbul Şehir Rehberl 1000 Marejal Fevzi Çakmak (Takım) 1000 Kaduıda Cinsl Hayat (Tıbbl) 500 Hiciv Edebi; tolojisi 300 Bütün C !e Yahya Kemal 200 Ruhlsrla 100 Şairin R irler) 300 Kalbimizi Xafiı m (Tıbbî) 500 Sark YıldızVV ım Roman) 350 Taş Konak (Eomsn) Ahnoet Hajijt Yaşaroğlu Kitabçılık Şirketi İstanbul Çarşamba 14 Mart 1956 Kurucu Atina dün Birleşmiş Hfir. Pariisinitı Denizlide yaptığı büyük miting Karaosmanoğlunun hitâbesi: «Hukuk prensiplerinden ayrı, eşitlik nizamından uzak, hürriyet teminatından mahrumuz. Bunca gayretten sonra bu mu olacaktı?» Meclis teklifi Milletlere başvurdu Hürriyet PartUi liderinin ortaya attığı fikrin iktidar ve muhalefet partilerinde akisleri Amerikan hfikumetinin son Kıbns hâdiseleri karşısında Yunan hükumetine sempatilerini bildirdiği haber veriliyor Buııan Sonıı.. eçenlerde işçi temslldlerile İstanbulda bir konuşma yapan Çabsma Bakanı Mümtaz Tarhan, grev hakkı konusu fizerinde de durmuş, bu hakkın ijçilere nlçin tanmmadığını bir takım sebebler ileri sürerek savunmaya gayret etmişti. Grev hakkına programında yer vermiş bir partinia Bakanı sıfatile saym Tarban konuşmasmda herhalde epeyce güelfik rekmis olmah idi. Çünkü iktidara geldiği gündenberi milyarlarea llralık yatırımlara girişip de, vaktile hlç vadetmediği çeşid çeşid barajlar, liınanlar, fabrikalar knrmağa kalkışan bir parti bükumeti, yıllarca propagandasını yapbğı bir hakkı işçilere altı yıldır nedea bir türlfi tanıyamadığım kolay kolay anlatamazdı. Nihayet grev hakkı dediğimiz nesne bir şeker fabrikasl, yahnd bir elektrik »antralı gibi knrnlması paraya ve dövize bağiı bir tesis sayılamazdı. Adı üsrönde bn bir haktır. Yeryüzündeki bütün demokratik rejimler ba hakkı kabul etmişlerdir. Memlekeiimizde çok partili bir hürriyet idaresini kökleştirmek iein savastığtnı söyle da iken grev hakkm programma aldığına göre Demokrat iktidan niçin bunca yıldır sözünfi yerine getirnıemektedir? Saym Bakaıun İstanbuldaki konuşması sirasında ileri sürdüğii mazeretler, doğrnsu inandıncı olmaktan ziyade tebessüm ettirlci bir karakter taşıyordu: Demokrat Parti Grev hakkı taraflm imi?. Fakat bu hakkı tanunadan önce sendikalar knvvetienmeli iml?. Aksi takflirde işçi parasız kalacağl Için grev yapılamarmış, falan.. O konıısma iizerine burada yazdığımız bir yazıda Bakan tarafından arıklanan sebeblerin gerçekte birer babaneden ibaret olduguna işaret rtmiş ve muhalefette başka, iktidarda başka türlü hareket etmenin doğru olamıyacağını belirtmeğe cahşnn<jtık. Şimdi bir baska sürprizle karşılasıyoruz. Bundan bir kaç hafta önce İstanbulda şıı bildiğimiz konuşmayı yapan saym Bakan (aynı Bakan) birkac miUetvekilile birlikte Karabüke gidiyor ve işçi temsilcilerile jeni bir konuşma yaparak bn sefer "grev hakkının yakında tanınacağuıı. hiikumet tarahndan bn hususta bir kamın tasansı hazırlandığıtıı. 1956 sonuna kadar bu kanunun mııtlaka Meclise sunulacayını» müjdelhor. Denizli. 13 (Telefonla) Hür. P. Denizli ili •nerkez binasmm açlllsı münasebetile vapılan ıçık hava toplantısında parti genel baskam Fevzi Lutfî Karaosmanoğlu bir konusma yapmljtır. 7000 kisilik bir vatandaş toplulu&u huzurunda Karaosmanoğlu ezcümle «unlan söylemistir: « Muhterem Denklililer, Biraz evvel VilâyeÜnizin Hür. P. merkezini açtık. Bu, o demektir kd, memleket islerini veniden düzene, nizama sokmak ihtiyacl hâsll olmtıs( tur. Bu o demektir ki memlekette vertf bir hürriyet mücadelesine. veni bir ileri atılısa ihtivac varl dır. Ben müteaddid defalar Küzel sehrinize Kel| dim. Sizlerle memleket meseleleri üzerinde BÖrüs, Arkaaı Sa. 5, Su. 7 de ' Bursada bir pilot üstegmen şehid oldu Buraa 13 (Telefonla) Bugün fehrimiza» bir üstteğmeniı febid olmasiyle neticelenen müessıi bir uçak kazası olmuştur. Hâdise mahaüinde vapılan tahkikata göre; kazanın oluı fekli (öyledir: Taltm uçuftı yapmak üzere M # 15^0 nralarındt' meydandan Yri>. Cemil Tnpan lle Üstgm. Turh«n Tuaçtr'm tayyareleri havalanmı$tır. Turhan Tunçertn tayyareai, topçu alay karargâhı üzerinden geçtiği nrada âni olarak süzülmüf v* tarlaya saplanmısür. Bunun neticeainde iç benzin depomı infilâk ederek uçak 10 dakika zarfında tamamen yannujtır. Bu arada pilot Tarban "Çunçer de maHâdiaeyi goren, (amiaon aubay r* erleri derhal ueağm yakmına koşmuslarsa da, yetiçmelertne kadar geçen saman içinde alevler büyüdügünden üsteğmeni kurtarmak kabil olmamıstır. Kaza, garnizon ve şehirde derin teessür uyandırmıştır. Ankara 13 (Telefonla) Muhaefet partileri arasında Ubirliğ1 y pıldığı hakkında iktidar partisi lideri tarafından Imzirde ortaya aülan iddia ve Hürnyet Partisi Ba$kanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun verdiği cevabm akisleri Ankara siyasi eevrelerinde devam etmektedir. Fılhakika D. P. Genel Başkanının bu iddiasına karşı Fevzi Lütfl Karaosmanoğlu verdiği cevapta memleket» nefine olarak vapılacak hareketlerde Hürriyet Partisinin iktidar partisi ile de bir işbirliğine gidebileceğini belirtmisti. Siyasi çevreler Hürriyet Partisi liderinin böylece muhalefetin yalnız iktidan yıkmak için isbirliği yaptıklan söyler.tilerinin Snüne [eçtiğini söyletnektedirler. Bu arada yine Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun 1958 seçimleri neticesinde tesekkül edecek B. M. M. lin bir kurucu meclis olması ve Makariosun Kıbrıstan sürulmesi iizerine Selânikte nümayis yapan ve İngilizlere aid dütkanlan tahrib demokratik müesseseleri kurması eden Yunan Iı talebeler. Arkan Sa. 5, Sü. 4 te NewYork 13 (R) Bu aksam acıklandığına göre, Birleşik Amerikanın Atina Büyükelçisi Cavendish Yunan Dı» İîleri Bakanı Teotikis'i ziyaret etmi? ve son Kıbnı hâdiseleri dolayısiyle Amerikan hükumetınin ve milletinin sempatHerini Ytman hükumetine ür. Arkast Sa. 5, Sü. 1 de Tanınmış bir maliyeci geliyor Başbakamn dün verdiği demeç «İngiltere, bafpiskopos ile mizakeralarmok hi$usunda, baHa çok ileri gitmişfir» Bşbakan dün saat 17 de Ankaradan ucakla sehrimize eelnüstir. Menderes indigi otelde Anadolu Ajansının bir muhabirini k«bul etmis ve Kıbns mevzuu hakkında sorulan bir suali eevablandırmıstır. Ajans bu hususta sunları bildirmektedir: İstanbul 13 (a.a.) Yarm İngiltere Avam Kamarasında Kıbls meselesi üzerinde vapılacak münakasa münasebetile, bu meseleye dair mütaleasınl rica eden bir muhabirimize Basvekil Adı nan Menderes su bevanatta bulunmustur: ( « Hükumetimmn kanaatine eöre İngiltere hükumeti Baspiskopos ile yapmış olduğu müzakerelerde mümkün olan azamî tâviz1 leri gdstermek hususunda hattâ çok ileri eitmistir. Baspiskoposunl bütün gayesinin, Kıbrısm mukadderatı üzerinde vegâne m«hatab| e sahibi salâhiyet kimse sıfatını iktUab etmek olduğu bu müza<erelerden açıkça mevdana çıkmy olduğu anlasıhvor.» KUCAKLAŞAN DOSTLAR Iraka resmî bir ziyaret vapmakta olan Türk parlamento heveti, Rittiği her yerd« »eınpati ve «evRi tezahürlerile karsılanmaktadır. Yukarıdaki resimde. heyete baskanlık eden B. M. M. Reisi R. Koraltanm Irak Basbakanı Nuri Said Pasa ile Bağdada varıslarmda kucaklaşmalan görülmektedir. iciye Nazın gitti Selvryn Lloyd, uçakla Telaviv'e hareket etti Ankara 13 (Telefonla) tkl günden beri Hükumetunuin reaml davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngılız Dış İşlerı Bakanı Sir John Selwyn Lloyd bu sabah Saat 9 da TelAvıv'e müteveccıhen şehrımiıden aynlmıştır. Arkast Sa. 5, Sü. 2 de İnğîİfc~ Iktisadi duruma dair Ticaret Odası Meclisinin hazırladıgı rapor Iktisadî bünyemizde istikrar yaratacak bir intikal devresinin zarureti üzerinde duruluyor Şehrimiz Ticaret Odası meclisi. dış ticaret ve milletlerarası tediyelere müteallik meseleler hakkında mühim bir rapor hazırlamıştır. Pazartesi günkü toplantıda tetkik edilecek olan bu raporda milli eko nomi şümullü bir tahlile tâbi tutul makta ve bazı tavsiyeler ileri sürülmektedir. Bugünkü vaziyeti objektıf olaıak tetkik eden raporda cezrî tedbirlerm Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Prof. Stone Cambridge Üniversitesi maüye ve muhasebe profesörü JJLN. Stone, perşembe akşamı saat 20.45 te, tngiliz kültür heyetinin davetlisi olarak uçakla lstanbula gelecektir. Sahasında dünya çapmda bir şöhret yapmış olan Prof. Stone, Anka Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Çarşafın men'ine dair teklif iyi karşılandı Kadinlar Birtiği İstanbnl Baskanı, kananun çıkacağına eminiz, diyor kilâümız da durumu genel merkeze bildirmişti. Esasen teklifi yapan bu üç kadın milletvekili de genel merkez üyesidir. Hattâ bir tanesi baj kandjr. Bu arkadaşlarımız, Meclise verdikleri kanun teklifi ile, Kadınlar Birliğinin görüşünü de ifade etmiş oîdular. Kanunun çıkacağına ominiz. Bizi, Batı âlemine karşı îüçük düşürecek Arkast Sa. 5, Sü. 6 da Çukurovada 28,380 ton pamuk müşteri bekliyor Dün Adanada hararetH bir toplantı yapıldı, Ankaraya bir heyet gönderilecek Kahve ithalâtı ile harice kaçırılan milyonluk döviz Oldirdüğii kocasının eilerini yediren kadın (Rio 3 kalite) kahve getinneyi taahhüd eden tacirler, bu şekilde döviz ahyor, daha afağı kalite kahve mubayaa edince yiiz binlerce dolarlık farkını dışanda bırakıyorlar Ankara, 13 (Telefonla > Memleketünize ithal edilen kahvelerin kalite bakımından kötü olduğu havadislerinin çıkması üzerine gerek Ticaret Bakanlığı ve gerek Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (neseleyi tahkike ba;lamışlardır. Filhakika yaptığıma incelemelere göre mesele yalnız memlekete kötü kahve getirilmesi meselesi değiL aynı zamanda memleketten ekseriya külliyetli miktarda döviz kaçınlması meselesidir ve bu mekaniı ma söyle işleraektedir: Ithalâtçı, Ticaret Bakanlığından ii hal lisansmı alırken veya son defa 572 sayılı sirkülerle yapılan ihalede olduğu gibi Rio 3 kalite kahve getirmeyi taahhüt etmekte ve akreditifini de bu meblâğ üzerinden açmaktadır. Halbuki getirilen kahveler ekseriya kalite bakımından düsük Rio 4, 5, 6, ve 7 No. lu kahvelerdir. Rio 3 tipi kahve Ue meselâ Rio 7 tipi kahvenin arasında asgari 80 dolar fiat farkı bulunduğundan ton basına bu miktar döviz dı Arfcttît Sa. 5, SÜ. 3 te harika Ne dersiniz btı işe? Bir kaç hafta irinde işçilerimiz kemale erdi, sendikalar zençin mi oldu? Yoksa saym Bakan hızh bir gelişime nirayarak birdenbire demokratik haklann örnek bir savunucnsu mu Üç kadın milletvekilinin çarşafın kesildi? men'i konusunda B. M. Meclisine yap Biz vatandaş olarak. hiikumet mış olduklan kanun teklifi,5ehrimiz sdamlanmızda sık sık gördüğümiiz alâkalı çevrelerinde sevinçle karşılan mıştır. bu şaşırtıcı rfeği^ikliklcri üzüntii Türk Kadmlar Birliği tstanbul teşile «eyrettiğimiri saklayamıyaca kilâtı başkanı Iffet Halim Oruz. tekğız. Pek kı.sa bir ranıan fasılası lif mevzuunda dün kendisile görü içinde Çalı.şma Bakanının ağzın şen bir arkadaşımıza şunları söyle dan du>duğıınıU7 farkh sözlere miştir: « Kadjnlar Birliği, bu mevzu üe işçi vatandaşlar da herhalde kolayca <=e\inenıiyecekîerdir. İnsan evveldenberi meşgul oluyordu. Teşne kadar iyi nivetli olursa olsun, bütün bu konuşulanların ardında cîddi hiikumet tasavvnrlarmdan jdyade bir nevi gönüj avlama kayguları <=ezmeme7İik edemîyor. İs(an!>ı:l konuşmasının işcileri tatmin etmedici giiıülmüş. yeni bir konusma ile bunlar hoşnud kıhnmak islpnmiştir Böyle, günün havasına ııvaıak. kimiııe din dersi kimine grev hakkı, kimine oy güvetvliğri vadetmek, fakat bir punduna eetirdi mi bütün demokratik bfirrivetleri yok ederrenne kısmak «uretile vurdumurun rahata kavuşturulacairına biz inanmıyornz. Türkiyemİ7de hürriyet rejimini halka sevdirmek istiyorlarsa. siyasi partileruniz her şeyden önce, Rahmetli Semih iktidar uçruna değil fakat bazı fiAbidin Dav'er TUrkdoğan kirlcr uğruna savaşmağa gayret Galatasaray kulübünün 50 nci yıetmelidirler. Grev hakkmı tanımamak ayıb sayılmaz. Sosyal realile lı münasebetiyle bu pazar günü nin özeliikierini eözönünde rutarak mektep binasında bir tören tertipbu hakkı simdilik belki inkâr et lenmiştir Bu törende, yanm asırmek de mumkündür. Fakat bir ik dan beri kulübe büyük hizmetleri NADİR NADİ dokunan Galatasaraylılara altın vc (Arkan Sa. 3, Sü. 5 te) gümüg madalyalar verilecektir. Gazetemiz ailesinden 3 klşi; mer Adana 13 (Telefonla) Çukurova pamuk müstahsili ile tacirlerin yeLa Paz, (Bolivya) 12 (a^.) gâne mevzuunu teşkil eden pamuk Cochabamba'da lokanta işleten bir fiatlan hakkında görüşmek üzere kadın, kıskançlık yüzünden kocasmı bugün borsa salonunda hararetli bir . öldürmüî, etlerini parça parça doğ Arkası Sa. 5, oü. 8 ne I Arkası Sa. 5. Sü. 3 te 35 gün karlar arasında mâhsur kalan 67 nüfuslu 13 memur ailesi Vezirköprü Kunduz tşletme Şefi " Mehmed Demir izmasile şu telgrafı aldık: « Bu telgrafı size nasılsa inebildiğim Vezirköprüden çekiyorum. Ben bir orman mühendisiyim. En yakın şehre 60, en yakın köye 7 kilomstre uzakta bir dağ başında ottıruyorum. Burada. bu dağ başında benimle beraber 13 memur ailesi yani 67 nüfus var. Tam 35 gündür karlar arasmdayız. Kar göz açtımuyor. Bu karda. kıyamette, bütün memurlar çolugumuzla çocuğumuzla sırtımızda daglardan evlere odun taşıyoruz, Sırf (Arkast Sa. 5, Sü. 5 te Profesor Ferdı Ştatzer'ın öğrencilerinden olan Gunay Uğurata, dün ak şam Şehir Tiyatrosu Komedi kısmınbüyük bir başarı kazanmıştır. Henüz on be} yaşını tamajnlamıyan Günay, Bach ve Liszt gibi büy'Ok üstadların eserlerıni hayrete değer bir anlayış iil v e olgunlukla icra etmiş, dinleyiciler I tarafından çılgınca alkışlanmıştır. Âltın ve gumüş madalya alan "Cumhuriyet,, mensubu G. Saraylılar Kelepir Gazetemizin dünfcu say^stnda (jevkalâde fırsat) serlevhalıfaırılân gözünuze ıHşmedı mi? Ne imij? yanm milyon ürayo bir apartıman satılıyor. Yek tahtada yanm milyon lira ödemeyi icab ettiren bu kelepiri kaçırmıyacak olanlar acaba kimlerdir, diye dü^ünm«z misintr? Bir kaç sartr yukanda bir bafka ttân bu ruale cevab veriyor: <Lİ milyon lira kâr getirecek rafctbtiz bir if için yiiz bin lira verecek sermayedar aronıyor..» Tamam... Yiiz bin lira sermaye ile 4 milyon lira kâr edenler neye yanm milyon lirahk bir binayı kelepir saymasmlar? Kuzum, hani gelir verçisi kanunu, bir çok fenalıklarm «ebebi olan bu ajın kârlan mütcraklci hadlerle önleyecekü? Gazeteciler Sendikası Meclis hum üstadımız Abidin Daver ile Başkanlığına bir telgraf iki spor muharririmiz Ömer Besim gönderdi Koşalay ve Semih Türkdoğan, altın madalya ile taltif edilen 40 VUâyet binaaı önünde Dr. MüGalatasaraylı arasındadırlar. Spor kerrem Sarol'un, foto muhabiri Osmuharrirlerimizden Haluk San da man özcan'a tecavüz ettiği iddiası gümüg madalya almaya lâyik görul iizerine tstanbul Gazeteciler Senmüştür. (Tafsilât son sayfanuzdadır) A r k a s ı S a . S, S ü . l d e Ömer Besim Koşalay Haluk San Foto muhabirine yapılan tecavüz S, ••• J Dr Saıol bir (azctcdyi dovau KUVVCT I taci KUVVET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog