Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

NEDRET GÜRCAN FESTİVAL En güzel şiirleri bir arada Kesimliyen: Güngör Kabakçıoğlu Butun kitabçılarda bulunur 100 Kr. isteme adresi: Şairler Yaprağı Yayınlari DİN AR 31 üıci fil sajrı 11.361 u m h u r i yet KURUCUSU:TUNUS Telgraf r* mektub adreaü Cumhuriyet Istaabtil Posta Kutusu tstanbu] No 246 Telefonlan ümuml Santral Numarası: 224298, Yaa tsleri: 224299. Mabaa 2242S) Ekrem Muhittin Yeğen En son yazdığl Alaturka ve Alaf ranga YEMEK OGRETIMI Umum yemeklerin tarifi ile kalori ve perhiz yemeklerin listesi ve bilumum ••w DÜDÜKLÜ TENCERE de pişen yemeklerin öğretimi Sah 13 Mart 1956 İNKİLÂP KİTABEVİ Türk Ingiliz Görüşmeleri Dün Bitti Neşredilen müştereh tebliğde < işbMiği azmi tebarüz ettiriliyor \ Hariciye Nazırının basın konferansında bilhassa Kıbns işj tizerinde duruldu Selvvyn Lloyd: "Kıbnsın Turkiyeye yakınlığı vc stratejik durunn bo Ada Ue Türkiyenin alâkadar olusuu haklı gösteraez •!?„ soaline (evet) cevabı ile mukabele etti Ankara 12 (Telefonla) İngiliz Hariciye Nazın Selwyn Lloyd ile Türk idarecileri arasında cereyan eden görüşzneler bu akşam sona ermiî ve müjterek bir tebliğ neşredilmijtir. Bu tebüğde şöyle denilmektedir: Tebliğ tlngatere Birleşık Krallığı Hariciye Nazın Mr. Selwyn Lloyd'un Türkiyeye yaptığı ziyaret, Başvekil Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Prof. F. Köprülü ile birlikte dün öğleden sonra ve bugün sabahleyin, dünya Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Tdefoto CUMHUHtYIT: Ank«r» tstanbul Mlsafir Nanr. DM fefari Bakaıumu. Tntklyeıılıı tadlteı». tttrilterenİB TfiridyB Bflyfik Bcflwi üe birlikto BayariH kabnlü esnasmda Bir Ziyaret tjzerine rtadoğn seyaharmln M I durağı olaıak ftJ jün ıçin Ankaraya uğra yan İngiliz Dış İşleri Bakanı sayın Selwyn Lloyd, bu ziyaretini, 1952 yüında BaşbakanıınızU Dış İşleri Bakanımızm Londra rijaretlerine bir karşıhk oUrak yaptığını söyledi. Sayın Lloyd fain verirlerse biz eski bir Törk jeleneğine uyarak kendilerine ohayır, bunu saymıyoruz. Gene baynrunnz. Bir daha sefere Başbakanmızla birlikte bekleriz, hent daha fazla kalmak, daha a zun konuşmak üzere» diyeceğiz. Hukumet Başkanımızın ve Profesor Koprulünün bundan dört yıl kadar önce İngiliz başkentine yaptıklan ziyareti gerçi sayın Eden iki defa şahsan iade etmek istemiş, ne yazık ki ikisinde de yola eıkmak üzere iken sancılanmış, oldukça önemli rahatsızlıklar geçirmişti. Bu itibarla onun bugüne kadar Turkijeye gelmemesini proto . kol formullerile maskelenmek istenen her hangi politik bir sebebe yormayı aklımızdan geçirmiyoruz. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti adına dostunıuz İngütereye yapılan bir ziyaretin de aynı şekilde iadesini beklediğimizi söylersek, dostlanmız bunu aramızdaki işbirliğine verdiğimiz değerin samimî bir ifadesi olarak kabul etmelidirler. İngiltere Hariciye Nazırının basın toplantısmdaki sözleri Wa*hington, Londra ile de» bulunacak Amerikanın Kıbrısa dair Karamaıtlis'e göre, Yunanistan, Kıbns verilmezse, Batıdan uzaklaşabilirmiş! politikası Atinada hiikumet evvelâ hazırladığı nümayişleri sonra endişeye Yunan Başbakanı işi tehdide döktü kapılıp yasak etli, f^kat karışıklıkların önünü alamadı ,• Atina 12 (R) Bugün Amerika h gazetecılere beyanatta bulunan Yunan Başbakanı Karamanlis, Tngilterenin Kıbrıs mesele ıide taVib etmekte olduğu siyasetın Yunani» tanı batl âlemınden uzaklaştırabıleccğinı soylemiştir. Karamanlis, buna karşı Birleşik Amenkanın süratle müdahaled« bulunmasını istemıştir. Yunan Başbakanı aynı konusmasmda Bağdad paktına da çatmıı ve (Bağdad paktı bu hatalı pohti kanın bir neticesıdır'> demiştir. Nümayişler yasak ediidi, fakat karışıklık çıktı Yunanistanda dahili durumun karışmakta olduğunu gdren Yunan hükumeti, bizzat hazırladığl numa yişleri kendısi yasak etmiştir. Atl na başpıskoposu Spiridon da Yunanlıları nümayiş yapmamağa davet etmiştir. Arkast Sa. 5. Su 3 te Atinada evvelki eun vapılan nüma^işlerde İııcilız ba>racı yaküırken Wasbington 12 (AP.) Amerika Dıg t;leri Bakanliğına mensub bir sözcü bugün yaptığı bir açıklamada, Amerikanın «Kıbns meselesi hakkında, İngiltere ve Yunanistana bazı tavsiyelerde bulunacağını» belirtmiştir. Vış İ$leri Bakanlığı basın sözçüsü Lincoln, White, bu konuda yaptığı açıklamada şöyle demiştir: « Amerikan hükumeti. Kıbrısı ilgilendiren görüşmelerde yer alan Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Eskişehirde şiddetli bir zelzele daha oldu Eskişehir 12 (Telefonla) Bugün İngUtere Harielye Nazın. Başbakan Menderes ve Dı, İsleri Bakanı Köprülü ile «örüsmeleri iki hafif zelzeleden sonra saat 20.05 esnasında neseU bir «nda rYaztst 5 tnCT sahıjemızde) te çok şiddetli bir yer sarsıntıaı daha olmuş, halk evlerden dı$an fırlamıştır. Tahnbat yoktur. Izmirde Hürriyet Partisi Alsancak kUltUr ocacının açılısında kordelâyı il idare kurulu azalanndan Sakine Tabak keslvor Antalya 12 (Telefonla) AntalMersin, 12 (Telefonlal D. P. Haya Öğretmen Okulu talebelerinden Eminönü tacirleri Çarşı Kurroa midiye ocak kongresinde müessif bir üçü matematık dersinde tehlikell Kooperatifi ilk umıımî heyet top hâdise »lmuş ve Raıf Bulut adında olan durumlannı kurtrrmak için bir vatandaş kongrede (pahalılık var) lantısı dün saat 15.30 da Ticaret öğretmenleri Hasan Atalayın evine Sayın MacMUlan'dan sonra İndediği için dığer bir D. P. li tarafınOdası Meclisi salonunda yapıbnış dan yumruk ve tekme ile dövülerek giliz dış polıtika,ını yüriıtmek soİşçi Sendikaları Birliğinin parti diğerlerine nazaran daha mağdur pencereden gırmişler ve not defteri tlr. nımunu uzerine alan sayın Lloyd'un 2 dişi kınlnuştır. Sanık, yakalanarak temsılcilerini daveti devam etmek durumda olduklarına kaniiz Bizi, üzerinde tahrifat yaptıktan sonra Arkan Sa. S, Sü. 3 te Adalete verilmiştir. bu konuda Başbakan Edenie tam tedir. Hüriyet Partisi temsilcilerin eğer gayrisamimî görüyorsanız, iti sandığı açarak içerısindeki beşibir yerde, ebnas küpe vesEİr mücevbir görüş birliği halinde bulunduden dört kişilik bir heyet de, dünmadınızı geri alabılırsiniz» ğa soyleniyor. O halde Ankara kosaat 16 da Birliğe giderek işçüerle Müteakıben, İşçi Sendikaları Bir heratı çalarak kaçmışlardır. Talebenuşmalan sırasında Türk devlet görüşmüştürlik Başkanı Seyfı Demirsoy söz ler hakkında takibata başlanılmı»adamlan, sayın Eden'in maddi yokKalabahk bir işçi terasilcisinin ArkadrSa. 5, Sü. 5 te tır. Nazh Tilabar Aliye Timuçin Edibe Sayar luğunu bu değerli Bakanın şahsınhazır bulıınduğu, iki saat süren da bir dereceye kadar telâfi etmiş, « Bazı kisvelerin giyilmiyeceğitoplantıda: Hür. P. Genel Sekreteri Ankara 12 (Telefonla) Buguniki hükumeti ilgilendiren mesele kü gazetemizde çıkan köyde çarşaf ne (îair olan 2596 sayıh kamınun İbrahim Öktem bir kanuşma yapalere dair her iki taraf için de gü mecbııriyeti başlıkh bir okuyucu bazı maddelerinde değişiklık yapılrak ezcümle şunlan söylemiştir: ven sağlayıcı fikir alışverişlerinde mektubu üzerine Zonguldak millet mak stıretile inkılâblarınuzla taban « Hür. Partisini bir iktidar Meclis tahkikat komisyonuna 3 saat izahat veren bulunmuş olmahdırlar. kavgası için kurmadık. Arzumuz, vekili Edibe Sayar şunları söyle tabana zıd bulunan ve bizi yabancı memleketin ihtiyaç duyduğu parti Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Bu husıısta varılan neticeleri he miştır: eski Vekil, Vilâyetten aynlırken foto muhabiri lerin teessüsüdür. Gayelerimiz aranüz bilmemekle beraber, biz kendi tarafından resminin çekilişine sinirlendi sında, memlekette içtimal adaletin hesabuaıza, Ortadoğunun bugün bir an önce teessüsü hususu da içinde bulıınduğu dunının, diinya Büyük Mıllet Meclisi Tahkikat Komevcuddur. Büyük şehirlerdeki işgüvenliği bakunından hiç de parmisyonu dün saat 15.30 dan 18J0 a çilerin, hayat şartlan bakmundan lak bulmadığımızı söylemek zorunkadar vilâyette Dr. Mükerrem Sadayız. Birinci Cihan Harbinden önrolu dinlemiş ve müteakıben Dr. ce Balkanlara musallat olan kronik Sarol ile gazete fotografçılan arasınistikrarsızlık hali, sanki zamanla da bir hâdise cereyan etmiştir. yer değiştirmiş. ve Ortadoğuya göc Saat 15 te Vilâyete gelen Dr. Saetmiş gibidir Eskiden Balkanlarda rol 15.30 da komisyon üyeleri taragöriılen ve büyiik devletlerin önfından kabul edilmiş ve kendisine lemek söyle .dursun, büsbütün kötevcih olunan suallerin cevablandınlrukledikleri bir takım şiddetU ihması saat 18.30 a kadar sürmüştür. tiraslar, şimdi bemen aynen dünDr. Sarol Tahkikat Komisyonu yanm bu köşesinde patlak vermi?odasmdan çıkarken, kapının önünde tir. O zaman Balkanlann genc ve fotografını çekmek isteyen Yeni SaGazetemizdeki makalesile bah gazetesi fotografçısı Osman Öztecriibesiz milletleri kendilerince Üniversiteler kanununu cana resminin çekilmemesini ihtar pek mukaddes sandıklan bir takım tenkid eden doçent haketmiş, fotografçı ise cvazifesi icabı îstekler uğruna banıt fıcısını ateşkında tahkikat açıldı resmi çekmek mecburiyetinde bulemekten cekinmemişlerdi. Şimdi lunduğunu» belirtmiştir. de Ortadoğunun bazı genc ve tecBunun üzerine sinirlenen Dr. Sa21 ıubat tarihli sayımızda Üniverrübesiz milletleri avnı oyunn oynarol Iddiaya göre fotoğrafçıyı tokatsiteler Kanununun tenkidi maksadile mava pek hevesli görünüyorlar. leni Sabah gazetesi iotoırraiçısı bir makale yazan tahrir ailemizden lamış ve hakaret etmiştir. Birinci Cihan Harbinden oncekl Fotografçı bugün ilgili makam Osman Özcanm yttzündekl dayak doçen Âdile Ayda hakkında EdebiNADİR NADİ Katil mahkemeden cıkarılırken. tahkikat lara başvurarak Dr. Sarol hakkında eseri çürükleri gösterirken arka yat Fakültesi tarafından (Arkan Sa. 3, Sü. 8 te) (Arkası Sa. 3, Sü. 4 te) dasjan tqrwfi"dBn alman resmi ^(Yazın 5 ind tdhifemizde) dava açacağmı bildirmektedir. YAZISIZ Üç öğrenci, üç kadın milletvekili Eminönü tacirleri Hür. Partisi heyeti ogretn.enlerii.in D.P. kongresinde Belediyeye ates «pahalılık var» diyen işçiler arasında evini soydular! çarşahn men'i için Medise kanun teklifii yaptılar püskürüyor? hatib dayak yedi İşçi Sendikaları Birliğinin davetine gidan Hir. Partisi heyeti, Parlinin göriişlerini belirHi Mükerrem Sarol dün bir srazeteciyi dövdü Katil börekçi mahkemede gene deli taklidi yaptı Edebiyat Fakültesinde terör
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog